بندپي

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بندپي


حسن عباس تبار فيروزجائى

حسن عباس تبار فيروزجائى

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
جواد احذر

جواد احذر

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
مصطفى حقانى بائى

مصطفى حقانى بائى

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سهيل مهرعلى تبار فيروزجايى

سهيل مهرعلى تبار فيروزجايى

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
رضى غلامعلى تبار

رضى غلامعلى تبار

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
فاطمه نجارفيروزجايى

فاطمه نجارفيروزجايى

دبيري زبان وادبيات عربي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مرضيه نجار فيروزجايى

مرضيه نجار فيروزجايى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حسين قلى نژاد پوستكلائى

حسين قلى نژاد پوستكلائى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زهرا نجارفيروزجايى

زهرا نجارفيروزجايى

حقوق -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سكينه شعبانى حاجى

سكينه شعبانى حاجى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فاطمه محمودى نشلى

فاطمه محمودى نشلى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عالمه آقاجانى پورپيرى

عالمه آقاجانى پورپيرى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
مرتضى روح ورزى

مرتضى روح ورزى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
زهرا يوسف زاده شالى

زهرا يوسف زاده شالى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاطمه قربان پور لندى

فاطمه قربان پور لندى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سمانه گرگانى

سمانه گرگانى

حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسماعيل غلامعلى تبار

اسماعيل غلامعلى تبار

علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مهدى گلعلى زاده بورا

مهدى گلعلى زاده بورا

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مجتبى محسنا تبار

مجتبى محسنا تبار

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
فاطمه بيگلرى

فاطمه بيگلرى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
صبورا دوست محمدتبار ملكشاه

صبورا دوست محمدتبار ملكشاه

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زرى فيروزجائيان

زرى فيروزجائيان

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سيد حسين قاسم پور گنجى

سيد حسين قاسم پور گنجى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كوثر محمدنژادصلحدار

كوثر محمدنژادصلحدار

علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سيده فاطمه زهرا موسوى

سيده فاطمه زهرا موسوى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
آرزو اكبرپور سماكوش

آرزو اكبرپور سماكوش

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمد گرگانى فيروزجايى

محمد گرگانى فيروزجايى

ژئومورفولوژي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عارف عبداله زاده سرايى

عارف عبداله زاده سرايى

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی