لار

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر لار

طيبه مداحى

طيبه مداحى

عكاسي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
زهرا موحدى

زهرا موحدى

روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
نازنين جعفرى

نازنين جعفرى

طراحي صنعتي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
ستايش روانشاد

ستايش روانشاد

مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
امير حسين جلال پور

امير حسين جلال پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
امير ناظمى

امير ناظمى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زهرا دگلى

زهرا دگلى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم

4سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
سجاد خودمهر

سجاد خودمهر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رضا قنادى

رضا قنادى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
على رضا خواجه زاده

على رضا خواجه زاده

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مسلم صفايى

مسلم صفايى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمد نجفى زاده

محمد نجفى زاده

مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نسترن عابد زاده

نسترن عابد زاده

روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سعيد رحيمى

سعيد رحيمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عقيق همايون

عقيق همايون

زبان فرانسه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
نرجس محمدى

نرجس محمدى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بهمن نگهبان

بهمن نگهبان

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مجيد قنبرزاده

مجيد قنبرزاده

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
جابر فولادى

جابر فولادى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
وحيد قاسم زاده

وحيد قاسم زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمد اميرى

محمد اميرى

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زهرا پايمرد

زهرا پايمرد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سنا داورى

سنا داورى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
روح الله محمدى

روح الله محمدى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حامد آزادى

حامد آزادى

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
احسان وخشورى

احسان وخشورى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سليمان قاسمى

سليمان قاسمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عليرضا على پور

عليرضا على پور

مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عباس توكلى

عباس توكلى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حجت اله رضائى

حجت اله رضائى

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فاطمه توكلى

فاطمه توكلى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
مريم انصارى

مريم انصارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
كيامرث ولى زاده

كيامرث ولى زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
على استادزاده

على استادزاده

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محمد مهربانى لارى

محمد مهربانى لارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نرجس جابرى

نرجس جابرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عبداله فروتن

عبداله فروتن

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
محبوبه جوكار

محبوبه جوكار

علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
على فرهادى

على فرهادى

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جاويد بصيرى

جاويد بصيرى

مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمد انصارى

محمد انصارى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمه درتاج

فاطمه درتاج

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
على احرارى

على احرارى

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فاطمه يكه

فاطمه يكه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
هاجر حقيقى

هاجر حقيقى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه-تربيت معلم

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حميد غلامى

حميد غلامى

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عرفان زمانى

عرفان زمانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمد جواد همايونى

محمد جواد همايونى

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
احسان فقيهى

احسان فقيهى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ريحانه گرامى

ريحانه گرامى

علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمد مهدى امينيان

محمد مهدى امينيان

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حجت اله غفورى زاده

حجت اله غفورى زاده

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سيد عدنان كشفى

سيد عدنان كشفى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عاطفه رحيمى

عاطفه رحيمى

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فاطمه فضل الهى

فاطمه فضل الهى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسين سيفى

حسين سيفى

مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مريم قاسمى

مريم قاسمى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمد زحمتى

محمد زحمتى

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمد سخاوت

محمد سخاوت

مهندسي ايمني -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
محمد غفارنژاد

محمد غفارنژاد

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
مهناز ترابى

مهناز ترابى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
زهرا انصارى لارى

زهرا انصارى لارى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
احمد رضا سلطانى

احمد رضا سلطانى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسما انجام

اسما انجام

حقوق -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فرشته رزاق پور

فرشته رزاق پور

فيزيك -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آرزو نوروزى

آرزو نوروزى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مريم امرالهى

مريم امرالهى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ساره كاظمى نسب

ساره كاظمى نسب

مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

زبان
فاطمه فريبرز

فاطمه فريبرز

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
امير حسين موغلى

امير حسين موغلى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حوريه على شيرى

حوريه على شيرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ساجده صديق

ساجده صديق

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه امينى

فاطمه امينى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي المهدي مهر-اصفهان /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فاطمه نكوئى

فاطمه نكوئى

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مهناز سخاوتمند

مهناز سخاوتمند

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ساسان جواهرى

ساسان جواهرى

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بتول غفورى زاده

بتول غفورى زاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ريحانه عبادى

ريحانه عبادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بتول قناعت

بتول قناعت

مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
طاهره قائدى

طاهره قائدى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سعيده بهزادى

سعيده بهزادى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه فسا-نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نويد وقار

نويد وقار

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسين سجاد پور

حسين سجاد پور

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مريم مقيميان

مريم مقيميان

اماروكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهديه رستگار

مهديه رستگار

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهدى آزادى

مهدى آزادى

زمين شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خاطره عبادت كار

خاطره عبادت كار

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
لادن افتخار

لادن افتخار

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمد بهزادى

احمد بهزادى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه جهرم-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
معصومه حسن پور سياهمزگى

معصومه حسن پور سياهمزگى

شيمي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهرداد اكرمى

مهرداد اكرمى

زيست فناوري -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی