آران و بيدگل

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر آران و بيدگل


مريم سادات ساجدين آرانى

مريم سادات ساجدين آرانى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

زبان
فاطمه عصارى بيدگلى

فاطمه عصارى بيدگلى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

6سال کانونی / 111 آزمون

زبان