بندپي

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بندپي


على كاظم نسب حاجى

على كاظم نسب حاجى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
كمال غلامعلى تبار

كمال غلامعلى تبار

مهندسي عمران -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عباس عباس تباربائى

عباس عباس تباربائى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اسماعيل فتح تبار

اسماعيل فتح تبار

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فاطمه كاظمى حاجى

فاطمه كاظمى حاجى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حانيه اسدى موسوى

حانيه اسدى موسوى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سعيد شريف نتاج بائى

سعيد شريف نتاج بائى

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زمان معصوم نيا سمكوش

زمان معصوم نيا سمكوش

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مريم حيدرى فيروزجايى

مريم حيدرى فيروزجايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مهران اكبرى رحمن

مهران اكبرى رحمن

مهندسي مكانيك -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدجواد على تبارفيروزجاه

محمدجواد على تبارفيروزجاه

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسين بيانى

حسين بيانى

فيزيك -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سيد مجتبى قلى زاده

سيد مجتبى قلى زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عليرضا نورالله نيا

عليرضا نورالله نيا

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مريم غلامعلى نيا

مريم غلامعلى نيا

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هانيه حبيب نژاد لدارى

هانيه حبيب نژاد لدارى

علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ميلاد رحيمى نيا

ميلاد رحيمى نيا

مهندسي پزشكي -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدرضا ابراهيمى طورى

محمدرضا ابراهيمى طورى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
عباس حقانى بائى

عباس حقانى بائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمد عليجان پور لدارى

محمد عليجان پور لدارى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
وحيد غلامعلى تبار

وحيد غلامعلى تبار

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی