آباده

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر آباده

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
على نعيمى منش انسانی كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 31
محمد صادق احمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 34
محمد جواد كريمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 41
على نعمت الهى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 8سال کانونی 114
احمد رضا روزبهى كيفته ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 22
سعيده يزدانى انسانی حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 35
محمد صادق صباحت ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 64
حميد رضا پاسيار تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 25
محمدمهدى سليمى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 59
رضوان ذاكرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 34
الهه سادات عظيمى نژاد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 5
فرشاد عبدالهى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 26
سحر عباسى نيا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 36
عاطفه محمدى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 22
زينب گل گلى انسانی حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 23
محمد رضا روزبهى كيفته ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 23
عرفانه نعمت الهى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 6سال کانونی 84
فروزان رجائى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 50
عبدالله زينلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 25
فاطمه نيكو تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 52
عليرضا نيكبخت مباركه هنر نقاشي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 1سال کانونی 24
وحيد طاهريان فر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 26
احمد رضا كرمى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 41
حامد ناظم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 38
محمود دانشور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 49
حميد معصومى بوگر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 45
محمد جواد چشم چطر ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 2سال کانونی 25
محمد على شيرازى انسانی حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 20
فردين ايمانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 63
آيدا كرمى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 43
عليرضا عبداله زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 36
گلناز ايزدى انسانی روانشناسي -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 2سال کانونی 39
فاطمه صالحى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 32
على زارعى كرد شولى تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 22
كيوان جنتى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 39
حامد انصارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
مهدى كنعانى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 30
كورش آئينه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 36
على نعمت الهى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 46
مرضيه يعقوبى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 27
بهاره ناصحى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 33
محمد حسين كامياب تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 26
مريم دانشور تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 30
حديثه مقامى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال کانونی 24
وحيد معصومى بوگر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال کانونی 44
بابك صادقى بوگر ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 32
مهدى حداد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز 8سال کانونی 118
محمدحسن صفى خانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 41
محمد امين كريمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 43
على شهيد پورى بوگر ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - اصفهان 3سال کانونی 25
سامان كريمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 31
زهرا كريمى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
هاجر كريمى ریاضی معماري داخلي -دانشگاه هنرشيراز-روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال کانونی 14
جابر نجفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 22
محمد خسروانيان انسانی علوم سياسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 25
فائزه عزيزى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 23
زهرا يوسفى انسانی حقوق -دانشگاه شيراز-مجازي دانشگاه شيراز 3سال کانونی 30
زهرا رعيتى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 35
محمد رستگار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 14
مهدى يعقوبى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 7
محمد احمدى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 27
فائزه نعمت الهى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 36
ميلاد قاسمى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 52
نازنين زهرا كارگر تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 15
مهدى جمالى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 38
زهرا نيك سر تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 39
احسان كياسى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 35
حسين اسدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 22
اسماعيل سعادت ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 19
راضيه حيدر پناه زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 6
احمد رضا روستا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 27
فائزه سادات مطهرى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 31
فرشته رجائى رامشه تجربی روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 21
زهرا صالحى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 24
محمد مهدى ايزدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 30
مهدى محمودى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 33
محمد سليمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 16
بهرام نظرى علمدارلو انسانی تاريخ -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 18
سيد على جليلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 16
آرمان همتى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 17
پريسا نعمت الهى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 18
پدرام سرمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 19
فائزه يعقوبى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 26
پوريا يزدان شناس تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 47
محمد حسن سعادت ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 3سال کانونی 38
محمد نفر ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 19
زهرا شكيبائى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 3سال کانونی 36
رضا بهجت ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 18
نازنين نقيبى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) 3سال کانونی 55
محبوبه كريمى زارچى ریاضی روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 17
زهرا ابراهيمى تجربی حسابداري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 3سال کانونی 45
امير منصورى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 6سال کانونی 63
كيوان كيومرثى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 35
امير سليمى تجربی روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 41
محمد نگهبانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 21
فاطمه آرمند ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 53
منيره برومند تجربی شيمي -موسسه غيرانتفاعي نقش جهان -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نقش جهان - اصفهان 3سال کانونی 54
ليلا برزگر تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 5سال کانونی 51
سيد محمد رضا حسينى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 37
مجيد يوسفى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 4سال کانونی 47
امير جنتى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 26
هومان دوقزلو ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 31
اعظم جهانى نژاد تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 2سال کانونی 35
مريم گلزارى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 32
فاطمه مسعودى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 59
محمد امين نجفى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
مسعود ابراهيمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 10
فاطمه عباسى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد - شيراز 1سال کانونی 5
مصطفى محرم ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 14
مهديه كاوه تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 21
محمد ارشادپور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 22
كيميا كريمى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
پوريا وحدانى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 1سال کانونی 19
الهه رمضانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 3سال کانونی 34
شهاب آسيايى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 8سال کانونی 84
محمد رضا پورپاكار تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال کانونی 23
بهنام ايزدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 13
فاطمه خوش روزگار تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 2سال کانونی 33
شاهين آسيايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 17
فرزانه سادات عظيمى ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 16
فائزه صالحى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 39
امير محمد رنجبر ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 16
سيد حسين موسوى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 20
محمد امير نيكو تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 3سال کانونی 48
مصطفى حيدرپناه تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 1سال کانونی 11
سامان رضائى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 22
مجيد نعمت الهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 4سال کانونی 45
محمد فرخى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 10
زهرا اكبرى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
ياسين ثابت كوهنجانى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 28
مريم يزدان پناه تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه دانشگاه علوم پزشكي لارستان (محل تحصيل اوز) 2سال کانونی 31
فاطمه رنجكش ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 2سال کانونی 29
محدثه يزدان پناه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 39
نازنين صالحى ریاضی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
فاطمه محسنى تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 2سال کانونی 31
محمد حسين فيلى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فيروزاباد-نوبت دوم مركز اموزش عالي فيروزاباد 1سال کانونی 19
مريم قاعدى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 2سال کانونی 11
على فلاح ریاضی مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 19
زهرا سبيلى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 33
عليرضا حاجييان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 12
شهاب الدين صادقيان فر تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 45
آيدا رحيمى ریاضی مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 21
امير صميمى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-نوبت دوم دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 17
سجاد منصورى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 25
الميرا عمويى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل بهار) 2سال کانونی 25
فاطمه بهشتى خوى تجربی شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 17
فاطمه چتر آبنوس ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-مجازي دانشگاه شيراز 2سال کانونی 31
حوريه اميدوارى جو تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 28
مريم توكلى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان - اصفهان 3سال کانونی 26
سعيد نعمت الهى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 40
مريم تيمورى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 2سال کانونی 36
فرزانه زارع مهر آبادى تجربی شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 15
كيوان خسروى تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 3سال کانونی 48
مائده اكبرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 23
حديثه جهانى دوقزلو تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 15
مژده صفائى تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي فاطميه - شيراز (ويژه خواهران) 1سال کانونی 18
عباس ميرزاوندى تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) - يزد 1سال کانونی 10
ميلاد امير آبادى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد -فولاد شهراصفهان 1سال کانونی 22
محمد حسين عطارى تجربی شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 2سال کانونی 40
فاطمه اميرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 13
زهرا بهى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 59
راحله طالبى نيا ریاضی رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي اقليد-روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 12
فاطمه تقوى نيا تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز (محل تحصيل داراب) 1سال کانونی 14
فرانك فرشيدى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 4سال کانونی 70
الهام روستايى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 7
حديثه همتى علم دارلو تجربی علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم(محل تحصيل گراش استان فارس) 1سال کانونی 22
محمد رضا هادى ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد -فولاد شهراصفهان 1سال کانونی 14
فاطمه اكبرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 10
على جعفرى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني - اصفهان 2سال کانونی 27
محمد رضا يزدان شناس تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 24
هليا پرهامى تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فرهمند-لاريجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي فرهمند- لاريجان 1سال کانونی 14