نجف آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر نجف آباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نگار ملكى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 42
حامد عطوفى نجف آبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
مرضيه منصورى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 66
مينا پناه نجات درجزينى هنر نمايش عروسكي -دانشگاه هنر-تهران-نوبت دوم دانشگاه هنر تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
محمد مهدى شهريارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 34
آنا شابندرى قوچانى هنر مرمت اثارتاريخي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 32
على ايزدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
سجاد سلطانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
سيد محمد رضوى طوسى هنر عكاسي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 20
مجتبى نادى نجف آبادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 26
مريم شجاعى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
محمد رضا عنايتى نجف آبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 26
مينا جوزقيان زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
نوشين كشتكارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 10
حميدرضا عادل نيا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 28
محمدجواد صفرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
پوريا رجائى نجف آبادى انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 4سال از اول دبيرستان 62
مينا صالحى هنر صنايع دستي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 22
مريم غيور نجف آبادى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 33
على محمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 37
سينا سيف الدين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 7سال از اول راهنمايي 134
على زمانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
محمد صالحى نجف آبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 22
شيدا افضل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 6سال از دوم راهنمايي 95
فاطمه مصطفائى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 56
احمد امينى نجف آبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال از سوم دبيرستان 40
آرام عينى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 46
سيدعلى حسنى نجف آبادى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 12
سيما غفورى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 26
فائزه صولتى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسين فتحى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 49
محسن صالحى رزوه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 47
كوثر ياوريان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 38
محمد مداحيان نجف آبادى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
على حشمى نجف آبادى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 25
پويا قنبرى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 26
على مومن زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 2سال از سوم دبيرستان 40
فاطمه چترايى عزيزآبادى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 6سال از دوم راهنمايي 121
شيما شمس نجف آبادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 27
مهسا صالحى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمد داورى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 44
محمدجواد تنها نجف ابادى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 26
زينب نوروزى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 25
پوريا حسينى منجزى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 40
ميلاد كسمائى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 24
آرام السادات نوريان تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 6سال از دوم راهنمايي 79
شيوا ملكى نجف آبادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 43
فاطمه سليمانى نجف آبادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 56
نويد مقدسى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كاشان 4سال از اول دبيرستان 63
ناهيد مختارى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 13
ثمين حيدريان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 23
امير حسين يوسفى هنر طراحي صنعتي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 3سال از دوم دبيرستان 23
نيما ميرزائى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 44
على كرمانشاهى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 4سال از اول دبيرستان 76
حامد محمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 26
فرزانه ربانى نجف آبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال از سوم دبيرستان 40
محمد عنايتى نجف آبادى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 26
محمدجواد كاويانى نجف آبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 18
مهرداد لطفى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 22
ريحانه چوپانى نجف آبادى تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 25
مجيد حاجى عليخانى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 27
محمد صادقيان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 26
محمد محمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
زهرا السادات مكى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 51
سارا چمى تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 45
حميدرضا محمودى نجف آبادى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز (محل تحصيل آبادان - اهواز) 2سال از سوم دبيرستان 28
فرناز پوراسمعيلى نجف آبادى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 3سال از دوم دبيرستان 61
ابراهيم جعفرى جوزدانى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 23
محمد همت نژاد ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-نوبت دوم دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 1سال از چهارم دبيرستان 15
مرضيه مانده على انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 20
محمد سبحانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 29
نيوشاالسادات خيبرگير تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال از دوم دبيرستان 39
زهرا ربانى نجف آبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 39
سيد حسين حسينى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 37
كامبيز قاسمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 23
محمد رضا مهرابى كوشكى تجربی زيست فناوري -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 21
فاطمه رياضى نجف آبادى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 40
سها ملك آرائى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 19
امير لسانى نجف آبادى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 26
ميلاد سليمانى ملك آبادى ریاضی مهندسي صنايع -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 15
رضا كندرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 58
سجاد رحيمى حاجى آبادى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 25
الهه غلام شاهى هارونى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 63
سحر پورمحمدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 46
سارا پزشكى تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم دانشگاه اروميه 3سال از دوم دبيرستان 55
جواد براتى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال از سوم دبيرستان 39
احمدرضا سپيانى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 20
سعيد منتظرى ریاضی مهندسي برق -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 1سال از چهارم دبيرستان 26
محمدمهدى كارشناس نجف آبادى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 45
احمد علامى ياسه چاهى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 34
فائزه شاهسون ماركده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 78
امين عليان نجف آبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 22
فائزه كريمى خير آبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 26
زهرا جلالى نجف آبادى انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال از چهارم دبيرستان 17
على محمدى قلعه سفيدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 19
رضا محمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال از سوم دبيرستان 32
رضا هليلى موگوئى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 32
عاطفه قيصرى ملك ابادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال از چهارم دبيرستان 23
فاطمه قاهرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 28
محمد امين امامى نجف آبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 24
محمد جمشيديان قلعه شاهى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمد زمانيان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 35
فرزانه بهرامى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
سعيد حبيب اللهى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 17
مرضيه بابلخانى نجف آبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 3سال از دوم دبيرستان 61
احمد توكلى نجف آبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال از دوم دبيرستان 55
محسن حقيقى نجف آبادى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال از سوم دبيرستان 43
فاطمه قيصرى نجف آبادى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 19
افروز محسنى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 3سال از دوم دبيرستان 64
على غريب بنى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 15
فاطمه كاظمى نجف آبادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال از اول دبيرستان 72
سميرا معزى تجربی حسابداري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 3سال از دوم دبيرستان 62
حامد موحدى تجربی حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 42
عبدالله بهارلوئى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 11
فريبا خدادادى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 16
سيد عرفان آيتى پور نجف آبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 53
مرجان شايگان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 21
راضيه كارشناس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 17
على عبدالعظيمى نجف آبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال از دوم دبيرستان 61
وحيد شكرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 4سال از اول دبيرستان 67
حسين يزدانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 14
فاطمه فرزين پور تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13
مهدى مومنى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند) 2سال از سوم دبيرستان 44
مهدى كيانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 15
ارسلان بيگدلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 35
زهرا جوزى نجف آبادى تجربی روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 23
سيد مجتبى نادرى حسين ابادى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال از چهارم دبيرستان 25
فاطمه پاكدل ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 40
عظيمه لاچيانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 19
محدثه جهانگيرى قلعه مير ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 20
كاميار زمانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 5سال از سوم راهنمايي 100
على نورمحمد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال از سوم دبيرستان 26
فرشته هنرمند تجربی روانشناسي -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال از چهارم دبيرستان 25
محمدرضا آبلوج خرمى تجربی زمين شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 39
شكيلا قائدى جمالوئى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 20
محمد شاه محمدى بنى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 3سال از دوم دبيرستان 59
احسان چترائى عزيزآبادى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 68
محمد رضا قيصريه ها تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 20
ميلاد حكيمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-نوبت دوم مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال از چهارم دبيرستان 23
فهيمه جمشيديان قلعه شاهى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 38
محمد نبئى تجربی زمين شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 59
منيره السادات نوريان نجف آبادى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 11
حجت اله زمانى قلعه شاهى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 19
اطهر انتشارى نجف آبادى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 2سال از سوم دبيرستان 31
سحر عبدالعظيمى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال از دوم دبيرستان 33
فاطمه جمال طبيعت تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 36
زهرا بهراميان تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال از سوم دبيرستان 45
جابر اسلامى بوئينى تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 29
نسترن مددى كاهكش تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 24
زهرا آقائى ملك آبادى تجربی زمين شناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال از سوم دبيرستان 18
شكوفه السادات شكرالهى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه اردكان-نوبت دوم دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 19
مريم شفيعى آبادچى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 18
هانيه معينى نجف آبادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند (محل تحصيل سرايان) 3سال از دوم دبيرستان 60