آران و بيدگل

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر آران و بيدگل


فاطمه رئيسى نياسر

فاطمه رئيسى نياسر

حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زهرا عظيم زاده آرانى

زهرا عظيم زاده آرانى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-تربيت معلم

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
سميرا كريمشاهى بيدگلى

سميرا كريمشاهى بيدگلى

علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
على وكيلى فر

على وكيلى فر

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهركرد-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زينب خادم آرانى

زينب خادم آرانى

حقوق -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
عارفه فخرالدينى آرانى

عارفه فخرالدينى آرانى

حقوق -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فاطمه مولايى بيدگلى

فاطمه مولايى بيدگلى

روانشناسي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فرشته روشنايى مقدم

فرشته روشنايى مقدم

علوم تربيتي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نسرين ارباب

نسرين ارباب

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اردكان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
محمدصادق صداقت

محمدصادق صداقت

روانشناسي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
على اصغر عنايتى بيدگلى

على اصغر عنايتى بيدگلى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سعيده اشرفى نوش ابادى

سعيده اشرفى نوش ابادى

علوم تربيتي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
منصوره سيارى

منصوره سيارى

علوم تربيتي -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
فاطمه قاضيان بيدگلى

فاطمه قاضيان بيدگلى

علوم تربيتي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زهراسادات حسينى زاده آرانى

زهراسادات حسينى زاده آرانى

باستان شناسي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فاطمه عبدالقديرى

فاطمه عبدالقديرى

علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زهرا اجدادى آرانى

زهرا اجدادى آرانى

علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
فاطمه كاظم پور آرانى

فاطمه كاظم پور آرانى

علوم تربيتي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
معصومه بابايى بيدگلى

معصومه بابايى بيدگلى

مطالعات خانواده -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
زينب درب ريگى

زينب درب ريگى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زهرا غلام پور نوش ابادى

زهرا غلام پور نوش ابادى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
زهرا نساج يگانه

زهرا نساج يگانه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
منصوره باقرى

منصوره باقرى

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زينب فرح آبادى آرانى

زينب فرح آبادى آرانى

علوم تربيتي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نرجس شكرى ستوده آرانى

نرجس شكرى ستوده آرانى

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مسعود مهدى آرانى

مسعود مهدى آرانى

علوم تربيتي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عليرضا كبوترى

عليرضا كبوترى

علوم تربيتي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زينب زرين تاب

زينب زرين تاب

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
على درخشان نژادآرانى

على درخشان نژادآرانى

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی