سرابله

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر سرابله

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نسترن جليليان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 35
معصومه جهانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 19
اسماء شيرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 18
محمد زكى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 16
ناصر صيد بگيان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 19
محمد فرياد رس ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 1سال کانونی 19
عارف احمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 55
صفورا جوكار انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 9
ساسان گراوند تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 40
محمد امين مرادنيا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 13
حميد رضا خنجرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 15
همايون محمد بگيان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 14
يونس عبديان ریاضی حسابداري -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 36
فاطمه پيرزادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 31
حسين شريف زادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 16
محمد نادرى زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 32
ياسمن غلامى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز) 2سال کانونی 30
رضا رضوى نيا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 47
رضا اعظمى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ايلام-استان هاي محروم دانشگاه ايلام 2سال کانونی 37
طيبه عارفى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 20
سعيده نوريان تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 13
احمد عبدى ریاضی فيزيك -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 19
ميلاد بيگلرى راد تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 16
حديث شيره بند ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 13
زينب حق نظرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 15
زهرا احمدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
امين حاتمى زاده تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 12
فاطمه خاوند تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 15