خرم‌بيد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر خرم‌بيد

مسعود كريمى خرمى

مسعود كريمى خرمى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
وحيد طيبى خرمى

وحيد طيبى خرمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فائزه السادات حسينى

فائزه السادات حسينى

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
حميد طيبى خرمى

حميد طيبى خرمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد صادق ملك حسينى

محمد صادق ملك حسينى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زهرا ساريخانى خرمى

زهرا ساريخانى خرمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
فرزانه رنجبر

فرزانه رنجبر

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
سجاد رنجبر

سجاد رنجبر

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

7سال کانونی / 110 آزمون

ریاضی
مژگان آذرفر

مژگان آذرفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمد ساريخانى

محمد ساريخانى

مهندسي دريا-دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمد آبكار

محمد آبكار

مهندسي خودرو-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مرضيه ساريخانى خرمى

مرضيه ساريخانى خرمى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امين ساريخانى

امين ساريخانى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
وحيد دميرى

وحيد دميرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيد محمد حسينى خرمى

سيد محمد حسينى خرمى

مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمد كريمى خرمى

محمد كريمى خرمى

مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
درنا هوشمندكوچى

درنا هوشمندكوچى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فاطمه زمانى

فاطمه زمانى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدجواد محمدجانى

محمدجواد محمدجانى

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرزاد خسروى

فرزاد خسروى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ريحانه يوسفى

ريحانه يوسفى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
حامد معصومى

حامد معصومى

مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اسماعيل حداد

اسماعيل حداد

مهندسي برق -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صابر كريمى

صابر كريمى

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رضا ساريخانى خرمى

رضا ساريخانى خرمى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عاطفه كريمى

عاطفه كريمى

اماروكاربردها-دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمد هاشمى

محمد هاشمى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد اسماعيل ميرزائى

محمد اسماعيل ميرزائى

مهندسي شيمي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمد على خانى

محمد على خانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضا صباحى

رضا صباحى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فاطمه عطوفى

فاطمه عطوفى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمد كاظم زارعى كردشولى

محمد كاظم زارعى كردشولى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فائزه سركارى خرمى

فائزه سركارى خرمى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابوالفضل مفتاحى

ابوالفضل مفتاحى

شيمي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
فاطمه مومن

فاطمه مومن

اماروكاربردها-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زهره طيبى

زهره طيبى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احمد رضا قربانى

احمد رضا قربانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-نوبت دوم

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مهشام كوشكى

مهشام كوشكى

علوم مهندسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ريحانه رنجبر

ريحانه رنجبر

حقوق -دانشگاه شيراز-مجازي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حميده كريمى

حميده كريمى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدصادق الهى نژاد

محمدصادق الهى نژاد

مهندسي مكانيك -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
زهرا قرائى زاده

زهرا قرائى زاده

علوم قران وحديث -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
اسماعيل روستا

اسماعيل روستا

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
حسين كارگر

حسين كارگر

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيروس حبيبى پور

سيروس حبيبى پور

زبان شناسي -دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مرضيه دلشاد

مرضيه دلشاد

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فائزه آبكار

فائزه آبكار

فيزيك -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فاطمه ابراهيمى نژاد

فاطمه ابراهيمى نژاد

اماروكاربردها-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدرضا بخشى

محمدرضا بخشى

فيزيك -دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
انسيه رنجبر

انسيه رنجبر

اماروكاربردها-مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
على كريمى

على كريمى

اقتصاداسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بهاره كريمى

بهاره كريمى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عليرضا رنجبر

عليرضا رنجبر

مهندسي پزشكي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاطمه كريمى

فاطمه كريمى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی