داران

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر داران

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
طيبه صالحى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال کانونی 84
فاطمه شريفى دارانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 3سال کانونی 33
على يوسفى دارانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
زهرا عليدادى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
سميه فتحى دارانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
حسين سوادكوهى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
فاطمه فاضلى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 52
رضوان مهدى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
زهرا مظاهرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
عاطفه فاضلى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 10
فاطمه الزهرا افشارى بادجانى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 3سال کانونی 44
يگانه وفادر سفتجانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 31
پرنيا ملك پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 29
زهرا جعفر پور تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 57
محمدصادق توسلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 22
سبحان سليمانى دارانى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 21
حسين سفرى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 18
عباس كريمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 3سال کانونی 38
مهدى كريمى ریاضی فيزيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
مهران ميرزائى دم آبى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 12
زهرا مقصودى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 18
سحر اصلانى تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
امين دهقانى نهرخلجى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 6
نرگس بهرامى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 8
سعيده سادات اسماعيلى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 73
سميرا افشارى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 11
غلامرضا عابدى دارانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
محمد قاسمى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 14
مهديه نجارى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 15
سيد وحيد اسماعيلى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 14
رضا رمضانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 15
ميثم بختيارى نيا تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - اصفهان 1سال کانونی 19
مصطفى صابرى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
مرضيه ميرزائى ریاضی مهندسي شيمي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - اصفهان 1سال کانونی 7
سينا زمانى دوست تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - اصفهان 3سال کانونی 27
على عباسى حصورى تجربی فقه وحقوق مذاهب اسلامي -فقه وحقوق امامي -دانشگاه مذاهب اسلامي-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل تهران) 4سال کانونی 60
فرزاد صفرى ریاضی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت - اصفهان 1سال کانونی 17
على جديدى تجربی معارف قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مشهد) 1سال کانونی 9