رامسر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر رامسر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمدرضا حلاجيان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
امين كميلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 23
سيد مجيد مير مظلومى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 6سال از دوم راهنمايي 101
مينو كاظم زكى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 6سال از دوم راهنمايي 82
سيد على مير ابوطالبى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران (محل تحصيل بندر ماهشهر) 2سال از سوم دبيرستان 36
مسعود ملانژاد طالشى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 39
حميدرضا اشكوارى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 38
شيوا نياستى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 26
آمنه دبيرى روم دشتى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 26
سيدمحمد بنى هاشميان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 24
محمد حلاجيان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل ساري) 4سال از اول دبيرستان 64
افروز عسگريان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 6سال از دوم راهنمايي 75
نازنين محتشم حسينى زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 24
محمد مسگرانكريمى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 45
عاطفه درزى اسلام انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 35
سينا طالش قربانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال از سوم دبيرستان 37
محمد مهديزاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 32
كمند على مرادى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 28
سيده فاطمه ضيائى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
سيده فاطمه ميرحسينى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 34
غزال مهدوى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 21
نازنين خلخالى تيسه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 18
نسترن غنمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
فاطمه احمداشرفى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 41
نيلوفر اصلاح ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 7سال از اول راهنمايي 81
زهرا حقيقت پسند تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 22
كمال پهلوان يلى تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 26
عاطفه بهرامى انسانی روانشناسي -دانشگاه كردستان -سنندج-نوبت دوم دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 22
مهيار رادمنش ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 3سال از دوم دبيرستان 49
بيتا حيات بخش تجربی علوم تغذيه -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 2سال از سوم دبيرستان 30
معين هوشمند چايجانى ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 18
شقايق شكورى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
شقايق پهلوان يلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 35
عاطفه فلك دمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 9سال از چهارم دبستان 127
فرزانه بهمنش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 24
فاطمه كاظمى مند تجربی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 31
حديث وفائى نژاد تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 22
فاطمه كاظمى ریاضی فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 68
شقايق خزائى تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
ابوالفضل سروش حدادى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 18
ندا قياسى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 3سال از دوم دبيرستان 67
صديقه خان رمكى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 19
زينب جنت على پور تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 3سال از دوم دبيرستان 44
شادى ژوبين ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 42
حسام جنت فريدونى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 3سال از دوم دبيرستان 60
مريم كاظمى نژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
فائزه كشاورزى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 38
فاطمه شاهمرادى مقدم تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 36
فاطمه قاسمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 54
فاطمه موقرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
آوا لرد تجربی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 29
فريبا على پور گوابر تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 19
عرفان لاريجانى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 17
هانيه خلعتبرى تجربی مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 1سال از چهارم دبيرستان 11
مريم فتوكيان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 25
جواد آقايى خللر ریاضی مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 18
حامد جانقربان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 15
بهار پوراحمدى تجربی شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 13
ميترا كرد باقرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 21
محمد پاك زاد تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 11
سحر شعبانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 3سال از دوم دبيرستان 32
عاطفه رادمرد تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 14
معصومه ذبحى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 10
ترگل رنجبر تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
فرانك شا فعيان تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 34