بوئين مياندشت

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بوئين مياندشت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مصطفى جديدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 25
عليرضا احمدى انسانی حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
شيرين گنجه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 13
محدثه سياوشى انسانی علوم سياسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 12
مهدى فرهادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 23
رضا حيدرى ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 1سال کانونی 26
زهرا كاويانى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 22
زهرا رضايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 15
زهرا خدابخشى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 13
حسين هاشمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
فاطمه شيردل ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
زينب احمدى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 11
عظيمه احمدى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
حسن دوست محمدى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 8
محدثه تولائى ریاضی فيزيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 8
مهدى صادقى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
ميلاد داروغه حسين آبادى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 12
محمد رضا قاسمى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 8
زكيه رضايى انسانی ادبيات داستاني -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 15
يونس حيدرى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 11
حسن احمدى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
احمد نارينى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 2سال کانونی 9
وحيد احمدى تجربی شيمي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 11
حسام قاسمى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16