هشتگرد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر هشتگرد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نيما افشار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 61
مهدى رحيمى انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 25
مجيد كامياب ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 55
رضا سامانى پور انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 41
حميد مهدوى راد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال کانونی 102
زهرا فيروزگاه انسانی دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-تربيت معلم پرديس بنت الهدي صدر-قزوين 2سال کانونی 42
كوثر عبدالله اوانكى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 18
سيد پوريا موسوى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 39
شاهين صفرى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 21
محمدرضا صالحى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
معصومه زارعى نژاد انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-تربيت معلم پرديس بنت الهدي صدر-قزوين 1سال کانونی 25
فاطمه محبت پور انسانی روانشناسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 23
حميد مير فلاح انسانی دبيري علوم اجتماعي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج-تربيت معلم پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج 1سال کانونی 9
زهرا ادب زاده انسانی روانشناسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 23
پارسا پورقاسم ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 32
رضا فلاحتكار انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 33
محيا محبت پور انسانی روانشناسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 24
پريسا فلاح زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال کانونی 58
سجاد پايكارزاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 10
مريم رستمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 11
محمدرضا فقيه لو تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 41
الهه فلاح پور انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-تربيت معلم پرديس بنت الهدي صدر-قزوين 2سال کانونی 38
فاطمه امين دهقان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 13
وحيد مرمرى جيرنده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 42
اميد قاسمى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 54
معصومه سليميان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 1سال کانونی 19
زهرا نوروززاده انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - اروميه 2سال کانونی 23
مجتبى خسروپور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
مليحه سياهوش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-نوبت دوم دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 25
امير حسين مهين زعيم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 3سال کانونی 28
على خليل وند ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 20
هانيه حمزه زاده انسانی مديريت دولتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 17
عرفان خسروى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 40
فاطمه آموزگار تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم پرديس نسيبه - تهران 3سال کانونی 61
سيدعلى صادقيان مطهر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 12
مهدى قلى زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 34
مينا محمدى انسانی دبيري زبان وادبيات عربي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز 1سال کانونی 26
على بذر پيشه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 39
على سيروسى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 17
پرنيان حاجى پيرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 34
مرضيه كيان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 16
فريبرز ناصرزارع تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 16
نويد شيخ زينالعابدينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 12
الهه فلاحتكار انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 19
فاطمه خرم جاه انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
فائزه نوميرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 6سال کانونی 128
مهديه كياحيرتى تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم پرديس نسيبه - تهران 3سال کانونی 62
نازنين كوهكن زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 31
نسيم سامانى پور تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 44
مريم اسماعيل نژاد تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 38
محمد اسكويى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 34
مبين خسروپور انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - قزوين 1سال کانونی 22
نگين سامانى پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 18
مسعود اديب پور تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 34
زهرا يزدانى هنر ارتباطتصويري -دانشگاه سوره -تهران -غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي سوره - تهران 1سال کانونی 10
زهرا ملائى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 10
ريحانه السادات اشرفى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 7
سپيده سمايى تجربی روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 36
يكتا عباسپور زبان مترجمي زبان انگليسي -موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيك-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي مولانا - آبيک 1سال کانونی 19
عليرضا اخلاقى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي البرز - قزوين 1سال کانونی 19
محمد انوشه پور ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 31
مرضيه خسروپور انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
مهديه فرهنگ فلاح ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 2سال کانونی 46
محمد مراقى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال کانونی 57
كيميا صمدبين ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 23
حميد رضا سالمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
زينب مالمير ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ابرار - تهران (ويژه خواهران) 1سال کانونی 19
پويا بيات ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 8
حمزه شريف كاظمى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 13
محمد سامانى پور تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 28
سميه يعقوبى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 11
غزاله يكه فلاح ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي البرز - قزوين 2سال کانونی 34
ليلا شعبانى شيرودى ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 14
زهرا كمرروستا انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 19
زهرا سليمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال کانونی 107
مريم خرد رنجبر تجربی شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 34
محمد فلاح نژاد تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 38
سارا توت زعيم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده) 3سال کانونی 41
زهرا صادقى تجربی روانشناسي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 32
فائزه صفاخيل انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران) 2سال کانونی 25
فاطمه مولايى انسانی ادبيات داستاني -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 13
اميرحسين اخلاقى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک 1سال کانونی 22
زينب ميرزايى انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل قزوين) 1سال کانونی 20
محمد صبامى هويدا تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
سيد محمد پژوهان مهر انسانی باستان شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال کانونی 6
مهسا عباسعلى نياقمى ریاضی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بصير - آبيك 1سال کانونی 9
پريسا ارمنده اى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 48
على داودى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني -ابيك-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک 1سال کانونی 16
سيده غزل حسينى معتمدى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا - قزوين 1سال کانونی 9
فرشاد روشن زاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 19
مينا دلك آبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 25
محمدجواد زرين تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم پرديس شهيد چمران - تهران 4سال کانونی 37
فاطمه داودى تجربی شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 4سال کانونی 24
فاطمه نوروزى تجربی حسابداري -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-نوبت دوم دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 4سال کانونی 72
سحر فيروز دهقان انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل قزوين) 1سال کانونی 18
مرضيه ارمندپور تجربی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
فاطمه ارمندئى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 21
مازيار داودى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 3سال کانونی 54
مجتبى افشار تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 3سال کانونی 47
سينا معدنى پور تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 3سال کانونی 55
حميدرضا كمال زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) 2سال کانونی 27
ايمان حيدرى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا - قزوين 1سال کانونی 15
سيد رضا ميرغياثى انسانی فلسفه -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 5
زهره سلطانيها تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال کانونی 43
نسترن سعيدى نيا ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 15
محمد ارمندئى تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كاسپين -البرزقزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كاسپين - البرز قزوين 1سال کانونی 20
فرشاد قره حسنلو انسانی حقوق -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل قزوين) 1سال کانونی 7
محمد مهرانى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيك-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي مولانا - آبيک 2سال کانونی 25
محمدرضا دهقانى پيشه ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دارالفنون - قزوين 2سال کانونی 13
سيده فاطمه سادات رسول تجربی زيست شناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 42
محمد رضا نخبه روستا ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 15
سيده مريم ساداتى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا - قزوين 1سال کانونی 5
فاطمه پوردشت منفرد تجربی علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 9
عاطفه عشاقى احمد آباد تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 20
على شركائى ریاضی فيزيك -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
رضا كاظمى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 10
امين خاموشى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران - بابل 4سال کانونی 39
زينب سادات مخلصى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي ايوانكي-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ايوانکي 2سال کانونی 34
محدثه خاكى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 42
سيده زهرا حسينى تجربی شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 60
ثمين مودت ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي - قزوين 1سال کانونی 19
هانيه رنجبرزاده تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
جلال احمدپور تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 7
زهرا پوررنجبر تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 1سال کانونی 11
محمد صالحى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي انرژي -ساوه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي انرژي - ساوه 2سال کانونی 31
محمد فلاح نژاد ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مولانا-ابيك-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي مولانا - آبيک 1سال کانونی 21
ليلا ناصرى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 15
زهرا حيى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
مهدى رحيمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 26
محمد ملامحمدى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كرج-تربيت معلم پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج 1سال کانونی 19
رضا عسگرى انسانی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رجا - قزوين 1سال کانونی 17
هانيه مرتضايى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي غزالي - قزوين 1سال کانونی 23
ريحانه صنوبر تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 17
امير حسين رنجبر كهن تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي البرز - قزوين 1سال کانونی 17
سحر احمدى انسانی مديريت بيمه -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي غزالي - قزوين 1سال کانونی 13
فاطمه جيريايى تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي تاکستان - تاکستان استان قزوين 1سال کانونی 21
سيد مهدى افتخارى انسانی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي البرز - قزوين 1سال کانونی 11
فاطمه مهدوى نژاد ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان-نوبت دوم دانشگاه دامغان 1سال کانونی 23
سيد على حسينى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي - قزوين 2سال کانونی 22
فاطمه مفتحى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي پارسيان -بيدستان قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پارسيان - قزوين بيدستان 1سال کانونی 17
فاطمه عيدى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 16
افشين سعادت ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي - قزوين 2سال کانونی 26
ياسمن يكه فلاح تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي بصير - آبيك 3سال کانونی 43
زهرا دهقان نژاد تجربی مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي البرز - قزوين 1سال کانونی 17
مهسا روزبان انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي نيكان -تاكستان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نيكان تاكستان 1سال کانونی 20
سپهر اسدى تجربی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني - قزوين 3سال کانونی 41
سحر دهقان نژاد تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كوثر-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كوثر قزوين 1سال کانونی 11
سحر فتح الهى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 20
سيد مرتضى حسينى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 11
نسرين خليلى مهر انسانی مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي - قزوين 1سال کانونی 15
اميرحسين خيرى پور تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خزر - محمودآباد 1سال کانونی 26
سميه اسدى مافى تجربی زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سنا - ساري 1سال کانونی 13
مريم سليمان فلاح تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كوثر-قزوين-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كوثر قزوين 1سال کانونی 20
حميدرضا يوسفى تجربی شيعه شناسي -دانشگاه اديان ومذاهب -قم -مجازي دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب - قم 1سال کانونی 19