مرودشت

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر مرودشت

فاطمه زارع

فاطمه زارع

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فاطمه قاسمى محمود آبادى

فاطمه قاسمى محمود آبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زهرا خلفى

زهرا خلفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ريحانه جوكار

ريحانه جوكار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ريحانه گشتاسبى

ريحانه گشتاسبى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زهرا زارعى

زهرا زارعى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شيوا بردبار

شيوا بردبار

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمد رضا رحيمى خواه

محمد رضا رحيمى خواه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمد زارعى

محمد زارعى

حقوق -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مينا زارع

مينا زارع

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زهرا يونسى

زهرا يونسى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كامياب كاظمى

كامياب كاظمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمد رضا دشتبالى

محمد رضا دشتبالى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مينا شعبانى

مينا شعبانى

حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فاطمه فخر آبادى سيوند

فاطمه فخر آبادى سيوند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سيده زهرا زارعى

سيده زهرا زارعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدرضا زارع

محمدرضا زارع

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اسماعيل فرهادى پور

اسماعيل فرهادى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آرزو حمزه زادگان

آرزو حمزه زادگان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شقايق جمشيدى سلوكلوئى

شقايق جمشيدى سلوكلوئى

مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهدى طاهرى

مهدى طاهرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محسن گرشاسب پور

محسن گرشاسب پور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زهرا سجاديان

زهرا سجاديان

علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حسن خسروى

حسن خسروى

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمد رضا مختارى

محمد رضا مختارى

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اميرعباس معتمدى

اميرعباس معتمدى

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدرضا رحيمى

محمدرضا رحيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
على بخشنده

على بخشنده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عليرضا رحيمى

عليرضا رحيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
على محمد برومندى

على محمد برومندى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كوثر رنجبر

كوثر رنجبر

مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سحر زارع پورهاشمى

سحر زارع پورهاشمى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على ميرزائى عبداليوسفى

على ميرزائى عبداليوسفى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عليرضا جبارى

عليرضا جبارى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مژده روزگار

مژده روزگار

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على حيدرى

على حيدرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
على قاسمى

على قاسمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فاطمه مهرآور

فاطمه مهرآور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محسن اميرى

محسن اميرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سينا سميعى كندازى

سينا سميعى كندازى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عليرضا اكبرى

عليرضا اكبرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمد صفرى سهل آبادى

محمد صفرى سهل آبادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
وحيد قائمى

وحيد قائمى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فاطمه تقى زاده

فاطمه تقى زاده

علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مصطفى جهانى

مصطفى جهانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
على روستائى فارسى

على روستائى فارسى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سجاد پرويزى

سجاد پرويزى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مرواريد افشارفر

مرواريد افشارفر

روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
گلناز فرهادى

گلناز فرهادى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
حسين دبيرى

حسين دبيرى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سيد وحيد روزگار

سيد وحيد روزگار

مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فاطمه دبيرى فرد

فاطمه دبيرى فرد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سعيد زارع

سعيد زارع

مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مريم صفائى سيمكانى

مريم صفائى سيمكانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مهسا محمودى

مهسا محمودى

تاريخ -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مريم زارع

مريم زارع

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زينب شهريارى

زينب شهريارى

معماري داخلي -دانشگاه هنرشيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سيد ابوالحسن سجاديان

سيد ابوالحسن سجاديان

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محسن اميرى

محسن اميرى

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محسن مختارى

محسن مختارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مجتبى حاصل پور

مجتبى حاصل پور

مهندسي مواد-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمد مهدى عر ب

محمد مهدى عر ب

مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه نصيرى فارسى

فاطمه نصيرى فارسى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سيد عليرضا مولوى

سيد عليرضا مولوى

علوم كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاطمه صلاحى ابوالوردى

فاطمه صلاحى ابوالوردى

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سيده مريم موسوى

سيده مريم موسوى

روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فاطمه مردانى

فاطمه مردانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فاطمه سجاديان

فاطمه سجاديان

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مريم صفرى سهل آبادى

مريم صفرى سهل آبادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فردين بهنام

فردين بهنام

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فاطمه شاهين

فاطمه شاهين

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه ميرزائى

فاطمه ميرزائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمد مهدى همايون

محمد مهدى همايون

فيزيك -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سعيد زارع

سعيد زارع

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا برومند

زهرا برومند

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمد شيروانى

محمد شيروانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زهرا رحيمى

زهرا رحيمى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سعيده خدامى

سعيده خدامى

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
آسيه اكملى

آسيه اكملى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پريسا ذوالفقارزاده

پريسا ذوالفقارزاده

فيزيك -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمد صالحى

محمد صالحى

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مريم محمدى

مريم محمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سعيده نعمت الهى

سعيده نعمت الهى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد مهدى دبيرى

محمد مهدى دبيرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مينا صداقت

مينا صداقت

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا  صفرى پالنگرى

زهرا صفرى پالنگرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

7سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
الهام عمادى

الهام عمادى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمد نصيرى

محمد نصيرى

مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
عليرضا غلامى

عليرضا غلامى

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمد رضا يوسفى

محمد رضا يوسفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمد شعرى

محمد شعرى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زهره رضايى

زهره رضايى

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
عاطفه شعبانى

عاطفه شعبانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زهرا زارعى

زهرا زارعى

مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نرگس درستكار

نرگس درستكار

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زهرا كريم پور

زهرا كريم پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
زهرا كشاورزى

زهرا كشاورزى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سيده نرجس سجاديان

سيده نرجس سجاديان

فيزيك -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
راضيه مهرابى

راضيه مهرابى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مرضيه قريب

مرضيه قريب

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
راضيه كريمى

راضيه كريمى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محدثه محمدى زاده

محدثه محمدى زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمدمهدى بهارلو

محمدمهدى بهارلو

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زهرا غلامى

زهرا غلامى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عليرضا بارانى

عليرضا بارانى

مهندسي برق -دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حسين غلامى

حسين غلامى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عليرضا زارع

عليرضا زارع

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زهرا روستاپور

زهرا روستاپور

علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيده زهرا سجاديان

سيده زهرا سجاديان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مريم نيرومند

مريم نيرومند

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمد مهدى زارع

محمد مهدى زارع

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سارا يوسفى

سارا يوسفى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسينعلى رنجبر

حسينعلى رنجبر

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زهرا سجادى

زهرا سجادى

تاريخ -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پريسا زارع

پريسا زارع

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مرضيه زارعى

مرضيه زارعى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد فلاحى

محمد فلاحى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بنفشه معمارى

بنفشه معمارى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا دهقانيان

زهرا دهقانيان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عليرضا نيايش

عليرضا نيايش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زهرا خليل وند

زهرا خليل وند

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمد گودرزى

محمد گودرزى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

4سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بابك شعبانى

بابك شعبانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمد اميدوارى

محمد اميدوارى

مهندسي برق -دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پيمان محمدى نيا

پيمان محمدى نيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضا دهقانيان

رضا دهقانيان

مهندسي برق -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فاطمه زارع

فاطمه زارع

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زهرا استخر

زهرا استخر

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ليلا ديندارلو

ليلا ديندارلو

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احسان حق جو

احسان حق جو

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مريم صادقى

مريم صادقى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محسن علوى

محسن علوى

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرضيه سجاديان

مرضيه سجاديان

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شهاب جلالى

شهاب جلالى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رضا اميدوار

رضا اميدوار

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فرهاد دلجو

فرهاد دلجو

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
على تميزى

على تميزى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه مرادى

فاطمه مرادى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ناديا مردانه

ناديا مردانه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسين فرهادى پور

حسين فرهادى پور

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محمد زارع

محمد زارع

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عليرضا كرمى

عليرضا كرمى

مهندسي شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عليرضا زارع

عليرضا زارع

مهندسي عمران -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
امير زارع

امير زارع

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهسا زارع

مهسا زارع

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسين اكبرى

حسين اكبرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زهرا فتوحى

زهرا فتوحى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-مجازي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پيمان عمادى

پيمان عمادى

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ليلا زراعت پيشه

ليلا زراعت پيشه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سارا زارع

سارا زارع

مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رقيه براتى كندازى

رقيه براتى كندازى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمد مهدى محمودى

محمد مهدى محمودى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد جاويدى السعدى

محمد جاويدى السعدى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمد رضا قاسمى

محمد رضا قاسمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سيد يحيى عمادى

سيد يحيى عمادى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عليرضا عزيز پور

عليرضا عزيز پور

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمد بازيار حسام آبادى

محمد بازيار حسام آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمد ممتنع

محمد ممتنع

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضا رحيمى

رضا رحيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسن دهقان

حسن دهقان

مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محمد رضا حقيقت

محمد رضا حقيقت

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
درنا نگهدارى

درنا نگهدارى

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاطمه داورپناه

فاطمه داورپناه

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
على نيكبخت شيبانى

على نيكبخت شيبانى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمد رضا ديندارلو

محمد رضا ديندارلو

مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمد رسول اكبرى

محمد رسول اكبرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سيده سعيده حسينى

سيده سعيده حسينى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ارسام زارع

ارسام زارع

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رويا مختارى

رويا مختارى

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدباقر شهريارى گرايى

محمدباقر شهريارى گرايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حميدرضا داريونى

حميدرضا داريونى

مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهشيد فنايى

مهشيد فنايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مهرداد حسين زاده

مهرداد حسين زاده

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سعيد بهمئه

سعيد بهمئه

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على مرزبان

على مرزبان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محمد اكملى

محمد اكملى

مهندسي برق -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زهرا شكرى

زهرا شكرى

شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فاطمه قاسمى

فاطمه قاسمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميلاد فلاحى

ميلاد فلاحى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمد حسين قاسمى

محمد حسين قاسمى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فاطمه وزيرى

فاطمه وزيرى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيد عليرضا موسوى شهركى

سيد عليرضا موسوى شهركى

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محسن بهمئى

محسن بهمئى

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زهرا نوروز پور

زهرا نوروز پور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مريم علوى

مريم علوى

علوم كامپيوتر-دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه برون

فاطمه برون

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ميلاد مرادى

ميلاد مرادى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمد زارع

محمد زارع

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ابراهيم گشتاسبى

ابراهيم گشتاسبى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
محمدرضا روزگار

محمدرضا روزگار

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سيد وحيد سجادى

سيد وحيد سجادى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
الهه احدى

الهه احدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمد رضا زارع

محمد رضا زارع

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حبيبه سليمى

حبيبه سليمى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهران مختارى

مهران مختارى

علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
الهام اتحاد خوب

الهام اتحاد خوب

حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مريم زارع

مريم زارع

مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سيد سعيد عمادى

سيد سعيد عمادى

مهندسي ايمني -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سمانه جعفرپور

سمانه جعفرپور

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيد محمد هاشم موسوى

سيد محمد هاشم موسوى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نرجس بذرگر

نرجس بذرگر

شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سامان يوسفى

سامان يوسفى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-مجازي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زهرا يوسفى

زهرا يوسفى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه ياسوج-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد امين رمضانى

محمد امين رمضانى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهدى باقرى

مهدى باقرى

مديريت صنعتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زهرا خانعلى زاده

زهرا خانعلى زاده

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
افشين صالحى شمس آبادى

افشين صالحى شمس آبادى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضا عباسى

رضا عباسى

فيزيك -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زهرا تنهاسورمقى

زهرا تنهاسورمقى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
امير شفيعى

امير شفيعى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمد حسين ميرزايى

محمد حسين ميرزايى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صفورا حيدرى

صفورا حيدرى

مديريت دولتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدرضا حسين زاده

محمدرضا حسين زاده

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمه كشت كار

فاطمه كشت كار

زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سينا پرورش خواه

سينا پرورش خواه

شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زهرا فلاحى

زهرا فلاحى

زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا رحيمى

زهرا رحيمى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حديثه پركاس

حديثه پركاس

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مريم بهمئى

مريم بهمئى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
محمد جواد على زاده

محمد جواد على زاده

مهندسي پزشكي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زهرا عمادى

زهرا عمادى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نرگس بذرگر

نرگس بذرگر

زمين شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سارا محمد زاده

سارا محمد زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كمال جلالى

كمال جلالى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مريم محمدى سلطان ولايت

مريم محمدى سلطان ولايت

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسين زارعى

حسين زارعى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صديقه كشاورز

صديقه كشاورز

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سوزان قهرمانى

سوزان قهرمانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی