ساري

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر ساري

مهداد جعفرزاده

مهداد جعفرزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حسين بادله

حسين بادله

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عليرضا طيبى سودكلائى

عليرضا طيبى سودكلائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سياوش مهديقلى زاد ششكلانى

سياوش مهديقلى زاد ششكلانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
امين خليلى عباس آبادى

امين خليلى عباس آبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
الهه مسلمى آريمى

الهه مسلمى آريمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سيد محمد مهدى جلالى

سيد محمد مهدى جلالى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
معصومه قاسميان زرينى

معصومه قاسميان زرينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شيرين شاكرى

شيرين شاكرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اميررضا اسپهبدى پاردكلائى

اميررضا اسپهبدى پاردكلائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پارميدا گوران

پارميدا گوران

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدرضا پورزال

محمدرضا پورزال

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
آزاده ابراهيمى

آزاده ابراهيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ريحانه شجاعى اسرمى

ريحانه شجاعى اسرمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
اميررضا اميرى مرگاوى

اميررضا اميرى مرگاوى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه اسدى ميانائى

فاطمه اسدى ميانائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سپهر جواهرى

سپهر جواهرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدحسين اصفهانى

محمدحسين اصفهانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

7سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
سپيده آزاده سوركى

سپيده آزاده سوركى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سيد امير حسين كاظمى سيكائى

سيد امير حسين كاظمى سيكائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مهدى حق شناس

مهدى حق شناس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهديه صادقى

مهديه صادقى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سارا خجسته فر

سارا خجسته فر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
على متقى مجد

على متقى مجد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدرضا قربان پور

محمدرضا قربان پور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فاطمه نادم گيكاسرى

فاطمه نادم گيكاسرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمد سينا ذبيحى

محمد سينا ذبيحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمد قامتى طويل

محمد قامتى طويل

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
سحر صياد آبندانكشى

سحر صياد آبندانكشى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهاره سادات هاديان امرئى

بهاره سادات هاديان امرئى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مرتضى حاجاتى

مرتضى حاجاتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اميررضا به روزى

اميررضا به روزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمد حسين منتظرى بالاجاده

محمد حسين منتظرى بالاجاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
معين عليزاده

معين عليزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
آناهيتا گل چينى نژاد

آناهيتا گل چينى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
تينا زليكانى

تينا زليكانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ياسمين پيشكارى

ياسمين پيشكارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
الناز اكبرى علائى

الناز اكبرى علائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ساره رشيدى

ساره رشيدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سيد نيما مدرس

سيد نيما مدرس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسين قره محمودلى

حسين قره محمودلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ميعاد كرمان ساروى

ميعاد كرمان ساروى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
زهرا مرادى

زهرا مرادى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
هاجر معصومى فرح آبادى

هاجر معصومى فرح آبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
آستياژ ملك نيا

آستياژ ملك نيا

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيما بابائى قاسم خيلى

نيما بابائى قاسم خيلى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مصطفى اكبرى

مصطفى اكبرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
امير محمد خليلى

امير محمد خليلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مرضيه محمدى خاركشى

مرضيه محمدى خاركشى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيده نازنين كلانترى

سيده نازنين كلانترى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسين حسنى كردكلائى

حسين حسنى كردكلائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
طه ه مسافرى

طه ه مسافرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عارفه ميرزائى ايلالى

عارفه ميرزائى ايلالى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مبين معينى

مبين معينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سعيد الهقلى پور عمرانى

سعيد الهقلى پور عمرانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فاطمه اسفنديارى كلائى

فاطمه اسفنديارى كلائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
وفا زادسر

وفا زادسر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نسترن گلستانى ماچك پشتى

نسترن گلستانى ماچك پشتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
مهتاب افضلى

مهتاب افضلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
امير اردوان رادفر

امير اردوان رادفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
هاله خادم مسجد

هاله خادم مسجد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهدى قامتى

مهدى قامتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سيد مسعود حسن نيا

سيد مسعود حسن نيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سامى حسامى رستمى

سامى حسامى رستمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فاطمه تلاوكى

فاطمه تلاوكى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه زهرا خمر

فاطمه زهرا خمر

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مهسا تيلكى

مهسا تيلكى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فاطمه هاديان

فاطمه هاديان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كاوه معماران دادگر

كاوه معماران دادگر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيده زهرا راسخ

سيده زهرا راسخ

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حانيه روحانى نژاد

حانيه روحانى نژاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سيد محمد حسن دروارى

سيد محمد حسن دروارى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سيده پرديس عمادى

سيده پرديس عمادى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نونا عبدى لنكان

نونا عبدى لنكان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
فاطمه نوائى لاريمى

فاطمه نوائى لاريمى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على آباديان

على آباديان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مانا خجسته فر

مانا خجسته فر

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
امير حسين شكرى ارفعى

امير حسين شكرى ارفعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرتضى رضائى شرفداركلائى

مرتضى رضائى شرفداركلائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مرتضى قربانى افراچالى

مرتضى قربانى افراچالى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه برزگر پرائى

فاطمه برزگر پرائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حسن عرب سوركى

حسن عرب سوركى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فاطمه كلانترى

فاطمه كلانترى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
تينا شكوهى كوچكسرائى

تينا شكوهى كوچكسرائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صبا غفارى چراتى

صبا غفارى چراتى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شميم ايمانى گرجى

شميم ايمانى گرجى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فاطمه فردوسى زاده

فاطمه فردوسى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فائزه مسلمى وركى

فائزه مسلمى وركى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
الميرا وريانى

الميرا وريانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مهرداد افضلى نژاد

مهرداد افضلى نژاد

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سيده زهرا هاشمى

سيده زهرا هاشمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رضا اسلامى

رضا اسلامى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مبينا شعبانى

مبينا شعبانى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضوان رضائى نژاد

رضوان رضائى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كوثر مناجاتى

كوثر مناجاتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سيد عليرضا خليليان

سيد عليرضا خليليان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مبين غزائيان

مبين غزائيان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فاطمه باكرى پاشاكلائى

فاطمه باكرى پاشاكلائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رادين رادفر

رادين رادفر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ونوشه رنجبر جزى

ونوشه رنجبر جزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فربد باقرى

فربد باقرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زهرا ابراهيمى

زهرا ابراهيمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سجاد كعبه پهنه كلائى

سجاد كعبه پهنه كلائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شقايق هاديان ديوكتى

شقايق هاديان ديوكتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زينب صبورا سراجى

زينب صبورا سراجى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
على فلاحتى

على فلاحتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سميه دست افكن برنتى

سميه دست افكن برنتى

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پرهام علاجى

پرهام علاجى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ساناز خاكسار ثانى

ساناز خاكسار ثانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسين حبيبى

حسين حبيبى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نرگس كاويانى چراتى

نرگس كاويانى چراتى

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
هديه محمودى

هديه محمودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مهسا محمديان

مهسا محمديان

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احسان على پور

احسان على پور

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جاويد تبيانى

جاويد تبيانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مهراد صالحيان

مهراد صالحيان

دامپزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رضا رضاعلى پور باغدشت

رضا رضاعلى پور باغدشت

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدرضا فاميليان سوركى

محمدرضا فاميليان سوركى

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حورا اكبرى

حورا اكبرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا آوان

زهرا آوان

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سحر منتظر مطلق

سحر منتظر مطلق

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سميه خرم

سميه خرم

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سياوش كلانترى

سياوش كلانترى

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سيد محمد مهدى حسينى ولشكلائى

سيد محمد مهدى حسينى ولشكلائى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سينا عبدى

سينا عبدى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

7سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
پرى ناز توفيقى

پرى ناز توفيقى

كاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فاطمه السادات هاشمى نسب

فاطمه السادات هاشمى نسب

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فاضل شيرزاد مرگاوى

فاضل شيرزاد مرگاوى

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابوالفضل مريخ

ابوالفضل مريخ

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مهديه عنايتى

مهديه عنايتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خشايار باقرى

خشايار باقرى

دامپزشكي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فاطمه محمودى مقدم

فاطمه محمودى مقدم

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نگين پريش

نگين پريش

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فاطمه طيبى

فاطمه طيبى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهدى رحمانى عليزاده سمسكندى

مهدى رحمانى عليزاده سمسكندى

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سيده سحر طاهرى

سيده سحر طاهرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مهدى بخشنده

مهدى بخشنده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ستايش مدانلو جويبارى

ستايش مدانلو جويبارى

روانشناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فاطمه الزهرا پورالشريعه

فاطمه الزهرا پورالشريعه

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
گلنوش يداللهى

گلنوش يداللهى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آرزو خسروى

آرزو خسروى

علوم تغذيه -موسسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان -مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نرجس رياضى

نرجس رياضى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اميرمحمد هامون

اميرمحمد هامون

دامپزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فائزه قلى نژاد محمد آبادى

فائزه قلى نژاد محمد آبادى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سميرا قلى زاده وليك بنى

سميرا قلى زاده وليك بنى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

6سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
اميررضا فيضى كاويانى

اميررضا فيضى كاويانى

دامپزشكي -دانشگاه زابل-نوبت دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پريسا جعفرى

پريسا جعفرى

زيست فناوري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فاطمه دستاران

فاطمه دستاران

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيده فاطمه ابراهيميان

سيده فاطمه ابراهيميان

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مبينا حاجى زاده ابوخيلى

مبينا حاجى زاده ابوخيلى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شبنم پيله كوهى

شبنم پيله كوهى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محسن فلاحى

محسن فلاحى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
امير على خنارى نژاد سرخ كلائى

امير على خنارى نژاد سرخ كلائى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيده فاطمه احمدى

سيده فاطمه احمدى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مبينا پزشكى

مبينا پزشكى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
روح اله اصغر

روح اله اصغر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
طهورا آزادى

طهورا آزادى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

7سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
كوثر ميرائى محمدى

كوثر ميرائى محمدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حديثه حسن پور ايلالى

حديثه حسن پور ايلالى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اكرم اميرى

اكرم اميرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نيما داورى جاجرم

نيما داورى جاجرم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نريمان حيدرى رستمى

نريمان حيدرى رستمى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
پرنيان وزيرنيا

پرنيان وزيرنيا

مديريت بازرگاني -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ميلاد يونسى نسامى

ميلاد يونسى نسامى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زهرا اتحادى فر

زهرا اتحادى فر

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

8سال کانونی / 149 آزمون

تجربی
زهرا حسن پور

زهرا حسن پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
سعيد احمدپور

سعيد احمدپور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آيدا حياتى

آيدا حياتى

علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
افشين كاكوئى

افشين كاكوئى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهسا خنجرى

مهسا خنجرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
هانيه مولائى

هانيه مولائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه آقاجانى افراپلى

فاطمه آقاجانى افراپلى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زهرا فغانى دروپى

زهرا فغانى دروپى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سيده فاطمه موسوى

سيده فاطمه موسوى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
فاطمه سنندجى

فاطمه سنندجى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فاطمه زهرا محمودى كياسرى

فاطمه زهرا محمودى كياسرى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيده فاطمه مير رمضانى ولامدهى

سيده فاطمه مير رمضانى ولامدهى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سيده پگاه صدرى

سيده پگاه صدرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محسن نيكو بيان خرمى

محسن نيكو بيان خرمى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فاطمه اخروى جويبارى

فاطمه اخروى جويبارى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه عددى

فاطمه عددى

شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
زهرا قبادى لاريمى

زهرا قبادى لاريمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيده پريا رضائى

سيده پريا رضائى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گل آرا دلخواه

گل آرا دلخواه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
الهام طالبى

الهام طالبى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاطمه شهبازى فر

فاطمه شهبازى فر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حانيه باقرى جامخانه

حانيه باقرى جامخانه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نيلوفر قاسمى

نيلوفر قاسمى

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فاطمه سعيدى كياسرى

فاطمه سعيدى كياسرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عالمه على پور تويه ء

عالمه على پور تويه ء

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نازنين شكوهى فرد

نازنين شكوهى فرد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مريم امينى

مريم امينى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ساناز آشورى

ساناز آشورى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا درودى

زهرا درودى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فاطمه حسن زاده شهابى

فاطمه حسن زاده شهابى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حميدرضا سكوزاده

حميدرضا سكوزاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
الهام ملك زاده

الهام ملك زاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سيد مهدى عمادى وكيلى

سيد مهدى عمادى وكيلى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فاطمه قنبرى

فاطمه قنبرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محدثه نصيرى

محدثه نصيرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

4سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سپيده رنجبر مرمتى

سپيده رنجبر مرمتى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على خجسته راد

على خجسته راد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محرابه اسدپور

محرابه اسدپور

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيده مينا مرعشيان دازميرى

سيده مينا مرعشيان دازميرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نگار مس چى

نگار مس چى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ركسانا شيرزادى

ركسانا شيرزادى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميلاد سهيلى جو

ميلاد سهيلى جو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيده زهرا موسوى

سيده زهرا موسوى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فاطمه سنجانى

فاطمه سنجانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آيدا بندپى

آيدا بندپى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مهرآسا ولى پور

مهرآسا ولى پور

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فرشته خادمى كولائى

فرشته خادمى كولائى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رسول مهدوى

رسول مهدوى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سحر شكورى كله سر

سحر شكورى كله سر

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاطمه جوادى ترمى

فاطمه جوادى ترمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سحر صباغى

سحر صباغى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
وحيد محمدى قره آغاج

وحيد محمدى قره آغاج

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
سيد عليرضا ركنى حسينى

سيد عليرضا ركنى حسينى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نويد عاليشاه

نويد عاليشاه

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه احمدى حاجى

فاطمه احمدى حاجى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيمين دخت سالاريان

سيمين دخت سالاريان

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مه سيما صفرى ثانى

مه سيما صفرى ثانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد حميدى كولائى

محمد حميدى كولائى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فاطمه اياسى

فاطمه اياسى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمد برادران سقنديكلائى

احمد برادران سقنديكلائى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سيده الهه حسينى ولشكلائى

سيده الهه حسينى ولشكلائى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سيده فاطمه موسوى اليردى

سيده فاطمه موسوى اليردى

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كوثر كلانترى

كوثر كلانترى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ناديا رادفر

ناديا رادفر

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
امير حسين اصغرى ولوجائى

امير حسين اصغرى ولوجائى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
فاطمه حيدرى شهابى

فاطمه حيدرى شهابى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
امير حسين ابراهيم زاده كياسرى

امير حسين ابراهيم زاده كياسرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فاطمه زهرا پيرائى

فاطمه زهرا پيرائى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مريم السادات باقرى آبمالى

مريم السادات باقرى آبمالى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فاطمه قبادى

فاطمه قبادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پارسا مس كار

پارسا مس كار

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
پريسا پناهى

پريسا پناهى

حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كسرى سحرخيز

كسرى سحرخيز

علوم اقتصادي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه عبدالله پور تورى

فاطمه عبدالله پور تورى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
امينه قلى زاده ذوغالچالى

امينه قلى زاده ذوغالچالى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مصطفى روح ورزى

مصطفى روح ورزى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه احمدى

فاطمه احمدى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على اكبر طالبيان شليمكى

على اكبر طالبيان شليمكى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پريسا گلى اسكاردى

پريسا گلى اسكاردى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حانيه حقيقت طلب

حانيه حقيقت طلب

حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عاطفه زارع صلاحى

عاطفه زارع صلاحى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نيكى نويدى

نيكى نويدى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مائده فرخ زاد پهنه كلائى

مائده فرخ زاد پهنه كلائى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيده سروناز نوش آبادى

سيده سروناز نوش آبادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رقيه اصغرى قاجارى

رقيه اصغرى قاجارى

شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رضوانه مزينانى

رضوانه مزينانى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيده فهيمه موسوى مهر

سيده فهيمه موسوى مهر

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهرا وفائى نژاد

زهرا وفائى نژاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابوالفضل ملك زاده

ابوالفضل ملك زاده

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ليلى ولى پور گلوردى

ليلى ولى پور گلوردى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آرزو ملك خيلى

آرزو ملك خيلى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فاطمه زهرا برزگر آزادگله

فاطمه زهرا برزگر آزادگله

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
نسيم دانش

نسيم دانش

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فاطمه اصغرى همت آبادى

فاطمه اصغرى همت آبادى

مديريت بيمه -دانشگاه گنبد-روزانه

4سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمد حسين جعفرى

محمد حسين جعفرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
دلناز فقانى

دلناز فقانى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سيده حانيه هنرمند

سيده حانيه هنرمند

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سوده عابدى

سوده عابدى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پيروز طيبى راد

پيروز طيبى راد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ناعمه شجاعى اسرمى

ناعمه شجاعى اسرمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مهرى دنيوى

مهرى دنيوى

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
خديجه زارع دينكى

خديجه زارع دينكى

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فائزه آتشين

فائزه آتشين

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سارا خورشيديان ميانائى

سارا خورشيديان ميانائى

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضا روشن بخش

رضا روشن بخش

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
معصومه عطاريه

معصومه عطاريه

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سيده فاطمه قناد

سيده فاطمه قناد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هديه علامه

هديه علامه

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كوثر زارعى

كوثر زارعى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شكيبا نامدارى كل كنارى

شكيبا نامدارى كل كنارى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نكيسا رمضانى بالادزائى

نكيسا رمضانى بالادزائى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شيوا شفيعى

شيوا شفيعى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمد حبيبى ساروى

محمد حبيبى ساروى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه شير محمدى حاجيكلائى

فاطمه شير محمدى حاجيكلائى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مرضيه مرادى فر

مرضيه مرادى فر

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كوثر قليان جويبارى

كوثر قليان جويبارى

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا طالبى وركلائى

زهرا طالبى وركلائى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آناهيتا على نژاد سوركى

آناهيتا على نژاد سوركى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فاطمه سادات شفيعى دارابى

فاطمه سادات شفيعى دارابى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهلا مرتضوى ميانرودى

مهلا مرتضوى ميانرودى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سپنتا جوشنى

سپنتا جوشنى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نسيم عبدى

نسيم عبدى

زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

4سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آرامدخت ابراهيمى

آرامدخت ابراهيمى

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مبينا عبدى

مبينا عبدى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيدمهدى ميرائى

سيدمهدى ميرائى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه عرب خزائلى

فاطمه عرب خزائلى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بهناز خورشيدى ميانائى

بهناز خورشيدى ميانائى

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شقايق تيزكار

شقايق تيزكار

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيلوفر عليزاده بالادزائى

نيلوفر عليزاده بالادزائى

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد مهدى فرزادمنش

محمد مهدى فرزادمنش

زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گلنار دست رنج

گلنار دست رنج

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ناديا رضائى اومالى

ناديا رضائى اومالى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مريم كلانترى

مريم كلانترى

مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرحناز فرح دل

فرحناز فرح دل

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
الهه رازقى كلامكى

الهه رازقى كلامكى

زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فاطمه نوازنده زيدى

فاطمه نوازنده زيدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كسرى رضائى

كسرى رضائى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غزاله مطلبى

غزاله مطلبى

زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيده ساجده فهيم علوى

سيده ساجده فهيم علوى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زهرا ساعى

زهرا ساعى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عادل رمضانى ابوخيلى

عادل رمضانى ابوخيلى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فائزه مظلومى

فائزه مظلومى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عليرضا ميوه چين

عليرضا ميوه چين

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سيده نجمه ميرى پور

سيده نجمه ميرى پور

شيمي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سيده فاطمه منفرد

سيده فاطمه منفرد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمد طاهرى

محمد طاهرى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گل مهر حبيبى

گل مهر حبيبى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فاطمه كاظمى دروارى

فاطمه كاظمى دروارى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه معافى

فاطمه معافى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زهرا محمدى

زهرا محمدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ميترا رحيمى

ميترا رحيمى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سيده سليمه بزرگى

سيده سليمه بزرگى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرهاد وفائى نژاد

فرهاد وفائى نژاد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سيده الهه جمالى

سيده الهه جمالى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سيد مصطفى عمادى بالادهى

سيد مصطفى عمادى بالادهى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مژگان يوسفى

مژگان يوسفى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمد حسن زاده

محمد حسن زاده

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مريم جعفرى برنتى

مريم جعفرى برنتى

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مبينا پاك رو

مبينا پاك رو

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهرآسا رزاقى پاشاكلائى

مهرآسا رزاقى پاشاكلائى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدى اسلامى

مهدى اسلامى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
الهه تيمورى

الهه تيمورى

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مريم زارع دورابى

مريم زارع دورابى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كوثر بى طالبى

كوثر بى طالبى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كوثر عبداله پور تورى

كوثر عبداله پور تورى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نيما سهيلى فر

نيما سهيلى فر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تهمينه انورى

تهمينه انورى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رضا زارع

رضا زارع

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كياوش ايران فر

كياوش ايران فر

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهديه نوروزى اساس

مهديه نوروزى اساس

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ساجده صفرى

ساجده صفرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عرفان فرهمند

عرفان فرهمند

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عليرضا صادقى بالادزائى

عليرضا صادقى بالادزائى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا جديدى ولوجائى

زهرا جديدى ولوجائى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كيميا اسماعيلى

كيميا اسماعيلى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حانيه آهودشتى

حانيه آهودشتى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد جواد غضنفرى

محمد جواد غضنفرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
هوزان قلى زاده روشنكوهى

هوزان قلى زاده روشنكوهى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سعيد عبدى

سعيد عبدى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيده معصومه خواستى

سيده معصومه خواستى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مهديه اصفهانى زاده

مهديه اصفهانى زاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فائزه مرادى افراپلى

فائزه مرادى افراپلى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمد جواد جولائى

محمد جواد جولائى

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
دانيال طهماسبى دارابى

دانيال طهماسبى دارابى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مائده كاوه ء

مائده كاوه ء

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حمزه محمدى على آبادى

حمزه محمدى على آبادى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسام ايمانى فولادى

حسام ايمانى فولادى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مريم مشهدى خلردى

مريم مشهدى خلردى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مجتبى اسلامى آكندى

مجتبى اسلامى آكندى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سيده محدثه حسينى كردخيلى

سيده محدثه حسينى كردخيلى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا نيكخواه شهميرزادى

زهرا نيكخواه شهميرزادى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مبينا اسلامى

مبينا اسلامى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سعيده اميديان

سعيده اميديان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمد خورشيديان هيكوئى

محمد خورشيديان هيكوئى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زهرا رضازاده

زهرا رضازاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سپيده دهقان

سپيده دهقان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرضيه حاجيان تيلكى

مرضيه حاجيان تيلكى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بهروز زارع تيركلائى

بهروز زارع تيركلائى

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كوثر سلمانى سيدمحله

كوثر سلمانى سيدمحله

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نور-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سارا چوپانى

سارا چوپانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ترنم زمانى

ترنم زمانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عليرضا عرب

عليرضا عرب

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهناد خوش آئين

بهناد خوش آئين

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خديجه سلمانى

خديجه سلمانى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدى مددى ساروى

مهدى مددى ساروى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سهيل يداله پور

سهيل يداله پور

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهنا حيدرى سيد محله

مهنا حيدرى سيد محله

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دل آرام لطفى شيردره

دل آرام لطفى شيردره

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-موسسه غيرانتفاعي هراز-امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سيده سپيده حسينى

سيده سپيده حسينى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امير حسين اميرى كيا

امير حسين اميرى كيا

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ياسمن رستميان

ياسمن رستميان

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سينا طالبى

سينا طالبى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شايان شريفى اسدى

شايان شريفى اسدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سالار مهمان نواز

سالار مهمان نواز

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي راهيان نور-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حورا آقائى خاريكى

حورا آقائى خاريكى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمد غلامى

محمد غلامى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امير حسين چنگيزى فولادى

امير حسين چنگيزى فولادى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
امير محمد عفتى پيرسلطان

امير محمد عفتى پيرسلطان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راهيان نور-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ابوالفضل على خانى سوركى

ابوالفضل على خانى سوركى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نرگس فقهيى

نرگس فقهيى

زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محدثه رئيسى

محدثه رئيسى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی