اهواز

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر اهواز

محمدرضا محب آل عبا

محمدرضا محب آل عبا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مجتبى خواجه عليزاده عطار

مجتبى خواجه عليزاده عطار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدرضا بقائى

محمدرضا بقائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نازنين كيانى فرد

نازنين كيانى فرد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمد طاهرى پور

محمد طاهرى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ياسمن مرادى پرى

ياسمن مرادى پرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محدثه آباده

محدثه آباده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مينا عچرشاوى

مينا عچرشاوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مژگان على پور

مژگان على پور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نيكتا عالى پور محمدى

نيكتا عالى پور محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
دلارام موسوى

دلارام موسوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پويا نيك دست

پويا نيك دست

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ريحانه بصيرت

ريحانه بصيرت

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدرضا اسكندرى

احمدرضا اسكندرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد زمانى فكرى

محمد زمانى فكرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا ذرتى پور

زهرا ذرتى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سيد محمدعلى قارى زاده

سيد محمدعلى قارى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آرين كاوش

آرين كاوش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فاطمه احمد نژاد

فاطمه احمد نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمد لعل دولت آباد

محمد لعل دولت آباد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمد حسين صفارى

محمد حسين صفارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
سهراب شباب

سهراب شباب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
هستى روشندل

هستى روشندل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسن شهريارى

حسن شهريارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمد ممبنى

محمد ممبنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
مهدى كشورى نيا

مهدى كشورى نيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آرزو عابدى مديسه

آرزو عابدى مديسه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
امير احمديان لركى

امير احمديان لركى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سيدمحمد جعفرى پور

سيدمحمد جعفرى پور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سيده ويدا موسوى

سيده ويدا موسوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پيمان چه كنارى

پيمان چه كنارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محسن خاتمى نيا

محسن خاتمى نيا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زهراسادات عباسى تخت چوبى

زهراسادات عباسى تخت چوبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سارا بروسان

سارا بروسان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدامين عسكرى

محمدامين عسكرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فروغ ظهرابى نيا

فروغ ظهرابى نيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
گلناز حسينى پور

گلناز حسينى پور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گلشن سليمانى

گلشن سليمانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فاطمه چنانى

فاطمه چنانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
على طحان

على طحان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ليلا جلاليان لركى

ليلا جلاليان لركى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد مهدى هوشمند زاده

محمد مهدى هوشمند زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
يسرى عبدالحسين

يسرى عبدالحسين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سارينا على زاده اهوازى

سارينا على زاده اهوازى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سينا مقصودى

سينا مقصودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
زهرا رستم آبادى

زهرا رستم آبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمد حسين دشت برزگى

محمد حسين دشت برزگى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد امين كوتى

محمد امين كوتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بهناز ملاخورشيدى

بهناز ملاخورشيدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيده پرديس نقيبى ركنى

سيده پرديس نقيبى ركنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا طاهرى مباركى

زهرا طاهرى مباركى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مريم حسينى پناه

مريم حسينى پناه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كيانا پيرزاده

كيانا پيرزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آناهيتا محمدى

آناهيتا محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سارا انصاريان

سارا انصاريان

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سرور انصارى

سرور انصارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
احمدرضا مصلحى

احمدرضا مصلحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رقيه چلداوى

رقيه چلداوى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كيوان خليف پور

كيوان خليف پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
احمد سياحى

احمد سياحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
احسان سنگ تراش

احسان سنگ تراش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پريناز پيراسته

پريناز پيراسته

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سيده مهتا موسوى جزايرى

سيده مهتا موسوى جزايرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نرگس خوش آيند

نرگس خوش آيند

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدامين خزعلى

محمدامين خزعلى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مينا محسنى شوشترى

مينا محسنى شوشترى

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غزال باوى زاده

غزال باوى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيد محمد جانانه

سيد محمد جانانه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آوا فرشيد

آوا فرشيد

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مائده آذر پندار

مائده آذر پندار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
راضيه شفيعى

راضيه شفيعى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
محمد افتخار

محمد افتخار

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سيد محمد موسوى مورد غفارى

سيد محمد موسوى مورد غفارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نوشناز صبور

نوشناز صبور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كوثر متقيان حسونى

كوثر متقيان حسونى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زينب عطائى نسب

زينب عطائى نسب

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
على شريف نيا

على شريف نيا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كبرى كيانى

كبرى كيانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
گلناز متين

گلناز متين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مهسا چهارلنگ باجولى

مهسا چهارلنگ باجولى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
اميرحسين محمدى

اميرحسين محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مينا بيت سياح

مينا بيت سياح

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سپيده مجيرى

سپيده مجيرى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شيما لياقت

شيما لياقت

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شبنم ميرى زاده

شبنم ميرى زاده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زينب بندانى ترشكى

زينب بندانى ترشكى

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فرينام صالح پور باورصاد

فرينام صالح پور باورصاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سميرا انصارى

سميرا انصارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
امير حسين شاه نشينى

امير حسين شاه نشينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پريسا سليمانى

پريسا سليمانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ياسمن همدانى

ياسمن همدانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مرضيه اميرى بختيارى

مرضيه اميرى بختيارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مرضيه كرمى

مرضيه كرمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فرهاد فرهادى

فرهاد فرهادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پويا گرجى زاده

پويا گرجى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سارا اميرى مقدم

سارا اميرى مقدم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
برنا باقرفر كاهكش

برنا باقرفر كاهكش

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سيمين اكبرى بيرگانى

سيمين اكبرى بيرگانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مهسا مالكى

مهسا مالكى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مينا صفائى

مينا صفائى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ابراهيم جمالى گندمانى

ابراهيم جمالى گندمانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محبوبه حافظى

محبوبه حافظى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
كورش فتحعلى پور

كورش فتحعلى پور

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اميد انبيائى

اميد انبيائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فواد محمدى گندمى

فواد محمدى گندمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدجواد گنجى نتاج

محمدجواد گنجى نتاج

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سپيده سهرابى

سپيده سهرابى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فاطمه زنگنه

فاطمه زنگنه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسين شجاعى

حسين شجاعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ليلا غلامى

ليلا غلامى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سيده رعنا حيدرى پير بلوط

سيده رعنا حيدرى پير بلوط

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سيد هادى تبرك پور

سيد هادى تبرك پور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سيد عليرضا علوى

سيد عليرضا علوى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كيميا امين زاده زرگر

كيميا امين زاده زرگر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمد حسين شير بيگى

محمد حسين شير بيگى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آذر بهنام فر

آذر بهنام فر

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فائزه قاسمى

فائزه قاسمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
على احمدى

على احمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مهتا مشكين فام

مهتا مشكين فام

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
على محمدى گهروئى

على محمدى گهروئى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
داريا زنگنه

داريا زنگنه

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
يگانه عالى وند

يگانه عالى وند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ابراهيم خدرى

ابراهيم خدرى

اعضاي مصنوعي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شيوا استقامت

شيوا استقامت

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ريحانه سودانى

ريحانه سودانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سيداميرحسين آل محمد

سيداميرحسين آل محمد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رضا امير غلامى

رضا امير غلامى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ياسمن چراغيان

ياسمن چراغيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سيد ياشار اسكوئى

سيد ياشار اسكوئى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محدثه نظارى

محدثه نظارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سيد حسين شفيعى

سيد حسين شفيعى

زيست فناوري -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فرجام طاهرزاده

فرجام طاهرزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهين چرخاب ساز زاده

مهين چرخاب ساز زاده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كيميا پيرزاد

كيميا پيرزاد

پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مرضيه صفى خانى

مرضيه صفى خانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شايان كرم نژاد

شايان كرم نژاد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سيده هدى مستطابى

سيده هدى مستطابى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عمادالدين متبحرى

عمادالدين متبحرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مريم انصارى

مريم انصارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زينب باقرى

زينب باقرى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرحان دهقانى فيروز آبادى

فرحان دهقانى فيروز آبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمد بهزاديان

محمد بهزاديان

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زهرا زنگنه نسب

زهرا زنگنه نسب

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عرفان حاتمى

عرفان حاتمى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شكوه سليمى مقدم

شكوه سليمى مقدم

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
كيانا موسوى

كيانا موسوى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بهار زيبا

بهار زيبا

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حديث مورى بازفتى

حديث مورى بازفتى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيلوفر دشمن زيارى

نيلوفر دشمن زيارى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سروش زيبائى

سروش زيبائى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پرنيان باقرپور

پرنيان باقرپور

علوم تغذيه -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سيده ساجده آقامحمدى

سيده ساجده آقامحمدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
يوسف يلالى

يوسف يلالى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
انيس طاهرپور

انيس طاهرپور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ميلاد الياسى

ميلاد الياسى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احسان احمدى

احسان احمدى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صبا حيدرى سودجانى

صبا حيدرى سودجانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سپيده احمدى

سپيده احمدى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شبنم طوفان فرد

شبنم طوفان فرد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

5سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پيمان كمرى نيا

پيمان كمرى نيا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا ثانى

زهرا ثانى

علوم تغذيه -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مرضيه باقرنيا

مرضيه باقرنيا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهدى سالم پور

مهدى سالم پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مهناز پاپن

مهناز پاپن

علوم تغذيه -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
مريم يارعلى زاده

مريم يارعلى زاده

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيده مريم مرتضوى

سيده مريم مرتضوى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
الميرا توبچى

الميرا توبچى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نوشين سنگ تراش

نوشين سنگ تراش

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
وهاب جرفى

وهاب جرفى

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نرگس جعفرزاده

نرگس جعفرزاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سمانه شيرزاده

سمانه شيرزاده

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهناز درمان زاده

بهناز درمان زاده

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نيلوفر داودى

نيلوفر داودى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سارا ابوعلى

سارا ابوعلى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فائزه شجاع

فائزه شجاع

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نگارين ناصرى كريموند

نگارين ناصرى كريموند

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسين بازوند

حسين بازوند

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سيده عارفه عادل

سيده عارفه عادل

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مريم رجب پور

مريم رجب پور

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حوريا بهرامى

حوريا بهرامى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مهدى ممبنى

مهدى ممبنى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شاداب مرادى بيرگانى

شاداب مرادى بيرگانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مهدى مكوندى

مهدى مكوندى

علوم تغذيه -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
هانيه السادات غفرانى

هانيه السادات غفرانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهسا رحيمى لركى

مهسا رحيمى لركى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زهرا خرم كوهى

زهرا خرم كوهى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهسا مه لقاء

مهسا مه لقاء

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سحر ممبينى

سحر ممبينى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضا رحيم دشتى

رضا رحيم دشتى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مقدسه كشاورزى

مقدسه كشاورزى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سمانه لك‌

سمانه لك‌

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مريم نصب نجار

مريم نصب نجار

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شايان احمدى ميرقائد

شايان احمدى ميرقائد

شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ايمان جلالى

ايمان جلالى

مامايي -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهرنوش فرضى سرغولى

مهرنوش فرضى سرغولى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صفورا حسين پور

صفورا حسين پور

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نجمه بهوند يوسفى

نجمه بهوند يوسفى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حنان صرخه

حنان صرخه

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ايناس قاطع

ايناس قاطع

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

8سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
نشاط حقى پور

نشاط حقى پور

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ندا براجعه

ندا براجعه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كيميا ايوبى فر

كيميا ايوبى فر

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
الهام نجاتى

الهام نجاتى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فاطمه عباباف

فاطمه عباباف

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رانيا عاشورى حويزاوى

رانيا عاشورى حويزاوى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيده مهلا موالى زاده

سيده مهلا موالى زاده

شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
هومن صمدى رحمانى

هومن صمدى رحمانى

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مريم چهارده چريك

مريم چهارده چريك

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زينب على زاده

زينب على زاده

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
الهام فرجيان

الهام فرجيان

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
راشين نيكخواه

راشين نيكخواه

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نسترن كريمى پور

نسترن كريمى پور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
الهام صفار

الهام صفار

زيست فناوري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شيما شيرالى زاده

شيما شيرالى زاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ياشار عسكرى

ياشار عسكرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نگين آقائى

نگين آقائى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شبنم شكيبا

شبنم شكيبا

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضوان زبيدى

رضوان زبيدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
افروز بازدار

افروز بازدار

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هدى خسافى

هدى خسافى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مهزيار براتى فر

مهزيار براتى فر

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
نگار زايرنورى

نگار زايرنورى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيلوفر قدم

نيلوفر قدم

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فاطمه صالحى خفاجى

فاطمه صالحى خفاجى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سارا احمدرضائى

سارا احمدرضائى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-تربيت معلم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نرگس بذركار

نرگس بذركار

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پرديس صفاريان

پرديس صفاريان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مرجان جلال نيا

مرجان جلال نيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حنان سوارى

حنان سوارى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهزاد بى غش

بهزاد بى غش

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هما قزلباش

هما قزلباش

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه حزبيان

فاطمه حزبيان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مهسا كيانى

مهسا كيانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محسن درچين

محسن درچين

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آذين سلطانى علاسوند

آذين سلطانى علاسوند

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سنا برزگرى

سنا برزگرى

روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرضيه نوروزى

مرضيه نوروزى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فاطمه بلك

فاطمه بلك

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فاطمه فقهى

فاطمه فقهى

زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسن خليلى

حسن خليلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آرينا بيژه

آرينا بيژه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه لرزنى

فاطمه لرزنى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مريم چنگيزى

مريم چنگيزى

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پدرام محمد رضائى

پدرام محمد رضائى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سولماز محى پور

سولماز محى پور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ياسمن مدحجى

ياسمن مدحجى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
لاله احمدى نورالدين وند

لاله احمدى نورالدين وند

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرواريد فردى پور

مرواريد فردى پور

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
الهام سادات آل سيد غفور

الهام سادات آل سيد غفور

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بهداد امير غلامى

بهداد امير غلامى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كلثوم كرمى

كلثوم كرمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
شكيبا الله قلى ئى

شكيبا الله قلى ئى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شكوفه جعفرى

شكوفه جعفرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ابوالفضل نيك اختر

ابوالفضل نيك اختر

زيست فناوري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ذوالفقار سباتى

ذوالفقار سباتى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سهيلا سروستانى

سهيلا سروستانى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مهدى ضياغم

مهدى ضياغم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بهاره بلندى نتاج

بهاره بلندى نتاج

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سونيا كرم نيا

سونيا كرم نيا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
الهام شه پرى

الهام شه پرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محدثه ايزدى

محدثه ايزدى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
طاهره قربان رمضان

طاهره قربان رمضان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فاطمه غزلى

فاطمه غزلى

مامايي -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاطمه بيژنوند

فاطمه بيژنوند

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شكيبا رحمانى

شكيبا رحمانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رويا سينايى

رويا سينايى

زيست فناوري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مينا هادى زاده

مينا هادى زاده

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
وصال محمديان

وصال محمديان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
توفيق طالبى

توفيق طالبى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
معصومه نظرى زنگنه شرفند

معصومه نظرى زنگنه شرفند

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سيد حسين ساداتى زاده

سيد حسين ساداتى زاده

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهرنوش چراغ پور

مهرنوش چراغ پور

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهدى كمرى

مهدى كمرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ليلا شهريارى

ليلا شهريارى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فرديس ملكى جهان

فرديس ملكى جهان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شهرزاد شالبافان

شهرزاد شالبافان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
الهه علاسوندى پور

الهه علاسوندى پور

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسين ساكى

حسين ساكى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نگين بشيريان

نگين بشيريان

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پرويز وحدت

پرويز وحدت

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
وحيد حاجى پور

وحيد حاجى پور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غزال مكوندى

غزال مكوندى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهديه ملحان

مهديه ملحان

شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مريم طهماسبى كرفى

مريم طهماسبى كرفى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نگين شيبانى

نگين شيبانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حبيب رمضانى

حبيب رمضانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آريا دانشور

آريا دانشور

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
امير صالح نژاد

امير صالح نژاد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ساهره سوارى

ساهره سوارى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
امير مجدمى

امير مجدمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهدى بياتى

مهدى بياتى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حورا دوستعلى وندنژاد

حورا دوستعلى وندنژاد

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نگار سوارى پور

نگار سوارى پور

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سيد حسين محفوظى موسوى

سيد حسين محفوظى موسوى

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فاطمه رئوفيان

فاطمه رئوفيان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهنوش جعفرى

بهنوش جعفرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمد حسين طاهرزاده دورباطى

محمد حسين طاهرزاده دورباطى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيلوفر صفائى

نيلوفر صفائى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مرجان جوهرى

مرجان جوهرى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ساجده بدوى

ساجده بدوى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
يلدا رشتى

يلدا رشتى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فيروزه گنج

فيروزه گنج

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ناهيد حربى

ناهيد حربى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مهدى جرجرزاده شوشترى

مهدى جرجرزاده شوشترى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ميلاد اصلانى

ميلاد اصلانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شاداب محمديان

شاداب محمديان

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نيلوفر پوراقتدار

نيلوفر پوراقتدار

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عاطفه پوريوسفى دزفولى

عاطفه پوريوسفى دزفولى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
على چلداوى

على چلداوى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صدرا خياط زاده

صدرا خياط زاده

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پريسا نيسى مينايى

پريسا نيسى مينايى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شيوا نعمت پور دزفولى

شيوا نعمت پور دزفولى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سمانه مرادى

سمانه مرادى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بهار معمارپور

بهار معمارپور

زيست شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
الهه خردمند

الهه خردمند

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فروزان ميثمى

فروزان ميثمى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمد حسن همت پور

محمد حسن همت پور

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سيده شيوا طباطبائى

سيده شيوا طباطبائى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرضيه هاشمى گهروئى

مرضيه هاشمى گهروئى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رسول نورى

رسول نورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نگين زاده نظرى

نگين زاده نظرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نيلوفر سبزعلى

نيلوفر سبزعلى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كوثر بهمنش فر

كوثر بهمنش فر

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نوشين قربانى

نوشين قربانى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا كاويانى نژاد

زهرا كاويانى نژاد

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قيس امجدى

قيس امجدى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كوثر خذيرى

كوثر خذيرى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زهرا سادات چاشيان

زهرا سادات چاشيان

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيده فائزه موسوى

سيده فائزه موسوى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهاره على مورى

بهاره على مورى

شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سارا مرزوقى پور

سارا مرزوقى پور

زيست شناسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سارا رشيدى

سارا رشيدى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آذين جمالپور مالك آبادى

آذين جمالپور مالك آبادى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نگار خدائى

نگار خدائى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پيمان جليلى

پيمان جليلى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آيدا عادلوند

آيدا عادلوند

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرضيه آمون

مرضيه آمون

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فائزه جوانمرد

فائزه جوانمرد

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ياسمين ويسى اهوازى

ياسمين ويسى اهوازى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سجاد كردانى

سجاد كردانى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهره جمالپور

زهره جمالپور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدرضا جمشيدى قلدرى

محمدرضا جمشيدى قلدرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ساسان آرپناهى ايستادگى

ساسان آرپناهى ايستادگى

اقتصاداسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ويدا زمانيان

ويدا زمانيان

مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ستاره السادات صالحى نژاد

ستاره السادات صالحى نژاد

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نيلوفر نيك پى

نيلوفر نيك پى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شيرين داير

شيرين داير

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ساينا نجفى

ساينا نجفى

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آزيتا محمد حسينى

آزيتا محمد حسينى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيد محمد حسينى

سيد محمد حسينى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نوشين شيبانى

نوشين شيبانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ميلاد نبگان

ميلاد نبگان

بهداشت موادغذايي -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
يوسف صارمى منفرد

يوسف صارمى منفرد

شيمي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كوثر خياطان

كوثر خياطان

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاطمه مهربانى

فاطمه مهربانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سارا احسانى فرد

سارا احسانى فرد

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
يحيى ايزدمهر

يحيى ايزدمهر

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كوثر سوارى

كوثر سوارى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سوگند شوقى

سوگند شوقى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غزل طغراد هقانى

غزل طغراد هقانى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

5سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فاطمه اخورمى

فاطمه اخورمى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شكوفه كاركوب

شكوفه كاركوب

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
هدى عبادى

هدى عبادى

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سيده الهه صالحى

سيده الهه صالحى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حمزه جعفرى

حمزه جعفرى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه حسن زاده

فاطمه حسن زاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زينب فرطوسى

زينب فرطوسى

شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهتاب احمدى نيا

مهتاب احمدى نيا

مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فردوس جلالى

فردوس جلالى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ارمغان خليلى

ارمغان خليلى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شيراز-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ندا شحيطاوى

ندا شحيطاوى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شيوا جعفريان

شيوا جعفريان

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهسا رستگار

مهسا رستگار

زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
غزل كعبه زاده

غزل كعبه زاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ستاره باقرسائى

ستاره باقرسائى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مينا بيات

مينا بيات

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كيميا طهماسبى

كيميا طهماسبى

شيمي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پريا كرد

پريا كرد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مريم ماجدى نسب

مريم ماجدى نسب

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مينا تويراتيان

مينا تويراتيان

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ليدا كلاه كج

ليدا كلاه كج

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سمر رشيديان

سمر رشيديان

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
يوسف وطن پرست

يوسف وطن پرست

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدمهدى دوبهرى زاده

محمدمهدى دوبهرى زاده

شيمي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سحر عالى پوربيرگانى

سحر عالى پوربيرگانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدحسين معرف زاده

محمدحسين معرف زاده

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سارينا برون

سارينا برون

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نرگس آقابيگى

نرگس آقابيگى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكمت -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مريم غلامى نژاد

مريم غلامى نژاد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مژده زنگنه

مژده زنگنه

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شيماء حاجيان سعيدى

شيماء حاجيان سعيدى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نسيم ميمى نژاد

نسيم ميمى نژاد

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيده فاطمه عبداله زاده

سيده فاطمه عبداله زاده

زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كوثر شيخى

كوثر شيخى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميرحسين غلام پور

اميرحسين غلام پور

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ياسمين سعدى آل كثير

ياسمين سعدى آل كثير

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نفيسه پشم فروش

نفيسه پشم فروش

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
الميرا اژدرى

الميرا اژدرى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فردوس آل مهديه

فردوس آل مهديه

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حانيه جامه دار پور

حانيه جامه دار پور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيده زينب حسينى

سيده زينب حسينى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مائده معينى خواه

مائده معينى خواه

زيست شناسي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فاطمه بوغنيمه

فاطمه بوغنيمه

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمد حريزاوى

محمد حريزاوى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرواريد پور زنگنه

مرواريد پور زنگنه

زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ناديه بنى تميم

ناديه بنى تميم

علوم اقتصادي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زينب دستيار

زينب دستيار

زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
الميرا خدادادى

الميرا خدادادى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهسا كلاه دوز

مهسا كلاه دوز

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه فرج اله ئى

فاطمه فرج اله ئى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمد حريزاوى

محمد حريزاوى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نويد جوهرى

نويد جوهرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پرديس سلمان زاده

پرديس سلمان زاده

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سعيده دغلاوى

سعيده دغلاوى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زهرا وزيرپور

زهرا وزيرپور

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه سپهرى

فاطمه سپهرى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اكرم نصير زاده

اكرم نصير زاده

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
الهام آرياپور

الهام آرياپور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نيلوفر چهارلنگى

نيلوفر چهارلنگى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه يوسفى

فاطمه يوسفى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سارا سادات سيد نظرزاده

سارا سادات سيد نظرزاده

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غزال شيرالى پور

غزال شيرالى پور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمد جنامى

محمد جنامى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شقايق ظهراب زاده

شقايق ظهراب زاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آناهيتا بزرگان

آناهيتا بزرگان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سيده معصومه موسوى

سيده معصومه موسوى

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سكينه بيت سياح

سكينه بيت سياح

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
على بداروند اندكاء

على بداروند اندكاء

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پرديس حضرت بگى

پرديس حضرت بگى

زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد باقر زرگران خوزانى

محمد باقر زرگران خوزانى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيده فاطمه حيات الغيب

سيده فاطمه حيات الغيب

شيمي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غزاله قهرمانى

غزاله قهرمانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محبوبه فروزنده هفشجانى

محبوبه فروزنده هفشجانى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه كمالى

فاطمه كمالى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيد مهدى سبحانى

سيد مهدى سبحانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عباس كردپور كرمانشاهى

عباس كردپور كرمانشاهى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رضوان بايمانى

رضوان بايمانى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ساناز اسدى

ساناز اسدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احسان سليمانى

احسان سليمانى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسين مشعلى

حسين مشعلى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زينب گمار

زينب گمار

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ارغوان خليلى

ارغوان خليلى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صديقه براجعه

صديقه براجعه

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زهره ياقوت زاده

زهره ياقوت زاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نازنين زنگنه

نازنين زنگنه

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عليرضا چرخچى

عليرضا چرخچى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرزانه جوداله زاده

فرزانه جوداله زاده

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرناز ميرزاپور

فرناز ميرزاپور

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدكاشمر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شيرين اميدى

شيرين اميدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شيما صادقى

شيما صادقى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عارفه ممبينى

عارفه ممبينى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پرستو رستمى

پرستو رستمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
على افشارى حسين پور

على افشارى حسين پور

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهسا محسنى تبريزى

مهسا محسنى تبريزى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شقايق درويشى

شقايق درويشى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حديث حاجيان

حديث حاجيان

زيست فناوري -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه مجبل

فاطمه مجبل

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عسل كريمى

عسل كريمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حديث آدم پرا

حديث آدم پرا

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي نورهدايت -شهركرد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زهرا عليدادى

زهرا عليدادى

شيعه شناسي -موسسه غيرانتفاعي رهپويان /ويژه خواهران /-قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عاطفه قيم

عاطفه قيم

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي نيما-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی