جاجرم

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر جاجرم

سينا خزائى نژاد قره تكان

سينا خزائى نژاد قره تكان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محسن صادقى

محسن صادقى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ذاكره حكيمى

ذاكره حكيمى

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
زهرا رجبى ثانى

زهرا رجبى ثانى

روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
محمدحسين نجارى اول

محمدحسين نجارى اول

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
الهام انصارى

الهام انصارى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سيد يوسف حسينى

سيد يوسف حسينى

دبيري زبان وادبيات عربي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بهاره آسيابان

بهاره آسيابان

روانشناسي -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
امير محمد شايسته فرد

امير محمد شايسته فرد

فيزيك مهندسي -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
مهلا اسدى

مهلا اسدى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
عباس محمدى

عباس محمدى

مهندسي شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رقيه خوشقدم

رقيه خوشقدم

مديريت بازرگاني -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فاطمه پوررضاتنها

فاطمه پوررضاتنها

اب وهواشناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
امير حسين شايسته فرد

امير حسين شايسته فرد

مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
مسعود على زاده

مسعود على زاده

مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سيده فاطمه موسوى جاجرمى

سيده فاطمه موسوى جاجرمى

علوم اجتماعي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فاطمه اكبرى

فاطمه اكبرى

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
على محموديان

على محموديان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
على رحمانيان

على رحمانيان

مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معصومه خانى

معصومه خانى

علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مهدى نجارى

مهدى نجارى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
گزل كوسه غراوى

گزل كوسه غراوى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صديقه غلامى

صديقه غلامى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زهره فخرانى

زهره فخرانى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پوريا عليزاده

پوريا عليزاده

مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محسن زارع

محسن زارع

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مسعود عليزاده

مسعود عليزاده

مهندسي ايمني -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ابوالفضل صفرزاده

ابوالفضل صفرزاده

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ابو الفضل عبدى ايور

ابو الفضل عبدى ايور

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی