آران و بيدگل

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر آران و بيدگل


على محمد اقباليان آرانى

على محمد اقباليان آرانى

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
امير حسين نوحيان

امير حسين نوحيان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عليرضا اميدى

عليرضا اميدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سيدمهدى حسينى خواه

سيدمهدى حسينى خواه

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
على عنايتى بيدگلى

على عنايتى بيدگلى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محمدرضا سكوت آرانى

محمدرضا سكوت آرانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
احسان عمرانى

احسان عمرانى

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمد سرمديان

محمد سرمديان

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هادى حيدرى

هادى حيدرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
محمدمهدى دهقانى آرانى

محمدمهدى دهقانى آرانى

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
سيدحسن ميرحسينى آرانى

سيدحسن ميرحسينى آرانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
زهرا حامدآبادى بيدگلى

زهرا حامدآبادى بيدگلى

مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسين خموشى بيدگلى

حسين خموشى بيدگلى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
على حاجى قديرزاده بيدگلى

على حاجى قديرزاده بيدگلى

مهندسي معماري -دانشگاه قم-روزانه

5سال کانونی / 98 آزمون

ریاضی
محمدرضا برادران

محمدرضا برادران

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
على عراقى آرانى

على عراقى آرانى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
على مديحى بيدگلى

على مديحى بيدگلى

مهندسي مواد-دانشگاه كاشان-روزانه

6سال کانونی / 127 آزمون

ریاضی
على محمد ذاكرى آرانى

على محمد ذاكرى آرانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عباسعلى رادمهر

عباسعلى رادمهر

مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
معصومه رمضان زاده بيدگلى

معصومه رمضان زاده بيدگلى

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
سبحان سياخانى

سبحان سياخانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محسن اكرميان آرانى

محسن اكرميان آرانى

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فاطمه صباغيان بيدگلى

فاطمه صباغيان بيدگلى

مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
محمد معينى آرانى

محمد معينى آرانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
منصوره وزير پور

منصوره وزير پور

مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نيره مكرمى

نيره مكرمى

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احسان ذبيحى

احسان ذبيحى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدرضا نعمتى آرانى

محمدرضا نعمتى آرانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
محمدرضا كريمى آرانى

محمدرضا كريمى آرانى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
امير عباس امانى پور

امير عباس امانى پور

مهندسي معدن -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
امير مهدى زاده مقدم آرانى

امير مهدى زاده مقدم آرانى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمد حسن شاهيان بيدگلى

محمد حسن شاهيان بيدگلى

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مريم سادات فرقانى

مريم سادات فرقانى

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمد منصورى

محمد منصورى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
امير رعيت مقدم

امير رعيت مقدم

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سينا-كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه عمرانى آرانى

فاطمه عمرانى آرانى

علوم كامپيوتر-دانشكده رياضي وكامپيوترخوانسار-روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سهيلا قادرى بيدگلى

سهيلا قادرى بيدگلى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سينا-كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی