جهرم

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر جهرم

نگارسادات احمدى

نگارسادات احمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مريم مصفا جهرمى

مريم مصفا جهرمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نازنين فتحى

نازنين فتحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سپيده كماليان فرد

سپيده كماليان فرد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محسن سليمى كوچى

محسن سليمى كوچى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ناصح مجيدى

ناصح مجيدى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نجمه بهارى

نجمه بهارى

بازيگري -كارگرداني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
عباس نيكو منش

عباس نيكو منش

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مسعود بركان

مسعود بركان

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

6سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
هانيه رزاق زادگان

هانيه رزاق زادگان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قاسم عابدى

قاسم عابدى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
مريم بشارتى جهرمى

مريم بشارتى جهرمى

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عارف حيات پور

عارف حيات پور

دبيري زبان وادبيات عربي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
وحيد عباسى

وحيد عباسى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهسا شهريارى

مهسا شهريارى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حسين عليخانى

حسين عليخانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمدجواد صادقى زرجانى

محمدجواد صادقى زرجانى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عبدالرضا عابدى

عبدالرضا عابدى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
شيما عبداللهى

شيما عبداللهى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حميد صدقى

حميد صدقى

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سيدفريد تراب جهرمى

سيدفريد تراب جهرمى

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
على مرادى

على مرادى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
ميترا صحرائيان

ميترا صحرائيان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه سليمى كوچى

فاطمه سليمى كوچى

رشدوپرورش كودكان پيش دبستاني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محمدرضا نجفى شيرى

محمدرضا نجفى شيرى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جواد عابدى

جواد عابدى

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهركرد-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
مجتبى سليمى كوچى

مجتبى سليمى كوچى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمد كشت كار

محمد كشت كار

مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
على يونسى نسب

على يونسى نسب

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عارف شفق جهرمى

عارف شفق جهرمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فاطمه عباسزاده جهرمى

فاطمه عباسزاده جهرمى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
هانيه مرادى كوچى

هانيه مرادى كوچى

روانشناسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ادريس رضايت پناه

ادريس رضايت پناه

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
طناز ترابى جهرمى

طناز ترابى جهرمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مرضيه عزت زادگان جهرمى

مرضيه عزت زادگان جهرمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمود كاظمى

محمود كاظمى

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
على اصغر كريمى

على اصغر كريمى

حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مهرداد زارعى كردشولى

مهرداد زارعى كردشولى

كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شهريار مصلى نژاد

شهريار مصلى نژاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدحسين درفشى

محمدحسين درفشى

حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
محمد نقى زاده جهرمى

محمد نقى زاده جهرمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسن ميرزاوند

حسن ميرزاوند

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمد زارعى

محمد زارعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نيكتا تقى پور جهرمى

نيكتا تقى پور جهرمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
باقر زارعى

باقر زارعى

مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فريبا حجارى جهرمى

فريبا حجارى جهرمى

مهندسي معماري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
يوسف عابدى

يوسف عابدى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زينب پاسالارى

زينب پاسالارى

مهندسي مواد-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مهنيا ترابى خواه جهرمى

مهنيا ترابى خواه جهرمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مجتبى آزادى شيرى

مجتبى آزادى شيرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
على اكبرى بهاره

على اكبرى بهاره

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
غلامرضا رضائى

غلامرضا رضائى

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ولى اله جعفرى

ولى اله جعفرى

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سارا كارگر

سارا كارگر

اعضاي مصنوعي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كمال على خانى

كمال على خانى

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فاطمه عابدى

فاطمه عابدى

روانشناسي -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محمد پناه پور دمر چماقلو

محمد پناه پور دمر چماقلو

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
منصور زارعى

منصور زارعى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
سعيد بيژنى

سعيد بيژنى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ريحانه اسمعيلى پور جهرمى

ريحانه اسمعيلى پور جهرمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فاطمه عباسى جديدى

فاطمه عباسى جديدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كوثر عابدى

كوثر عابدى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
على ويسى

على ويسى

مديريت مالي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
امير عابدى

امير عابدى

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
فاطمه على نژاد جهرمى

فاطمه على نژاد جهرمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه جهرم-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
فاطمه كهن فتح آبادى

فاطمه كهن فتح آبادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سيده ناهيد حسينى شرقى

سيده ناهيد حسينى شرقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فاطمه كريمى

فاطمه كريمى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نرجس سبك رو

نرجس سبك رو

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عليرضا رحمانيان

عليرضا رحمانيان

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مهدى تمدن

مهدى تمدن

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يعقوب زارعى قالينى

يعقوب زارعى قالينى

مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
على جمالى جهرمى

على جمالى جهرمى

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نگار راستان

نگار راستان

مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-نوبت دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سعيد عابدى

سعيد عابدى

مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمد مزارعى جهرمى

محمد مزارعى جهرمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امير عباسى

امير عباسى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
زهرا اسماعيل پور جهرمى

زهرا اسماعيل پور جهرمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
امير برمايه

امير برمايه

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
فرشاد ميرزائى

فرشاد ميرزائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مريم رحمانيان

مريم رحمانيان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمد روحى زادگان جهرمى

احمد روحى زادگان جهرمى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مسعود رئوفى جهرمى

مسعود رئوفى جهرمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عليرضا كريمى

عليرضا كريمى

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
محمدباقر عزيزى جهرمى

محمدباقر عزيزى جهرمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

4سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پوريا غفورى

پوريا غفورى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زهرا رحمانيان

زهرا رحمانيان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدحسن مصفا جهرمى

محمدحسن مصفا جهرمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه جهرم-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ابوالفتح عليخانى

ابوالفتح عليخانى

علوم اجتماعي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
نجمه ظهورى

نجمه ظهورى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا داودى

زهرا داودى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرهاد رحمانيان كوشككى

فرهاد رحمانيان كوشككى

مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عليرضا آذرمهر

عليرضا آذرمهر

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صالح وزيرزاده جهرمى

صالح وزيرزاده جهرمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ياسمن جعفر نياى جهرمى

ياسمن جعفر نياى جهرمى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نحله رنجبرجهرمى

نحله رنجبرجهرمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
هانيه عارف زاده

هانيه عارف زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على شهبازى

على شهبازى

مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فاطمه جاويدى

فاطمه جاويدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پوريا پورمقدم

پوريا پورمقدم

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
محمدعلى مجاهدى جهرمى

محمدعلى مجاهدى جهرمى

مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
على محمد صفرى

على محمد صفرى

مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ميثم حسنى

ميثم حسنى

ژئومورفولوژي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كيميا صادقى

كيميا صادقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
على رحمانيان كوشككى

على رحمانيان كوشككى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
امين حميدى جهرمى

امين حميدى جهرمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-مجازي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
فروغ سهرابى

فروغ سهرابى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمود بهروزى

محمود بهروزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا اكبرى قيرى

زهرا اكبرى قيرى

مهندسي برق -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بهيار مصلى نژاد

بهيار مصلى نژاد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه تمدن

فاطمه تمدن

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
غلامحسين عبدالهى

غلامحسين عبدالهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
الهام رنگين كار جهرمى

الهام رنگين كار جهرمى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زهره موحدى زاده

زهره موحدى زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شقايق وثوقى جهرمى

شقايق وثوقى جهرمى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمدامين مجاهدى جهرمى

محمدامين مجاهدى جهرمى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمه رستگار

فاطمه رستگار

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سعيد گلستان

سعيد گلستان

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فاطمه آبيد

فاطمه آبيد

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سارا رمضانلى

سارا رمضانلى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زينب پيش آمد

زينب پيش آمد

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اسماعيل تدينى گلبرنجى

اسماعيل تدينى گلبرنجى

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عباس على خانى

عباس على خانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمد تراهى

محمد تراهى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سينا حدادپور جهرمى

سينا حدادپور جهرمى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسين مهدوى

حسين مهدوى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كنعان رضائى

كنعان رضائى

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عباس گلستان

عباس گلستان

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
على اكبر آريان مهر

على اكبر آريان مهر

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رامين پشتيبان جهرمى

رامين پشتيبان جهرمى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي لار-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ريحانه بهرامى

ريحانه بهرامى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ميلاد بينائى

ميلاد بينائى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
على اميرعضدى

على اميرعضدى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على سرور نژاد

على سرور نژاد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهدى موسوى

مهدى موسوى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فاطمه قليچ خانى

فاطمه قليچ خانى

شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدمهدى شعبانى

محمدمهدى شعبانى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محسن قلج خانى

محسن قلج خانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا زمانى قطب ابادى

زهرا زمانى قطب ابادى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نرجس مهدى زاده

نرجس مهدى زاده

شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمد نيك حالت

محمد نيك حالت

مهندسي شيمي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسين اميرسالارى

حسين اميرسالارى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمد الهى

محمد الهى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه صنعت نياى جهرمى

فاطمه صنعت نياى جهرمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
على يعقوبى

على يعقوبى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
امير سبوئى جهرمى

امير سبوئى جهرمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زهرا وزيرزاده جهرمى

زهرا وزيرزاده جهرمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زهرا مرادى

زهرا مرادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
حسين صحرائيان

حسين صحرائيان

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فريد احمدى

فريد احمدى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زينب واقفى

زينب واقفى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
على الماسى جهرمى

على الماسى جهرمى

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مهدى علائى

مهدى علائى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي لار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عبدالصمد زارعى

عبدالصمد زارعى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سعيد قائدى قالينى

سعيد قائدى قالينى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مريم محمدى

مريم محمدى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
رضا معين جهرمى

رضا معين جهرمى

مهندسي انرژي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كيميا ممتاز جهرمى

كيميا ممتاز جهرمى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اسرار-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمد جهرمى

محمد جهرمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عرفانه نعمتى ورنوسفادرانى

عرفانه نعمتى ورنوسفادرانى

مهندسي ايمني -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سارا حاتمى زاده

سارا حاتمى زاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فرشته آدينه

فرشته آدينه

شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسين نوروزى

حسين نوروزى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه نيك فر

فاطمه نيك فر

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مهدى داورى

مهدى داورى

مهندسي كامپيوتر-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زينب نيك

زينب نيك

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه جهرم-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ابوالفضل بينائى قطب آبادى

ابوالفضل بينائى قطب آبادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
تورج جعفرى

تورج جعفرى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
كيميا زارعى

كيميا زارعى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ميلاد لطفى

ميلاد لطفى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حميدرضا دهقان

حميدرضا دهقان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فاطمه سادات محمدى جهرمى

فاطمه سادات محمدى جهرمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پريسا مهربان

پريسا مهربان

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهدى رحيمى

مهدى رحيمى

زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرجان ضرغاميان

مرجان ضرغاميان

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سكينه اميرى شيرى

سكينه اميرى شيرى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حسن حياتى منش

حسن حياتى منش

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پريسا نجاتى جهرمى

پريسا نجاتى جهرمى

زيست فناوري -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سارا جعفرزاده جهرمى

سارا جعفرزاده جهرمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا افشين

زهرا افشين

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حامد عزت زادگان جهرمى

حامد عزت زادگان جهرمى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ناديا اتحاد جهرمى

ناديا اتحاد جهرمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی