نهبندان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر نهبندان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
على سالارپور ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
مهدى احمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 16
اميراسماعيل رجائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 22
كاظم سراونى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
مهدى قربانى ریاضی فيزيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 13
سعيد زارعى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 18
محدثه يوسف زاده انسانی علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 25
مطهره بهمنى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 25
سجاد نيكرو ریاضی فيزيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 12
زهرا هاشمى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 23
تقى روزنه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 26
مهسا هاشم نژاد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 19
معصومه نيك رو انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
سعيده جهانى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 19
فائزه سلطان دوست ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 20
رويا روشن دل تجربی حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 14
نجمه اكبرى تجربی شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 19
احسان عبدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 10
سيما پرويزى تجربی شيمي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 15
معصومه گلى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي گناباد-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 18
الهه مطهرى تجربی علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل زاهدان) 1سال کانونی 24
انسيه قاسم پور تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 21
فائزه بندانى تجربی زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17