رامسر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر رامسر

محمدرضا حلاجيان

محمدرضا حلاجيان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
امين كميلى

امين كميلى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سيد مجيد مير مظلومى

سيد مجيد مير مظلومى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
مينو  كاظم زكى

مينو كاظم زكى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
سيد على مير ابوطالبى

سيد على مير ابوطالبى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مسعود ملانژاد طالشى

مسعود ملانژاد طالشى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حميدرضا اشكوارى

حميدرضا اشكوارى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شيوا نياستى

شيوا نياستى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آمنه دبيرى روم دشتى

آمنه دبيرى روم دشتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سيدمحمد بنى هاشميان

سيدمحمد بنى هاشميان

مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمد حلاجيان

محمد حلاجيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
افروز  عسگريان

افروز عسگريان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

6سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
نازنين محتشم حسينى

نازنين محتشم حسينى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
محمد مسگرانكريمى

محمد مسگرانكريمى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فاطمه حقيقى

فاطمه حقيقى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عاطفه درزى اسلام

عاطفه درزى اسلام

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
سينا طالش قربانى

سينا طالش قربانى

مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمد مهديزاده

محمد مهديزاده

مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كمند على مرادى

كمند على مرادى

مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سيده فاطمه ضيائى

سيده فاطمه ضيائى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيده فاطمه ميرحسينى

سيده فاطمه ميرحسينى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
غزال مهدوى

غزال مهدوى

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نازنين خلخالى تيسه

نازنين خلخالى تيسه

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نسترن غنمى

نسترن غنمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فاطمه احمداشرفى

فاطمه احمداشرفى

مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
نيلوفر  اصلاح

نيلوفر اصلاح

علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه

7سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
سيده الهام بنى هاشمى

سيده الهام بنى هاشمى

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زهرا حقيقت پسند

زهرا حقيقت پسند

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كمال پهلوان يلى

كمال پهلوان يلى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عاطفه بهرامى

عاطفه بهرامى

روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مهيار رادمنش

مهيار رادمنش

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
بيتا حيات بخش

بيتا حيات بخش

علوم تغذيه -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
معين هوشمند چايجانى

معين هوشمند چايجانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عطيه نظريان

عطيه نظريان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
شقايق شكورى

شقايق شكورى

مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شقايق پهلوان يلى

شقايق پهلوان يلى

مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فاطمه شاهمرادى

فاطمه شاهمرادى

مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عاطفه فلك دمى

عاطفه فلك دمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

9سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
فرزانه بهمنش

فرزانه بهمنش

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فاطمه كاظمى مند

فاطمه كاظمى مند

شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حديث وفائى نژاد

حديث وفائى نژاد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه كاظمى

فاطمه كاظمى

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
زهرا اسدى بنه خلخالى

زهرا اسدى بنه خلخالى

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شقايق خزائى

شقايق خزائى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ابوالفضل سروش حدادى

ابوالفضل سروش حدادى

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ندا قياسى

ندا قياسى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سيده سارا مولايى

سيده سارا مولايى

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صديقه خان رمكى

صديقه خان رمكى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زينب جنت على پور

زينب جنت على پور

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شادى ژوبين

شادى ژوبين

علوم اقتصادي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
فائزه عشورنژاد

فائزه عشورنژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فاطمه عموئى نوشرى

فاطمه عموئى نوشرى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسام جنت فريدونى

حسام جنت فريدونى

مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
مريم كاظمى نژاد

مريم كاظمى نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فائزه كشاورزى

فائزه كشاورزى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ليلا يوسف طالشى

ليلا يوسف طالشى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاطمه شاهمرادى مقدم

فاطمه شاهمرادى مقدم

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاطمه قاسمى

فاطمه قاسمى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فاطمه موقرى

فاطمه موقرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهلا پهلوان يلى

مهلا پهلوان يلى

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آوا لرد

آوا لرد

شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نسترن بهنام

نسترن بهنام

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فريبا على پور گوابر

فريبا على پور گوابر

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عرفان لاريجانى

عرفان لاريجانى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مريم فتوكيان

مريم فتوكيان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
هانيه خلعتبرى

هانيه خلعتبرى

مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه نيك سيرت

فاطمه نيك سيرت

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جواد آقايى خللر

جواد آقايى خللر

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حامد جانقربان

حامد جانقربان

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهار پوراحمدى

بهار پوراحمدى

شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
آناهيتا سالار عبدى

آناهيتا سالار عبدى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سيمين دخت صفاتيان

سيمين دخت صفاتيان

مهندسي معماري -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
على مروت

على مروت

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
پريناز انوار خيابى

پريناز انوار خيابى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي قدر-كوچصفهان رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ميترا كرد باقرى

ميترا كرد باقرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نيكو نيك پى

نيكو نيك پى

مهندسي پزشكي -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد پاك زاد

محمد پاك زاد

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سيدمهدى پلاسعيدى

سيدمهدى پلاسعيدى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سحر شعبانى

سحر شعبانى

زيست شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عاطفه رادمرد

عاطفه رادمرد

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
معصومه ذبحى

معصومه ذبحى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ترگل رنجبر

ترگل رنجبر

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيده مائده فضلوى

سيده مائده فضلوى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خورشيد نياسى

خورشيد نياسى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فرانك شا فعيان

فرانك شا فعيان

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهرنوش فيروزنيا

مهرنوش فيروزنيا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي كوشيار-رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاطمه صادقى

فاطمه صادقى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غزاله غنمى

غزاله غنمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سيده فائزه يوسف سجادى

سيده فائزه يوسف سجادى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
معصومه زاهد باقرى

معصومه زاهد باقرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی