بهبهان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بهبهان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمد پورصالحيان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال کانونی 90
على ترابى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 6سال کانونی 106
نيلوفر بينش فر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 42
على گواهى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 23
فاطمه سوايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 73
طوبى بوعلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
نيلوفر دهدارى ابراهيمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 53
محمد شريفى پور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 40
فاطمه دشتى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 16
محمدجواد رفيعى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال کانونی 78
اميرحسين ‌دژ تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 6سال کانونی 111
سيدمحمد معاشى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 16
شيدا يزدان جو هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 21
آرين خرم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 52
مريم آسيابان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 58
ايمان جوهرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 44
شيما گنج دار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 80
حسين زكى پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 51
عليرضا نژادحداد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 5سال کانونی 97
آرمين روزى طلب ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 34
الهه زمانى بهبهانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 60
شهريار قيصرزاده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 81
نسترن غلاميان نژاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 54
على بادفر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 63
مهديه بحرينى پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 36
رضا جوهرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 8سال کانونی 137
اسماعيل عليزاده تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 16
سيده فاطمه مرتضوى انسانی حقوق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 31
مجتبى نصيريانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 3سال کانونی 47
پريسا رادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 45
شادى طيبى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 32
عباس حلوايى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال کانونی 36
شهرزاد ممتازان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 4سال کانونی 31
سيدابوالفضل حميدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 3سال کانونی 58
سارينا گودرزى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 33
فرناز خوش اندام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 35
فاطمه كوثريان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 49
رضوان اصغرنژاد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 4سال کانونی 64
سيده ريحانه مرتضوى نژاد تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 26
محمد طيبى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 16
فاطمه خلفى اصل تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال کانونی 75
خديجه طيبى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 11
زهرا احمدزاده تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 34
على شكارچى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران (محل تحصيل بندر ماهشهر) 1سال کانونی 15
نوشين پوراحمدى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 40
نيلوفر مبرات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 26
زهرا شبانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 5سال کانونی 60
محمد محمدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال کانونی 40
عليرضا بنايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 47
پرديس چابكى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال کانونی 64
بهاره بخشش تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 95
نگار شجاعى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 18
نسترن بهمئى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 12
سيدمحمدعلى چاشيانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 51
سارا آغاز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز (محل تحصيل آبادان - اهواز) 4سال کانونی 71
ياسمن احسانى فر هنر ارتباطتصويري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل شوشتر) 2سال کانونی 8
نگين نصيريان تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 5سال کانونی 83
فاطمه مكى ریاضی شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 38
فريد رحمانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 42
زينب شريعت جعفرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 19
بهاره فتاحى نژاد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 43
پريسا شب آهنگ زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 11
فاطمه پورعطا تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال کانونی 68
سحر فقهى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 61
شيوا ايروانى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 50
اميرحسين شريعتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 36
ابراهيم دهدشتى مقدم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 31
شكوه محسنى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 25
فاطمه معتقد انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 13
ناديا گله دارزاده انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 23
سعيد مقدم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 29
هانيه طيبى تجربی علوم تغذيه -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 2سال کانونی 11
عاطفه خندانى انسانی حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 21
ياسمن رازيان ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
صائب نوروزيان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 16
نگار پوركاسب تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 5سال کانونی 91
سحر طيب انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 7
كيوان جوهرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 63
زينب قيصرى اصل انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر) 4سال کانونی 66
محمد نادرپور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 37
سياوش قاسمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 11
فاطمه شريعت جعفرى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 36
حسين پورامجد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 27
اميرحسين قدرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 14
داريوش بهمنى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال کانونی 10
رعنا رازهش زبان زبان فرانسه -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 15
احمدرضا اقسام تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 48
مرضيه مكظوم تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 3سال کانونی 54
محمد باغدار تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 39
مهدى عبدى زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 22
سيدبهزاد پناهى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 12
محمدامين مرتب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 3سال کانونی 42
اميرمحمد عظيمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 3سال کانونی 33
على كلانترى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 4سال کانونی 50
سيده مريم بارانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 4سال کانونی 58
اميرحسين ساداتى ریاضی مهندسي هوافضا-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال کانونی 33
داود معقولى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 16
احسان جعفرى مقدم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 6سال کانونی 94
محمدحسين خيرانديش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 37
مژگان تولا تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 2سال کانونی 35
سيدميلاد جواميان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 19
كبرى سيدى پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 7
زهرا خيبر تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 35
زينب دادار تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 3سال کانونی 49
مژگان موسوى پور انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 12
سيد يعقوب آسا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 9
ريحانه تنگستانى فرد تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 12
فاطمه موسوى نسب تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 5سال کانونی 73
حميدرضا محسنى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 2سال کانونی 23
سيدمحمد سجادى فر تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 19
سيده نرگس صبائى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 4سال کانونی 46
زيبا كرمى ریاضی مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لار-روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال کانونی 18
محسن پى سپار ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 33
سعيد نيك سرشت ریاضی مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 4سال کانونی 63
خسرو خسرويان انسانی باستان شناسي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 7
فاطمه گنج دار تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 2سال کانونی 33
مجتبى شريف پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 44
انيس دلاويز تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 3سال کانونی 48
محمدرضا عباس تركى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 19
زهرا صحرايى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 4سال کانونی 36
على حسينيان ریاضی مهندسي ايمني -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 2سال کانونی 33
دانيال شجاعى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 1سال کانونی 19
محمدامين اسديان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 3سال کانونی 45
ميلاد اكبرى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 2سال کانونی 31
فاطمه بديع تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 24
فرشيد ممويى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 15
نيما نگين تاج ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 34
مرجان شكورى مقدم ریاضی مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 2سال کانونی 22
كوثر ظفرپور ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 2سال کانونی 29
فرزانه شكارچى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 20
سعيد ورزيده تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 3سال کانونی 32
شيرين على پورى تجربی زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 13
فهيمه گشتاسبى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -مجتمع اموزش عالي علوم پزشكي اسفراين-روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 1سال کانونی 20
زهرا چاميان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 15
فريد اسماعيلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-نوبت دوم دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 18
آرمان بهادرى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 2سال کانونی 12
كاووس بهمئى انسانی علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل ايلام) 1سال کانونی 11
اميرحسين آصفى نژاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-نوبت دوم دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 4سال کانونی 66
پريسا بلانيان تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 14
احمدرضا آغازى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال کانونی 28
سيده كوثر موسوى مهر تجربی حسابداري -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 24
نيما ماندگارآتشگاه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 1سال کانونی 17
فرحان روزانه ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي لار-روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال کانونی 14
كوثر داراب نسب ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصيل خاش) 1سال کانونی 16
هانيه گوهرعلى بهمئى ریاضی فيزيك -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 2سال کانونی 22
اشكان طباخى ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 3سال کانونی 32
ميلاد شعبانى درويش ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 28
فرنوش رهبر ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 16
شبنم شجاعى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 25
رضا قرانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 2سال کانونی 44
بهنام حسينى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 10
نيما سرمست تنگ برد سفيد ریاضی مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 19
احمدرضا توان تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 11
محمدرضا جوى باريان تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 8
مهرنوش اصل تقى پور تجربی زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 38
فاطمه افكنده تجربی زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 12
زهرا گنجى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 47
نيلوفر زراعت ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 6
رومينا رحيمى مامودان تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 6
فاطمه روانان تجربی زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 7
حميد بهادرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 9
سيده نرگس سليمانى نسب تجربی زيست شناسي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم دانشگاه دامغان 2سال کانونی 25
عليرضا آبان گاه تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 10
سيده نازنين پورمسيح تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل حومه برازجان) 2سال کانونی 25