بادرودكاشان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بادرودكاشان

فاطمه باغبانيان

فاطمه باغبانيان

حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فاطمه احمدى

فاطمه احمدى

رشدوپرورش كودكان پيش دبستاني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
دانيال نوروزى حسن آبادى

دانيال نوروزى حسن آبادى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
الهام حسنيان بادى

الهام حسنيان بادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

7سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
سليمه بخت پور

سليمه بخت پور

دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
على جوزقى

على جوزقى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-تربيت معلم

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
عليرضا عربى

عليرضا عربى

دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
محمدرضا اسمعيليان

محمدرضا اسمعيليان

مديريت مالي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زينب سادات برهمند

زينب سادات برهمند

مهندسي صنايع -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ابوالفضل خواجه اميرى

ابوالفضل خواجه اميرى

اقتصاداسلامي -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمد حسن اسماعيل زاده

محمد حسن اسماعيل زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جواد خوش پيام

جواد خوش پيام

فيزيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سيد محمد جواد مرتضوى بادى

سيد محمد جواد مرتضوى بادى

مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مريم سپهرى

مريم سپهرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سيدرضا نبوى بادى

سيدرضا نبوى بادى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سيد مصطفى طباطبائى

سيد مصطفى طباطبائى

مديريت صنعتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سيد محمد صالح طباطبايى نژاد

سيد محمد صالح طباطبايى نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه ذاكرى بادى

فاطمه ذاكرى بادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه كبيرى

فاطمه كبيرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهدى بيطارى

مهدى بيطارى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاطمه فردوسى بادى

فاطمه فردوسى بادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
امير حسين عباسى

امير حسين عباسى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمد بيطارى

محمد بيطارى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاطمه محمودى خالد آبادى

فاطمه محمودى خالد آبادى

زيست شناسي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مرضيه اسماعيل زاده خالد آبادى

مرضيه اسماعيل زاده خالد آبادى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بهجت ترابيان بادى

بهجت ترابيان بادى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
راضيه سادات موسوى خالدى

راضيه سادات موسوى خالدى

علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمود قنائى خالدآبادى

محمود قنائى خالدآبادى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اسماء اصغر زاده فمى

اسماء اصغر زاده فمى

حسابداري -مجتمع اموزش عالي سراوان-نوبت دوم

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
معصومه پيروى بادى

معصومه پيروى بادى

زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرضيه مرتضائى فريزهندى

مرضيه مرتضائى فريزهندى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبياباني -دانشگاه اردكان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حميدرضا احمدى افوشته

حميدرضا احمدى افوشته

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبياباني -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی