فريدونشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر فريدونشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مهدى اصلانيان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 51
مهدى باتوانى انسانی حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
ريحانه محمدى انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
مهدى رفيعى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 19
زهرا گشول انسانی مديريت دولتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
ميلاد بهرامى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
عاطفه جديدى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
جواد نوروزى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
نازيتا توازهى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
فائزه رحيمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 4سال کانونی 67
نيلوفر موحدى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 17
شهلا بابايى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
حسين چيانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 34
سيدامير محمد موسوى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 25
بهنام رحيمى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 19
رامين جديدى انسانی روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال کانونی 15
سياوش محمدى آخوره عليائى انسانی علوم سياسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 17
زهرا جديدالاسلام انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
رضا ككونانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 20
مژگان توازيانى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 9
محمد رضائى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 17
پريسا مقدسى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
سپيده رفيعى انسانی زبان شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
فاطمه سپيانى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 25
زهرا شياسى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل كوهدشت) 1سال کانونی 13
زهرا سميعى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 11
مهرداد كاظمى انسانی باستان شناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 5
فاطمه اصلانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 28
ناهيد يسليانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 10
سحر بهارلويئ تجربی شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 26
عليرضا باتوانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 24
محبوبه كاظمى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 5
سيدمحمد جعفرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 18
سيدمحمد موسوى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 22
ميلاد مهدور تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل صومعه سرا) 2سال کانونی 33