شوش دانيال

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر شوش دانيال

صديقه سواعدى

صديقه سواعدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سهيل حاتمى كاكش

سهيل حاتمى كاكش

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
فرزاد ديناروند

فرزاد ديناروند

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمد شوهانى زاده

محمد شوهانى زاده

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
فاطمه پورطالب

فاطمه پورطالب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
نگار كرد

نگار كرد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
جاويد يزدانى

جاويد يزدانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
مرتضى جرگه

مرتضى جرگه

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

زبان
جعفر بيت اسمعيل

جعفر بيت اسمعيل

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كرار چنانى روپوش

كرار چنانى روپوش

مهندسي برق -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ناهيد كثير

ناهيد كثير

حسابداري -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
محمد خنيفر

محمد خنيفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمد سالارى نيا

محمد سالارى نيا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
ليلا جافر

ليلا جافر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
الهه ديناروند

الهه ديناروند

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سرور فروغيان

سرور فروغيان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
تينا زراسوند

تينا زراسوند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمد فواضلى

محمد فواضلى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زهرا خنيفرى

زهرا خنيفرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اكرم دادرس

اكرم دادرس

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فاطمه سوارى

فاطمه سوارى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محمد جهانى

محمد جهانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
سرور خنيفر

سرور خنيفر

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نوح رفعتيان

نوح رفعتيان

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سارا لالوند

سارا لالوند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
رضا آ ور

رضا آ ور

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
احمد چعب

احمد چعب

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جواد ديناروندنيا

جواد ديناروندنيا

مهندسي هوافضا-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شادى چشمه خاور

شادى چشمه خاور

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيدحسين فواضلى

سيدحسين فواضلى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نيما آ ور

نيما آ ور

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
امير حسين حيدرى زاده

امير حسين حيدرى زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
زهرا شوهانى

زهرا شوهانى

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
سيدمهدى حميدى

سيدمهدى حميدى

مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شكوفه كرد

شكوفه كرد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مريم چنانى

مريم چنانى

علوم تربيتي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مريم دينارونديان

مريم دينارونديان

علوم تربيتي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
ريحانه ده مكه اى

ريحانه ده مكه اى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زهرا زهيرى

زهرا زهيرى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مرضيه آيتى نيا

مرضيه آيتى نيا

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
دانيال ملنگ

دانيال ملنگ

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدمهدى قربانى اميرابادى

محمدمهدى قربانى اميرابادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حمزه منصورى

حمزه منصورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ياسمن دلفان

ياسمن دلفان

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عاطفه دهان

عاطفه دهان

علوم اجتماعي -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مرضيه خدرى

مرضيه خدرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ياسمن ال كثير

ياسمن ال كثير

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
تارخ پاك فرد

تارخ پاك فرد

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي لار-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سيدمهدى نجات

سيدمهدى نجات

جغرافياي سياسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فاطمه احمدى

فاطمه احمدى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رضوان ديناروند

رضوان ديناروند

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-تربيت معلم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
منا لطفى

منا لطفى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زينب حياى

زينب حياى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
يوسف هارونى

يوسف هارونى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على فرج اله چعب

على فرج اله چعب

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
منا دبات

منا دبات

فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهدى نقيبى فر

مهدى نقيبى فر

حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رضا ديناروند

رضا ديناروند

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عباس چنانى

عباس چنانى

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
سيداحمد حسينى

سيداحمد حسينى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدصادق ال كثير

محمدصادق ال كثير

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمد ديناروند

محمد ديناروند

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شقايق شوهانى

شقايق شوهانى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كلثوم زريان

كلثوم زريان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
يحيى زارع محمدى

يحيى زارع محمدى

اب وهواشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رويا كسرايى فر

رويا كسرايى فر

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمد لطيفى

محمد لطيفى

شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مريم ايواندر

مريم ايواندر

فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاطمه منگرى

فاطمه منگرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمد حيدرى

محمد حيدرى

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جواد خنيفر

جواد خنيفر

فيزيك -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مرضيه بدوى نژاديان

مرضيه بدوى نژاديان

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
معصومه احمدى

معصومه احمدى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
زهرا اشرفى نسب

زهرا اشرفى نسب

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جواد فرخى نيا

جواد فرخى نيا

فيزيك -دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سيدجاسم احمدى

سيدجاسم احمدى

علوم قران وحديث -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مريم حريرى شنگرى

مريم حريرى شنگرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
دانيال ال كثير

دانيال ال كثير

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
سيدسجاد احمدى

سيدسجاد احمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زهرا منصورى

زهرا منصورى

مهندسي ايمني -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمد كعب عمير

محمد كعب عمير

علوم ومهندسي اب -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
زهرا صادقى منش

زهرا صادقى منش

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سيده فاطمه احمدى والا

سيده فاطمه احمدى والا

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
انيس كرد

انيس كرد

فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اتوسا زاهدى كيا

اتوسا زاهدى كيا

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حامد بخشى

حامد بخشى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حامد مرادى

حامد مرادى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
انيس همتى نسب

انيس همتى نسب

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ميلاد كثير

ميلاد كثير

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فريده سرخه

فريده سرخه

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
احمد صابرى نسب

احمد صابرى نسب

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
على شرافت پور

على شرافت پور

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسين چنانى

حسين چنانى

علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ساجده زبيدى

ساجده زبيدى

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمد احمدى پارسا

محمد احمدى پارسا

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عدنان حيال

عدنان حيال

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
احمد خنيفر

احمد خنيفر

علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جاسم جنادله

جاسم جنادله

شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه پاكزادى

فاطمه پاكزادى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رياض زنده سر

رياض زنده سر

اماروكاربردها-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مبينا تفاخ

مبينا تفاخ

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ابوالفضل اديب زاده

ابوالفضل اديب زاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عاطفه ناصر

عاطفه ناصر

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نسيمه كثير

نسيمه كثير

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمد مروانى

احمد مروانى

اماروكاربردها-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فريده گرامات زاده

فريده گرامات زاده

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فاطمه بنداوى

فاطمه بنداوى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زينب حسين زاده

زينب حسين زاده

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مجيد چنانى

مجيد چنانى

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عاطفه سوارى

عاطفه سوارى

شيمي -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سميه احمدى

سميه احمدى

شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ندا خنيفرى

ندا خنيفرى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پريا رفيعى

پريا رفيعى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عقيل لطيفى

عقيل لطيفى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمد نجف وند

محمد نجف وند

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احلام ال كثير

احلام ال كثير

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسين كعب عمير

حسين كعب عمير

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جاسم گلابى

جاسم گلابى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على يارحسينى

على يارحسينى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نگين رحيمى فر

نگين رحيمى فر

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فاطمه كولى وند

فاطمه كولى وند

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابتسام مليانى

ابتسام مليانى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه كيان مهر

فاطمه كيان مهر

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی