بندپي

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بندپي


فاطمه شفيع زاده سماكوش

فاطمه شفيع زاده سماكوش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
محمد صادق ملاتبار فيروزجايى

محمد صادق ملاتبار فيروزجايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حميد كريمى فيروزجايى

حميد كريمى فيروزجايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
على بهنام فر

على بهنام فر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جواد عسگرى فيروزجايى

جواد عسگرى فيروزجايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضا تقى زاده فيروز جايى

رضا تقى زاده فيروز جايى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
على رحمانى فيروزجائى

على رحمانى فيروزجائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سحر حسينخانزاده

سحر حسينخانزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه احمدتبار طورى

فاطمه احمدتبار طورى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
موحد برومند راد

موحد برومند راد

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ناديا ناد على زاده حاجى

ناديا ناد على زاده حاجى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مرضيه عباسى فيروزجاه

مرضيه عباسى فيروزجاه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نسرين داداشى

نسرين داداشى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فائزه آقاگل نژاد گردرودبارى

فائزه آقاگل نژاد گردرودبارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سيده كوثر سيدى خشرودى

سيده كوثر سيدى خشرودى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پيمان معصوم نيا سماكوش

پيمان معصوم نيا سماكوش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
امير حسين ضياورزى

امير حسين ضياورزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كاظم داداش زاده سماكوش

كاظم داداش زاده سماكوش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نسرين فيروزيان اصل

نسرين فيروزيان اصل

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدابراهيم فيروزمندى بندپى

محمدابراهيم فيروزمندى بندپى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسين رمضان پور اميردهى

حسين رمضان پور اميردهى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اقدس ادبى فيروزجايى

اقدس ادبى فيروزجايى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مريم الهقلى نتاج ملكشاه

مريم الهقلى نتاج ملكشاه

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سكينه على بابايى عمران

سكينه على بابايى عمران

زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ميلاد كاظميانفر

ميلاد كاظميانفر

حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كوثر آقاجانى پور پيرى

كوثر آقاجانى پور پيرى

حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محسن مهدى زاده فيروزى

محسن مهدى زاده فيروزى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فرشاد هدايتى

فرشاد هدايتى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه زهرا جانشكر

فاطمه زهرا جانشكر

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مصطفى عليزاده حاجى

مصطفى عليزاده حاجى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سيده ليلا موسوى انيجدان

سيده ليلا موسوى انيجدان

بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
الهام ذبيح زاده گردرودبارى

الهام ذبيح زاده گردرودبارى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
هادى كاظمى فيروزجائى

هادى كاظمى فيروزجائى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سليمه گرگانى فيروزجايى

سليمه گرگانى فيروزجايى

بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پريسا ابوالقاسم تبار پوركيا

پريسا ابوالقاسم تبار پوركيا

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يداله گلچوب فيروزجايى

يداله گلچوب فيروزجايى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرشته ادبى فيروزجايى

فرشته ادبى فيروزجايى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه عليزاده افروزى

فاطمه عليزاده افروزى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران-مجازي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدى حاجى تبار فيروزجايى

مهدى حاجى تبار فيروزجايى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی