شوشتر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر شوشتر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حسين شيرزاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 64
محمد مهدى مال دوانى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال کانونی 40
انيس جعفرنژادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 6سال کانونی 89
فرخنده آتش باز هنر طراحي لباس -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 18
مهدى كريم زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 22
امير سليمانى كرتلايى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 2سال کانونی 34
مسلم عبدالهى آرپناهى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 5سال کانونی 86
سيدمحمد موسوى معلم ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 21
محمد دالوند ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 3سال کانونی 62
سيده مرضيه علوى فر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 73
عليرضا برجسته ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال کانونی 39
اميد افشارى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 18
محمد سليمانى ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 4سال کانونی 70
نيايش حافظى بيرگانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 50
فاطمه غلاميان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 8سال کانونی 132
پگاه محمودى كوهى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 3سال کانونی 64
سيد عليرضا موسوى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 30
فاطمه حسين زاده هنر ارتباطتصويري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل شوشتر) 1سال کانونی 15
حيدر رضايى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 9
رضوان قماشباف تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 20
پوريا افتخارى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
بهرام ابراهيم وند ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 4سال کانونی 77
شهاب شرف الدين ریاضی مهندسي علمي -كاربردي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 44
عباس داودى زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 40
مهران فرج الله چعب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 38
پيمان سبزى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 67
فاطمه نيك انديش هنر ارتباطتصويري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل شوشتر) 2سال کانونی 36
رضا احمد مهمدى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 61
مصطفى عباسى شنگرى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 17
مهسا عباس پور هنر نقاشي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل شوشتر) 1سال کانونی 7
عظيم كلانتر رشيدى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 23
مسعود فرهادى بيرگانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 42
فاطمه سهرابى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 3سال کانونی 31
سارا محسنى شوشترى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز (محل تحصيل آبادان - اهواز) 5سال کانونی 85
سيد جمال الدين هادى پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 5سال کانونی 81
حسين سهرابى فرد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 40
مهرداد حيدرى سنگستانى تجربی روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 12
محمد مهدى مريدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 24
ايمان شيرالى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 23
سيد محمد على موسوى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
زهرا روز على زاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 6سال کانونی 115
سيد محمد صادق طيب زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 19
داريوش انصارى زاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 9
افشين رئيسى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال کانونی 54
محمد سالارى نيا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال کانونی 57
محمد عبدالهى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 6
مژگان مقدس جعفرى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 18
محمد حسينى احمد فداله ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال کانونی 50
محمد نصير شهاب پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 18
فرناز اسفنديار زاده تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 12
نسترن جليلى زاده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز (محل تحصيل آبادان - اهواز) 5سال کانونی 86
ابراهيم كرمى انسانی حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
ابوالفضل بتوندى ابگاه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 26
داود ارجمندى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 5سال کانونی 50
هانى سعدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 19
پروين هزارسى پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 19
سيد محمد حسين آل طيب تجربی زيست فناوري -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 41
محمد على اميديان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 25
الهام كوچك تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 37
الهه تجويدى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 61
آرزو شعبانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 19
شيوا قابل پور تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 16
مجيد زراعت كار ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 45
ايمان سوارى سرخكانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 6
امين سوارى سرخكانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد-روزانه دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 2سال کانونی 30
سيد محمد امين موسوى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 34
محمد ناصحى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 17
عليرضا كايدانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 36
فريبا ابراهيم وند ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 12
امير عباس عليدادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 9
سيده رعنا سالمى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 22
معصومه يونسى پور تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 38
سجاد ذوالفقارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 19
رضا پنورى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 4سال کانونی 77
محمد بهداروند انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 41
محمد بصيرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد-روزانه دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 1سال کانونی 18
فروزان خدادادى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 59
مريم قلى نژاد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 36
امير توحيدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد-روزانه دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 1سال کانونی 19
مهدى عوض پور شيخ محمد ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه مركز اموزش عالي فيروزاباد 1سال کانونی 17
فاطمه آريان فر تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 20
شبنم برزكى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 44
فائزه حفار تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 35
على ابراهيم وند ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 56
رضا كريمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 26
مرضيه مهدى پور تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 3سال کانونی 50
شادى زراعتكار نژاد تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 22
آتنا خليلى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 25
اميرحسين جهانگيرى ریاضی مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 3سال کانونی 49
على امامى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 50
مجيد محمدى زاده بزازيان ریاضی مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2سال کانونی 24
حديث شبه تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 6
سيد عزت اله حسينى فداله ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 4سال کانونی 68
على مندول نژاد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 24
مهدى زارع تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال کانونی 41
رويا عليقلى كهيش ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 21
سعيد انصارى ریاضی فيزيك -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 13
سجاد اكبرى بيرگانى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 15
مسعود الياسى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 23
زهرا حيدرى گورداگونى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 13
فرانك باقرى انسانی فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 24
شقايق موسوى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايران 6سال کانونی 100
سپيده محمد زاده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 12
ياسين پارسايى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 2سال کانونی 32
ناهيد قاضى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 2سال کانونی 40
سميرا حجار تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 74
ندا چهارلنگى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم دانشگاه ملاير 1سال کانونی 20
محمدعلى محبى فر ریاضی مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 3سال کانونی 56
رضا منجزى بديل تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 2سال کانونی 39
شاهين احمدى نژاد ریاضی فيزيك -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 17
احمد خدارحم پور ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 24
مرتضى حميد ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 10
عليرضا مويد زرگر تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 13
آذر عباس زاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 19
فاطمه اشراقى اصل تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 24
مهرناز اموايى زاده ریاضی فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 3سال کانونی 32
زهرا كرملا چعب تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 3سال کانونی 48
فاطمه ابراهيم وند تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال کانونی 27
عادل سروستانى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 24
محمدرضا رحمانى نيا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 24
مرضيه انشايى نژاد تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 26
فاطمه قصاب نژاد تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 46
عاطفه جمالى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 4سال کانونی 73
مرضيه چهارمحالى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل گرمسار) 1سال کانونی 11
نجمه خلفى بنه گمارى تجربی شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 43
بهناز ملكى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 10
فرهاد ملك محمدى گله تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 20
فاطمه عنافچه ریاضی مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 15
محبوبه حمزه تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
امين محمد حسينى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
الناز امير تجربی زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 3سال کانونی 52
فاطمه غيبى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 33
محمد امين سالم پور تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 47
پرستو چراغى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل كوهدشت) 1سال کانونی 9
محمدرضا شاطرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) 2سال کانونی 10
نرگس ولى عرب تجربی زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 3سال کانونی 53
پرستو جبارى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 13
نرگس ساجدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 16
فاطمه خليفه تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 16
نگين عليزاده تجربی شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 17
انيس حسونى زاده ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 11
بهاره شرافتى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 17
فاطمه باقرى نيك تجربی زمين شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 23
نيلوفر جليلى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 5سال کانونی 28