بيرجند

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بيرجند

كيارش زارع

كيارش زارع

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سيدمحمدامين حسينى

سيدمحمدامين حسينى

كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زهره غلامى

زهره غلامى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسين راه انجام

حسين راه انجام

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
الهام يكه خانى

الهام يكه خانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حسين بهروان

حسين بهروان

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نفيسه عرب زاده

نفيسه عرب زاده

حقوق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
محمد زرين كوب

محمد زرين كوب

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سيدمحمدحسين موسوى نژاد

سيدمحمدحسين موسوى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فاطمه كوچى

فاطمه كوچى

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مرتضى سرزهى

مرتضى سرزهى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محمدرضا نخعى نژاد فرد

محمدرضا نخعى نژاد فرد

مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
پريسا جمهورى

پريسا جمهورى

علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مهديه سلطانى

مهديه سلطانى

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
عليرضا استيلا

عليرضا استيلا

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
محدثه اسعدى پور

محدثه اسعدى پور

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
سجاد غلام پور

سجاد غلام پور

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
اكرم محمدزاده

اكرم محمدزاده

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نيما نوفرستى

نيما نوفرستى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مصطفى جعفرى

مصطفى جعفرى

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
وحيد مهدوى زاده

وحيد مهدوى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
محمدرضا فرهنگ فر

محمدرضا فرهنگ فر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مرضيه تقوى

مرضيه تقوى

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سارا صفرى گيو

سارا صفرى گيو

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
سيده فاطمه رضوى

سيده فاطمه رضوى

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مهدى روانبخش

مهدى روانبخش

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
فرهاد رضائى خنجوك

فرهاد رضائى خنجوك

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فاطمه توكلى

فاطمه توكلى

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
خاطره احمدى گاوج

خاطره احمدى گاوج

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زهرا عزيزى

زهرا عزيزى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
فرزانه محمودى

فرزانه محمودى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
مريم سادات هاشمى

مريم سادات هاشمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فاطمه جعفرى

فاطمه جعفرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فاطمه كاظمى

فاطمه كاظمى

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
عليرضا آقاابراهيمى

عليرضا آقاابراهيمى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
على ناصح

على ناصح

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كوثر بهمنش

كوثر بهمنش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فاطمه مرادى

فاطمه مرادى

علوم تربيتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
زهرا بزرگر

زهرا بزرگر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
وحيد نوفرستى

وحيد نوفرستى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
على شخم گر

على شخم گر

مديريت اموربانكي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محبوبه اسماعيلى

محبوبه اسماعيلى

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
الهه حاجى پور

الهه حاجى پور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
الهه كريمپور فرد

الهه كريمپور فرد

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
محمدرضا دهقان

محمدرضا دهقان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
مهدى عبدالهى كاريزنو

مهدى عبدالهى كاريزنو

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ليلا كفائى

ليلا كفائى

مديريت مالي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
فرزانه فنودى

فرزانه فنودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مطهر رضائى درميان

مطهر رضائى درميان

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمد غلامى

محمد غلامى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جلال هاونگى

جلال هاونگى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
وجيهه مانده گار

وجيهه مانده گار

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نرگس ديمه

نرگس ديمه

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عاطفه حسينى

عاطفه حسينى

حقوق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
دانيال احرارى

دانيال احرارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مژده ثابتى

مژده ثابتى

مهندسي معماري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهلا احمدى

مهلا احمدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ساناز گل كارى

ساناز گل كارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
اميد يوسفى

اميد يوسفى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على ميرى

على ميرى

مهندسي عمران -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عليه عابدينى

عليه عابدينى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

زبان
مهدى آقاحسنى

مهدى آقاحسنى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اميرمحمد چاجى

اميرمحمد چاجى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
على طالبى

على طالبى

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محدثه محمدپور

محدثه محمدپور

روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فاطمه اكبرزاده

فاطمه اكبرزاده

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
فاطمه رضائى

فاطمه رضائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
محدثه پيشنهاد

محدثه پيشنهاد

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
زهرا صلاحى

زهرا صلاحى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
مهديه خراشادى زاده

مهديه خراشادى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جميل زارعى درميان

جميل زارعى درميان

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زهرا يوسفى روبيات

زهرا يوسفى روبيات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيدمحمدجواد پورسجادى

سيدمحمدجواد پورسجادى

حقوق -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
باهره بهدانى

باهره بهدانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فاطمه توكلى راد

فاطمه توكلى راد

حقوق -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
رشيد مهدوى

رشيد مهدوى

مديريت مالي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
زينب آرزومندان مفرد

زينب آرزومندان مفرد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مريم زارع

مريم زارع

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مسعود باقرى

مسعود باقرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمه خزاعى

فاطمه خزاعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مهدى خسروى طناك

مهدى خسروى طناك

علوم سياسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
غزاله عبدالهى

غزاله عبدالهى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
منصوره مولائى

منصوره مولائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
الياس اسماعيلى

الياس اسماعيلى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
امير دهجو

امير دهجو

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هادى بيلدار

هادى بيلدار

حقوق -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مهناز اشرفى گل

مهناز اشرفى گل

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمد معزى فر

محمد معزى فر

مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ريحانه رحيم پناه

ريحانه رحيم پناه

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حميده فاضلى نسب

حميده فاضلى نسب

نقاشي -دانشگاه نيشابور-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
راحله معمارى

راحله معمارى

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فائزه عابدى

فائزه عابدى

هنراسلامي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
مصطفى رضائى

مصطفى رضائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
احسان محمودى

احسان محمودى

مديريت صنعتي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سعيد حيدرى

سعيد حيدرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مژگان رضائى مناوند

مژگان رضائى مناوند

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضا يزدانى

رضا يزدانى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عاليه رحيم آبادى

عاليه رحيم آبادى

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ميترا فنودى

ميترا فنودى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
انيس ملكى

انيس ملكى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مطهره زراعت گر

مطهره زراعت گر

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
مهدى مطهرى مقدم

مهدى مطهرى مقدم

زبان وادبيات عربي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زهرا غلامى

زهرا غلامى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسين عابدينى

حسين عابدينى

علوم سياسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
راحله آسوده

راحله آسوده

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فاطمه السادات موسوى نژاد

فاطمه السادات موسوى نژاد

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
احمد حسن پورتقى آباد

احمد حسن پورتقى آباد

مهندسي كشتي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حانيه توحيدى مقدم

حانيه توحيدى مقدم

مهندسي شهرسازي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مژگان ملاكى

مژگان ملاكى

حقوق -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
على صفائى

على صفائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زينب زمان زاده

زينب زمان زاده

روزنامه نگاري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مهدى معينى اسطرخ

مهدى معينى اسطرخ

مهندسي خطوسازه هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
ريحانه شفيعى

ريحانه شفيعى

مهندسي پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسن جعفرى

حسن جعفرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قائد يوسفى

قائد يوسفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مصطفى ابراهيمى

مصطفى ابراهيمى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمد حيدرپور

محمد حيدرپور

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نرجس سردارى

نرجس سردارى

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فاطمه گراميان

فاطمه گراميان

علوم اجتماعي -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
ديبا خامسان

ديبا خامسان

مهندسي معماري -دانشگاه سمنان-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
فائزه قربان زاده

فائزه قربان زاده

حسابداري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
محدثه زارع زاده

محدثه زارع زاده

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
منصور اميدى پور

منصور اميدى پور

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
فاطمه زينلى

فاطمه زينلى

علوم اجتماعي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
سارا خراشادى زاده

سارا خراشادى زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
على عزيزى

على عزيزى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
زهرا زارعى

زهرا زارعى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرزانه بذرافكن

فرزانه بذرافكن

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حميدرضا عرب پور

حميدرضا عرب پور

مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حميد احمدى

حميد احمدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مهرناز نوائى

مهرناز نوائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
غزاله على زاده بيرجندى

غزاله على زاده بيرجندى

مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
فاطمه صبوركوچ

فاطمه صبوركوچ

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زهرا بذرى

زهرا بذرى

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اميرمهدى زينلى

اميرمهدى زينلى

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فاطمه سبزه كار

فاطمه سبزه كار

علوم اقتصادي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
محمد جعفرى مقدم

محمد جعفرى مقدم

حسابداري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
فاطمه سادات سوفارى

فاطمه سادات سوفارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فرزانه قربانى

فرزانه قربانى

مديريت مالي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
معصومه زارع

معصومه زارع

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه

7سال کانونی / 100 آزمون

انسانی
فاطمه فدائى

فاطمه فدائى

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
روح الله شبانى

روح الله شبانى

مديريت دولتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سيده زهرا رضوى

سيده زهرا رضوى

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
زهرا مختارى

زهرا مختارى

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
مليحه خدادوست

مليحه خدادوست

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه حيدرى

فاطمه حيدرى

علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مينا فدائى فرد

مينا فدائى فرد

علوم اجتماعي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ريحانه زينل نژاد

ريحانه زينل نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نعيمه خسروى هندوالان

نعيمه خسروى هندوالان

مهندسي پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مصطفى آريا نژاد

مصطفى آريا نژاد

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بهنام ملك آبادى زاده

بهنام ملك آبادى زاده

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بتول نصرآبادى

بتول نصرآبادى

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
عطيه عاليشان

عطيه عاليشان

علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ميثم كدخدا

ميثم كدخدا

مديريت مالي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حسين حكيم زاده

حسين حكيم زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمدرضا مطلبى پور

محمدرضا مطلبى پور

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حميده امام دادى

حميده امام دادى

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سيداميرحسين حسينى

سيداميرحسين حسينى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
راضيه واحدى درميان

راضيه واحدى درميان

علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
جنت مودى

جنت مودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فاطمه ابراهيمى القار

فاطمه ابراهيمى القار

علوم اجتماعي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمد محمدى

محمد محمدى

روانشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پريسا صادقى گيو

پريسا صادقى گيو

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
امير حق پرست

امير حق پرست

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
على خدادوست

على خدادوست

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سيد محمد پيرايش

سيد محمد پيرايش

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فاطمه خراشادى زاده

فاطمه خراشادى زاده

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
مهدى كاوسى حسن اباد

مهدى كاوسى حسن اباد

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدامين خدادوست

محمدامين خدادوست

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شقايق زيورى

شقايق زيورى

فيزيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بهناز بهدادفرد

بهناز بهدادفرد

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زهرا زنگوئى پورمطلق

زهرا زنگوئى پورمطلق

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
آمنه زارع

آمنه زارع

علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
محمد رضائى

محمد رضائى

مديريت دولتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محبوبه عرب زاده

محبوبه عرب زاده

علوم تربيتي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محدثه صبوركوچ

محدثه صبوركوچ

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيدكميل حسينى فر

سيدكميل حسينى فر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بابك روشن روان

بابك روشن روان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدهادى هرمزى بورنگ

محمدهادى هرمزى بورنگ

علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سبحان عباسى

سبحان عباسى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سجاد يارى القار

سجاد يارى القار

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدجواد عشقى زاده

محمدجواد عشقى زاده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميرحسين رضائى

اميرحسين رضائى

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سيداميرحسين سعيدى

سيداميرحسين سعيدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محدثه صالحى نسب

محدثه صالحى نسب

علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمد سلم آبادى

محمد سلم آبادى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فاطمه خليلى

فاطمه خليلى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حجت قاسمى

حجت قاسمى

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سجاد اكبرى

سجاد اكبرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهسا آمالى

مهسا آمالى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا كدخدا

زهرا كدخدا

علوم اجتماعي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مرتضى انصاريان

مرتضى انصاريان

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زهرا آراسته

زهرا آراسته

حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عاليه براتى

عاليه براتى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
حميد درخشى مقدم

حميد درخشى مقدم

مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
هنگامه زرنگ

هنگامه زرنگ

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فاطمه غلامى

فاطمه غلامى

علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صادق شمسى نژاد

صادق شمسى نژاد

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عطيه حسن آبادى

عطيه حسن آبادى

علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
مجتبى حسن زاده

مجتبى حسن زاده

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سيدمحمدمحسن رضازاده

سيدمحمدمحسن رضازاده

علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مسعود پديدار

مسعود پديدار

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
الهه سادات رونقى

الهه سادات رونقى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زهره جمالى

زهره جمالى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
سيدعلى موسوى

سيدعلى موسوى

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ياسر طحان فورگ

ياسر طحان فورگ

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سارا انصارى تبار

سارا انصارى تبار

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ريحانه خراشادى زاده

ريحانه خراشادى زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فائزه امينى

فائزه امينى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ابراهيم درى گيو

ابراهيم درى گيو

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عارفه قوسى

عارفه قوسى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سيده عاليه حسينى

سيده عاليه حسينى

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
امينه دادرس مقدم

امينه دادرس مقدم

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمدرضا جهان طلب

محمدرضا جهان طلب

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مهديه شبان

مهديه شبان

تاريخ -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پدرام اميرى نژاد

پدرام اميرى نژاد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على نورى مقدم

على نورى مقدم

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فرزانه وحدتى نيا

فرزانه وحدتى نيا

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
امينه خوشبختى

امينه خوشبختى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ساجده ضابطى

ساجده ضابطى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حنانه فاروغى بجد

حنانه فاروغى بجد

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جواد سبزبان

جواد سبزبان

علوم اجتماعي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فائزه طاهرى

فائزه طاهرى

الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پريسا بيكى

پريسا بيكى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عميد غلام پور

عميد غلام پور

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سيدجواد موسوى فرد

سيدجواد موسوى فرد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فاطمه رمضانى

فاطمه رمضانى

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدصادق جعفرى

محمدصادق جعفرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سيدحجت حسينى

سيدحجت حسينى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
امير رسته

امير رسته

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
امين رضا حاجى پور

امين رضا حاجى پور

دامپزشكي -دانشگاه زابل-نوبت دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نجمه آرمان نيا

نجمه آرمان نيا

علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عاليه عابدينى نصرآبادى

عاليه عابدينى نصرآبادى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
سيده فاطمه موسوى منش

سيده فاطمه موسوى منش

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
على احسانى نژاد

على احسانى نژاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

7سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
بهاره نيك اختر

بهاره نيك اختر

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سعيده دادى

سعيده دادى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
الهام خانى

الهام خانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مليحه عليزاده

مليحه عليزاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ميلاد خواجوى روبيات

ميلاد خواجوى روبيات

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فاطمه قوامى راد

فاطمه قوامى راد

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
هادى كاردان

هادى كاردان

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مريم مركى

مريم مركى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
رقيه زارع

رقيه زارع

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
خديجه ابراهيمى

خديجه ابراهيمى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
زهراسادات سجادى نژاد

زهراسادات سجادى نژاد

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مينا نقى پور

مينا نقى پور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سيدرضا رضوى

سيدرضا رضوى

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
آسيه يوسف نژادگل

آسيه يوسف نژادگل

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
احسان محمدى

احسان محمدى

فيزيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سعيد عرفانى زاده

سعيد عرفانى زاده

اقتصاداسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سيده فاطمه قرشى فريز

سيده فاطمه قرشى فريز

روانشناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فائزه بابائى نيا

فائزه بابائى نيا

مهندسي معماري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
على سموئى

على سموئى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ميثم عجم

ميثم عجم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رضا مومنى

رضا مومنى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پريسا على نژاد

پريسا على نژاد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمد مرادى

محمد مرادى

مديريت صنعتي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سيدابوالفضل حسينى

سيدابوالفضل حسينى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

7سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
فاطمه اسماعيلى

فاطمه اسماعيلى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اميد ياحقى

اميد ياحقى

مهندسي معماري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مجيد گندمى شوكت آباد

مجيد گندمى شوكت آباد

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدامين حسنى

محمدامين حسنى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
هانيه خواجوى فورگ

هانيه خواجوى فورگ

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آرزو رضائى

آرزو رضائى

علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مرضيه ثابتى اكبرآباد

مرضيه ثابتى اكبرآباد

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

زبان
مهدى خادم

مهدى خادم

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حميده مولائى

حميده مولائى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مصطفى رحمانى نسب

مصطفى رحمانى نسب

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا خسروى

زهرا خسروى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
فاطمه الهيارى

فاطمه الهيارى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرزانه مختارى

فرزانه مختارى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
فاطمه بهدانى

فاطمه بهدانى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حسن حسينى

حسن حسينى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

7سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
ميلاد محمدى

ميلاد محمدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محدثه طحان

محدثه طحان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اميرحسين زمين كشت

اميرحسين زمين كشت

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيده فائزه هاشمى

سيده فائزه هاشمى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
افشين مهربان

افشين مهربان

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نگين مودى

نگين مودى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رضا عبدالهى

رضا عبدالهى

تاريخ -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فاطمه قلى نژاد

فاطمه قلى نژاد

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اميرهومن يلالى

اميرهومن يلالى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سيدمحمد عراقى زاده

سيدمحمد عراقى زاده

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فهيمه عميديان

فهيمه عميديان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ساناز سليمى طبس

ساناز سليمى طبس

مهندسي معماري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسين اطمينانى

حسين اطمينانى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدمهدى اصلى

محمدمهدى اصلى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مطهره رجعت

مطهره رجعت

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدرضا جنگى

محمدرضا جنگى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سعيد سعيدى نيا

سعيد سعيدى نيا

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محسن مسافر

محسن مسافر

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه توانائى

فاطمه توانائى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
على صادقى

على صادقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
منصور زنگوئى مطلق

منصور زنگوئى مطلق

حقوق -دانشگاه زابل-پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عاطفه عباسى

عاطفه عباسى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
على يوسفى فر

على يوسفى فر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسين الله رسانى

حسين الله رسانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عبدالقادر احرارى

عبدالقادر احرارى

مهندسي دريا-دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

7سال کانونی / 105 آزمون

ریاضی
محمدباقر شبانى

محمدباقر شبانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نگار باغبان

نگار باغبان

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
نفيسه رحيمى

نفيسه رحيمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه خسروى

فاطمه خسروى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حامد روان بد

حامد روان بد

علوم سياسي -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
غزاله آسمانى مقدم

غزاله آسمانى مقدم

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ساناز صحرانورد

ساناز صحرانورد

مهندسي معماري -دانشگاه زابل-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مسعود آجركاران

مسعود آجركاران

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محدرضا تنگلى

محدرضا تنگلى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سيده فائزه طالبى

سيده فائزه طالبى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمود محمدپور

محمود محمدپور

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
امير شكيبى

امير شكيبى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شكيلا عبداللهى

شكيلا عبداللهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عاطفه ابوترابى القار

عاطفه ابوترابى القار

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سيده زهرا حسينى

سيده زهرا حسينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مهدى غريبى

مهدى غريبى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
امير همروان

امير همروان

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رضوانه رضائى

رضوانه رضائى

اب وهواشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
ياسمين صفائى

ياسمين صفائى

مهندسي معماري -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رحيمه حنفى بجد

رحيمه حنفى بجد

شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رئوف براتى درميان

رئوف براتى درميان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
افسانه مالكى

افسانه مالكى

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احسان تولا

احسان تولا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فاطمه خراشادى زاده

فاطمه خراشادى زاده

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اسماعيل مرتضائى

اسماعيل مرتضائى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مهرداد اكبرى

مهرداد اكبرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مجيب الرحمان نجاتى

مجيب الرحمان نجاتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا مودى

زهرا مودى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
على اميرى

على اميرى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عاطفه صالحى

عاطفه صالحى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زينب سيارفرد

زينب سيارفرد

روانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهرداد مرادپور

مهرداد مرادپور

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسين عليزاده

حسين عليزاده

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گيتى بنيادى

گيتى بنيادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
هادى ملائى

هادى ملائى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمد عباسى درميان

محمد عباسى درميان

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدحسن عابدينى

محمدحسن عابدينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
غزاله نيك اختر

غزاله نيك اختر

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مرضيه غوث

مرضيه غوث

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
خيرالنساء صالحى طبس

خيرالنساء صالحى طبس

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قائم كاميابى

قائم كاميابى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فرزانه رخشانى

فرزانه رخشانى

اماروكاربردها-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سيده مريم داودى

سيده مريم داودى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسين محروم

حسين محروم

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بهنوش بيجارى

بهنوش بيجارى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مرضيه شخم گر

مرضيه شخم گر

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محدثه كارگر

محدثه كارگر

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
سجاد دقيقى

سجاد دقيقى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
محمدرضا نخعى

محمدرضا نخعى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فاطمه زينت بخش

فاطمه زينت بخش

حسابداري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مطهره نمكين

مطهره نمكين

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمد رجب زاده نوغاب

محمد رجب زاده نوغاب

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
آسيه كريمى

آسيه كريمى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد محمدى

محمد محمدى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عاليه رضائى

عاليه رضائى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
روح الله نوده

روح الله نوده

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
معراج جراحى

معراج جراحى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمد صادقى

محمد صادقى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
نيلوفر دهقانى

نيلوفر دهقانى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهلا حسنى

مهلا حسنى

مهندسي معماري -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
انسيه بهدانى

انسيه بهدانى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه ايزدخواه

فاطمه ايزدخواه

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
آزاده قدرى

آزاده قدرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مريم گندمى شوكت آباد

مريم گندمى شوكت آباد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سيداميرحسين اكبرى

سيداميرحسين اكبرى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيده محدثه عسكرى

سيده محدثه عسكرى

حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مريم بيدل

مريم بيدل

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عاطفه غلامى

عاطفه غلامى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سارا محمدى

سارا محمدى

مهندسي معماري -دانشگاه زابل-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
حسين قربانى

حسين قربانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محمد ابراهيمى

محمد ابراهيمى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سعيد پشيمان

سعيد پشيمان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سعيده سالارى فورگ

سعيده سالارى فورگ

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ميثم عبداللهى

ميثم عبداللهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محدثه يعقوبى

محدثه يعقوبى

مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
عقيل قسمتى

عقيل قسمتى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
على رستمى

على رستمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سيد ايمان حسنى

سيد ايمان حسنى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خديجه برنا

خديجه برنا

تاريخ -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حسين جاهد

حسين جاهد

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اميرحسين نادرى

اميرحسين نادرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مريم اورنگ

مريم اورنگ

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهوش رضائى

مهوش رضائى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ميلاد انزلى

ميلاد انزلى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
طاهره سلمانى مود

طاهره سلمانى مود

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمدرضا اميرآبادى زاده

محمدرضا اميرآبادى زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زكيه سامعى پور

زكيه سامعى پور

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زضا بيدختى

زضا بيدختى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدمعين صابرى

محمدمعين صابرى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
الهه پاسبان گل

الهه پاسبان گل

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مصطفى ابراهيمى

مصطفى ابراهيمى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
الهه سادات ميرزائى

الهه سادات ميرزائى

فيزيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عاليه رسولى

عاليه رسولى

مهندسي مواد-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بيژن ميزانى

بيژن ميزانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فاطمه كرمى نيا

فاطمه كرمى نيا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ريحانه يحيائى

ريحانه يحيائى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قاسم صدرى نيا

قاسم صدرى نيا

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه زارع

فاطمه زارع

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رضا فرهمندراد

رضا فرهمندراد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مهديه زنگوئى

مهديه زنگوئى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاطمه هجرانى

فاطمه هجرانى

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
زهره پورپير

زهره پورپير

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
قائم آراسته

قائم آراسته

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سجاد ايزدمهر

سجاد ايزدمهر

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهديه عيدى حلوائى

مهديه عيدى حلوائى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
وحيد خدابخشى

وحيد خدابخشى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بهناز چوپانى

بهناز چوپانى

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
احمد دانا

احمد دانا

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فاطمه محمديان

فاطمه محمديان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدحسين ايزدمهر

محمدحسين ايزدمهر

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ميثم زينلى فر

ميثم زينلى فر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
الهام سنجرى

الهام سنجرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سعيد غلامى

سعيد غلامى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فائزه احرارى

فائزه احرارى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ابوالفضل بهزادى فرد

ابوالفضل بهزادى فرد

حسابداري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدبهنام حيدرى

محمدبهنام حيدرى

مهندسي انرژي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حسين محقى

حسين محقى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مهشيد مالكى

مهشيد مالكى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فاطمه رضائى

فاطمه رضائى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمود محمدپرست طبس

محمود محمدپرست طبس

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ايمان غريب حسنى

ايمان غريب حسنى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محبوبه بذرافشان

محبوبه بذرافشان

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
على اشترى

على اشترى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نازنين زينلى

نازنين زينلى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سحر حسن زاده

سحر حسن زاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ثريا برگى شيرگ

ثريا برگى شيرگ

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عابد احرارى طبس

عابد احرارى طبس

حسابداري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عرفان فاروقى

عرفان فاروقى

حقوق -دانشگاه زابل-پرديس خودگردان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فاطمه ريحانى

فاطمه ريحانى

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سارا تاجدينى

سارا تاجدينى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على غلاميان مقدم

على غلاميان مقدم

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه دامغان-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ياسمن آوازى

ياسمن آوازى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رضا پورجوادى

رضا پورجوادى

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمد دانشمند

محمد دانشمند

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مصطفى حسنى بجد

مصطفى حسنى بجد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بهاره بابائى

بهاره بابائى

مديريت مالي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نفيسه ايزدى

نفيسه ايزدى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدرضا سبزه كار

محمدرضا سبزه كار

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرخنده طالبى

فرخنده طالبى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ميثم يوسفى

ميثم يوسفى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
افسانه افضلى

افسانه افضلى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفيه هريوندى

صفيه هريوندى

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مريم عرب زاده

مريم عرب زاده

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهديه مشمول

مهديه مشمول

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فاطمه حجت پناه

فاطمه حجت پناه

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
سيدسجاد موسوى

سيدسجاد موسوى

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميرمحمد بى خويش

اميرمحمد بى خويش

اماروكاربردها-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اميرمسعود رحيمى

اميرمسعود رحيمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ريحانه شرفى دستجرد

ريحانه شرفى دستجرد

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مرتضى محمدى

مرتضى محمدى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سيده طوبى رحيمى

سيده طوبى رحيمى

حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدسهيل سرورى خراشاد

محمدسهيل سرورى خراشاد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نفيسه اكبرى شيخ آباد

نفيسه اكبرى شيخ آباد

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زينب قاسمى

زينب قاسمى

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فاطمه موذن

فاطمه موذن

مديريت صنعتي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهدى حاجى زاده

مهدى حاجى زاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا نوروزى

زهرا نوروزى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مهديه خزاعى

مهديه خزاعى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حسين دادرس مقدم

حسين دادرس مقدم

شيمي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بيتا امينى نسب

بيتا امينى نسب

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نجمه زمانى نسب

نجمه زمانى نسب

فيزيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فائزه كاظمى

فائزه كاظمى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميترا رياسى

ميترا رياسى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على نظرى

على نظرى

علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مهديه چهكندى نژاد

مهديه چهكندى نژاد

اماروكاربردها-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اميرحسين بهدانى

اميرحسين بهدانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حسين يوسفى

حسين يوسفى

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهلا مسافر

مهلا مسافر

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سعيد آهنى

سعيد آهنى

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مريم حسين آبادى

مريم حسين آبادى

علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زهرا كاركن

زهرا كاركن

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرتضى داودى

مرتضى داودى

اماروكاربردها-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ريحانه دره گى

ريحانه دره گى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-نوبت دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زهرا سلم آبادى

زهرا سلم آبادى

اماروكاربردها-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سبحان سعيدى

سبحان سعيدى

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محسن معصومى

محسن معصومى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سيده فاطمه حسينى

سيده فاطمه حسينى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدرضا ايتام

محمدرضا ايتام

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سجاد قربان زاده

سجاد قربان زاده

زمين شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دانيال سيروسى طبس

دانيال سيروسى طبس

مهندسي مكانيك -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
امير سلم ابادى

امير سلم ابادى

فيزيك -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محبوبه ده جو

محبوبه ده جو

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
الهام گواهى

الهام گواهى

علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمد هريوندى

محمد هريوندى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ابوالفضل محمديان

ابوالفضل محمديان

علوم ومهندسي اب -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مينا بهرامى

مينا بهرامى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اعظم ابراهيمى

اعظم ابراهيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه عباسى

فاطمه عباسى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على دوست على

على دوست على

علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جواد دهقانى

جواد دهقانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كوثر چهكندى

كوثر چهكندى

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
لعيا كاظمى ده سرخى

لعيا كاظمى ده سرخى

علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهسا حسنى

مهسا حسنى

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سجاد ايزدپناهى

سجاد ايزدپناهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بزرگمهر-قائنات-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
وحيد حسين زاده

وحيد حسين زاده

مهندسي پزشكي -دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدجواد آرامى

محمدجواد آرامى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سارا برادران بزاز

سارا برادران بزاز

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
الهام نيك سيرت

الهام نيك سيرت

اماروكاربردها-دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سميرا سنجرى

سميرا سنجرى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عاطفه مظاهرى نژاد

عاطفه مظاهرى نژاد

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيده صديقه سيادت

سيده صديقه سيادت

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمه گرگين

فاطمه گرگين

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مصطفى عنايتى

مصطفى عنايتى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سارا رياسى

سارا رياسى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آرزو مهمان دوست

آرزو مهمان دوست

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سيدمحمدامين حسينى نسب

سيدمحمدامين حسينى نسب

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه واقعى

فاطمه واقعى

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضا صحرائى

رضا صحرائى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه محمدى گله چشمه

فاطمه محمدى گله چشمه

زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ريحانه غلامى

ريحانه غلامى

زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
راضيه مركى

راضيه مركى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مجتبى يوسفى

مجتبى يوسفى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيده حانيه حميدزاده

سيده حانيه حميدزاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مرصاد علوى

مرصاد علوى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيده زهرا جعفرى

سيده زهرا جعفرى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيم طوس -مشهد/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمداسماعيل ناصح

محمداسماعيل ناصح

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
راضيه زنگوئى مطلق

راضيه زنگوئى مطلق

زيست شناسي -دانشگاه زابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شكيبا شمشيرگران

شكيبا شمشيرگران

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سميه يعقوبى

سميه يعقوبى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهلا على آبادى

مهلا على آبادى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی