بندپي

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بندپي

حسن عباس تبار فيروزجائى

حسن عباس تبار فيروزجائى

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
جواد احذر

جواد احذر

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
مصطفى حقانى بائى

مصطفى حقانى بائى

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سهيل مهرعلى تبار فيروزجايى

سهيل مهرعلى تبار فيروزجايى

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
فاطمه شفيع زاده سماكوش

فاطمه شفيع زاده سماكوش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
محمد صادق ملاتبار فيروزجايى

محمد صادق ملاتبار فيروزجايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رضى غلامعلى تبار

رضى غلامعلى تبار

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
فاطمه نجارفيروزجايى

فاطمه نجارفيروزجايى

دبيري زبان وادبيات عربي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مرضيه نجار فيروزجايى

مرضيه نجار فيروزجايى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حسين قلى نژاد پوستكلائى

حسين قلى نژاد پوستكلائى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
على كاظم نسب حاجى

على كاظم نسب حاجى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
حميد كريمى فيروزجايى

حميد كريمى فيروزجايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زهرا نجارفيروزجايى

زهرا نجارفيروزجايى

حقوق -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سكينه شعبانى حاجى

سكينه شعبانى حاجى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
كمال غلامعلى تبار

كمال غلامعلى تبار

مهندسي عمران -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
على بهنام فر

على بهنام فر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عباس عباس تباربائى

عباس عباس تباربائى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
جواد عسگرى فيروزجايى

جواد عسگرى فيروزجايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه محمودى نشلى

فاطمه محمودى نشلى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رضا تقى زاده فيروز جايى

رضا تقى زاده فيروز جايى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عالمه آقاجانى پورپيرى

عالمه آقاجانى پورپيرى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
على رحمانى فيروزجائى

على رحمانى فيروزجائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سحر حسينخانزاده

سحر حسينخانزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرتضى روح ورزى

مرتضى روح ورزى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
زهرا يوسف زاده شالى

زهرا يوسف زاده شالى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاطمه قربان پور لندى

فاطمه قربان پور لندى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فاطمه احمدتبار طورى

فاطمه احمدتبار طورى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اسماعيل فتح تبار

اسماعيل فتح تبار

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سمانه گرگانى

سمانه گرگانى

حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسماعيل غلامعلى تبار

اسماعيل غلامعلى تبار

علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مهدى گلعلى زاده بورا

مهدى گلعلى زاده بورا

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مجتبى محسنا تبار

مجتبى محسنا تبار

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
فاطمه كاظمى حاجى

فاطمه كاظمى حاجى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حانيه اسدى موسوى

حانيه اسدى موسوى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سعيد شريف نتاج بائى

سعيد شريف نتاج بائى

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فاطمه بيگلرى

فاطمه بيگلرى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
صبورا دوست محمدتبار ملكشاه

صبورا دوست محمدتبار ملكشاه

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
موحد برومند راد

موحد برومند راد

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زرى فيروزجائيان

زرى فيروزجائيان

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زمان معصوم نيا سمكوش

زمان معصوم نيا سمكوش

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سيد حسين قاسم پور گنجى

سيد حسين قاسم پور گنجى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ناديا ناد على زاده حاجى

ناديا ناد على زاده حاجى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مرضيه عباسى فيروزجاه

مرضيه عباسى فيروزجاه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
كوثر محمدنژادصلحدار

كوثر محمدنژادصلحدار

علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نسرين داداشى

نسرين داداشى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سيده فاطمه زهرا موسوى

سيده فاطمه زهرا موسوى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فائزه آقاگل نژاد گردرودبارى

فائزه آقاگل نژاد گردرودبارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مريم حيدرى فيروزجايى

مريم حيدرى فيروزجايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سيده كوثر سيدى خشرودى

سيده كوثر سيدى خشرودى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آرزو اكبرپور سماكوش

آرزو اكبرپور سماكوش

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پيمان معصوم نيا سماكوش

پيمان معصوم نيا سماكوش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
امير حسين ضياورزى

امير حسين ضياورزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كاظم داداش زاده سماكوش

كاظم داداش زاده سماكوش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهران اكبرى رحمن

مهران اكبرى رحمن

مهندسي مكانيك -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نسرين فيروزيان اصل

نسرين فيروزيان اصل

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدابراهيم فيروزمندى بندپى

محمدابراهيم فيروزمندى بندپى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدجواد على تبارفيروزجاه

محمدجواد على تبارفيروزجاه

مهندسي مكانيك -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسين بيانى

حسين بيانى

فيزيك -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمد گرگانى فيروزجايى

محمد گرگانى فيروزجايى

ژئومورفولوژي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسين رمضان پور اميردهى

حسين رمضان پور اميردهى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سيد مجتبى قلى زاده

سيد مجتبى قلى زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اقدس ادبى فيروزجايى

اقدس ادبى فيروزجايى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عليرضا نورالله نيا

عليرضا نورالله نيا

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مريم غلامعلى نيا

مريم غلامعلى نيا

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مريم الهقلى نتاج ملكشاه

مريم الهقلى نتاج ملكشاه

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سكينه على بابايى عمران

سكينه على بابايى عمران

زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
هانيه حبيب نژاد لدارى

هانيه حبيب نژاد لدارى

علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ميلاد كاظميانفر

ميلاد كاظميانفر

حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كوثر آقاجانى پور پيرى

كوثر آقاجانى پور پيرى

حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميلاد رحيمى نيا

ميلاد رحيمى نيا

مهندسي پزشكي -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محسن مهدى زاده فيروزى

محسن مهدى زاده فيروزى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمدرضا ابراهيمى طورى

محمدرضا ابراهيمى طورى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
فرشاد هدايتى

فرشاد هدايتى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عارف عبداله زاده سرايى

عارف عبداله زاده سرايى

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
فاطمه زهرا جانشكر

فاطمه زهرا جانشكر

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مصطفى عليزاده حاجى

مصطفى عليزاده حاجى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سيده ليلا موسوى انيجدان

سيده ليلا موسوى انيجدان

بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
الهام ذبيح زاده گردرودبارى

الهام ذبيح زاده گردرودبارى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عباس حقانى بائى

عباس حقانى بائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
هادى كاظمى فيروزجائى

هادى كاظمى فيروزجائى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سليمه گرگانى فيروزجايى

سليمه گرگانى فيروزجايى

بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمد عليجان پور لدارى

محمد عليجان پور لدارى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
وحيد غلامعلى تبار

وحيد غلامعلى تبار

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
پريسا ابوالقاسم تبار پوركيا

پريسا ابوالقاسم تبار پوركيا

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يداله گلچوب فيروزجايى

يداله گلچوب فيروزجايى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرشته ادبى فيروزجايى

فرشته ادبى فيروزجايى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه عليزاده افروزى

فاطمه عليزاده افروزى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران-مجازي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدى حاجى تبار فيروزجايى

مهدى حاجى تبار فيروزجايى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی