بابلسر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بابلسر

وحيد بالازاده مرشت

وحيد بالازاده مرشت

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سيدامير حسين طالبى

سيدامير حسين طالبى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سيد امير حسين نصرالهى

سيد امير حسين نصرالهى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
نيلوفر صادق پور روشن

نيلوفر صادق پور روشن

مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
فاطمه تقى زاده

فاطمه تقى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
هانيه كيانى اميرى

هانيه كيانى اميرى

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فاطمه ولائى مشهدسر

فاطمه ولائى مشهدسر

صنايع دستي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
محمد مهدى نقيائى

محمد مهدى نقيائى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مژگان آخوندپور بهنميرى

مژگان آخوندپور بهنميرى

مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فاطمه آقاجانى

فاطمه آقاجانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
سولماز ذوالفقارى

سولماز ذوالفقارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سهيل روشناس

سهيل روشناس

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
زهرا خليلى

زهرا خليلى

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فاطمه نقدى بابايى

فاطمه نقدى بابايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نفيسه حبيب نژاد عربى

نفيسه حبيب نژاد عربى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سيد محمد هاشمى امير

سيد محمد هاشمى امير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
پويا مشهدى محمدرضا

پويا مشهدى محمدرضا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فرهاد جانباز سواد كوهى

فرهاد جانباز سواد كوهى

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
على نوائى

على نوائى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ابوالفضل مهديانى بهنميرى

ابوالفضل مهديانى بهنميرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمد اسماعيلى

محمد اسماعيلى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سيد حامى ميرقربانى بهنميرى

سيد حامى ميرقربانى بهنميرى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مانا حسن زاده

مانا حسن زاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عليرضا حبيب نژاد عربى

عليرضا حبيب نژاد عربى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضا نبوى

رضا نبوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فاطمه آقابزرگ تبار خشكرودى

فاطمه آقابزرگ تبار خشكرودى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
فاطمه سازگار

فاطمه سازگار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حبيب اله سيف اله پور عربى

حبيب اله سيف اله پور عربى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
محيا بابانتاج آميجى

محيا بابانتاج آميجى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمد نبى زاده بهنميرى

محمد نبى زاده بهنميرى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
على نصراله پورشاره

على نصراله پورشاره

مهندسي دريا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

6سال کانونی / 122 آزمون

ریاضی
فاطمه جانى نسب

فاطمه جانى نسب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سيده فاطمه اسديان سرخى

سيده فاطمه اسديان سرخى

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
رضا يحيى زاده

رضا يحيى زاده

علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
متين لنگافرخى

متين لنگافرخى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سيد محمد ضياء تبار

سيد محمد ضياء تبار

مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
الهه عباسى فيروزجائى

الهه عباسى فيروزجائى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمد رضا فلاح پور

محمد رضا فلاح پور

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
پروين حاجى آبادى

پروين حاجى آبادى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فاطمه طينى بابلى

فاطمه طينى بابلى

روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هانيه رمضان نژاد

هانيه رمضان نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مرضيه مهدى پور لنگورى

مرضيه مهدى پور لنگورى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
على نوروزى روشن

على نوروزى روشن

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
شاهين قلى تبار اجاكى

شاهين قلى تبار اجاكى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هانيه محمدپور روشن

هانيه محمدپور روشن

مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پريسا جانباز سوادكوهى

پريسا جانباز سوادكوهى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
على گيل پور اسدى

على گيل پور اسدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فاطمه كشورى

فاطمه كشورى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سيد مهدى قريشى

سيد مهدى قريشى

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سلاله قادسى

سلاله قادسى

مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمه اگزوشنى

فاطمه اگزوشنى

زيست فناوري -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمد جواد باقرپور عربى

محمد جواد باقرپور عربى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
كوثر ذبيح پور

كوثر ذبيح پور

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
فاطمه يداله پور زواردهى

فاطمه يداله پور زواردهى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نيما مشهدى محمدرضا

نيما مشهدى محمدرضا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نيلوفر رمضانى

نيلوفر رمضانى

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ساره عرب فيروزجائى

ساره عرب فيروزجائى

علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
طاهره مهدى نژاد

طاهره مهدى نژاد

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مينا دامچى

مينا دامچى

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عرفان على آباديان

عرفان على آباديان

مهندسي پزشكي -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
غزل حسين تبار

غزل حسين تبار

مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رضا فيروزپور بندپى

رضا فيروزپور بندپى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سيده مبينا اسديان سرخى

سيده مبينا اسديان سرخى

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مرجان كيهان فرد

مرجان كيهان فرد

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
جابر صمدى

جابر صمدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سيد محمد پارسا حسينى پور

سيد محمد پارسا حسينى پور

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سيد فروزا ساداتى

سيد فروزا ساداتى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
الهام عمويى اوجاكى

الهام عمويى اوجاكى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سرافراز رفيع

سرافراز رفيع

مهندسي برق -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمد جواد جهانى

محمد جواد جهانى

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
اميرحسين جهانيان

اميرحسين جهانيان

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمد رضا داودى بهنميرى

محمد رضا داودى بهنميرى

علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ناصر عظيمى

ناصر عظيمى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فاطمه سفيد گرشاهكلائى

فاطمه سفيد گرشاهكلائى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمد ذبيح پور شاره

محمد ذبيح پور شاره

علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

6سال کانونی / 112 آزمون

ریاضی
صالح جعفرى

صالح جعفرى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مجيد فروردين

مجيد فروردين

مهندسي مكانيك -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سپيده فيضى

سپيده فيضى

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فاطمه خصالى

فاطمه خصالى

زيست شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سيد سجاد ذبيح پور احمدى

سيد سجاد ذبيح پور احمدى

اماروكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مهسا ذوالفقاريان

مهسا ذوالفقاريان

مهندسي عمران -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
پريسا قاسم نتاج فوكلائى

پريسا قاسم نتاج فوكلائى

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فاطمه زهرا نامجو

فاطمه زهرا نامجو

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
الهام مهدى تبار

الهام مهدى تبار

بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاطمه على جانى

فاطمه على جانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سيده محدثه آقاميرتبار خشكرودى

سيده محدثه آقاميرتبار خشكرودى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پارسا يعقوبى

پارسا يعقوبى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه هرسينى

فاطمه هرسينى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نغمه روح اله زاده

نغمه روح اله زاده

مهندسي پزشكي -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زهرا حسينى

زهرا حسينى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صبا بنائيه

صبا بنائيه

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بلور نوروزى

بلور نوروزى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فاطمه زهرا نظريان

فاطمه زهرا نظريان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مسعود باباقربان

مسعود باباقربان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مرتضى فيروزجاهى

مرتضى فيروزجاهى

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيد محسن حسين نژاد

سيد محسن حسين نژاد

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پريوش هاشم نژاد منصور

پريوش هاشم نژاد منصور

شيمي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مينو اسداله زاده حاجى

مينو اسداله زاده حاجى

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الهه قدميان مقدم

الهه قدميان مقدم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ماه گل داداش نتاج

ماه گل داداش نتاج

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدعلى ابراهيمى

محمدعلى ابراهيمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مرضيه شكرى فيروزجاه

مرضيه شكرى فيروزجاه

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نازنين احمدى لفوركى

نازنين احمدى لفوركى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سارگل داداش نتاج

سارگل داداش نتاج

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سيد سجاد حسين زاده كاشى

سيد سجاد حسين زاده كاشى

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فاطمه مسلمى پطرودى

فاطمه مسلمى پطرودى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فاطمه پورآخوند درزى نقيبى

فاطمه پورآخوند درزى نقيبى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ناديا پور محمد

ناديا پور محمد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دل آسا نعمتى

دل آسا نعمتى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سيده مريم باقرنيا

سيده مريم باقرنيا

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سحر بابائى ايلخانلار

سحر بابائى ايلخانلار

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی