سربيشه

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر سربيشه

اسماء كاظمى كيا

اسماء كاظمى كيا

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
ايمان سميعى

ايمان سميعى

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهدى آذرى

مهدى آذرى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسين ميرى بهلولى

حسين ميرى بهلولى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عليرضا خسروى

عليرضا خسروى

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمد شاه زهى

محمد شاه زهى

علوم سياسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
زهرا فدائى

زهرا فدائى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حسين عبداللهى

حسين عبداللهى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سجاد خزاعى

سجاد خزاعى

حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سيده فائزه سرفرازى

سيده فائزه سرفرازى

علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
طاهره خسروى گوى

طاهره خسروى گوى

علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
هادى عرب

هادى عرب

علوم تربيتي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمد حسينى

محمد حسينى

مديريت صنعتي -مجتمع اموزش عالي گناباد-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
دانيال رحيم آبادى

دانيال رحيم آبادى

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حانيه يعقوبى

حانيه يعقوبى

زمين شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی