خرامه

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر خرامه

محمد قوهستانى

محمد قوهستانى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدرضا خارستانى

محمدرضا خارستانى

حقوق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محدثه نظرى

محدثه نظرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ليلا توانگرنسب

ليلا توانگرنسب

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زهرا عباسى

زهرا عباسى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهدى محمدى فرد

مهدى محمدى فرد

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صابر كمالى

صابر كمالى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زهرا خيرآبادى

زهرا خيرآبادى

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدمهدى انصارى جابرى

محمدمهدى انصارى جابرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمد نفرى

محمد نفرى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صادق قبادى

صادق قبادى

مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كامران كمالى فر

كامران كمالى فر

مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمه جدى

فاطمه جدى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اسماعيل زارع

اسماعيل زارع

فقه وحقوق مذاهب اسلامي -فقه وحقوق امامي -دانشگاه مذاهب اسلامي-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی