اصفهان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر اصفهان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پژمان شهبازى دستجرده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
سيدابوالفضل ميررضى انسانی روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
گلنار حسن زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 19
آرش نصراصفهانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 21
شكيبا دهقانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
احسان گلابى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
نيما مروج انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
ميلاد آقاجوهرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
مهديه محمودزاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 13
جواد حميدى اصفهانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
محمد حقيقت ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 57
مريم سادات الهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 23
حسين اعتصامى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
محمد نوذرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 38
امين زمانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 10
اميرحسين قندهارى علويجه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 21
على فروغى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 34
مهرداد جعفرى طادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
نگار اصغرى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 39
كيميا هنجنى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
امير پويا حمصيان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 13
اميرحسين طغرليان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 40
كسرى گنجى زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 15
فائزه محمدرفيعى انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
سروش ره افروز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 26
حميد فتحى باغبادرانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
سيداميرحسين علامه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 19
محمد رعيتى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 19
محمدحسين اعلمى هرندى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
آرمين اديبى سده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 35
سروش امينى تهرانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 13
محمدمتين آريان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
فائزه رنجبران انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
طاهره قاسمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 23
نوشين ايزدى انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
عليرضا براتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
حسين رنجبر علون آبادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 25
اميرعباس شيروى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 20
مهدى محمدبيگى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 39
بهاره سادات مرتضوى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 43
عاطفه سادت قدسى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
فراز ملاجعفرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 27
مهران رشيدى علويجه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
عليرضا بيگى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
حميدرضا زفرهء تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 34
على سنايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 12
فاطمه فتحى انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
نويد حافظى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
سوگل محزونى هنر طراحي صنعتي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 15
فاطمه قاسمى دستگردى انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
دانيال باقريان نژاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
پويا بهفرنيا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 37
فياض سليمانى بابادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
مهدى محسنى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 16
الناز نظام زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 33
مهسا مختارپور هنر ادبيات نمايشي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 2سال کانونی 42
سيد محمدامين منصورى طهرانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
على شكل آبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
محمدصادق مجتبائى رنانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 20
متين عشوريان جوزدانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 24
سروش طلاكش تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 24
محمدحسين كچوئى هارنگ انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 16
نيلوفر جوادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 24
آرشام آذرباد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 21
محمدمهدى پويان فر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 14
عليرضا اشرفى نصرآبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
ريحانه نريمانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 39
زهرا فتحى انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
نويد يوسفيان هنر طراحي صنعتي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 8
سارا نصراللهى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 21
محمدامين حبيبى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 14
مريم ابطحى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 24
اميرحسين بهشتى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
محمدمهدى كردگارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
حسين هنرآسا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 26
منصوره سادات منتظرين ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
ندا عزيزى انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 15
زينب سخن گو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 71
وجيهه صادقى انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
نيلوفر يونسى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
ضحى صفريان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 25
فاطمه تقى زاده هنر ارتباطتصويري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 1سال کانونی 9
سيدمحمد ملك محمد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
حسين صانعيان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 12
ايمان زاغيان انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 11
افسانه كاظمى انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 48
على نادرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
امير حيدريه كهن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
اميرحسين تيمورى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 37
شايان غفرالهى انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
سارا اسماعيلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 14
محمدامين موذنى خوراسگانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 24
سيدعليرضا موسوى فرد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 23
اميرحسام حكيمى كاشانى انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
سروش خاكسار جلالى هنر نوازندگي موسيقي ايراني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 10
محمدجواد خدارحمى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 17
محمدرضا ابراهيمى پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
محمد جواد قصرى خوزانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 23
مجتبى طالبى حبيب آبادى انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
شايان كمالى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
شيدا كاشى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 23
مائده انوريان فرد هنر نقاشي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 23
شكيبا نادريان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 36
محمد خسروى نيسيانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
سمانه سادات حكيميان انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
شيرين عسگرى انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
پارسا تربيت ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 17
محمدابراهيم نيكبخت تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 40
مهشيد فرزان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 42
اميررضا صفائى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 27
رضا اشترى دولت آباد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 18
حامد قشونى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 26
متين اسماعيل كوسج تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
سعادت زارعى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 35
فاطمه ملائى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
شايان تاج مير رياحى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 22
انديشه زاده احمد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 34
فهيمه غفارپور هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 24
سروش نجار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 42
محمد قربانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 24
گلنوش طيارئى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 27
مهدى كلوشانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 36
مه رخ ميرانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 37
مريم حكاك ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 16
صبا اسدى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 16
رضا امينى سده انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 19
نازنين سليمانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
ترنم ذاكرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 23
درنا استكى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 34
محمد جواد جودتانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 12
زهرا سادات موسوى هنر صنايع دستي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 13
فاطمه خوانسارى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 14
فاطمه طالبى ديدرانى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
مائده جعفرى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
امين دهقان شهرضا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 16
محمد قاسمى ورزنه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 31
حسين طاهرى ورزنه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 55
نگين امينيان پور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 20
سيداميرمهدى منصورى طهرانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 39
مريم احمدى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
مينا سميعى نسب ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 35
پرديس كريمى هنر نقاشي -دانشگاه هنراصفهان-نوبت دوم دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 19
عليرضا دائى جواد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
اشكان شيخ صراف ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 33
محمد ناصرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 4سال کانونی 48
هانيه خدايى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
پرستو اثنى عشر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 28
شراره نوروزى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
آرش رئيسى نارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 15
مجيد امير شاه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
مرضيه كريم زاده انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 32
مسعود قاسمى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 16
مهدى هاشم زاده شورجه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 36
شيوا خوشكام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 52
كيارش پاشا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 23
حسين صالحى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 20
جاويد كيانپور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
پريسا مقني پور هنر مرمت اثارتاريخي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 30
حامد آقائى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
شيوا شفيعى انسانی حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 31
سيده فاطمه رحيم پور تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 49
على آقاجانى خانى آبادى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 57
حسين نادرى بنى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 20
معين ناطقى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
سيدعلى ميراحمدى باباحيدرى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 19
سيدمحمدصادق حسينى پور انسانی حسابداري -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
سيما قائليان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 23
على عباسى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
زهرا شفيعى پور انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
زهرا انصارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 24
حميدرضا سليمى نژاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 11
نگار شكرچى زاده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 10
آزاده مرتضوى هنر مرمت اثارتاريخي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 17
هانيه مستقل انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
غزال خاموش پور تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 36
رضا جمشيديان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 13
فاطمه عرب جعفرى انسانی حسابداري -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 38
پرهام بهفرنيا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 21
عليرضا امينى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
محمدرضا مهربان كوپائى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 18
سارا اكبرى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
فهيمه قاسمى صالح آبادى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 15
اسماعيل نادرى بنى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 20
اميرحسين اكبرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 14
ثمين سيروس تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 36
مهشاد صدرعاملى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
اميرحسين خادمى مفرد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
مسعود آذربايجانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 24
وحيد باقرى ورزنه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 50
پويا فوقى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 30
على رضوانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 31
آرش اميرتيمور انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 39
آرش معين زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 20
كيارش اميرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 15
آتوسا يزدخواستى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
كيانوش صادقيان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
ياسمن موسويان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 36
آذين رئيس زاده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 9
نيما خميسى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 15
دلارام قنبرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 10
محدثه ترابى هنر ارتباطتصويري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
بهنوش حسينى بلداجى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 39
آوا اخوان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 41
پرستو حسينى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 25
زينب مرادى م تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 54
عارفه يراقى فرد هنر صنايع دستي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
محمد توبه ئيها تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 24
ريحانه تيمورى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
سمانه فاتحى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 27
حامد كوثرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 27
آرزو نورالهى هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 34
پگاه عابدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 13
سحر رئيسى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 26
اميرمحمد فراست تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 15
اعظم مدرسى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 15
اميرحسين جعفرى انسانی حقوق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
هانيه سادات ميرلوحى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 15
محمدجواد پوررضا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 34
احسان قاسمى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 39
سيدعادل مصطفوى دارانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 6سال کانونی 52
ساناز عروجى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 16
نيوشا عباسى هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنراصفهان-نوبت دوم دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 11
امير محمد اسدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
محمد امين اسدى جاجايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 17
كياوش رئيس الواعظين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 13
پرستو شفيعى انسانی حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 8
فاطمه صادقى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 14
فرشيد ناديان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 1سال کانونی 17
زهرا مدرس انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
سيد محمد هاشمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
مژده سادات حسينى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
احمد ناظمى انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 15
مهدى آقااسمعيلى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 23
محمدعلى حقيقت پناه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 31
فرشته هراتيان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 32
رضا رحيمى باغبادرانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
كيهان پرچمى انسانی فلسفه -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 23
سارا سعيدى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 27
شاهين شهيدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 29
نرگس رضوى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
عليرضا قضاوى خوراسگانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 16
زهرا شفيعى انسانی حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 21
امين شيخ هاديان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
محمدحسين بهرامى سامانى انسانی حقوق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 13
نيلوفر نظامى نيا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 39
مرضيه امينى هنر ارتباطتصويري -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
مينو واقعى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
مرجان اكبرى انسانی حقوق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 13
محسن مقيمى دهكردى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
آريان سورانى يانچشمه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 42
مهديه خردمند انسانی حسابداري -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
نيلوفر عابدى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 29
اميرحسين جعفرى كوپائى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 17
فردين پاك مهر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 18
يگانه خسروى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 18
محمد واعظ شوشترى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
عرفان مستاجران ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
سيدمهدى سامع انسانی حسابداري -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
سياوش آقايى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 30
فائزه ربانى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 14
غزاله بنيمين انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
نسرين ديلمى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 70
مهدى بصيرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 8
اميرحسين زيودارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
محمد ضرغامى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
سيدعلى عبداللهى دمنه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 24
محمدرضا طاهريان حسين آبادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
سپهر صادقى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 15
ريحانه دريابيگى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 19
غزاله حاجيان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 24
اميررضا معزى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
زهرا سجادى فر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 10
على حيدرى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 29
زينب السادات مرتضوى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 16
نرگس هاديان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 26
سيدعليرضا فاطمى هنر طراحي صنعتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 6
رضا تقوى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 40
سيدعرفان مجيدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 5سال کانونی 55
اميرحسين صانعى انسانی روانشناسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 16
زينب رجايى هنر طراحي صنعتي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 22
محمدرضا كورنگ بهشتى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 25
زهرا پارسائيان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 56
شيوا بت شكن تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 13
حسن مرادى نيا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 26
زهرا باطنى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 20
ميثم طاهريان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 30
سجاد سامى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 11
شيلا كشانى دخت تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 9
بهار عباسى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 40
فاطمه مرادپورم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 14
مهتاب منتظرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 17
پرتو تيمورى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 36
كسرى شكرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 22
جيران توكل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 11
مريم باجول ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 30
زينب رحمانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 16
وحيد ايزدان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 13
ريحانه جمدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 21
رضا دهقانى مزرعه عرب انسانی علوم سياسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
سپيده قاضى عسگر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 9
امين صفرى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 18
سجاد عابدان پور كوشكى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 38
على حمصى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
سيدمحمدحسن احمدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
زهرا پاينده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 63
نيلوفر لطيفيان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 11
هانيه توتونى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
مريم موسوى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 38
نيكو حميدى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 17
مهدى فرج اللهى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 15
كيارش كسائى كوپائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 22
محبوبه ميرزايى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 6
احسان برزگر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 19
زهرا خليليان انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 11
سمن اويسى انسانی روانشناسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 22
رضا كليائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 35
اميرحسين شيرى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 28
سارا كتابى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 31
حسين نريمانى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 6
مريم جنانى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 24
سعيده گوهرى اناركى انسانی حسابداري -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 28
احمد اعرج شيروانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
فروتن تاجميرى انسانی حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 14
اميرحسين اسماعيلى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 32
حامد فارسى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
سپهر قنبريان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
مطهره بهمنى حيدرابادى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
فرزاد قربانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 28
نسترن بخشيانى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 62
عاطفه كريمى مقدم انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 19
كامياب كريم پورقهنويه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 26
محمدمعين توفيقى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 16
سيد پارسا فاطمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 19
ميثم زمانيان انسانی حسابداري -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
محمد جان نثارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
مهران قربانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
على محمدى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 28
فاطمه لباف انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
مژده رحمانى بلداجى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 34
محمد رضايى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
فرهاد عزيزى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
مهدى نجارزادگان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 4سال کانونی 51
سيامك اوحدى نيا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 30
حوريه حاجى هاشمى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 64
حميده ميرزايى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 37
سارا آقاداود انسانی مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 18
حسن خضرى قهه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 15
فراز گل افشان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 23
پرهام كاظمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
نيلوفر رضايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 54
پويان تابش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 12
زهرا عمو بيگى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 12
على نوحه اصفهانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 12
سيده شيما صالحى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 25
پرهام صالحى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 6سال کانونی 58
محمد امين مسعودى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 17
اميد كرمى چمگردانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 23
سهيل آذر انسانی حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
اميد استكى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 20
محمدمهدى غلامى شهرستانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
نويد تابش انسانی علوم سياسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
الهه قصرى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 15
ميترا ابراهيمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 22
محمدعلى كشاورزى پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
على خدارحمى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 57
فرجام خسروى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 38
مژگان سادات حسينى انسانی روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 23
ناهيد بنده خدا انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
سيدحميدرضا رحيمى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 27
رژين بلندبخت ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 22
نيما رحمانى انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
زهرا زمانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 22
على عسكرى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 12
سيدمحمدسروش شكرانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
محمد صفارى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 30
پيمان ضامنى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 25
نگار ابراهيمى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 43
دل افروز لوافى زبان زبان چيني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
فروغ نصراصفهانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 34
سيدمحمدامين ابطحى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 15
شكوه راه نورد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 12
نگار ربيعيان تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 16
سروش سلطانى خراجى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 18
گلناز جعفرى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 18
نگين يزدانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
شهاب اشرفى حبيب آبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
مريم محمودى مسينه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
الميرا عليزاده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 16
فرزانه مهرى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
پارسا كشاورزراد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 16
ابراهيم يوسفى قلعه سليمى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 27
مهشيد عبدلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
نجمه طاووسى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 12
اميد حاجى هاشمى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 21
گلناز مختارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 60
يحيى عموشاهى خوراسگانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 26
بيتا فرخيان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 36
گلشيد كريمى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 26
مريم آصالح انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 22
محمدعلى محبوبى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 37
اميد بنكدار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 12
شكيبا كمال هنر كارشناسي فرش -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
پرهام مرتضوى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 19
حميدرضا جلال تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 3سال کانونی 49
فائزه فاتحى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 22
وجيهه جديدى هنر ارتباطتصويري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 14
الهه مختارى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 25
ايمان حبيب اللهى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 26
مهدى دارونى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
شيما زارع تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
مرضيه كريم زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
شيوا براتيان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 26
متين جعفرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 29
محمد مهدى مشكاتى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري-روزانه دانشگاه شهيد مطهري 1سال کانونی 16
محمدمسيح عبوديت تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 39
محمد جوشقانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
زهرا مستاجران تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 1سال کانونی 12
عقيله شريعت تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 36
مسعود جعفرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 39
عرفان اديبى سده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
پويا يزدخواستى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 13
نيما شيرانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 1سال کانونی 13
فرناز فتوحى نيا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
سجاد رست براليادرانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 12
نيما فريدنى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
مهدى محمدى سيداحمديانى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
محمد شريفى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 38
سبحان احمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 6
محمد محمودى گهرويى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
مهدى مظاهرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
گلناز شعبانى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 41
آتنا ابريشم چى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
شقايق تميزى فر انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
ثمين دهقانى انسانی روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 19
نيلوفر زكى پور مقدم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 43
معين الدين شايق تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كاشان (محل تحصيل آران و بيدگل) 3سال کانونی 61
فاطمه نوروزعلى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
فاطمه بهادران ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 28
طناز تفكرى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 2سال کانونی 37
معين چينايى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
غزاله بختيار انسانی حقوق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 25
مهدى كازرونى ايمانيه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 34
مهران بهمنى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
افشين شايان مهر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
الهه كاظمى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 19
هانيه اسلامى انسانی ادبيات داستاني -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 22
على صدر ايرانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 10
محمدحسين بهروزى نيا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 35
شايان شريف زاده انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 28
سروين شيرانى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 15
هادى نظام زاده اژيه ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 1سال کانونی 16
مهسا امير حاجلو مشهدى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 23
شيما اوليايى فر ریاضی فيزيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 33
سيداحسان سعادت نسب ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 18
احسان سلطانى آقايى كوپايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
سيد سروش رضوى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 9
نورالهدى نجف آباديان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
مينا كارگرفرد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 16
مريم م اسدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 56
صفورا آزادى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
پريسا رزق جو هنر نقاشي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
زهرا جان نثارى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 26
محمد درعلى بنى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 33
كوثر مسلمى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
مهسا غلامى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 49
اميرحسين صنعتگر بابلدشتى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
زهرا توسلى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 35
نگين مظلوم الذاكرين زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
على گائينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 12
ريحانه مشكاتى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
محمد اميرخانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
غزاله قائدفزونى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
فائزه اسكندرى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 23
مژگان براتى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز (محل تحصيل آبادان - اهواز) 1سال کانونی 17
عاطفه چلمقانى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
نيما مالكى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كاشان (محل تحصيل آران و بيدگل) 1سال کانونی 17
منيژه شاهزيدى انسانی زبان شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
مهنوش شريف ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
شقايق ربيعى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز (محل تحصيل آبادان - اهواز) 1سال کانونی 12
شقايق قبادى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 23
سينا ساقرى زاده اصفهانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 1سال کانونی 13
مهسا وفايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 25
مژده ممبينى انسانی علوم سياسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 17
الهه خان احمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
سبحان امينى هرندى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
محمدمهدى مرادمند ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 12
فرهاد كدخدايى اليادرانى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 19
مريم طالبى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 1سال کانونی 19
فاطمه بابايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 25
پويا كريمى پورفرد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال کانونی 35
سيدعليرضا سمبلستان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
نگين همايونى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 21
طاهره طلايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 9
عليرضا رفيعى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران (محل تحصيل بندر ماهشهر) 3سال کانونی 59
مريم جوانمرد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 40
جواد نيكبخت نصرآبادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
مهشيد اميني تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كاشان (محل تحصيل آران و بيدگل) 2سال کانونی 30
سينا عارف نيا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 11
پرهام نصراصفهانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
امير محمدى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 2سال کانونی 26
محسن ذاكرى زفره ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
زينب كاظمى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 32
فاطمه عباسيان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 41
مريم سادات حسينى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 16
فاطمه زارع زاده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 11
عليمحمد صداقت كيش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 9
شقايق رحمتى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 38
طناز عشاقى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 1سال کانونی 17
آتنا كاويانى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 23
الناز ضيايى راد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 15
فاطمه فخارى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 34
متينه افيونى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
صفورا اخوان تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
محمد مستاجران ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
مائده دائى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 33
غزل بوشهرى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 21
محمود روستايى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 24
سيدنيما مستولى زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 2سال کانونی 20
اميرحسين پاكدل بقال ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
پگاه مهدى فر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 11
احسان طاهرى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 20
غزاله موجودى زبان زبان فرانسه -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 37
محمد مصلحى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 10
زهرا هدى پور انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
سيدمحمدرضا ميرلوحى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 1سال کانونی 7
بهنام پيرحاجى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 22
على تركيان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 22
هانيه سادات حسينى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 2سال کانونی 40
فاطمه مرادى غريبوند انسانی حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 13
ساجده عبدالهى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 11
دانيال صادقى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
هديه سهرابى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كاشان (محل تحصيل آران و بيدگل) 1سال کانونی 19
عرفان پوراعتدال ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
عرفان صبورى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كاشان (محل تحصيل آران و بيدگل) 1سال کانونی 16
سيد حسين موسوى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 12
على نورسينا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 16
پرنيا عسگرى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 38
حميدرضا اشرفى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 31
فرشته حسينى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 39
ندا شيرازى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 32
فاطمه عمرانى هنر كارشناسي فرش -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
صدرا عظيمى پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
سروش آزاد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 21
نگين فلاح ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
هومن بهرام پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
مهشادسادات ميرشفيعيان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 12
زهرا ايزدى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 25
افتخار آذرم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كاشان (محل تحصيل آران و بيدگل) 2سال کانونی 32
نيما يزدخواستى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
محمدرضا نجارزادگان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
محمد شكرى پزوه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كاشان (محل تحصيل آران و بيدگل) 2سال کانونی 32
مهرشاد ترابى انسانی روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
نگار صدرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 23
سپيده كاروان پور تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 42
شيواالسادات اميرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 10
على ايزدى نيا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 16
زينب كرمى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 16
عليرضا ملت ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 10
محمودرضا شاهى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كاشان (محل تحصيل آران و بيدگل) 4سال کانونی 33
مصطفى قانعيان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
شكوفه جلوخانيان انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
رسول اعتصام پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كاشان (محل تحصيل آران و بيدگل) 3سال کانونی 33
سيدمحمد سمبلستان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
مهدى نوروزى دره بيدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 22
پريناز تجدد انسانی روانشناسي -دانشگاه زنجان-نوبت دوم دانشگاه زنجان 1سال کانونی 14
عرفان نصرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
پريان السادات آب برين انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
فائزه راستى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 47
فرهاد طغيانى تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 22
ايمان معمار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 33
بهاره عبدالهى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 22
رقيه باقرى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 30
مهرداد گرك يراق ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
محسن سعيدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
مهدى فروزنده شهركى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 21
مريم كاكايى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 26
حميدرضا قضاوى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
فيروزه برجيان زبان زبان فرانسه -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
زينب زاهدى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
عليرضا محمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 21
انيس زارع زاده انسانی فلسفه -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
على رضا قلى پور شهركى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 24
زينب السادات خليلى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
پوريا آرين فر تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
پوريا بابايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 20
طاهره نصيرى مقدم تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 24
نگارسادات واعظى انسانی فلسفه -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
مرضيه سادات ذاكر انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
مرواريد ضميران تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 19
عليرضا فلاطورى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 43
شميم فرخ منش ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 15
زهرا سادات فتحى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
زهرا امينى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
مريم مقدادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 12
پريسا احمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 11
كامران چيت ساز زاده علاف ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 9
نجمه يزدى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
هومن دادرس ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
نگار كمالى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 39
محمد نايبى كردآبادى انسانی روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 21
نويد عربى اناركى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 9
نرگس بورونى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
رضا درخشى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 40
فريد گرجى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 33
نجيمه امانى انسانی زبان شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
فرناد صدقى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
راضيه منصورى انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 24
پوريا حيدرپور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 11
مهدى توسلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 20
شكيبا حبيب الهى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
شادى كرباسيان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 41
عليرضا بهمنى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 32
حامد خسروى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 24
اميررضا لادريان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 39
شايان اردستان زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
احمدرضا امينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 11
عليرضا فاضلى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
فرناز كرباسى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 20
الهام مسلمى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 11
امين برهانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
سيدعلى ميرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 13
محمد قاسمى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 19
مسعود صادقى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
عرفان مقرون تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
محسن اميرى انسانی تاريخ -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
ريحانه سادات محقق طباطبايى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
محمدرضا قاسمى على آبادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 26
نسترن ركن آبادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 37
محمود محمدى انسانی روانشناسي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 9
كيميا زمانى اصفهانى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 38
اميرمسعود جنابى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
مهسا اصغريان تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 13
مهشيد كيوانداريان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 44
كيانا دهدشتى انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 14
فائزه فياض تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 12
ميلاد يزدان نظرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 13
شقايق سلحشور انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
جواد كاظمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 17
سارا سنجرى زبان مترجمي زبان الماني -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 12
حامد كازرونى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 10
يوسف صرامى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
فاطمه اتحادى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
مژگان محمددوست انسانی حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 24
عليرضا مسايلى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 12
اميرحسين منتظرى شاتورى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
صادق توكلى عطاآبادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 46
على آذين فر انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان) 1سال کانونی 9
سبا ابطحى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
زهرا موذنى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
نيلوفر فاضل تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 76
بهداد جمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 23
نگين سادات رضيان ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 11
رامين صادقيان ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 20
پرينازسادات محمودى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 36
عليرضا نداف سيچانى انسانی مديريت بازاريابي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
اميررضا عرفانى گهروئى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 4سال کانونی 79
على نصيرى دهقى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 28
ساجده آقابابايى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان) 1سال کانونی 16
نرجس رئوفى منش تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهركرد-نوبت دوم دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 10
حامد فدائى جزى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 34
مرضيه قربانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 35
شيما رضايى انسانی فلسفه -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
پرديس مهرمحمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 33
نسترن نيرى تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 45
سيدمجيد احمدى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 10
پريان پورمعافى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز (محل تحصيل آبادان - اهواز) 1سال کانونی 9
پريماه باقرى هنر صنايع دستي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان) 1سال کانونی 16
فاطمه رستگارى اصفهانى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
فاطمه مانيان انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
على محققيان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
محمدمهدى موسى زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
اميرحسين صمدى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 1سال کانونی 13
يگانه ترك زاد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
كيميا طائريان تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 27
عليرضا پاليزوان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
شقايق فلفليان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 9
آلا شيرانى انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
سحر رازى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 56
على حكمت ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراصفهان-نوبت دوم دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 11
هانيه زعفرانى تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 9
محمدحسين قاسمى على آبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 26
محسن عابديان آذرخوارانى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
كريم قاسمى خوزانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
سارا سادات نوربخش تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 5
مريم طيورى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
على حاجى هاشمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 9
محدثه نريمانى تجربی علوم تغذيه -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 17
على سليمى بنى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 9
نگار محمدنژاد انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
ليلا زمانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 2سال کانونی 35
محمدرضا تاجريان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 30
محمدحسن موحديان عطار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 15
پيام هاشم زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 13
على حسينعلى پورجزى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 30
عباس رحمانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 17
سحر چهرازى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
نيما بارانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
فاطمه مهدوى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
فاطمه زارعى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 12
پوريا نره ء ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 11
عليرضا ذكاوتمند ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 13
غزاله معتمدى انسانی علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه -قم(محل تحصيل دولت آباد اصفهان) 1سال کانونی 23
شبنم كريمى هنر ارتباطتصويري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 23
فاطمه دهدارى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 20
على صادقانى ریاضی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
صالحه آزادبخت تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 18
حسين صالح رياحى زبان زبان وادبيات اسپانيايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
منصوره جمالى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 11
بهرام قناعتى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
عارفه اكبرى انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه شهركرد-نوبت دوم دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 23
سيدمهدى سلمانزاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
محبوبه نجفى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 43
بصير كوشان انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 23
مائده سرشتى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
پژمان فروغى دهنوى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 12
محمد گرامى زاده ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 9
سحر قفل ساز ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 45
پريسا محمدى تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 39
سپيده شمس پناه ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 13
سياوش رحيميان چالشترى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 32
فاطمه عسگرى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 24
محسن بديعى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 14
رضا شاهپسند ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
فائقه فرهنگ زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 19
على مقيمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
انسيه كاردوانى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
وحيد جابرزاده انصارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 27
نفيسه فرخ بيان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
فاخته فرزاد تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 20
كيميا پهلوانى نژاد تجربی روانشناسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 36
حديث عبدالحى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 17
حميد يارى انسانی روانشناسي -دانشگاه ياسوج-نوبت دوم دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 34
عليرضا عابدينى گورتانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 46
رضا معينى فر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
مهدى صرامى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
سيدفرزاد فيلسوف ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 38
ستار قنواتى پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
مهدى بيابانى يحيى آبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 13
عليرضا وليخانى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 10
گلناز اسحاقى ریاضی حسابداري -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
مينو كارگرفرد تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 19
آرين مهدويانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
سيدايمان موسوى بادجانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
سعيد تواناراد تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 22
محمدامين صادقى باغ ابريشمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 18
فرزانه پرنده خوزانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كاشان (محل تحصيل آران و بيدگل) 1سال کانونی 16
حسين باقرى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
امين نادر طهرانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
عليرضا موسوى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 15
على فروجانى تجربی زيست فناوري -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 33
هدى سادات رجايى زاده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 12
محمد حاجيان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 5
سيد محمد هاتفى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 17
عليرضا كفاشيان اسماعيلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
محمد امين غلامى دهقى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان) 1سال کانونی 18
محمدرضا خاشعى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 26
ريحانه تابش تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 41
محمد نصر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
امير مسعود مستوفى نژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
امير حشمتى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 13
عاطفه رضايى فرد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 50
فائزه شاهسوندى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 24
حميدرضا كريمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 33
نيلوفر محقق تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 4سال کانونی 60
اميررضا پارسايى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 7
زهرا صالحى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
مهدى اسدى اصفهانى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 19
پگاه دهقان پور ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 46
سحر سياح تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 42
احمدرضا آقابزاز ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
فرنوش مومنى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 37
پارسا رفيعى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 22
فائزه شكرالهى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 15
سلاله دانادل ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 9
پرهام دانائى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران (محل تحصيل بندر ماهشهر) 2سال کانونی 11
اسدالله صفايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
نگار شهسوارى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 34
محمد جزينى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 11
عرفان باقرزاده جزى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 15
مسعود باقرى ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 1سال کانونی 10
مسعود دهقان تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
كوثر رحمانى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
ياسمن محمدعلى مخولى هنر كارشناسي فرش -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان) 1سال کانونی 16
آناهيتا سامانى انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
فرشته رئوفى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 9
اميرحسين صامتى تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 27
ثرىا جوزدانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 6سال کانونی 104
محمد ارفع الرفيعى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 34
مهتاب خسروى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 9
عادل منصورى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
سيده فاطمه موسوى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 35
پريسا ولى پور تجربی روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 9
سهيل نيك نفس ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 15
فاطمه شهيدانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 15
عرفان يكدانه تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
نگار گنجى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 29
على زنديان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
محمد صادق محمدى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 6
پريسا زمانى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 10
آنيتا يوسفى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 19
محمد ايروانى محمدآبادى انسانی حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 7
پرديس نادراصلى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 23
سعيد عرب زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
سميرا عرب جعفرى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان) 1سال کانونی 17
رويا غفاريان انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
دانيال عامرى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 12
محمد حبيبى متين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
صدرا نورى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
محمدرضا انورى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 9
محمدرضا بديعى تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 12
عرفان اخوان صفايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
نگار جندقى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 22
پريسا صالحان ریاضی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 10
ايمان عباسى زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 10
عباس نورمند ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 12
اميرحسين مومن زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
زهرا آقايار ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 64
سيده زهرا مدينه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 14
آوا خليلى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
محمدسعيد عابدينى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 15
على فلاحى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
نويد شريفى ريزى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
شقايق خزايى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
پوريا محمودى كوهى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 11
على اصغر اسمعيلى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
پگاه حسن وند تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 41
زهرا محمدپور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
زهرا سجادى انسانی علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه -قم(محل تحصيل دولت آباد اصفهان) 1سال کانونی 14
مجيد گلى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 13
على جوزدانى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 13
محمدرضا آزادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
حسين تركان انسانی علوم تربيتي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
متين الماسى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
هانيه مرادى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 24
بهاره گراميان ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 30
مريم كيانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
مريم انصارى اسفه ریاضی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 5
سيدعلى موسويان انسانی تاريخ -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
محمد مقاره دهكردى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 28
عرفان نورى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
زينب سادات اميرى تجربی روانشناسي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 48
نيلوفر ملائيان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 16
حسين قاسمى رامشه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 16
عرفان شبانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
مهتاب رخ بر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 31
دانيال عمرانى فرد تجربی دامپزشكي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 3سال کانونی 27
فائزه سادات حسينى ریاضی فيزيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 1سال کانونی 5
مريم نصرى انسانی ادبيات داستاني -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 8
سيدحسن فاطمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 14
متين درى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 26
نرگس جاويد انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 21
بهزاد مزروعى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
فاطمه زاهدى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-نوبت دوم دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 36
مهرداد بنائى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 23
پويا نصراصفهانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 26
پدرام حسينى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 8
مهسا حاج هاديان تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
سپيده جهانگرد تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 33
على ميرزايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 10
مهران حيدرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 16
اميرحسين صفاهيه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 9
عليرضا صفرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 11
فروزان خرسندى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 16
محمد شيرانى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 9
على احمدى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 28
فاطمه صادقى كوپائى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 8
سارا هراتيان ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 26
آتوسا دودله بند ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
عطيه اسفرجانى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 32
آرزو حاجى هاشمى تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 9
انوشه طالبى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 21
نيما حاجى هاشمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 7
سينا پيرمراديان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
محمد محمودى تجربی گفتاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال کانونی 10
محمد پايه دار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 13
مريم مكارمى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 42
على قدمى تجربی دامپزشكي -دانشگاه زابل-نوبت دوم دانشگاه زابل 2سال کانونی 32
رزيتا بابااصفهانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 13
سپهر خليل الرحمانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
حديث نورى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
حسن كيانى انسانی علوم سياسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 13
الهه مومنى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
ثميه مساح تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 25
سجاد مزدك ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
ميترا شفيعى تجربی شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 62
عليرضا عابد كريمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 21
ابراهيم قاسمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 12
سحر جعفرى هنر كارشناسي فرش -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان) 1سال کانونی 15
زهرا بنده خدا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 9
فاطمه سادات رضوى زاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 39
فرزانه فرزين پور تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 7سال کانونی 99
رضا داورى دولت آبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 28
محمد پناهى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 21
محمد احمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 12
فرزانه كريمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
محمدمهدى بهزاد نژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 16
اميرارسلان نقدى فروشانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 20
سيدعلى ميراميرخانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 35
امير احمدى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 33
هادى شكوهى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 16
اميرحسين شيخ الاسلام ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 17
هانيه ترابى زيارتگاهى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
فاطمه عليدوستى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 21
سيدفريد خلفائيان اصفهانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
فائزه پولادى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 57
سيد عادل قائينيان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
سيدمهران رجائى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 12
نسيم اميرى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
عرفان آقا داودى جلفايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
شايان شفائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 46
مريم مالكى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 10
شهرزاد خدادادى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 16
مرواريد نقش نيل چى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 11
زهرا على قاسمى هنر كارشناسي فرش -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان) 1سال کانونی 13
مجتبى حسين زاده ریاضی مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 23
اميرحسين غنى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 5
الهام اديب تجربی زيست فناوري -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 8
شقايق شفيعى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 14
سيدعليرضا ميرى يان اندانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 18
مهدى سعيدى اناركى ریاضی مهندسي خودرو-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 22
سپيده قربانى بوانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 13
محمدصادق درى اصفهانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 7
محمد على توكلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 15
سحر جهانگرد تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 34
محسن استكى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 19
سمانه محبى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 22
مهدى صميمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 6
مهدى نشاسته گران ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-نوبت دوم دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 25
فاطمه افشارى تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 14
امين متولى امامى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 14
مريم كورنگ بهشتى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
زهرا محمدى ریاضی فيزيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 19
سپهر ضرغامى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 12
فهيمه تاج الدين تجربی زيست شناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 31
شيما يوسفى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 33
زهرا قائد على انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
محمد هدايتى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 12
پگاه غلامى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 16
سيد محمد جواد كاظمى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 16
زهرا على بيگى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
عليرضا محزونيه ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 17
محمدرضا پورحكيم داودى فرد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
پرديس عنايتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
رضا مظاهرى كاشانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 49
مهنوش بحرينى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 4سال کانونی 53
افشين باقرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 1سال کانونی 12
محمد پاكى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 27
مارال ايزدپناه ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 6
على زائرى اصفهانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 11
فاطمه شيخى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 22
عرفان كثيرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 29
كيميا حسنوند تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 48
سيد اميد شاهى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 8
مريم السادات ميرحسينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 21
شكيب يزدانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 37
مصطفى مظاهرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 12
ميلاد ميرزاائى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 5
مرواريد سلطانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
حسن صادقى حسن آبادى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 19
حميدرضا بهرامى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 22
فاطمه طالبى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
اميرعلا محمديان بروجنى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 7
صفيه شفيعى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 10
فاطمه عطايى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
فرزانه صادقى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 5سال کانونی 100
على حسينعلى زاده خراسانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 17
مليكا آذرى پور تجربی زيست فناوري -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 32
حميدرضا كرمانى القريشى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 24
اختر كيانى مطلق تجربی شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 4سال کانونی 64
سيدنوژن اميرى نائينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 19
محمد عرب جعفرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 20
فاطمه كاظميان ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 12
عليرضا پرچمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
سيده نرجس حسينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 46
على يزدانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
حميدرضا برهانيان قناد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
محمدمتين مدرس يزدى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 10
رسول واثقى خوندابى انسانی روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 1سال کانونی 21
عليرضا واللهى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 10
مريم بلدى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 9
فاطمه فولادگر ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22