مرودشت

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر مرودشت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فاطمه زارع انسانی حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 22
فاطمه قاسمى محمود آبادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 20
زهرا خلفى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 41
ريحانه جوكار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 39
ريحانه گشتاسبى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 40
زهرا زارعى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 41
محمد رضا رحيمى خواه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 55
محمد زارعى انسانی حقوق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 19
مينا زارع تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 26
زهرا يونسى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال کانونی 35
كامياب كاظمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 47
محمد رضا دشتبالى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 18
مينا شعبانى انسانی حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 12
فاطمه فخر آبادى سيوند تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 32
سيده زهرا زارعى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 45
محمدرضا زارع ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 30
اسماعيل فرهادى پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 23
آرزو حمزه زادگان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 27
شقايق جمشيدى سلوكلوئى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
محسن گرشاسب پور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 46
زهرا سجاديان انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 22
حسن خسروى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 15
محمد رضا مختارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 42
اميرعباس معتمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 11
محمدرضا رحيمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 41
على بخشنده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال کانونی 55
عليرضا رحيمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 56
على محمد برومندى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 26
كوثر رنجبر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
سحر زارع پورهاشمى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 14
على ميرزائى عبداليوسفى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 14
عليرضا جبارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال کانونی 23
مژده روزگار تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 15
على قاسمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 50
فاطمه مهرآور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 40
محسن اميرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
سينا سميعى كندازى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 49
عليرضا اكبرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 58
محمد صفرى سهل آبادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
وحيد قائمى تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 34
فاطمه تقى زاده انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 9
مصطفى جهانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 24
على روستائى فارسى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 51
سجاد پرويزى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 24
مرواريد افشارفر انسانی روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 25
گلناز فرهادى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
حسين دبيرى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 24
سيد وحيد روزگار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 30
سعيد زارع ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
مريم صفائى سيمكانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 59
مهسا محمودى انسانی تاريخ -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 16
مريم زارع تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 16
زينب شهريارى ریاضی معماري داخلي -دانشگاه هنرشيراز-روزانه دانشگاه هنرشيراز 1سال کانونی 14
سيد ابوالحسن سجاديان انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 22
محسن اميرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 30
محسن مختارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 24
مجتبى حاصل پور ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 25
محمد مهدى عر ب ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
فاطمه نصيرى فارسى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 15
سيد عليرضا مولوى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 15
فاطمه صلاحى ابوالوردى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 21
سيده مريم موسوى انسانی روانشناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 13
فاطمه مردانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 39
فاطمه سجاديان ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 18
فردين بهنام ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 32
فاطمه شاهين تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 16
فاطمه ميرزائى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 23
محمد مهدى همايون ریاضی فيزيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 27
سعيد زارع تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 13
زهرا برومند تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 20
محمد شيروانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 23
زهرا رحيمى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 52
سعيده خدامى ریاضی علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 2سال کانونی 34
آسيه اكملى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 14
پريسا ذوالفقارزاده ریاضی فيزيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 14
محمد صالحى انسانی روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 2سال کانونی 11
مريم محمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 15
سعيده نعمت الهى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 18
محمد مهدى دبيرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 23
مينا صداقت تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 1سال کانونی 19
زهرا صفرى پالنگرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 7سال کانونی 130
الهام عمادى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 28
محمد نصيرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 44
عليرضا غلامى انسانی علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل ميبد) 1سال کانونی 10
محمد رضا يوسفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 22
محمد شعرى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 43
زهره رضايى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 2سال کانونی 42
عاطفه شعبانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 11
زهرا زارعى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 15
نرگس درستكار ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 14
زهرا كريم پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 45
زهرا كشاورزى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 2سال کانونی 31
سيده نرجس سجاديان ریاضی فيزيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 34
راضيه مهرابى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 23
مرضيه قريب تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 20
راضيه كريمى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
محدثه محمدى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال کانونی 53
محمدمهدى بهارلو ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال کانونی 35
زهرا غلامى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 24
عليرضا بارانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 9
حسين غلامى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 11
عليرضا زارع ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 14
زهرا روستاپور ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
سيده زهرا سجاديان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 23
مريم نيرومند تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 3سال کانونی 22
محمد مهدى زارع ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 16
سارا يوسفى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 3سال کانونی 35
حسينعلى رنجبر تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 1سال کانونی 22
زهرا سجادى انسانی تاريخ -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 16
پريسا زارع ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 24
مرضيه زارعى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد) 1سال کانونی 19
محمد فلاحى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 21
بنفشه معمارى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 18
زهرا دهقانيان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 23
عليرضا نيايش تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 4سال کانونی 34
زهرا خليل وند تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال کانونی 23
محمد گودرزى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 4سال کانونی 28
محمد اميدوارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 11
بابك شعبانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 32
پيمان محمدى نيا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 20
رضا دهقانيان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 10
فاطمه زارع تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 46
زهرا استخر تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 20
ليلا ديندارلو تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال کانونی 12
احسان حق جو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 13
مريم صادقى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 19
محسن علوى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 15
مرضيه سجاديان تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 17
شهاب جلالى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 47
رضا اميدوار ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 23
فرهاد دلجو ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
على تميزى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 12
فاطمه مرادى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
ناديا مردانه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 18
حسين فرهادى پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 7
محمد زارع تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 13
عليرضا كرمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 9
عليرضا زارع ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 18
امير زارع تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 16
مهسا زارع تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال کانونی 35
حسين اكبرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 17
پيمان عمادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 19
ليلا زراعت پيشه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 1سال کانونی 9
سارا زارع ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 12
رقيه براتى كندازى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 16
محمد مهدى محمودى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال کانونی 18
محمد جاويدى السعدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 9
محمد رضا قاسمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال کانونی 33
سيد يحيى عمادى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 2سال کانونی 24
عليرضا عزيز پور ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 8
محمد بازيار حسام آبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 12
محمد ممتنع ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 21
رضا رحيمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 37
حسن دهقان ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-نوبت دوم دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) 2سال کانونی 29
محمد رضا حقيقت ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 19
درنا نگهدارى ریاضی مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي لار-روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال کانونی 15
فاطمه داورپناه ریاضی فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 8
على نيكبخت شيبانى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 24
محمد رضا ديندارلو ریاضی مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 14
محمد رسول اكبرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 3سال کانونی 53
سيده سعيده حسينى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 20
ارسام زارع ریاضی مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي لار-روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال کانونی 7
رويا مختارى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 25
محمدباقر شهريارى گرايى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد) 1سال کانونی 22
حميدرضا داريونى ریاضی مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 13
مهشيد فنايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 2سال کانونی 28
مهرداد حسين زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 14
سعيد بهمئه ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) 1سال کانونی 14
محمد اكملى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 11
زهرا شكرى تجربی شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 27
فاطمه قاسمى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 17
ميلاد فلاحى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 13
محمد حسين قاسمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 25
فاطمه وزيرى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 13
سيد عليرضا موسوى شهركى ریاضی مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 15
محسن بهمئى تجربی شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 46
زهرا نوروز پور تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 13
مريم علوى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 16
فاطمه برون تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 40
ميلاد مرادى ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 12
محمد زارع تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 34
ابراهيم گشتاسبى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 5
محمدرضا روزگار تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 35
الهه احدى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 2سال کانونی 31
حبيبه سليمى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 21
مهران مختارى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 6
الهام اتحاد خوب تجربی حسابداري -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 9
مريم زارع تجربی مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 4سال کانونی 60
سيد سعيد عمادى ریاضی مهندسي ايمني -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 14
سمانه جعفرپور تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 20
نرجس بذرگر تجربی شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
محمد امين رمضانى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 14
مهدى باقرى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 2سال کانونی 8
زهرا خانعلى زاده تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 18
افشين صالحى شمس آبادى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 20
رضا عباسى ریاضی فيزيك -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 1سال کانونی 18
زهرا تنهاسورمقى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 45
صفورا حيدرى تجربی مديريت دولتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 20
محمدرضا حسين زاده تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 10
فاطمه كشت كار تجربی زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 7
سينا پرورش خواه تجربی شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 1سال کانونی 23
زهرا فلاحى تجربی زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 15
حديثه پركاس تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
مريم بهمئى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 6
نرگس بذرگر تجربی زمين شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
سارا محمد زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 14
مريم محمدى سلطان ولايت تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 9
حسين زارعى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 1سال کانونی 18