ني ريز

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر ني ريز

زهرا حسين نژاد نى ريزى

زهرا حسين نژاد نى ريزى

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمد پيكانى

محمد پيكانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
حامد ربيعى

حامد ربيعى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ندا راز

ندا راز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مطهره صادق زاده

مطهره صادق زاده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زهرا كيخائى

زهرا كيخائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا ذكائى

زهرا ذكائى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمد رضا بيات

محمد رضا بيات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهرداد طاطى

مهرداد طاطى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مرضيه عزمى پور

مرضيه عزمى پور

مترجمي زبان عربي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مجتبى دميرى

مجتبى دميرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سليمه احصائى

سليمه احصائى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زهرا فاميلى

زهرا فاميلى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مرضيه چوب بر

مرضيه چوب بر

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نگين زيدآبادى نژاد

نگين زيدآبادى نژاد

علوم سياسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حلماء زردشت

حلماء زردشت

تاريخ -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
زهره گل بو

زهره گل بو

زبان وادبيات عربي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رضا صفائيان

رضا صفائيان

فيزيك -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
على فداكار

على فداكار

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زهره جلاليان

زهره جلاليان

علوم سياسي -دانشگاه اردكان-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سروش لطفى

سروش لطفى

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مهران پيش آهنگ

مهران پيش آهنگ

مهندسي مكانيك -دانشگاه فسا-روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
زهرا استوار

زهرا استوار

زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زهراسادات هندى زاده

زهراسادات هندى زاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مريم همايونى

مريم همايونى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مينا ذرت كار

مينا ذرت كار

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زهرا زارع

زهرا زارع

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ايمان زردشت

ايمان زردشت

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مريم سليمانى

مريم سليمانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
وجيهه راز

وجيهه راز

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمد عارف باغبان

محمد عارف باغبان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حميد رضا اشرف

حميد رضا اشرف

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
منصوره كرمى نژاد

منصوره كرمى نژاد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمه درويشى

فاطمه درويشى

علوم اقتصادي -دانشگاه اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
پوريا بيات

پوريا بيات

مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پوريا شعاع

پوريا شعاع

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محسن احمدى

محسن احمدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه معصومى

فاطمه معصومى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سجاد ابوالقاسمى

سجاد ابوالقاسمى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جواد صفائيان

جواد صفائيان

زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاطمه اكوان

فاطمه اكوان

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پريسا شاهمرادى پور

پريسا شاهمرادى پور

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه جهرم-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سجاد شبانى

سجاد شبانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فهيمه خواجه ئى

فهيمه خواجه ئى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه جهرم-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
مرضيه ضيغمى

مرضيه ضيغمى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سحر هاشمى

سحر هاشمى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمد رسول حيدرى

محمد رسول حيدرى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سيد امير محمد موسوى مقدم

سيد امير محمد موسوى مقدم

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
رقيه مظلومى

رقيه مظلومى

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مريم مبرائى

مريم مبرائى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسين خواجه زاده

حسين خواجه زاده

شيمي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حليمه بيگى

حليمه بيگى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محدثه جهانگيرى

محدثه جهانگيرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرجان غفارى

مرجان غفارى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهسا نگهدارى

مهسا نگهدارى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فرزانه حسين زاده

فرزانه حسين زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فاطمه مبرائى

فاطمه مبرائى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی