آران و بيدگل

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر آران و بيدگل

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فاطمه رئيسى نياسر انسانی حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 22
على محمد اقباليان آرانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 50
امير حسين نوحيان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 30
عليرضا اميدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 20
سميرا كريمشاهى بيدگلى انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
سيدمهدى حسينى خواه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 63
على عنايتى بيدگلى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 33
زينب خادم آرانى انسانی حقوق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 7
عارفه فخرالدينى آرانى انسانی حقوق -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
فاطمه مولايى بيدگلى انسانی روانشناسي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
فرشته روشنايى مقدم انسانی علوم تربيتي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
نسرين ارباب انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 3سال کانونی 44
محمدصادق صداقت انسانی روانشناسي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 25
على جندقيان بيدگلى هنر طراحي صنعتي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 24
زينب حدادزاده نيرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 49
سعيده اشرفى نوش ابادى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
منصوره سيارى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 31
فاطمه قاضيان بيدگلى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
محمدرضا سكوت آرانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 49
احسان عمرانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 25
محمد سرمديان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
عاطفه رزاقى زارع بيدگلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 23
هادى حيدرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 49
محمدمهدى دهقانى آرانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 48
على حكيم زاده مقدم آرانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 68
زهراسادات حسينى زاده آرانى انسانی باستان شناسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
فاطمه عبدالقديرى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 16
زينب اصيليان بيدگلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 6سال کانونی 126
سيدحسن ميرحسينى آرانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 50
زهرا اجدادى آرانى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 45
زهرا حامدآبادى بيدگلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 21
حسين خموشى بيدگلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 4سال کانونی 85
مريم سنجر آرانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 61
فاطمه كاظم پور آرانى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 23
على حاجى قديرزاده بيدگلى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 5سال کانونی 98
معصومه بابايى بيدگلى انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 12
محمدرضا برادران ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 24
مريم سادات ساجدين آرانى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 21
زهرا مومن زاده تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
زينب درب ريگى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
زهرا غلام پور نوش ابادى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
زهرا نساج يگانه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
منصوره باقرى انسانی علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 18
زينب فرح آبادى آرانى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 25
على مديحى بيدگلى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 6سال کانونی 127
نرجس شكرى ستوده آرانى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 26
فاطمه عصارى بيدگلى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 6سال کانونی 111
مسعود مهدى آرانى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 20
عباسعلى رادمهر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال کانونی 33
معصومه رمضان زاده بيدگلى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 44
سبحان سياخانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 27
عليرضا كبوترى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 19
محسن اكرميان آرانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 26
زهرا دهقانى ارانى تجربی روانشناسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
فاطمه صباغيان بيدگلى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 51
شكيبا شاكر آرانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 69
زينب زرين تاب انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 24
محمد معينى آرانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 25
منصوره وزير پور ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 14
على جندقيان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 19
نيره مكرمى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 24
احسان ذبيحى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 19
محبوبه باقرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 25
محمدرضا نعمتى آرانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 3سال کانونی 50
حنانه صانعى فر تجربی شيمي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 18
پريسا عباسى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 18
فاطمه قوام پور بيدگلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 5سال کانونی 95
فاطمه آسوده آرانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 58
فاطمه عليزاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 47
اكرم دهقانى نوش آبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 44
على درخشان نژادآرانى انسانی علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 14
فاطمه جمالى بيدگلى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 3سال کانونی 68
مهدى انتخابى نوش آبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 24
محمدرضا كريمى آرانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 35
امير عباس امانى پور ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
مهديه اسلامى بيدگلى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 37
امير مهدى زاده مقدم آرانى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-روزانه مركز اموزش عالي محلات 2سال کانونی 34
پرديس نوروزيان آرانى تجربی شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 23
محمدجواد روحانى بيدگلى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال کانونی 20
عاطفه نجاتى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 9
محمد حسن شاهيان بيدگلى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
مريم سادات فرقانى ریاضی فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
محمد منصورى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
زهرا شاكر آرانى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 47
عليرضا صفاجو تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 36
ليلا وشادى آرانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 26
سيد احمد ساجدين تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (محل تحصيل خاش) 1سال کانونی 26
زينب سادات سعادتى نوش ابادى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 12
اميرحسين يوسفيان آرانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 2سال کانونی 38
فاطمه عمرانى آرانى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشكده رياضي وكامپيوترخوانسار-روزانه دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار 3سال کانونی 17
الهام جعفرى نژاد تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
حسن چوپان بيدگلى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل گرمسار) 1سال کانونی 26
سوده مزروعى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 5
فاطمه حيدرى تجربی علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه -قم(محل تحصيل دولت آباد اصفهان) 2سال کانونی 41
مليكا مدبرنژاد تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 2سال کانونی 29
مهدى منصورى تجربی شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 23
صبا پولادسنج تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 21
محمدرضا بهتوئى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 2سال کانونی 35