استهبان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر استهبان

سيد محمد مهدى تابعى

سيد محمد مهدى تابعى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

9سال کانونی / 143 آزمون

ریاضی
پريسا پويان فر

پريسا پويان فر

صنايع دستي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
اميرحسين گنجى آزاد

اميرحسين گنجى آزاد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حلما خادمى اصطهباناتى

حلما خادمى اصطهباناتى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
نفيسه عمرانيان

نفيسه عمرانيان

صنايع دستي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
محمد هادى زحمت كشان

محمد هادى زحمت كشان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اميرحسين كارگر

اميرحسين كارگر

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
فاطمه زارع

فاطمه زارع

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مريم مباركى

مريم مباركى

مديريت -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
سيد عليرضا معزى

سيد عليرضا معزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ابوالفضل آقائى پور

ابوالفضل آقائى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صفورا خرم دل

صفورا خرم دل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدرضا كاظمى اصل

محمدرضا كاظمى اصل

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نازنين قاسمى

نازنين قاسمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زهرا حسن نژاد

زهرا حسن نژاد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سجاد حسين پور اصطهباناتى

سجاد حسين پور اصطهباناتى

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ناهيد برومند

ناهيد برومند

كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
ساره نورى

ساره نورى

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد امين ذبيحى

محمد امين ذبيحى

مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زينب جلادت

زينب جلادت

مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيد سعيد تقوى

سيد سعيد تقوى

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سجاد اكبرى زاده

سجاد اكبرى زاده

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
وحيدرضا گوهريان

وحيدرضا گوهريان

مهندسي خودرو-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمد رضا جاويد

محمد رضا جاويد

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمد اكبر پور

محمد اكبر پور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فرزاد بنى اسدى

فرزاد بنى اسدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زينب تاج

زينب تاج

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زهرا پيرى

زهرا پيرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هانيه تقوى

هانيه تقوى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
فائزه غلامى

فائزه غلامى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فاطمه حقانى

فاطمه حقانى

مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
زهرا الهى

زهرا الهى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سيد محمد ميلاد معزى

سيد محمد ميلاد معزى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سارا رحيمى حقيقى

سارا رحيمى حقيقى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
محمد حسين مدحت

محمد حسين مدحت

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمد رنجبر

محمد رنجبر

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جلال بيگى

جلال بيگى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهدى پاكدامن

مهدى پاكدامن

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عادل ولى پور

عادل ولى پور

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمد صائب نظرى

محمد صائب نظرى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي لار-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بابك نيرو

بابك نيرو

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صادق صديق

صادق صديق

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زهرا مصدقى

زهرا مصدقى

حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمد امين اكبرى حقيقى

محمد امين اكبرى حقيقى

شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه ابراهيم پور

فاطمه ابراهيم پور

مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سعيده مهدوى نيا

سعيده مهدوى نيا

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا مروج

زهرا مروج

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عباس عطاريان

عباس عطاريان

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمد صادق كرمى

محمد صادق كرمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نسترن نيرومند

نسترن نيرومند

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مريم كربلائى زاده

مريم كربلائى زاده

زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مهرداد عابدينى

مهرداد عابدينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احسان كيامرثيان

احسان كيامرثيان

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حانيه سادات هاشمى

حانيه سادات هاشمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
احمد ميرى

احمد ميرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فسا-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمدرضا قاسمى

محمدرضا قاسمى

مهندسي معدن -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
انسيه جولايى

انسيه جولايى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نيلوفر مدبر

نيلوفر مدبر

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نجمه كارگر

نجمه كارگر

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مهسا شهسوار

مهسا شهسوار

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سميه عابدى

سميه عابدى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا يعقوبى

زهرا يعقوبى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه جهرم-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زهرا مقتدرى

زهرا مقتدرى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فريده ملك حسينى

فريده ملك حسينى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
فاطمه طاهرى

فاطمه طاهرى

زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ابوالفضل طاهرى

ابوالفضل طاهرى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
ابوالفضل خندان

ابوالفضل خندان

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فريده ساجدى

فريده ساجدى

شيمي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمد عزيزى

محمد عزيزى

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-مجازي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد رضا نجفى

محمد رضا نجفى

زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سيده سارا تقوى

سيده سارا تقوى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زهرا سادات مصطفوى

زهرا سادات مصطفوى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی