نهبندان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر نهبندان

على سالارپور

على سالارپور

فيزيك مهندسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهدى احمدى

مهدى احمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميراسماعيل رجائى

اميراسماعيل رجائى

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسين مرادى پور

حسين مرادى پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سجاد نيكرو

سجاد نيكرو

اموزش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مريم تقوى

مريم تقوى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كاظم سراونى

كاظم سراونى

علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مهدى قربانى

مهدى قربانى

فيزيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سعيد زارعى

سعيد زارعى

مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محدثه يوسف زاده

محدثه يوسف زاده

علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مطهره بهمنى

مطهره بهمنى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سجاد نيكرو

سجاد نيكرو

فيزيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زهرا هاشمى

زهرا هاشمى

مهندسي معماري -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
تقى روزنه

تقى روزنه

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مهسا هاشم نژاد

مهسا هاشم نژاد

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
معصومه نيك رو

معصومه نيك رو

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سعيده جهانى

سعيده جهانى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فائزه سلطان دوست

فائزه سلطان دوست

مهندسي شهرسازي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فرشاد فرزان فر

فرشاد فرزان فر

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ناصر اردونى

ناصر اردونى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نسترن رخت افكن

نسترن رخت افكن

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رويا روشن دل

رويا روشن دل

حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نجمه اكبرى

نجمه اكبرى

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
احسان عبدى

احسان عبدى

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سيما پرويزى

سيما پرويزى

شيمي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
معصومه گلى

معصومه گلى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي گناباد-نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه سلطانى

فاطمه سلطانى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
الهه مطهرى

الهه مطهرى

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
وجيهه قانونى

وجيهه قانونى

زمين شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
انسيه قاسم پور

انسيه قاسم پور

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فائزه بندانى

فائزه بندانى

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی