كازرون

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر كازرون

راضيه آزادنيا

راضيه آزادنيا

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كريم ملك زاده

كريم ملك زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سيدمهدى تقوى

سيدمهدى تقوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فاطمه زنگنه

فاطمه زنگنه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فرانك مرحمتى

فرانك مرحمتى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فروغ راسخ

فروغ راسخ

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سكينه رضائى

سكينه رضائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سيدمحمدرضا حسينى

سيدمحمدرضا حسينى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
على اكبر صميمى

على اكبر صميمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عليرضا دهقانى

عليرضا دهقانى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
آرمان جعفرى

آرمان جعفرى

مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محمدهادى محمدى

محمدهادى محمدى

مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
عليرضا بيدل خوشبخت

عليرضا بيدل خوشبخت

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمد امين اكبر نژاد

محمد امين اكبر نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
فاطمه حسنى

فاطمه حسنى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زهره بهارى

زهره بهارى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سينا بابايى نژاد

سينا بابايى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فاطمه اوليائى

فاطمه اوليائى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
پدرام روحانى

پدرام روحانى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمد وليزاده

محمد وليزاده

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحيم تفكرى

رحيم تفكرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضا خنيور

رضا خنيور

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شكيلا داودى

شكيلا داودى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

6سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
وحيد رحيمى حياتى

وحيد رحيمى حياتى

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
على صفرى

على صفرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
الهام شاكرمى

الهام شاكرمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رضا محقق زاده

رضا محقق زاده

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سعيد رضا زاده

سعيد رضا زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رضا نجاتى

رضا نجاتى

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمد على صادق زاده

محمد على صادق زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
داريوش كلانى پور

داريوش كلانى پور

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حامد حاتمى

حامد حاتمى

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سارا حكيم زاده

سارا حكيم زاده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سعيد غلامى

سعيد غلامى

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
على شيخى

على شيخى

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عباس آهون

عباس آهون

مهندسي نفت -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مريم وزيرى

مريم وزيرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
جواد اسدالهى

جواد اسدالهى

مهندسي مكانيك -دانشگاه فسا-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مهشيد معين

مهشيد معين

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميد حسينى

اميد حسينى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
يوسف نوروزى دزگاهى

يوسف نوروزى دزگاهى

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بابك باقرنژاد

بابك باقرنژاد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مهدى شاعر

مهدى شاعر

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فاطمه بازائى

فاطمه بازائى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عليرضا ملكى ملا اره

عليرضا ملكى ملا اره

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مهدى شفيعى

مهدى شفيعى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شهلا فرزاميانى نژاد

شهلا فرزاميانى نژاد

مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زينب احمدى

زينب احمدى

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمد حسين عبادى

محمد حسين عبادى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فردين قرچه

فردين قرچه

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهسا عطائى قراچه

مهسا عطائى قراچه

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه رافعى

فاطمه رافعى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مجتبى دهقانى

مجتبى دهقانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه راسخى كازرونى

فاطمه راسخى كازرونى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه گلزار

فاطمه گلزار

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ناهيد بختيارى

ناهيد بختيارى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فسا-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زينب مباركى

زينب مباركى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مريم آذرنيوشان

مريم آذرنيوشان

مامايي -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه جوكار

فاطمه جوكار

مهندسي شهرسازي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسين كيانى فر

حسين كيانى فر

مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عليرضا خوش نيت

عليرضا خوش نيت

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مسعود پاليزدان بهروسى

مسعود پاليزدان بهروسى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدرضا خواجه نژاد

محمدرضا خواجه نژاد

مهندسي برق -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اشكان على پور

اشكان على پور

مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سجاد جوانى

سجاد جوانى

مهندسي برق -دانشگاه جيرفت-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مهرنوش دارنگ

مهرنوش دارنگ

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ياسين علمدار

ياسين علمدار

مهندسي شهرسازي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سيداميرعباس حسينى

سيداميرعباس حسينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
محمدرضا دهقانى

محمدرضا دهقانى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نرگس نيكبخت

نرگس نيكبخت

حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فرناز كشنى

فرناز كشنى

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مالك اميدى

مالك اميدى

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شيوا بزرگى

شيوا بزرگى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فاطمه جلالى

فاطمه جلالى

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدعلى چراغى خواه

محمدعلى چراغى خواه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مجيد فرهمنديان

مجيد فرهمنديان

علوم ومهندسي اب -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
راضيه جوكار

راضيه جوكار

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرهاد افشاريان

فرهاد افشاريان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فاطمه پويه

فاطمه پويه

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
على صادقى دره بيدى

على صادقى دره بيدى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمد نادى عمله

محمد نادى عمله

مهندسي معدن -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سارا شريف زاده

سارا شريف زاده

علوم مهندسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فرود على پور

فرود على پور

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فردين اسكندرى

فردين اسكندرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فرزاد رضوانى

فرزاد رضوانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فاطمه زارع پل ابگينه

فاطمه زارع پل ابگينه

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على دهقان ناصرآبادى

على دهقان ناصرآبادى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي پارس -مهرفارس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمد خادمى گورى

محمد خادمى گورى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نازنين شفيعى

نازنين شفيعى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسين باقرى پور

حسين باقرى پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
على مرادى

على مرادى

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هانيه روحانى

هانيه روحانى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على اصغر جمالى

على اصغر جمالى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شقايق اميرعضدى

شقايق اميرعضدى

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مصطفى نوذرى

مصطفى نوذرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سجاد معمارى

سجاد معمارى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -مجتمع اموزش عالي سراوان-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اميرحسين على نژاد

اميرحسين على نژاد

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فاطمه نجفى

فاطمه نجفى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي نورهدايت -شهركرد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی