بندپي

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بندپي

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حسن عباس تبار فيروزجائى انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 33
جواد احذر انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 40
مصطفى حقانى بائى انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 23
سهيل مهرعلى تبار فيروزجايى انسانی علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 36
فاطمه شفيع زاده سماكوش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 61
محمد صادق ملاتبار فيروزجايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 40
رضى غلامعلى تبار انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 33
على كاظم نسب حاجى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 55
حميد كريمى فيروزجايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 52
زهرا نجارفيروزجايى انسانی حقوق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 24
سكينه شعبانى حاجى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 21
كمال غلامعلى تبار ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 26
على بهنام فر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 39
عباس عباس تباربائى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 2سال کانونی 36
جواد عسگرى فيروزجايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 20
فاطمه محمودى نشلى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 24
رضا تقى زاده فيروز جايى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال کانونی 34
عالمه آقاجانى پورپيرى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 31
على رحمانى فيروزجائى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 55
سحر حسينخانزاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 13
زهرا يوسف زاده شالى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 18
فاطمه قربان پور لندى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 26
فاطمه احمدتبار طورى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 24
سمانه گرگانى انسانی حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 18
اسماعيل غلامعلى تبار انسانی علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 23
مهدى گلعلى زاده بورا انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 25
مجتبى محسنا تبار انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 9
فاطمه كاظمى حاجى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 23
حانيه اسدى موسوى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 25
سعيد شريف نتاج بائى ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 14
فاطمه بيگلرى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 25
صبورا دوست محمدتبار ملكشاه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
موحد برومند راد تجربی دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 34
زرى فيروزجائيان انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 17
سيد حسين قاسم پور گنجى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 15
ناديا ناد على زاده حاجى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 52
مرضيه عباسى فيروزجاه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 47
كوثر محمدنژادصلحدار انسانی علوم تربيتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
نسرين داداشى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 24
سيده فاطمه زهرا موسوى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 25
فائزه آقاگل نژاد گردرودبارى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 33
مريم حيدرى فيروزجايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 12
سيده كوثر سيدى خشرودى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 23
آرزو اكبرپور سماكوش انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
پيمان معصوم نيا سماكوش تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 3سال کانونی 68
امير حسين ضياورزى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 39
كاظم داداش زاده سماكوش تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 24
نسرين فيروزيان اصل تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 21
محمدابراهيم فيروزمندى بندپى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 37
حسين بيانى ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان-نوبت دوم دانشگاه دامغان 2سال کانونی 22
محمد گرگانى فيروزجايى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 19
حسين رمضان پور اميردهى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 27
اقدس ادبى فيروزجايى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 15
عليرضا نورالله نيا ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 10
مريم غلامعلى نيا ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
مريم الهقلى نتاج ملكشاه تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 29
سكينه على بابايى عمران تجربی زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 25
هانيه حبيب نژاد لدارى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 25
ميلاد كاظميانفر تجربی حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 27
كوثر آقاجانى پور پيرى تجربی حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 20
محسن مهدى زاده فيروزى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال کانونی 60
فرشاد هدايتى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
مصطفى عليزاده حاجى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 42
سيده ليلا موسوى انيجدان تجربی بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 23
الهام ذبيح زاده گردرودبارى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 38
هادى كاظمى فيروزجائى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 11
سليمه گرگانى فيروزجايى تجربی بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 22
وحيد غلامعلى تبار ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 8
فرشته ادبى فيروزجايى تجربی مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 18