مياندوآب

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر مياندوآب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
احسان باقرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 8سال از پنجم دبستان 135
حسن كريمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال از اول دبيرستان 86
سينا سلامى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال از اول دبيرستان 73
على فرهمند ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 59
حسن بشيرپور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 24
على حسينى انسانی حقوق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 55
صبا عبدلى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال از اول دبيرستان 94
حامد پاچيده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 35
سمانه ابراهيم نژاد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 42
ابراهيم چمنى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال از چهارم دبيرستان 18
سلما ديهيم انسانی حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 21
محمد فرضى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال از اول دبيرستان 88
عرفان نباتى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
سينا پيره بابى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال از سوم دبيرستان 47
مهدى قليزاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
اميرحسين طالبى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال از دوم دبيرستان 60
مهدى محمديارى حيدرلو ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
رضا عزيزى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال از اول دبيرستان 66
على مهدى نژاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 45
مرتضى جبارى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسان دانشمند ریاضی مهندسي خطوسازه هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 45
مهديه فرجى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال از سوم دبيرستان 39
صبا آذربايجانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 85
صبا حافظان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال از سوم راهنمايي 63
حانيه مزين تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال از اول دبيرستان 69
آزاد بادساز ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 18
رويا صمدى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 56
على صيديان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 5سال از سوم راهنمايي 58
پوريا ابراهيمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 23
على محمودزاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 21
شيدا رحيمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) 7سال از اول راهنمايي 115
پويا اكبرى شهابى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال از اول دبيرستان 73
رضا خدايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 11
امين وكيلى زاده انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 45
سينا ولى نژاد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زنجان 6سال از دوم راهنمايي 108
كوثر روح زاده انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
مهدى صادقى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 38
فائزه ساعد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال از سوم راهنمايي 104
مهديه نعمت زاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 44
رضا امامعلى زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 18
فاطمه جهانى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 22
على سيفى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
آرمان امينى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
حامد همپائيان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال از سوم دبيرستان 35
سميه حسن زاده تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 35
مهدى خانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 43
مسعود شجاعى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال از اول دبيرستان 36
امير گودرزى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 4سال از اول دبيرستان 51
سپيده حيدرزاده ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
زهرا آذرپندار انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
صبا قهوه چيان تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 41
مهدى درخشان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
رضا عزيزوند نظام آباد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 19
مهسا محمدى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
سعيد رسولى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 5سال از سوم راهنمايي 92
فاطمه محمديان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 2سال از سوم دبيرستان 37
حانيه عبداله نژاد تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
فروغ چلنگرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 6سال از دوم راهنمايي 73
سيدمحمد علوى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 4سال از اول دبيرستان 71
فاطمه يارى ریاضی علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل خوي) 3سال از دوم دبيرستان 44
هانيه باغداران انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 21
محمدباقر آشيان ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 12
فرشته بختيارى ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم دانشگاه صنعتي اروميه 4سال از اول دبيرستان 61
معصومه عليزاده انسانی علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مراغه) 1سال از چهارم دبيرستان 11
نگين ذهنيان ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
على جليلى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
كوثر سجادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 13
اميد طالب زاده ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 25
ميلاد حسن زاده ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
حسين هادوى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال از چهارم دبيرستان 13
فاطمه جدى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 31
رضا نورمحمدى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 20
على فريدى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 23
نسترن برمكى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 25
هادى ذوالفقارزاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال از سوم دبيرستان 27
حامد صفا ليلان ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
آيدين نديران ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 14
نسرين سعيدى گدگلو تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
مهدى نعمتى تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 27
زهرا رابرى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم دانشگاه شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 19
شادى قاسمى تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 39
مهدى نژادرحمتى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 19
على جعفرپور ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال از چهارم دبيرستان 12
هادى محمدزاده ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال از چهارم دبيرستان 24
سبا على خانلوى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 61
مجيد رحيمى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 14
شبنم احمدى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 26
سپيده قرجه داغى گل ریاضی علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مراغه) 2سال از سوم دبيرستان 29
رقيه فردوسى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 30
عرفان باقرنژاد تجربی علوم حديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل تهران) 1سال از چهارم دبيرستان 25
صبا شمس حاصل قوبى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
آى ناز نوبخت جعفر آباد تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 14
عرفان احمديان تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 12
ياسر افشارى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 20
فاطمه نجارى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 17
شبنم قادرى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 17