نوشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر نوشهر

مهدى بحرينى

مهدى بحرينى

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
كيارش درويش

كيارش درويش

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
نگار كياكجورى

نگار كياكجورى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
على اكبر محمدى سمچولى

على اكبر محمدى سمچولى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فائزه شمع عليزاده

فائزه شمع عليزاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
محمدصادق اسحق نيمورى

محمدصادق اسحق نيمورى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مهدى نعيمائى عالى

مهدى نعيمائى عالى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ياسمن گروسيان

ياسمن گروسيان

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
حسين خواجه حسينى دلسمى

حسين خواجه حسينى دلسمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
مليحه اسحق نيمورى

مليحه اسحق نيمورى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
زهرا بيژنى كشكك

زهرا بيژنى كشكك

حسابداري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
سيدآرمان حسينى على آباد

سيدآرمان حسينى على آباد

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

4سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شقايق رحيمى

شقايق رحيمى

مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سيدكسرى حسينى

سيدكسرى حسينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حسن پاشاچلندر

حسن پاشاچلندر

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ابراهيم پرهام

ابراهيم پرهام

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سيداميرحسين حسينى پول

سيداميرحسين حسينى پول

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مريم باران چشمه

مريم باران چشمه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
محمدرضا قاسمى

محمدرضا قاسمى

مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
ايمان ولى زاده

ايمان ولى زاده

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
فاطمه عبداله پور كاكرودى

فاطمه عبداله پور كاكرودى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عميد روشن بخت فرديان

عميد روشن بخت فرديان

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سروش نائيجى

سروش نائيجى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حميد خزائى كوهپر

حميد خزائى كوهپر

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
هانيه پالوج

هانيه پالوج

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
غزل باروج

غزل باروج

حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
كامياب فروزان

كامياب فروزان

مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
نويد خانجان زاده كاكرودى

نويد خانجان زاده كاكرودى

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رقيه كت فياضى

رقيه كت فياضى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهدى ملايى كهنه سرا

مهدى ملايى كهنه سرا

حقوق -موسسه غيرانتفاعي طبرستان -چالوس-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فاطمه نورى كجوريان

فاطمه نورى كجوريان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
زهرا مشايخ پور

زهرا مشايخ پور

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
شيما بنگر

شيما بنگر

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدحسين فرهادى

محمدحسين فرهادى

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سياوش كيان

سياوش كيان

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رضا اميرى لرگانى

رضا اميرى لرگانى

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
يگانه سلطانى كلارستاقى

يگانه سلطانى كلارستاقى

حقوق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
مهران محمدى زيازى

مهران محمدى زيازى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
آرمان كرمانى

آرمان كرمانى

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
يزدان زمردى

يزدان زمردى

حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
نوشين پورنورى

نوشين پورنورى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي طبرستان -چالوس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محمدحسين متاجى نيم ور

محمدحسين متاجى نيم ور

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سارا كياكجورى

سارا كياكجورى

علوم تربيتي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مهدى انگورج تقوى

مهدى انگورج تقوى

فيزيك -دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نيما نائيج پور

نيما نائيج پور

مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مرواريد مرادى

مرواريد مرادى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سينا مهدى زاده تواسانى

سينا مهدى زاده تواسانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ابراهيم خليلى صرافى

ابراهيم خليلى صرافى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اميرحسين ملكى

اميرحسين ملكى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عرفان درويش

عرفان درويش

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محدثه شادفر

محدثه شادفر

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
محمد محمديان تبار

محمد محمديان تبار

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عرفان اجارودى

عرفان اجارودى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
سيدوحيد رئيس زاده

سيدوحيد رئيس زاده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فريبا عباسى

فريبا عباسى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعيد عوض پور كاكرودى

سعيد عوض پور كاكرودى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فاطمه كياكجورى

فاطمه كياكجورى

مهندسي شيمي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميرحسين احمدئى

اميرحسين احمدئى

مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
راضيه آقائى

راضيه آقائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدرضا عليخانى كوشكك

محمدرضا عليخانى كوشكك

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمد رضا زادبندرى

محمد رضا زادبندرى

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمد رستمى

محمد رستمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اميرحسين خجيرانگاسى

اميرحسين خجيرانگاسى

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كيارش نعمت گرگانى

كيارش نعمت گرگانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پارسا بهروز اشكيكى

پارسا بهروز اشكيكى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ميلاد خزائى كوهپر

ميلاد خزائى كوهپر

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زهرا بحرينى

زهرا بحرينى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نگين كلوانى نيتلى

نگين كلوانى نيتلى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فاطمه جهاندارلاشكى

فاطمه جهاندارلاشكى

مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
مريم ليكوشى

مريم ليكوشى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدرضا تورانى سماء

محمدرضا تورانى سماء

مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
رضا رضائيان فرد

رضا رضائيان فرد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كيانا عبدالمحمدى

كيانا عبدالمحمدى

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسين پوريزدانى

حسين پوريزدانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
اميد عليپور كاكرودى

اميد عليپور كاكرودى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
على دردانه

على دردانه

اماروكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عليرضا عبدى

عليرضا عبدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عليرضا نورى شيرازى

عليرضا نورى شيرازى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
محمد حسين آبادى

محمد حسين آبادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حسين كياكجورى

حسين كياكجورى

علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مهدى طريق برقى

مهدى طريق برقى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
صبا رمضانى پول

صبا رمضانى پول

مهندسي عمران -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مريم اكبرى جلالوند

مريم اكبرى جلالوند

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فائزه سقائى

فائزه سقائى

فيزيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مريم كردنائيج

مريم كردنائيج

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مائده شيخى سنگ تجن

مائده شيخى سنگ تجن

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فاطمه صبورى

فاطمه صبورى

مهندسي صنايع -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فريما خزائى على آباد

فريما خزائى على آباد

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مسعود خزائى پول

مسعود خزائى پول

مهندسي عمران -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زهرا حسين زاده چالكسرائى

زهرا حسين زاده چالكسرائى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فرناز مرادى دهنو

فرناز مرادى دهنو

مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهدى مبشرنيا

مهدى مبشرنيا

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كوثر اسحق نيمورى

كوثر اسحق نيمورى

مهندسي پزشكي -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زينب ابراهيمى كت كش

زينب ابراهيمى كت كش

روانشناسي -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مينا شاحسينى انگاسى

مينا شاحسينى انگاسى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نويد ضياءبخش

نويد ضياءبخش

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -واحدرشت-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نيره كشاورز لشكنارى

نيره كشاورز لشكنارى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فروزان كاويان پور

فروزان كاويان پور

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مريم درويش ساسى

مريم درويش ساسى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عرفان مرادى

عرفان مرادى

مهندسي شيمي -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كياوش حسين زاده كاكرودى

كياوش حسين زاده كاكرودى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دانيال دواربلوك

دانيال دواربلوك

مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
معصومه نقيبى

معصومه نقيبى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدجواد خانجانى

محمدجواد خانجانى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
منصور على نژاد واقعه دشتى

منصور على نژاد واقعه دشتى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
پيمان بالى

پيمان بالى

زمين شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فرحناز شوركى

فرحناز شوركى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه بشيرى پور

فاطمه بشيرى پور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه ابراهيمى

فاطمه ابراهيمى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سنا شيخ سنگ تجن

سنا شيخ سنگ تجن

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صدف گنجى كياسه

صدف گنجى كياسه

شيمي -موسسه غيرانتفاعي قدر-كوچصفهان رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمد مهام

محمد مهام

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي پارس -مهرفارس-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محدثه نوربخش

محدثه نوربخش

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سيدشمس عبادى

سيدشمس عبادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-نوبت دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نسيبه پوزش

نسيبه پوزش

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا خواجوندخيرى

زهرا خواجوندخيرى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ندا خويى

ندا خويى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه وثوق

فاطمه وثوق

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فرهمند-لاريجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدحسين ميرداود

محمدحسين ميرداود

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی