بهنمير

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بهنمير

محمدامين ملاعليزاده

محمدامين ملاعليزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فريبرز حاتمى بورا

فريبرز حاتمى بورا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدرضا احمدى

محمدرضا احمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زينب مختارنژادعربى

زينب مختارنژادعربى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
على قربان پور روشن

على قربان پور روشن

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مسعود صالحيان بهنميرى

مسعود صالحيان بهنميرى

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محمدرضا محمدنژاد وليك بنى

محمدرضا محمدنژاد وليك بنى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فاضل محمودى

فاضل محمودى

مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هانيه جهانى

هانيه جهانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيده سعيده پورآقابرار عربى

سيده سعيده پورآقابرار عربى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمد جعفرتبار بهنميرى

محمد جعفرتبار بهنميرى

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مينا حبيب الهى بهنميرى

مينا حبيب الهى بهنميرى

زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه رمضانيان

فاطمه رمضانيان

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مريم ميرابى بهنميرى

مريم ميرابى بهنميرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيده سميرا ميرقربانى بهنميرى

سيده سميرا ميرقربانى بهنميرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سيده كوثر شفيعى

سيده كوثر شفيعى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی