نظرآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر نظرآباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سمانه رحيمى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 103
فاطمه بيگى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
اميرمحمد ملكى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
هادى زنديه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
سيداحسان موسوى راد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
حسين بيانلو ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
حسين طالبى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
اميرمحمد شيرى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 44
محمد رادپور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 5سال از سوم راهنمايي 72
سوسن رحيمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 5سال از سوم راهنمايي 105
مجيد كريمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال از اول دبيرستان 44
صادق بيگدلى ریاضی مهندسي تعميرونگهداري -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 4سال از اول دبيرستان 45
معصومه بيگدلى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 6سال از دوم راهنمايي 116
عطيه فياضى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال از دوم دبيرستان 37
محمدرضا فرمانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 43
فاطمه نورزاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 64
سعيد محمودى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 68
ابوالفضل رادپور تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 60
على گرشاسبى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 3سال از دوم دبيرستان 52
فاطمه جوادى انسانی مددكاري اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 13
سميه خدائى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 43
عباس على زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال از دوم دبيرستان 60
فرشته احمدى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 16
رضا محمدى قره سقال ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 16
فاطمه زعيم دار تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 27
پيمان زارع زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 15
مصطفى قربانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 25
ليلا ولى پور تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 43
مهديه قنبرلو انسانی مديريت دولتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
نوشين باز سفيدپر تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 82
بهاره رادپور تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 8سال از پنجم دبستان 145
معصومه خيرى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 4سال از اول دبيرستان 80
محمدجواد رجبيون تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 59
مرتضى حسنى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال از چهارم دبيرستان 23
فاطمه افشار ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 54
احسان اميدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 3سال از دوم دبيرستان 55
على اصل روستا ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 11
فاطمه توده خرمن ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 16
مريم جهانگيرى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 11
مجيد رحمانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 2سال از سوم دبيرستان 28
جواد عبداللهى نيا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
نرجس آزادفلاح تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
صبا نظرى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 17
شيما نادرى انگورد ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال از سوم دبيرستان 24
محمد پزشكپور تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 26
عليرضا حاجى پور انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 40
ليلا خيرى دخت انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 20
على چگينى نژاد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال از چهارم دبيرستان 16
رويا جعفرى تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
مريم قره داغى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 3سال از دوم دبيرستان 57
سيدمهدى ميرحسينى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 34
فائزه رستگارى فر تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 19
محمدرضا پويا نژاد تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 44
زهرا توده زعيم تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
امير نورمحمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين) 3سال از دوم دبيرستان 49
زهرا كياحيرتى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال از دوم دبيرستان 47
زهرا مفتاحى انسانی فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 20
مهديه رحيمى منامن انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 19
مريم روزبان تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 35
منوچهر فلاح نژاد تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال از سوم دبيرستان 11
محمد لطفى ميثاقى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال از چهارم دبيرستان 25
زهره محجوب زاده تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 24
مرضيه مومنى تبار تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 42
هانيه محمديارى تجربی زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 19
صديقه ورزدار انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال از سوم دبيرستان 26
سعيد سبزى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 18
فاطمه محمدزاده تجربی مديريت بيمه اكو-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو) 4سال از اول دبيرستان 70
سهيلا ولى پورآقوبيان تجربی زيست شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 29
معصومه ورزدار تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 4سال از اول دبيرستان 53
زهرا قهرمانى تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 4سال از اول دبيرستان 61
سميرا يدى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل گرمسار) 1سال از چهارم دبيرستان 18
سيدحسين حسينى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 16
فريبا قربانى تجربی شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 3سال از دوم دبيرستان 54
زهرا اميرى تجربی شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 50
زهرا شريفى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 23
رويا بلبلى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال از سوم دبيرستان 31
بيتا آقاجان تجربی زمين شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال از سوم دبيرستان 47
شاهين اينانلو تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 35
زهرا مدنى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 17