قائم شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر قائم شهر

محمد باقر اولادزاد

محمد باقر اولادزاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

10سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
مائده عموزاده

مائده عموزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سيده مهسا كريمى سرخكلائى

سيده مهسا كريمى سرخكلائى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فاطمه گرگانى

فاطمه گرگانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صبا زرباف

صبا زرباف

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
اميرحسين ركنى لموكى

اميرحسين ركنى لموكى

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شكيبا اسماعيل زاده طالخونچه

شكيبا اسماعيل زاده طالخونچه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بنيامين طاهرپور

بنيامين طاهرپور

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
غزل يوسفى

غزل يوسفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
احمد حسنى خنار

احمد حسنى خنار

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ياسمن قلى نژاد

ياسمن قلى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اناهيتا نظرى يايچى

اناهيتا نظرى يايچى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيدمجيد حيدرى ديوكلائى

سيدمجيد حيدرى ديوكلائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
احمد سيفى برنجستانكى

احمد سيفى برنجستانكى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بهنام نجفى رودبارى

بهنام نجفى رودبارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدامين محمدى گل افشانى

محمدامين محمدى گل افشانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پارسا رضائى شهميرزادى

پارسا رضائى شهميرزادى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اميرمحمد مهدى زاده

اميرمحمد مهدى زاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
امير آقاجانى

امير آقاجانى

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عاطفه اسمعيل زاده رستم

عاطفه اسمعيل زاده رستم

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
روزبه خليل نژاد

روزبه خليل نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
زينب گودرزى

زينب گودرزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهمن محسن پور قاديكلائى

بهمن محسن پور قاديكلائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
امير نادرى شاهى

امير نادرى شاهى

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمد جواد ربيع پور

محمد جواد ربيع پور

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سيدامير محسنى

سيدامير محسنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسن صدقى

حسن صدقى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمد شريفى

محمد شريفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اميررضا عبدى قاسم خيلى

اميررضا عبدى قاسم خيلى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فاطمه احمدى

فاطمه احمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زهرا سركارى

زهرا سركارى

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمد ابراهيم عاليشاه ارات بنى

محمد ابراهيم عاليشاه ارات بنى

مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آذين آذربار

آذين آذربار

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
فاطمه حق پناه جوجاده

فاطمه حق پناه جوجاده

نقاشي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
على نجفى

على نجفى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
هادى اردشيرى لاجيمى

هادى اردشيرى لاجيمى

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حسين وليپور سيف كتى

حسين وليپور سيف كتى

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
محمدجواد ذبيحى جمنانى

محمدجواد ذبيحى جمنانى

مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نسترن خسروى كوچكسرائى

نسترن خسروى كوچكسرائى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دلارام عابدى فيروز جايى

دلارام عابدى فيروز جايى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كيوان نظرى

كيوان نظرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهرناز اصغرى ماهفروجكى

مهرناز اصغرى ماهفروجكى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فائزه نريمانى كالى

فائزه نريمانى كالى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
على مجردخطير

على مجردخطير

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سيد على ساداتى ميانائى

سيد على ساداتى ميانائى

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كيوان گرجى نژاد

كيوان گرجى نژاد

مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مهشيد اسماعيلى

مهشيد اسماعيلى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد شعبان پور

محمد شعبان پور

حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شاهين احمدى

شاهين احمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سحر قاسمى حاجى

سحر قاسمى حاجى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مصطفى سرخى سوادكوهى

مصطفى سرخى سوادكوهى

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صابر رنجبرگل افشانى

صابر رنجبرگل افشانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حسين متانى بورخيلى

حسين متانى بورخيلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
على محمدى كالى

على محمدى كالى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رقيه خليلى جمنانى

رقيه خليلى جمنانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
على زارع گلبردى

على زارع گلبردى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كيارش گرائيلى ميكلا

كيارش گرائيلى ميكلا

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
دانيال خديور

دانيال خديور

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سيد امير حسين عظيمى سنگدهى

سيد امير حسين عظيمى سنگدهى

مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فاطمه ززولى

فاطمه ززولى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امير رضا شكرى

امير رضا شكرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محدثه راميار

محدثه راميار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
دانيال عشريه

دانيال عشريه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طنين هدايتى ازاندهى

طنين هدايتى ازاندهى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
معين جانى خليلى

معين جانى خليلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ثريا نژادى كلاريجانى

ثريا نژادى كلاريجانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسينعلى آهنگرى آهنگركلائى

حسينعلى آهنگرى آهنگركلائى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
امير محمد يوسفى

امير محمد يوسفى

حقوق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شهريار اولادى

شهريار اولادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمد مبين بخشى سياهكلائى

محمد مبين بخشى سياهكلائى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سيد سامان محسنى سنگتابى

سيد سامان محسنى سنگتابى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پويا هدايتى گودرزى

پويا هدايتى گودرزى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سعيد داداشى پورسراجى

سعيد داداشى پورسراجى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
هادى خرسند

هادى خرسند

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
على سليمانى اسبوكلائى

على سليمانى اسبوكلائى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
كيوان محمدزاده

كيوان محمدزاده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مجتبى رستگار انار مرزى

مجتبى رستگار انار مرزى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سجاد چه لابى

سجاد چه لابى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
سيما آب آذر سا

سيما آب آذر سا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد حميدى افرا

محمد حميدى افرا

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
مهسا حامد

مهسا حامد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
منيره يزدان پناه

منيره يزدان پناه

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيده صدف عمادى

سيده صدف عمادى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمد رحيمى

محمد رحيمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مهران قربان پور خادمى

مهران قربان پور خادمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نيلوفر شعبانى

نيلوفر شعبانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
سيده پارميدا نوربخش

سيده پارميدا نوربخش

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيدحسين صدرنياكى

سيدحسين صدرنياكى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سيده نسيم موسويان

سيده نسيم موسويان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسين ابوالقاسم زاده

حسين ابوالقاسم زاده

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرشته مسكين جويبارى

فرشته مسكين جويبارى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اميرفرهنگ فضل الله نژاد

اميرفرهنگ فضل الله نژاد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محسن اصغرى

محسن اصغرى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهيا يوسفى قاديكلايى

مهيا يوسفى قاديكلايى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمد بخشنده

محمد بخشنده

حقوق -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اميرمحمد اميرى

اميرمحمد اميرى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محمدامين راجى

محمدامين راجى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سيد رئوف موسوى لموكى

سيد رئوف موسوى لموكى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضا مهرى خنكدارى

رضا مهرى خنكدارى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على اكبر امى

على اكبر امى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
پارميدا واعظ پور سمنانى

پارميدا واعظ پور سمنانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غزاله نيكجويان

غزاله نيكجويان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نيما نژادنادرى

نيما نژادنادرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
پژمان ذكريايى

پژمان ذكريايى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمه دردمن

فاطمه دردمن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كريم زينى حاجى كلا

كريم زينى حاجى كلا

مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نگار طالع رمضانى

نگار طالع رمضانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهنا تندرو

مهنا تندرو

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زهرا جوينى

زهرا جوينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه رضائى

فاطمه رضائى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدمهدى رنجبر

محمدمهدى رنجبر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

4سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
آرش احمدى مجاورى

آرش احمدى مجاورى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
شهريار خانى ايوريق

شهريار خانى ايوريق

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
آيلار ترحمى

آيلار ترحمى

علوم كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهسا بزرگ پور

مهسا بزرگ پور

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
عليرضا مرزبان شيرخواركلائى

عليرضا مرزبان شيرخواركلائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
پانيذ روحى

پانيذ روحى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فاطمه مشيرى

فاطمه مشيرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سيد خالق مختارى سنگدهى

سيد خالق مختارى سنگدهى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
آرمان ميرزايى كوتنايى

آرمان ميرزايى كوتنايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تارا دماوندى اصل

تارا دماوندى اصل

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زهرا درزى اواتى

زهرا درزى اواتى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سارا تقوى زاهدكلائى

سارا تقوى زاهدكلائى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كاميار قديرى

كاميار قديرى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
پويا رعيت پرور تلوكى

پويا رعيت پرور تلوكى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مريم عاليشاه ارات بنى

مريم عاليشاه ارات بنى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
زهرا فوقى كاسگرى

زهرا فوقى كاسگرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شكيبا غلامى اوريمى

شكيبا غلامى اوريمى

مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كسرى فلاح

كسرى فلاح

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نوشين سيفى بشلى

نوشين سيفى بشلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اذين دخت باباپور

اذين دخت باباپور

دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرتضى نيكزاد سنگتابى

مرتضى نيكزاد سنگتابى

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهلا يوسفى قاديكلايى

مهلا يوسفى قاديكلايى

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مهرناز نوروزى

مهرناز نوروزى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه شهابى

فاطمه شهابى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سعيد اميرى بشلى

سعيد اميرى بشلى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رومينا پسنديده قاديكلائى

رومينا پسنديده قاديكلائى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بابك امن زاده

بابك امن زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نعيم كاظمى چمازكتى

نعيم كاظمى چمازكتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عليرضا مراديان

عليرضا مراديان

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه اسدى

فاطمه اسدى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سارا آذرشب

سارا آذرشب

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا طهماسبيان ملايرى

زهرا طهماسبيان ملايرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آرتا موقر نژاد

آرتا موقر نژاد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مريم فولادى سوادكوهى

مريم فولادى سوادكوهى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مارال آلوسى

مارال آلوسى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اميررضا فرجى فوتمى

اميررضا فرجى فوتمى

مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ايسان درزى

ايسان درزى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مائده حاجيان برنجستانكى

مائده حاجيان برنجستانكى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شقايق چاشنى دل

شقايق چاشنى دل

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
عيسى ديو سالار

عيسى ديو سالار

مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
الهام جواديان كوتنائى

الهام جواديان كوتنائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مهسا برارى جمنانى

مهسا برارى جمنانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمد شجاعى

محمد شجاعى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مريم رزاقى قاديكلايى

مريم رزاقى قاديكلايى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
عادل بهبود

عادل بهبود

مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رضا قاسم پور ريكندئى

رضا قاسم پور ريكندئى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
هانيه ربى

هانيه ربى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

7سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
محمد رضا رحيمى

محمد رضا رحيمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زهرا بابائى دنجكلائى

زهرا بابائى دنجكلائى

مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مهيار حاجى پور خيلى

مهيار حاجى پور خيلى

مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمد فلاح تلوكى

محمد فلاح تلوكى

مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ليلا بابا نسب عمران

ليلا بابا نسب عمران

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
الهام ولى زاده خطير

الهام ولى زاده خطير

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه گرجى ديز آبادى

فاطمه گرجى ديز آبادى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شروين البرزى منش

شروين البرزى منش

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
معصومه معينى

معصومه معينى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ناديا نيكزاد سنگتابى

ناديا نيكزاد سنگتابى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رحمان عبداللهى چمازكتى

رحمان عبداللهى چمازكتى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مهدى طالبى آهنگر كلائى

مهدى طالبى آهنگر كلائى

مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نيما رحمتى

نيما رحمتى

مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
امير رضا نائيجيان

امير رضا نائيجيان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
صهيب محمد پور قادى كلائى

صهيب محمد پور قادى كلائى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمد حسين اسفنديارى

محمد حسين اسفنديارى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمد امينى شورمستى

محمد امينى شورمستى

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نسيبه آقا براريان

نسيبه آقا براريان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهدى على نژادكلارتيجى

مهدى على نژادكلارتيجى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
همايون عليزاده وند چالى

همايون عليزاده وند چالى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ميترا نوذرى ميرار كلائى

ميترا نوذرى ميرار كلائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد رضا قربانى

محمد رضا قربانى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سيده نازنين جعفرى پطرودى

سيده نازنين جعفرى پطرودى

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
تارا فلاح كفشگرى

تارا فلاح كفشگرى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه اسماعيلى

فاطمه اسماعيلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كوثر رخشن بهار

كوثر رخشن بهار

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه قاسميان

فاطمه قاسميان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمد سعيد علاء الدينى شورمستى

محمد سعيد علاء الدينى شورمستى

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مريم اسدى ركابداركلايى

مريم اسدى ركابداركلايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پوريا غلامى

پوريا غلامى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فاطمه شيرمحمدى خنار

فاطمه شيرمحمدى خنار

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سيدحسين اكبريان

سيدحسين اكبريان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سيده مهنا حسينى كوچكسرائى

سيده مهنا حسينى كوچكسرائى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد رستم پور

محمد رستم پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زهرا اسفند سر

زهرا اسفند سر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاطمه مشهدبان كوچكسرائى

فاطمه مشهدبان كوچكسرائى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سيده زهرا حسينى كلهودشتى

سيده زهرا حسينى كلهودشتى

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
هانيه حسن پور كردآسيابى

هانيه حسن پور كردآسيابى

مهندسي صنايع -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خشايار خداپرست قاديكلائى

خشايار خداپرست قاديكلائى

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
محسن باقرپور ريكنده

محسن باقرپور ريكنده

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
روجا واحدى

روجا واحدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هانيه دلاور

هانيه دلاور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حانيه مختارى افراكتى

حانيه مختارى افراكتى

مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

4سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رضا اصغرى جوجاده

رضا اصغرى جوجاده

مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مهدى عنايتى

مهدى عنايتى

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
الناز عباس زاده خطير

الناز عباس زاده خطير

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
محمدرضا حيدرى قرا

محمدرضا حيدرى قرا

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فاطمه اصغرى خنكدارى

فاطمه اصغرى خنكدارى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محدثه مهجورى كارمزدى

محدثه مهجورى كارمزدى

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
مرضيه عابدينى ركابدار كلائى

مرضيه عابدينى ركابدار كلائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسام صادقى آبندانسرى

حسام صادقى آبندانسرى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فرزام ابراهيم نژاد

فرزام ابراهيم نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عارف خداشناس

عارف خداشناس

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نيوشا رستم پور

نيوشا رستم پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
كوثر گنجيان ابوخيلى

كوثر گنجيان ابوخيلى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمد نژادى كلاريجانى

محمد نژادى كلاريجانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
زهرا علينژاد پايين كولايى

زهرا علينژاد پايين كولايى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مجتبى تحويلى

مجتبى تحويلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كوثر عزيز زاده وانستاقى

كوثر عزيز زاده وانستاقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
الناز محمدى مجاورى مقدم

الناز محمدى مجاورى مقدم

علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
گل آسا قلى پور جمنانى

گل آسا قلى پور جمنانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
مبين بابازاده

مبين بابازاده

مهندسي شيمي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مبينا محمدى كمرودى

مبينا محمدى كمرودى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
هادى تقوى دهكلائى

هادى تقوى دهكلائى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خشايار مافى كوهنى

خشايار مافى كوهنى

علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
روزبه بريجانى كر وائى

روزبه بريجانى كر وائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مجيد حيدرى خطير

مجيد حيدرى خطير

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يوسف رنجبر گل افشانى

يوسف رنجبر گل افشانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پگاه حسين پورسمناكلائى

پگاه حسين پورسمناكلائى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ابوالفضل اقوى

ابوالفضل اقوى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مصطفى جان محمدى فيروز

مصطفى جان محمدى فيروز

مهندسي عمران -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهرناز عليزاده

مهرناز عليزاده

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
على رضا زمانى ماهفروجكى

على رضا زمانى ماهفروجكى

اب وهواشناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اميرحسين اسداله پوركوتنائى

اميرحسين اسداله پوركوتنائى

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسين محمدى

حسين محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
غزاله مجيدى قاديكلائى

غزاله مجيدى قاديكلائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آيدا  فولادى

آيدا فولادى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
بهناز نورى چماز كتى

بهناز نورى چماز كتى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضا فتحى

رضا فتحى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
غزاله پاكدل آذر

غزاله پاكدل آذر

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سامان فتحى اسبوكلائى

سامان فتحى اسبوكلائى

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سيد محمد رضا كمالى

سيد محمد رضا كمالى

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سيده فاطمه قربانى

سيده فاطمه قربانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسين درزى نژاد

حسين درزى نژاد

مهندسي عمران -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
معصومه حميدى

معصومه حميدى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سعيد شيرزادى آهنگركلائى

سعيد شيرزادى آهنگركلائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رها رنجبر

رها رنجبر

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كيان تقوى

كيان تقوى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
احسان معصومى

احسان معصومى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اكبر جانباز فوتمى

اكبر جانباز فوتمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نرگس ولى زاده

نرگس ولى زاده

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سارينا مرزبان عباس آبادى

سارينا مرزبان عباس آبادى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمد رمضانى

محمد رمضانى

مهندسي عمران -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حكيمه باقرى زيارى

حكيمه باقرى زيارى

مهندسي صنايع -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مائده جان برار زاده خطير

مائده جان برار زاده خطير

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهسا زارعى

مهسا زارعى

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حامد طريقتى

حامد طريقتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امير حسين بخشى چماز كتى

امير حسين بخشى چماز كتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهدى ولى زاده دنجكلائى

مهدى ولى زاده دنجكلائى

علوم كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد محسن على نژاد المشيرى

محمد محسن على نژاد المشيرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمد حسين اهنگران سارو كلائى

محمد حسين اهنگران سارو كلائى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سهيل نظرى تلوكى

سهيل نظرى تلوكى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمد ناظريان قاديكلائى

محمد ناظريان قاديكلائى

علوم كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شيرين قربانى مرى

شيرين قربانى مرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پرهام بهارى

پرهام بهارى

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اميرحسين حسينى آهنگر

اميرحسين حسينى آهنگر

مهندسي پزشكي -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
افسانه عباسى چماز كتى

افسانه عباسى چماز كتى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نيما قادرى چاشمى

نيما قادرى چاشمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه زهرا صادقى

فاطمه زهرا صادقى

فيزيك مهندسي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
على كجورى نفت چالى

على كجورى نفت چالى

مهندسي برق -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سجاد سعادتمند

سجاد سعادتمند

مهندسي پزشكي -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مجيد رفيعى دارگله

مجيد رفيعى دارگله

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مژده هما بخت

مژده هما بخت

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حانيه نورانى قادى

حانيه نورانى قادى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گنبد-روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
اميرحسين جمشيدى

اميرحسين جمشيدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
امين گيلانى درونكلا

امين گيلانى درونكلا

علوم كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سارا وطنى

سارا وطنى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دانيال زاهدى نصب واحد

دانيال زاهدى نصب واحد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نرگس رستمى قادى

نرگس رستمى قادى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
نكيسا حاجى پور زيو لائى

نكيسا حاجى پور زيو لائى

حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جاويد خليلى تيلمى

جاويد خليلى تيلمى

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
يگانه مهدوى

يگانه مهدوى

مهندسي صنايع -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
على وليپور كوتنائى

على وليپور كوتنائى

مهندسي برق -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مريم خليلى ازاندهى

مريم خليلى ازاندهى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
معصومه محمديان المشيرى

معصومه محمديان المشيرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
الهام اسمعيلى

الهام اسمعيلى

مهندسي برق -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ياسمن شمسائى

ياسمن شمسائى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
امين زمان پور زيولائى

امين زمان پور زيولائى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهيار نهاندست

مهيار نهاندست

شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرانك علائيان

فرانك علائيان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ميلاد محمودى كلاريجانى

ميلاد محمودى كلاريجانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ريحانه گرجى ديزآبادى

ريحانه گرجى ديزآبادى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فاطمه زهرا سلامت ساروكلائى

فاطمه زهرا سلامت ساروكلائى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كامياب رمضان پور

كامياب رمضان پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيدعرفان اكبرى

سيدعرفان اكبرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
امير محمد نبوى

امير محمد نبوى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
الهه محسن فر

الهه محسن فر

بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضا حسنى خانقاهى

رضا حسنى خانقاهى

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
على رضا رنجبر گل افشانى

على رضا رنجبر گل افشانى

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيده ذلفا غفارى حسينى

سيده ذلفا غفارى حسينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سيده كوثر قاسمى پطرودى

سيده كوثر قاسمى پطرودى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سجاد كرمى

سجاد كرمى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اميرحسين نوروزيان

اميرحسين نوروزيان

مهندسي برق -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فاطمه قلى پور فرامرزى

فاطمه قلى پور فرامرزى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مبين كوچك زاده قرا

مبين كوچك زاده قرا

مهندسي برق -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ياسمن اميدوندچالى

ياسمن اميدوندچالى

مهندسي پزشكي -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سيده نازنين پيرزاده هاشمى

سيده نازنين پيرزاده هاشمى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
رضا كوپائى حاجى

رضا كوپائى حاجى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نور-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه زهرا على نيا

فاطمه زهرا على نيا

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الناز خلقى

الناز خلقى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيده فائزه كريمى سرخكلائى

سيده فائزه كريمى سرخكلائى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
نوشين عيسى ئى متانكلائى

نوشين عيسى ئى متانكلائى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سيد عليرضا موسوى آبندانسرى

سيد عليرضا موسوى آبندانسرى

مهندسي پزشكي -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ياسمن محمودى

ياسمن محمودى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
الهام يحيوى كوچكسرائى

الهام يحيوى كوچكسرائى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضا اصغرى واسكسى

رضا اصغرى واسكسى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
الهه حبيبى مجاورى

الهه حبيبى مجاورى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نيما خليلى سوادكوهى

نيما خليلى سوادكوهى

مهندسي برق -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
امير حسين كرارى

امير حسين كرارى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روزبه واحدى

روزبه واحدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فرشته فرخى لهرمى

فرشته فرخى لهرمى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميلاد نجفيان بشلى

ميلاد نجفيان بشلى

مهندسي مكانيك -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
على عبداله زاده

على عبداله زاده

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
غزاله تقوى ساروكلائى

غزاله تقوى ساروكلائى

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سيده مهسا زارعى

سيده مهسا زارعى

مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رضا اسدى پائين لموكى

رضا اسدى پائين لموكى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سروش مهدى زاده

سروش مهدى زاده

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فاطمه آهنگر

فاطمه آهنگر

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زهرا ايمانى كلستان

زهرا ايمانى كلستان

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نيوشا رستگار كفشگرى

نيوشا رستگار كفشگرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سپيده پهلوان

سپيده پهلوان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهرناز مسلمى سنگتابى

مهرناز مسلمى سنگتابى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
مهديه حسين پور كبودى

مهديه حسين پور كبودى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مجتبى رضايى

مجتبى رضايى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
الهه احمدى گودرزى

الهه احمدى گودرزى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على شعبانى

على شعبانى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -موسسه غيرانتفاعي صالحان -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مينو نصرتيان

مينو نصرتيان

شيمي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ماهيار اسكندرى پور

ماهيار اسكندرى پور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صبا حيدرى شاهى

صبا حيدرى شاهى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
على اسماعيلى

على اسماعيلى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهديه آبادى باويل

مهديه آبادى باويل

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سيد آرش رضوى راد

سيد آرش رضوى راد

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -موسسه غيرانتفاعي صالحان -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مريم اسفنديارى

مريم اسفنديارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه زهرا محمدى

فاطمه زهرا محمدى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حميده حسن زاده آهنگر كلائى

حميده حسن زاده آهنگر كلائى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زهرا قلى نژاد

زهرا قلى نژاد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
شيدا عابديان كاسگرى

شيدا عابديان كاسگرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سوگند آه نك

سوگند آه نك

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زهرا مهدى نژاد

زهرا مهدى نژاد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه ناظرى

فاطمه ناظرى

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شروين فتحى

شروين فتحى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيده سولماز حجازى راد

سيده سولماز حجازى راد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نور-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مهدى اسد پور ركنى

مهدى اسد پور ركنى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي رودكي -تنكابن-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی