فلاورجان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر فلاورجان

زهره هاديان

زهره هاديان

حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عليرضا معمارزاده غفارى

عليرضا معمارزاده غفارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مسعود رضائى جوچى

مسعود رضائى جوچى

عكاسي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
فاطمه اكبرى قهدريجانى

فاطمه اكبرى قهدريجانى

روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
على شفيعى سودرجانى

على شفيعى سودرجانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
روح اله كرمى حاجى آبادى

روح اله كرمى حاجى آبادى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عابده افتخارى

عابده افتخارى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
زينب زكى برام

زينب زكى برام

مديريت دولتي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
بتول دوستى شرودانى

بتول دوستى شرودانى

روانشناسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ريحانه اسماعيلى

ريحانه اسماعيلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مهدى باقرى طادى

مهدى باقرى طادى

حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ميلاد محمدى فرتخونى

ميلاد محمدى فرتخونى

مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ليلا توكلى

ليلا توكلى

علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
اميرحسين قربانى شرودانى

اميرحسين قربانى شرودانى

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ريحانه ديانى كليسانى

ريحانه ديانى كليسانى

علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فاطمه قربانى شرودانى

فاطمه قربانى شرودانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حوريه مراديان زازرانى

حوريه مراديان زازرانى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
پريسا فانى قهدريجانى

پريسا فانى قهدريجانى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

زبان
نگار كاظمى قهدريجانى

نگار كاظمى قهدريجانى

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
طاها صافى قهدريجانى

طاها صافى قهدريجانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زهرا محمدى قهدريجانى

زهرا محمدى قهدريجانى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
زهرا كرمى بجگردى

زهرا كرمى بجگردى

روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سارا صفرى

سارا صفرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مينا قمبرى

مينا قمبرى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زهرا شريفى درآمدى

زهرا شريفى درآمدى

فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
هاجر باقريان سهلوانى

هاجر باقريان سهلوانى

فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهزاد بكرانى بالانى

مهزاد بكرانى بالانى

علوم تربيتي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
پوريا شفيعى

پوريا شفيعى

علوم سياسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمد خليلى

محمد خليلى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فاطمه لكى سهلوانى

فاطمه لكى سهلوانى

علوم تربيتي -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
زهرا حمزه زاده قهدريجانى

زهرا حمزه زاده قهدريجانى

روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سيد عليرضا شيرزادى گارماسه

سيد عليرضا شيرزادى گارماسه

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
فهيمه زارع شرودانى

فهيمه زارع شرودانى

مترجمي زبان عربي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مهسا حسن پور سودرجانى

مهسا حسن پور سودرجانى

فلسفه -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مطهره دهقان نرگانى

مطهره دهقان نرگانى

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مينا دهقان نرگانى

مينا دهقان نرگانى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زهرا يزدى سودرجانى

زهرا يزدى سودرجانى

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فاطمه نصيرزاده ونهرى

فاطمه نصيرزاده ونهرى

اماروكاربردها-دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
معصومه رئيسى فيل آبادى

معصومه رئيسى فيل آبادى

علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاطمه امينى زازرانى

فاطمه امينى زازرانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فاطمه شيخى زازرانى

فاطمه شيخى زازرانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محبوبه مرادى قهدريجانى

محبوبه مرادى قهدريجانى

مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمد باقرى

محمد باقرى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مريم صفرزاده زفره

مريم صفرزاده زفره

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسين مرادى قهدريجانى

حسين مرادى قهدريجانى

مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سميه قربانى برام

سميه قربانى برام

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سيد رضا موسوى لارگيچى

سيد رضا موسوى لارگيچى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فاطمه محمدى خونساركى

فاطمه محمدى خونساركى

مطالعات خانواده -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فاطمه شفيعى فلاورجانى

فاطمه شفيعى فلاورجانى

علوم تربيتي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاطمه شفيعى قهدريجانى

فاطمه شفيعى قهدريجانى

علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زهره كمالى شرودانى

زهره كمالى شرودانى

اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
جواد صالحى

جواد صالحى

مهندسي عمران -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مريم مختارى زازرانى

مريم مختارى زازرانى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اعظم كريمى شرودانى

اعظم كريمى شرودانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
نعمت اله قديرى قهدريجانى

نعمت اله قديرى قهدريجانى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرشته كاظمى جوجيلى

فرشته كاظمى جوجيلى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سپيده عنايتى

سپيده عنايتى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدجواد تدين

محمدجواد تدين

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
آذر محمدى

آذر محمدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيد اميرحسين خليلى حسين آبادى

سيد اميرحسين خليلى حسين آبادى

مهندسي مواد-دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حميد تركى جولرستانى

حميد تركى جولرستانى

مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
على اكبرى

على اكبرى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پريسا توكلى

پريسا توكلى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شيما شريفى

شيما شريفى

شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اميرحسين نصيرى رفره

اميرحسين نصيرى رفره

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مرضيه حشمت

مرضيه حشمت

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سيدپوريا حيدريان گل سفيدى

سيدپوريا حيدريان گل سفيدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اعظم كريمى هويه

اعظم كريمى هويه

شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسين شفيعى قهدريجانى

حسين شفيعى قهدريجانى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهدى مشتاقى لارگانى

مهدى مشتاقى لارگانى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسين عسگرى هويه

حسين عسگرى هويه

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شيوا اسماعيل زاده

شيوا اسماعيل زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مرضيه غفورى قهدريجانى

مرضيه غفورى قهدريجانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمد فرهمندسودرجانى

محمد فرهمندسودرجانى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نجمه نصيرى

نجمه نصيرى

فيزيك -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پريسا مرادى قهدريجانى

پريسا مرادى قهدريجانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
مهدى حسن پور سودرجانى

مهدى حسن پور سودرجانى

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سپيده كشاورزيان صادق آبادى

سپيده كشاورزيان صادق آبادى

حسابداري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسين جوانمردى قهدريجانى

حسين جوانمردى قهدريجانى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حميد شيروانى جوجى

حميد شيروانى جوجى

مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
زهرا امينى

زهرا امينى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فاطمه دهقان نرگانى

فاطمه دهقان نرگانى

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فاطمه سادات حسينى گشنيگانى

فاطمه سادات حسينى گشنيگانى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهسا زمانى

مهسا زمانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
على هاديان لارگانى

على هاديان لارگانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فائزه حسن پورسودرجانى

فائزه حسن پورسودرجانى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نيره سادات هاشمى

نيره سادات هاشمى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر-اصفهان /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سارا شريفى قهفرخى

سارا شريفى قهفرخى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زهرا شيخى زازرانى

زهرا شيخى زازرانى

فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
هاجر هاديان قهدريجانى

هاجر هاديان قهدريجانى

مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سيده آناهيتا نصيرزاده

سيده آناهيتا نصيرزاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
حميده صالحى اشترجانى

حميده صالحى اشترجانى

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فريبا كاظم زاده

فريبا كاظم زاده

مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مريم هاديان قهدريجانى

مريم هاديان قهدريجانى

شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فاطمه مرادى كليشادى

فاطمه مرادى كليشادى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مريم كارگرى چهاربرجى

مريم كارگرى چهاربرجى

زيست شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سمانه رجائى درآمدى

سمانه رجائى درآمدى

فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سعيده مرادى فرتخونى

سعيده مرادى فرتخونى

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مهسا اكبرى پاوائى

مهسا اكبرى پاوائى

زمين شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدجواد قربانى شرودانى

محمدجواد قربانى شرودانى

فيزيك -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاطمه عسگرى فروشانى

فاطمه عسگرى فروشانى

مهندسي پزشكي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد قاسمى اردالى

محمد قاسمى اردالى

مهندسي برق -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مجيد شجاع فلاورجانى

مجيد شجاع فلاورجانى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مجيد شيرعلى كليشادى

مجيد شيرعلى كليشادى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مهران پيرمراديان

مهران پيرمراديان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
هاجر صالحى اشترجانى

هاجر صالحى اشترجانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سمانه رضائى

سمانه رضائى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حسن جمشيدى فلاورجانى

حسن جمشيدى فلاورجانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مهدى خسروى

مهدى خسروى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهدى محمدى قهدريجانى

مهدى محمدى قهدريجانى

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
على محمدى خروشادى

على محمدى خروشادى

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زهرا باقرى

زهرا باقرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
حمزه كاظم زاده قهدريجانى

حمزه كاظم زاده قهدريجانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمه حاتمى كليشادى

فاطمه حاتمى كليشادى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
زهرا جعفرى طادى

زهرا جعفرى طادى

شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
الهه حيدرى هراتمه

الهه حيدرى هراتمه

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميررضا سعيدى كليشادى

اميررضا سعيدى كليشادى

مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فائزه فلاحيان سودرجانى

فائزه فلاحيان سودرجانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
پريسا مويد زفره

پريسا مويد زفره

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فاطمه رحمانى لارگى چى

فاطمه رحمانى لارگى چى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نسرين فتحى

نسرين فتحى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهديه دهقانى زازرانى

مهديه دهقانى زازرانى

علوم حديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سمانه شفيع زاده زفره

سمانه شفيع زاده زفره

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد اسدى اجگردى

محمد اسدى اجگردى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهديه رعيت كرسكانى

مهديه رعيت كرسكانى

مهندسي برق -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسن قربانى قلعه ميرى

حسن قربانى قلعه ميرى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مجتبى كريمى سهلوانى

مجتبى كريمى سهلوانى

مهندسي برق -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حسين حيدرى زفره

حسين حيدرى زفره

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سعيد كاظمى دارافشانى

سعيد كاظمى دارافشانى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زهرا قاسمى زفره

زهرا قاسمى زفره

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مهرنوش احمدى خونساركى

مهرنوش احمدى خونساركى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عطيه اسماعيلى يزدآبادى

عطيه اسماعيلى يزدآبادى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فائزه شفيعى سودرجانى

فائزه شفيعى سودرجانى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهدى رحمانى لارگيچى

مهدى رحمانى لارگيچى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي نجف اباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاطمه مرادى فرتخونى

فاطمه مرادى فرتخونى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مسعود محمدى خروشادى

مسعود محمدى خروشادى

مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسين رهنما فلاورجانى

حسين رهنما فلاورجانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مرتضى پرتاشك

مرتضى پرتاشك

فيزيك -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد زاهدى سهروفيروزانى

محمد زاهدى سهروفيروزانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي نجف اباد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمد قاسمى

محمد قاسمى

مهندسي صنايع -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد مرادى قهدريجانى

محمد مرادى قهدريجانى

مهندسي معماري -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فاطمه اشرف

فاطمه اشرف

اماروكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسين سليمانى

حسين سليمانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهسا امينى زازرانى

مهسا امينى زازرانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدرضا محمديان شمس آبادى

محمدرضا محمديان شمس آبادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
يونس نيكان فلاورجانى

يونس نيكان فلاورجانى

اماروكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
على قاسمى

على قاسمى

مهندسي معماري -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سحر حيدرى زفره

سحر حيدرى زفره

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حامد ابراهيمى تمندگانى

حامد ابراهيمى تمندگانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
حديثه محمدى قهدريجانى

حديثه محمدى قهدريجانى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سجاد شيخى

سجاد شيخى

فيزيك -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عاطفه نادرى باغ ابريشمى

عاطفه نادرى باغ ابريشمى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على كريمى قهدريجانى

على كريمى قهدريجانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زهرا محمدى

زهرا محمدى

حسابداري -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهدى قاسمى زفره

مهدى قاسمى زفره

مهندسي برق -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زهرا كاظم زاده زازرانى

زهرا كاظم زاده زازرانى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احمد شفيع زاده قهدريجانى

احمد شفيع زاده قهدريجانى

رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سجاد شفيعى فلاورجانى

سجاد شفيعى فلاورجانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
على رحيمى قهدريجانى

على رحيمى قهدريجانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عاطفه رضايى كليشادى

عاطفه رضايى كليشادى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
راضيه صادقى زفره

راضيه صادقى زفره

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهران طاهرى

مهران طاهرى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سعيد شيخى زازرانى

سعيد شيخى زازرانى

علوم حديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اكرم عسكرى هويه

اكرم عسكرى هويه

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عليرضا كريمى

عليرضا كريمى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سعيد نادرى باغ ابريشمى

سعيد نادرى باغ ابريشمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضا حيدرى سهلوانى

رضا حيدرى سهلوانى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مريم فرهمند سودرجانى

مريم فرهمند سودرجانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سيامك عمومى

سيامك عمومى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي صفاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سمانه روحى

سمانه روحى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شكوفه همتى آقائى

شكوفه همتى آقائى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد كثيرى سودرجانى

محمد كثيرى سودرجانى

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
الهام خدادادى قلعه سليمى

الهام خدادادى قلعه سليمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سهيل عمومى

سهيل عمومى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حديث شريفى

حديث شريفى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زهرا حيدرى زفره

زهرا حيدرى زفره

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فائزه مراديان زازرانى

فائزه مراديان زازرانى

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيد محمد باقر مرتضوى قهدريجانى

سيد محمد باقر مرتضوى قهدريجانى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مرضيه شريفى كليشادى

مرضيه شريفى كليشادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مهتاب احمدى خونساركى

مهتاب احمدى خونساركى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مهسا حيدرى

مهسا حيدرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي صبح صادق -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی