كرج

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر كرج

يگانه فارسى

يگانه فارسى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سروين خسروانى

سروين خسروانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رويا حسن پور

رويا حسن پور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اميرحسين دهقان بنادكى

اميرحسين دهقان بنادكى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سهيل شهبازى

سهيل شهبازى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فاطمه افضلى

فاطمه افضلى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميرمحمد وفايى

اميرمحمد وفايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
امير عظيمى مطعم

امير عظيمى مطعم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عطيه يادگارى

عطيه يادگارى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسين عليزاده مقدم

حسين عليزاده مقدم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سيد امير فخرايى

سيد امير فخرايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فاطمه سادات مهدوى

فاطمه سادات مهدوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مريم اكبريان فيروز آبادى

مريم اكبريان فيروز آبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پويا رحيمى

پويا رحيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مونا على پور

مونا على پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سمانه چراغعلى

سمانه چراغعلى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرواريد نورى

مرواريد نورى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پرهام ايران دوست تبريزى

پرهام ايران دوست تبريزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مهسا اسمعيل زاده باروق

مهسا اسمعيل زاده باروق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جواد اسكندرى

جواد اسكندرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نازنين منصوريار

نازنين منصوريار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سياوش تفكرى

سياوش تفكرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
معصومه مريد پور

معصومه مريد پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهيار محمدى مقدم

مهيار محمدى مقدم

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بهنام قاسمى

بهنام قاسمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عليرضا دردائى ايرانق

عليرضا دردائى ايرانق

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدحسين نيكزاد

محمدحسين نيكزاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حوريا سيف

حوريا سيف

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
بنيامين حسينى

بنيامين حسينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كيميا ثبوتى مقدم

كيميا ثبوتى مقدم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
درسا مختارى

درسا مختارى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ميلاد طبائى

ميلاد طبائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ناديا داوودى پناه

ناديا داوودى پناه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مليكا عليشاهى

مليكا عليشاهى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا بشير گنبدى

زهرا بشير گنبدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مسعود ابراهيمى پنجكى

مسعود ابراهيمى پنجكى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مصطفى فرهادى

مصطفى فرهادى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سيده سلما صادقى

سيده سلما صادقى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهديه زكى زاده

مهديه زكى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سحر سيردانى

سحر سيردانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيد على گلرخ مقدم

سيد على گلرخ مقدم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ترنم مباشرى

ترنم مباشرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ميثاق صلاحى خلف

ميثاق صلاحى خلف

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پريا قدرت دوست نخچى

پريا قدرت دوست نخچى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ياسمن نظرى رادثانى

ياسمن نظرى رادثانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نفيسه رضايى

نفيسه رضايى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فاطمه احمدى

فاطمه احمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عاطفه محسنى بندپى

عاطفه محسنى بندپى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيد متين سادات كيائى

سيد متين سادات كيائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهسا يزدان يار

مهسا يزدان يار

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عليرضا احمدوند

عليرضا احمدوند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فائزه ناصرى

فائزه ناصرى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مهرسا عباسى علائى

مهرسا عباسى علائى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پوريا تقى زاده فرمنى

پوريا تقى زاده فرمنى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهيار بخشى پور ليلى

مهيار بخشى پور ليلى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مهشاد محمدى زاده

مهشاد محمدى زاده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شهرزاد محمدى

شهرزاد محمدى

فيزيوتراپي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شقايق هاشميان نظرى

شقايق هاشميان نظرى

فيزيوتراپي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهرى مرادى

مهرى مرادى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نويد مهرانى

نويد مهرانى

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سيده تمنا جوزى

سيده تمنا جوزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امير حسين كافى

امير حسين كافى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آزاده كريمايى

آزاده كريمايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سحر قادرى

سحر قادرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضا صفرزاده

رضا صفرزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شيدا طاهرى شبسترى

شيدا طاهرى شبسترى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه هوشمند

فاطمه هوشمند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مهسا جنجرى

مهسا جنجرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نادر اميرى

نادر اميرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غزاله فريدمهر

غزاله فريدمهر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيده هدى رحمانى

سيده هدى رحمانى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
الناز اصلانى

الناز اصلانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا جعفرى

زهرا جعفرى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حوريه كلانترى

حوريه كلانترى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مونا وطن دوست خليل آباد

مونا وطن دوست خليل آباد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
الهام امانى

الهام امانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مريم حيدرى

مريم حيدرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سپيده ارجمند

سپيده ارجمند

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آرين مويد

آرين مويد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پويا عنداله

پويا عنداله

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نيلوفر اسكندرى

نيلوفر اسكندرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه كوه فلاح

فاطمه كوه فلاح

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه جهان پور

فاطمه جهان پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
امير محمد ناصرخيل

امير محمد ناصرخيل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نيكتا شمس جى

نيكتا شمس جى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سياوش پورقاضى

سياوش پورقاضى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ارسلان جمالى پور صوفى

ارسلان جمالى پور صوفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
آرتين ترشيزى

آرتين ترشيزى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مائده شفيعى توران پشتى

مائده شفيعى توران پشتى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كيارش جديدى

كيارش جديدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نيلوفر مرادى

نيلوفر مرادى

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شكيلا قربانى

شكيلا قربانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سحر خواستار

سحر خواستار

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهنوش زارعى

بهنوش زارعى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
كى سان پورمقتدر

كى سان پورمقتدر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مبينا منصوريار

مبينا منصوريار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رامين سيدطالبى

رامين سيدطالبى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مرضيه عارفى سعيد

مرضيه عارفى سعيد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امين جابرى انصارى

امين جابرى انصارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ميلاد بوژنه

ميلاد بوژنه

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ستاره مهربان مقدم

ستاره مهربان مقدم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمه شايسته

فاطمه شايسته

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حميدرضا اشترى

حميدرضا اشترى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيد امير رضا حجازيان

سيد امير رضا حجازيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فائزه محسنى ملردى

فائزه محسنى ملردى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عليرضا حامدغلامشاهى

عليرضا حامدغلامشاهى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مرتضى استوارى ديلمانى

مرتضى استوارى ديلمانى

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آرش كيامرثى

آرش كيامرثى

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نيوشا سادات قرآنى

نيوشا سادات قرآنى

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ياسمن زارعى شهريان

ياسمن زارعى شهريان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اميرحسين صادقى برزگر

اميرحسين صادقى برزگر

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فائزه خليلى

فائزه خليلى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
راضيه باش باغى

راضيه باش باغى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
زهرا سرحانى

زهرا سرحانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
درسا عباسى

درسا عباسى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه آقا على خانى

فاطمه آقا على خانى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مارال مرادى فر

مارال مرادى فر

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آوا فتاح

آوا فتاح

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پروانه خاكپور

پروانه خاكپور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رايحه حسين زاده

رايحه حسين زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهسا گل محمدى

مهسا گل محمدى

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هانيه جعفرى سهى

هانيه جعفرى سهى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهران عابدى سماكوش

مهران عابدى سماكوش

دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
هومن حقيقى

هومن حقيقى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
نيلوفر بخشنده

نيلوفر بخشنده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مريم جوادنژاد

مريم جوادنژاد

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
آرش كلانترى

آرش كلانترى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پرى ناز كريمى ميانجى

پرى ناز كريمى ميانجى

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
معصومه طالشى

معصومه طالشى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
راضيه دارابى

راضيه دارابى

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ندا بيك ورديلو

ندا بيك ورديلو

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پگاه يارى

پگاه يارى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پويا خطامى

پويا خطامى

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهسا قديرى

مهسا قديرى

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نگار عليزاده

نگار عليزاده

دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عليرضا خانلو

عليرضا خانلو

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سيد محمد جواد يوسفى طبائى

سيد محمد جواد يوسفى طبائى

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نگار ولى پور

نگار ولى پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اشكان گرشاسبى

اشكان گرشاسبى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فائزه رمضانى

فائزه رمضانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موژان منصورى

موژان منصورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مرجان كلانتر

مرجان كلانتر

مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مطهره جديدى

مطهره جديدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اميرحسين عباسى مارانى

اميرحسين عباسى مارانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا مظلومى

زهرا مظلومى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سيدفرزاد ميرباقرخانى

سيدفرزاد ميرباقرخانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زيبا عليزاده

زيبا عليزاده

اعضاي مصنوعي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهسا اسدى

مهسا اسدى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مرضىه محمدى لىوارى

مرضىه محمدى لىوارى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
الهه شهريارى

الهه شهريارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا زارع تفت

زهرا زارع تفت

گفتاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهنيا اكبرى

بهنيا اكبرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهران دربانيان

مهران دربانيان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آرام دخت ضيايى نسب

آرام دخت ضيايى نسب

مديريت مالي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مائده صيادنژاد

مائده صيادنژاد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سعيد اميراحمدى

سعيد اميراحمدى

كاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ريحانه توكل

ريحانه توكل

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
تينا برمايه ور

تينا برمايه ور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهران دين دار

مهران دين دار

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نسيم رجبعلى

نسيم رجبعلى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمد رضا آيتى بام

محمد رضا آيتى بام

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صدف قاضى وكيلى

صدف قاضى وكيلى

روانشناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سيدمحمدعلى موسوى

سيدمحمدعلى موسوى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدرضا هراتى

احمدرضا هراتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الهه رجبى نژاد

الهه رجبى نژاد

شيمي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه سرمدى

فاطمه سرمدى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمد رشادتى

احمد رشادتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صبا واحدى

صبا واحدى

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سالار زه فروش

سالار زه فروش

زيست فناوري -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهران جديدى

مهران جديدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شقايق بابائى

شقايق بابائى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حسين چهره

حسين چهره

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نفيسه برمخ شاد

نفيسه برمخ شاد

زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
الهه جعفرى جاذب

الهه جعفرى جاذب

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محدثه سلطانى

محدثه سلطانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زهرا نافذ

زهرا نافذ

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سينا گنجى

سينا گنجى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زهرا بخشى

زهرا بخشى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
على كريم

على كريم

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سروشا خياط

سروشا خياط

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ايدا دهقان نيرى

ايدا دهقان نيرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فروزان كرم

فروزان كرم

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عليرضا جبارپور

عليرضا جبارپور

اعضاي مصنوعي -موسسه اموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شقايق يزدى

شقايق يزدى

زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
مهساسادات حياتى دروئى

مهساسادات حياتى دروئى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عليرضا صاحب اختيارى

عليرضا صاحب اختيارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على پروهان

على پروهان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اميرحسين دهقان ازاد

اميرحسين دهقان ازاد

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سپيده فرهودى

سپيده فرهودى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سارا جاويد پور

سارا جاويد پور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مانا خليق

مانا خليق

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سحر سجادى نژاد

سحر سجادى نژاد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سميرا قربانى

سميرا قربانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهيار حجتى فر

مهيار حجتى فر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مريم موسوى جلال

مريم موسوى جلال

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مهسا محجوب

مهسا محجوب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زهرا حسن پور مقدم

زهرا حسن پور مقدم

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا سادات قريشى

زهرا سادات قريشى

روانشناسي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
تارا پيشگاهى

تارا پيشگاهى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نگار يوسفى نيا

نگار يوسفى نيا

حسابداري -موسسه عالي اموزش بانكداري ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
على محمدى

على محمدى

شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فاطمه كلهرى پور

فاطمه كلهرى پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مليكا رحيمى مقدم

مليكا رحيمى مقدم

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
معصومه سرخه زاده

معصومه سرخه زاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نسيم تقى خانى

نسيم تقى خانى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شكيلا احمدى عدل

شكيلا احمدى عدل

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
الناز نرى ميسا

الناز نرى ميسا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
امين روشنى

امين روشنى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نگين آقاكريمى

نگين آقاكريمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محمدرضا رضوانى

محمدرضا رضوانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مازيار نورى

مازيار نورى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معصومه غيورى

معصومه غيورى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
امين غلامى پور

امين غلامى پور

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
مسعود اصغريان

مسعود اصغريان

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سيد نيما خليفه

سيد نيما خليفه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مهسا عى قرلو

مهسا عى قرلو

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كمال كرمى

كمال كرمى

مديريت بيمه اكو-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زينب منجزى

زينب منجزى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نگين ماهى جانى دره قبله

نگين ماهى جانى دره قبله

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهتاب مشايخى

مهتاب مشايخى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهسا شعاعى فشتمى

مهسا شعاعى فشتمى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيمين اسكندرى

سيمين اسكندرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهديه كريمى

مهديه كريمى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پويا حياتى

پويا حياتى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سيد عليرضا اعتصامى رنانى

سيد عليرضا اعتصامى رنانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سبحان شفيعى پور

سبحان شفيعى پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمد نيكويى

محمد نيكويى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ركسانا افرى اسكندرى

ركسانا افرى اسكندرى

شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حديث نقى

حديث نقى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سارا طاهريان احمد آبادى

سارا طاهريان احمد آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ليدا عليزاده اصل

ليدا عليزاده اصل

شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صالح تابعى

صالح تابعى

حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سوگند مسلمى

سوگند مسلمى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرضيه يزدان يار

مرضيه يزدان يار

علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آرزو آدينه

آرزو آدينه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سعيد زارع زاده

سعيد زارع زاده

شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ريحانه بهمن نژاد

ريحانه بهمن نژاد

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مطهره سيف

مطهره سيف

زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سيما ايلبگى زاده مهابادى

سيما ايلبگى زاده مهابادى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -اموزشكده محيطزيست كرج -سازمان حفاظت محيطزيست-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آزاده كشاورز

آزاده كشاورز

شيمي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مينا موسوى مهماندوست

مينا موسوى مهماندوست

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زهرا احمدى پرگو

زهرا احمدى پرگو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد دهنوى

محمد دهنوى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حانيه طهماسبى

حانيه طهماسبى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سحر كارگر

سحر كارگر

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پريسا سادات هاشمى

پريسا سادات هاشمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهتاب محمدى

مهتاب محمدى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اميرحسين مصيبى

اميرحسين مصيبى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عاطفه درويشى

عاطفه درويشى

شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اميررضا فتوحى نژاد

اميررضا فتوحى نژاد

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شقايق فرغانى

شقايق فرغانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پرستو جليليان

پرستو جليليان

مديريت جهانگردي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيدعرفان حسينى

سيدعرفان حسينى

مديريت دولتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سحر بيات

سحر بيات

شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
غزاله غلامى آهنگران

غزاله غلامى آهنگران

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
على سپهرى تكمه داش

على سپهرى تكمه داش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
غزاله پور پيغمبر

غزاله پور پيغمبر

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرشته برجسته

فرشته برجسته

شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فاطمه شيخ زاده

فاطمه شيخ زاده

زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه غلامى

فاطمه غلامى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كامياب توكلى يزدى

كامياب توكلى يزدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا شكارى شيشوان

زهرا شكارى شيشوان

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صونا اشرفى منش

صونا اشرفى منش

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه شورملج

فاطمه شورملج

مديريت صنعتي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فاطمه شاهسوند

فاطمه شاهسوند

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نسترن شيخ الاسلامى

نسترن شيخ الاسلامى

زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زينب مرادى ليلستانى

زينب مرادى ليلستانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
امير قراگوزلو

امير قراگوزلو

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ياسمن امينى صحنه

ياسمن امينى صحنه

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه رشيدى باجكانى

فاطمه رشيدى باجكانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يگانه سادات مير ميران

يگانه سادات مير ميران

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نيلوفر پور عباس گيل كلايه

نيلوفر پور عباس گيل كلايه

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
غزاله عظيمى ثابت

غزاله عظيمى ثابت

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پوريا شهبازى

پوريا شهبازى

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نرجس عباسى

نرجس عباسى

حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رومينا طالب لو

رومينا طالب لو

شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هستى آمرزش

هستى آمرزش

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهيار جليليان

مهيار جليليان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غزاله السادات حسينى

غزاله السادات حسينى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هادى شكرى

هادى شكرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
كيانا حسين زاده

كيانا حسين زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آرش شاهمرادى

آرش شاهمرادى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهرناز بزرگيان

مهرناز بزرگيان

شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محدثه شيركوهى

محدثه شيركوهى

مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهاره رنجبرمحمدى

بهاره رنجبرمحمدى

شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
فاطمه روح گرى

فاطمه روح گرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سروش رنجبران

سروش رنجبران

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نيلوفر فرسيو

نيلوفر فرسيو

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بهاره شاكر

بهاره شاكر

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدداود بهادرى

محمدداود بهادرى

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
فاطمه ساعى دهقان

فاطمه ساعى دهقان

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
گلين بهرامى

گلين بهرامى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيما زارعى دمقى

سيما زارعى دمقى

زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اعظم تركاشوند

اعظم تركاشوند

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يونس نجفى

يونس نجفى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرضيه كاظمى

مرضيه كاظمى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پرهام مرادى

پرهام مرادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آناهيتا زحمتكش

آناهيتا زحمتكش

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمد يزدان پور

محمد يزدان پور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نازنين نقوى

نازنين نقوى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
كيميا كريمى فرد

كيميا كريمى فرد

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
سحر مبصر

سحر مبصر

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نيلوفر كرمى

نيلوفر كرمى

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شيما رضاييان

شيما رضاييان

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آناهيتا خسروى

آناهيتا خسروى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اميد انام زاده باربر شالكوهى

اميد انام زاده باربر شالكوهى

شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سهيل نيكزاد

سهيل نيكزاد

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا عزيزى

زهرا عزيزى

شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نازنين نادرى

نازنين نادرى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نيلوفر خدادوست

نيلوفر خدادوست

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
عطيه خيرى پور

عطيه خيرى پور

مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسماعيل ميرزاخانى

اسماعيل ميرزاخانى

علوم وصنايع غذايي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عليرضا شالچى زاده خامنه اى پور

عليرضا شالچى زاده خامنه اى پور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جواد لطيفى

جواد لطيفى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فائزه محسنى

فائزه محسنى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كيميا ذوالقدر

كيميا ذوالقدر

مديريت بازرگاني -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سپيده دوستان علمى

سپيده دوستان علمى

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مژگان افشارى

مژگان افشارى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيده پريسا يعقوب نژاد

سيده پريسا يعقوب نژاد

حسابداري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
گلنوش پهلوانى

گلنوش پهلوانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
مليكا شرينى پزى زيبا

مليكا شرينى پزى زيبا

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سعيد لشگرى

سعيد لشگرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كيميا اميرى نيا

كيميا اميرى نيا

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ياسمين خردمند

ياسمين خردمند

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كوثر كاظم زاده

كوثر كاظم زاده

زمين شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مليكا خدايارى

مليكا خدايارى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه نجف پور فيلى

فاطمه نجف پور فيلى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
راحله باقرى

راحله باقرى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
غزاله يزدانى

غزاله يزدانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عاطفه سيف

عاطفه سيف

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
على خانزاده پشتيرى

على خانزاده پشتيرى

مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه تهران-روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
الهام مهرى لو

الهام مهرى لو

زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فلورا جوان

فلورا جوان

حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مهسا شهبازى

مهسا شهبازى

زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شكيبا يعقوبى

شكيبا يعقوبى

زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سيده فاطمه حسينى روزبهانى

سيده فاطمه حسينى روزبهانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فرنوش عطار صحراگرد

فرنوش عطار صحراگرد

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -اموزشكده محيطزيست كرج -سازمان حفاظت محيطزيست-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كوثر صباغيان

كوثر صباغيان

روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شهاب پريشان

شهاب پريشان

مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نيلوفر حسين رودبارى

نيلوفر حسين رودبارى

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدرضا خسروى باشبلاغ

محمدرضا خسروى باشبلاغ

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شكيبا غلامى

شكيبا غلامى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مريم شجاعى

مريم شجاعى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آنيتا شربتدار

آنيتا شربتدار

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فاطمه شرقى

فاطمه شرقى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غزاله ذوالقدر

غزاله ذوالقدر

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
الهام محمودى پور

الهام محمودى پور

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شيوا شاپرورى

شيوا شاپرورى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي خاتم -تهران-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پريا والى

پريا والى

حسابداري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهدى چراغى

مهدى چراغى

شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرناز على محمدى

فرناز على محمدى

شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا عباسى كردخورى

زهرا عباسى كردخورى

مديريت جهانگردي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نسيم حسن زاده كورنده

نسيم حسن زاده كورنده

زيست شناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فاطمه اكبرى

فاطمه اكبرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فاطمه چوپانى

فاطمه چوپانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا كمالى دهقان

زهرا كمالى دهقان

علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عبداله كريمى

عبداله كريمى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
معصومه شجاعى

معصومه شجاعى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
مارال نيستانى

مارال نيستانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهديه گيل سمائى

مهديه گيل سمائى

مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نيما حجت نيا

نيما حجت نيا

شيمي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آرميتا سادات امامى ميبدى

آرميتا سادات امامى ميبدى

زيست شناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ندا اسكندرى

ندا اسكندرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زهرا خيرخواه

زهرا خيرخواه

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه كلوت

فاطمه كلوت

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آرزو چكنى

آرزو چكنى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سيد محمد هادى طبيب

سيد محمد هادى طبيب

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

5سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
مهيار موسوى

مهيار موسوى

مديريت صنعتي -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ثريا همتى زارعى كوهى

ثريا همتى زارعى كوهى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فاطمه كاووسى راد

فاطمه كاووسى راد

علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا كوشا منش

زهرا كوشا منش

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي نيكان -تاكستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مبينا همت يار

مبينا همت يار

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
كتايون مرادى

كتايون مرادى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمه عسگرى

فاطمه عسگرى

شيمي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اسماء ملكوتى

اسماء ملكوتى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهتاب صالحى

مهتاب صالحى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ستايش شجاعى

ستايش شجاعى

علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زهرا امينى

زهرا امينى

روانشناسي -دانشكده غيرانتفاعي رفاه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زهرا قبادى

زهرا قبادى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيد محمد احسان شيخ احمدى

سيد محمد احسان شيخ احمدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فرشته رحيمى

فرشته رحيمى

زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسنا فتاحى حسن آباد

حسنا فتاحى حسن آباد

زمين شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهرنوش ميرالى

مهرنوش ميرالى

شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا قبادى ساكى

زهرا قبادى ساكى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مرضيه ميرحسينى

مرضيه ميرحسينى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كيميا كريمى

كيميا كريمى

شيمي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پريسا گلچيان

پريسا گلچيان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كيانا حبيبى

كيانا حبيبى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سعيده همتيان

سعيده همتيان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ياسمن اوحدى

ياسمن اوحدى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
دنيا رحيمى بالايى

دنيا رحيمى بالايى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -اموزشكده محيطزيست كرج -سازمان حفاظت محيطزيست-نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
الهام جمشيدى

الهام جمشيدى

علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پريسا امامى

پريسا امامى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سمانه مشهدى زاده سدهى

سمانه مشهدى زاده سدهى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سعيد عباسى

سعيد عباسى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي قدر-كوچصفهان رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
على اكبر محمدرضا

على اكبر محمدرضا

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
الهه حسن

الهه حسن

علوم اقتصادي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رسا زرين

رسا زرين

مديريت بيمه -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
روژين فروزان فر

روژين فروزان فر

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
فاطمه الياسى فر

فاطمه الياسى فر

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
وحيد مرادى محب

وحيد مرادى محب

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضوان خدايى نوجه ده سادات

رضوان خدايى نوجه ده سادات

علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سارا وليلو

سارا وليلو

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
فرناز كشاورزى

فرناز كشاورزى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مبينا شجاعى

مبينا شجاعى

زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سودابه اشكوريان

سودابه اشكوريان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فاطمه حسين نژاد

فاطمه حسين نژاد

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هانيه فهميده نظرلو

هانيه فهميده نظرلو

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سپيده يزدانى

سپيده يزدانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدرضا قدرتى

محمدرضا قدرتى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بهنام روزبه

بهنام روزبه

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
الميرا ايمانخواه

الميرا ايمانخواه

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سپيده ميرجليلى

سپيده ميرجليلى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شقايق چانقربان زاده

شقايق چانقربان زاده

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نرگس سعيدى

نرگس سعيدى

مديريت بيمه -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ريحانه دربندى

ريحانه دربندى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فاطمه صادقى

فاطمه صادقى

زمين شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
سروش يزدى

سروش يزدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
گلناز عسگريان

گلناز عسگريان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهسا غلام نژادپيته رودى

مهسا غلام نژادپيته رودى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سبز-امل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مينا مهربان

مينا مهربان

مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كيميا گنجى سيگارودى

كيميا گنجى سيگارودى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فائزه مافى

فائزه مافى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سپيده فاطمى فر

سپيده فاطمى فر

مديريت فرهنگي هنري -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سحر صفرپور

سحر صفرپور

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
على موفقى

على موفقى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهديه اويسى

مهديه اويسى

مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوشين اخلاقى

نوشين اخلاقى

مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميلاد كرباسى

ميلاد كرباسى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ركسانا دادجو

ركسانا دادجو

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سارا احمدى

سارا احمدى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صبا آهنگر

صبا آهنگر

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فاطمه ذوالفقارى

فاطمه ذوالفقارى

مديريت بازرگاني -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مصطفى دشتكى

مصطفى دشتكى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سعيد هدايتى

سعيد هدايتى

مديريت دولتي -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سميرا كيانى

سميرا كيانى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ريحانه بهزادى

ريحانه بهزادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ساغر اسكندرى

ساغر اسكندرى

زيست شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حديث سبزه پرور

حديث سبزه پرور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ناهيد يارى

ناهيد يارى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پريسا وهابى

پريسا وهابى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فاطمه شجاعى

فاطمه شجاعى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي نيكان -تاكستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيدعلى قاضى ميرسعيد

سيدعلى قاضى ميرسعيد

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مريم جليلوند

مريم جليلوند

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آيدا ابراهيمى

آيدا ابراهيمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ترگل رخشان پورى

ترگل رخشان پورى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محدثه سرى پور مقدم

محدثه سرى پور مقدم

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسين احمدى

حسين احمدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مهسا ثنائى فر

مهسا ثنائى فر

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فائزه اويسى

فائزه اويسى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مائده دروگر لاكسارى

مائده دروگر لاكسارى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آناهيتا ليموچى

آناهيتا ليموچى

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
غزل سعيدى

غزل سعيدى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سعيده سادات معافى مدنى

سعيده سادات معافى مدنى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نيلوفر رنجبر

نيلوفر رنجبر

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مينو عسگرى

مينو عسگرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فروغ يويدى ديلم

فروغ يويدى ديلم

بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شيدا جمشيد زاده

شيدا جمشيد زاده

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرسده ميرزائى

مرسده ميرزائى

زيست شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غزاله احتشام مهر

غزاله احتشام مهر

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
آرزو طباطبائى

آرزو طباطبائى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نيلوفر مشاور

نيلوفر مشاور

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پگاه شيخ حسنى

پگاه شيخ حسنى

مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه محبوبى

فاطمه محبوبى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اميرمنصور توصيفيان

اميرمنصور توصيفيان

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مريم فتحى

مريم فتحى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه نوروزى

فاطمه نوروزى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضا احمدى

رضا احمدى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شهرزاد شريعت

شهرزاد شريعت

مديريت بيمه -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
على محمد خير آباد

على محمد خير آباد

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صبا ابراهيم نژاد

صبا ابراهيم نژاد

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زينب رياحى

زينب رياحى

مديريت بيمه -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شيوا زمانه جو

شيوا زمانه جو

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه خانكى

فاطمه خانكى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي پرندك -پرند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سيد مسعود رودباركى

سيد مسعود رودباركى

شيمي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امير حسين جمشيدى

امير حسين جمشيدى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ساناز سالار محمدى

ساناز سالار محمدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران-مجازي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسين ايلچى

حسين ايلچى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سهيل خدايارى

سهيل خدايارى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زهرا عين آبادى

زهرا عين آبادى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ميلاد نادرى

ميلاد نادرى

مهندسي منابع طبيعي -علوم وصنايع چوب وكاغذ-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حانيه باقرى

حانيه باقرى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نيلوفر شاه وردى

نيلوفر شاه وردى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اميررضا كمالى نژاد

اميررضا كمالى نژاد

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سارا عبدالهى تنها

سارا عبدالهى تنها

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امير حسين محسنى فر

امير حسين محسنى فر

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
معين صادقى

معين صادقى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سپيدار فولاددل

سپيدار فولاددل

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
معين يارمحمدى

معين يارمحمدى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مهدى احمدى

مهدى احمدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مازيار جعفرى آزاد

مازيار جعفرى آزاد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مريم رزاقى

مريم رزاقى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اميرحسين نوروزى

اميرحسين نوروزى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سمانه حيدرى

سمانه حيدرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فاطمه خيرانديش

فاطمه خيرانديش

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -مجتمع اموزش عالي سراوان-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهاره خسروى

بهاره خسروى

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سارا افشارنيا

سارا افشارنيا

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ساجده خاورى

ساجده خاورى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميلاد نصرتى

ميلاد نصرتى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهيار مرادى

مهيار مرادى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
اسماء فردين فر

اسماء فردين فر

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
زهرا عندليب صحنه سرائى

زهرا عندليب صحنه سرائى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عطيه تات

عطيه تات

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كوثر-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نويد فرطوسى

نويد فرطوسى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زهره شاه محمدى

زهره شاه محمدى

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرنوش رنجبرى

فرنوش رنجبرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الهه فرزانه

الهه فرزانه

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرجان جلاليان

مرجان جلاليان

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي كاسپين -البرزقزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نغمه ساوه شمشكى

نغمه ساوه شمشكى

مديريت بيمه -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
اميرحسين عليا

اميرحسين عليا

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه زنجان-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فاطمه حبيبى ليسار

فاطمه حبيبى ليسار

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سيد ماهان موسويان پاداشى گيلانى

سيد ماهان موسويان پاداشى گيلانى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رقيه حميد

رقيه حميد

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه آروبندى

فاطمه آروبندى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آياسان ورزدار

آياسان ورزدار

زمين شناسي -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مائده نوروزى

مائده نوروزى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهران تاكى

مهران تاكى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدحسن طاهرى

محمدحسن طاهرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زهرا كرمى

زهرا كرمى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فائزه كلانترى

فائزه كلانترى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
آرزو على بالائى تيمورى

آرزو على بالائى تيمورى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مهران رحيمى مقدم

مهران رحيمى مقدم

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه كوچكى

فاطمه كوچكى

مديريت دولتي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
نويد على حيدرى

نويد على حيدرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمد شايق

محمد شايق

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مائده يار محمدى

مائده يار محمدى

مديريت كسب وكارهاي كوچك -موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نگين السادات سليمان نيرى

نگين السادات سليمان نيرى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ضحى مصباحى

ضحى مصباحى

مديريت بيمه -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
الهام تيمورى

الهام تيمورى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه اميرى

فاطمه اميرى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مجيد حفيظى

مجيد حفيظى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مريم بيرامى

مريم بيرامى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
راضيه خسروى مهر

راضيه خسروى مهر

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طاها چغانه

طاها چغانه

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
زهرا پور مند

زهرا پور مند

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهسا بخشايش

مهسا بخشايش

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي كاسپين -البرزقزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا محمدحنيفه

زهرا محمدحنيفه

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرهنگ تيمورى

فرهنگ تيمورى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران-مجازي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زهرا مهدى اوغلى

زهرا مهدى اوغلى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شكيبا اصغر

شكيبا اصغر

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محدثه سبزه پرور

محدثه سبزه پرور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فاطمه درويشى

فاطمه درويشى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فائزه تقوا

فائزه تقوا

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي كوثر-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهسا خيرى حصار

مهسا خيرى حصار

مديريت دولتي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
تينا يعقوب نژاد

تينا يعقوب نژاد

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي قدر-كوچصفهان رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صبا سادات سفيددارى

صبا سادات سفيددارى

مديريت دولتي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مهسا صادقيان

مهسا صادقيان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سمانه فعلى

سمانه فعلى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فائزه بهادرى

فائزه بهادرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آيسان قره باغيان

آيسان قره باغيان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فاطمه اينانلو

فاطمه اينانلو

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميترا رجبى راد

ميترا رجبى راد

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهار جهانگير

بهار جهانگير

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي كاسپين -البرزقزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دريا مقصودى سقه لوچاى

دريا مقصودى سقه لوچاى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا كمال زارع

زهرا كمال زارع

مديريت دولتي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حانيه نصيرى

حانيه نصيرى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرضيه خليلى

مرضيه خليلى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي علامه قزويني -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مريم نجارزاده

مريم نجارزاده

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهران سپهرى

مهران سپهرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران-مجازي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاطمه غريب دوستى

فاطمه غريب دوستى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه شيخى

فاطمه شيخى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شيوا سپهرى

شيوا سپهرى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي كاسپين -البرزقزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كيميا سعادت جو

كيميا سعادت جو

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
تينا نعمتى

تينا نعمتى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فلورا كيا

فلورا كيا

مديريت دولتي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نازيلا قرآنى

نازيلا قرآنى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فرهمند-لاريجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عليرضا زينعلى

عليرضا زينعلى

مديريت دولتي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميلاد مهرانى

ميلاد مهرانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فرزين غلامى كندرى

فرزين غلامى كندرى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-موسسه غيرانتفاعي هراز-امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رضا پيشقدم

رضا پيشقدم

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدرضا جوادى نيا

محمدرضا جوادى نيا

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نگين فلاح

نگين فلاح

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شقايق رحيمى بالايى

شقايق رحيمى بالايى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كاسپين -البرزقزوين-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مهديه سادات موسوى زاده

مهديه سادات موسوى زاده

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضا امرايى

رضا امرايى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نور-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فاطمه حسنى

فاطمه حسنى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آيسان طالبى

آيسان طالبى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
الهام احمد وند

الهام احمد وند

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نويد مطلبى

نويد مطلبى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مهرنوش جودى

مهرنوش جودى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
مهدى عسگرى

مهدى عسگرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ايمان برزگراينانلو

ايمان برزگراينانلو

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كار-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمد امين ابراهيمى

محمد امين ابراهيمى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كاسپين -البرزقزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهسا شقاقى

مهسا شقاقى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
هانيه زيرك

هانيه زيرك

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عرفان كنارودى

عرفان كنارودى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كاسپين -البرزقزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ريحانه نامورى قره بلاغ

ريحانه نامورى قره بلاغ

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كاسپين -البرزقزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مرضيه حريف

مرضيه حريف

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -موسسه غيرانتفاعي صالحان -قائمشهر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ساجده حسينلو

ساجده حسينلو

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا موئدى

زهرا موئدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نرگس عبدى غفورى

نرگس عبدى غفورى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي تاكستان /استان قزوين /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احسان بخشى زاده

احسان بخشى زاده

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي نيكان -تاكستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيدمحمدحسين هاشمى

سيدمحمدحسين هاشمى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
امير حسين صيادى ما جلان

امير حسين صيادى ما جلان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سينا يوسفى

سينا يوسفى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي نيكان -تاكستان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پويان لهراسبى

پويان لهراسبى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي مهرگان -محلات-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مونا نصرتى پيامنى

مونا نصرتى پيامنى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي راهيان نور-ساري-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی