ايلام

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر ايلام

امير محمد نقدى

امير محمد نقدى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مسعود سلطانى

مسعود سلطانى

مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
افشار جنديلى

افشار جنديلى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ارغوان سليمان زاده

ارغوان سليمان زاده

مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محيا هدايتى

محيا هدايتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدرضا داوديان

احمدرضا داوديان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فاطمه روغنى

فاطمه روغنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على بارانى

على بارانى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اميرحسين عزتى

اميرحسين عزتى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حامد كريمى نژاد

حامد كريمى نژاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
محسن اكبر زاده

محسن اكبر زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بهنام نورمحمدى دهبالائى

بهنام نورمحمدى دهبالائى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نرگس مهدى زاده

نرگس مهدى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فرشاد محمودى

فرشاد محمودى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پرديس زارعى

پرديس زارعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
على ميهن پرست

على ميهن پرست

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
على رضا چمن آرا

على رضا چمن آرا

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
هانيه بختيارى

هانيه بختيارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مهدى رضائى

مهدى رضائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پيام جعفرى زاده دهبالايى

پيام جعفرى زاده دهبالايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حامد شريفى

حامد شريفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ام البنين شهبازى

ام البنين شهبازى

حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سعيد صيد مرادى

سعيد صيد مرادى

روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
شكيبا عزيزپور

شكيبا عزيزپور

مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرهاد احمدى

فرهاد احمدى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سپيده زرگوشى

سپيده زرگوشى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مهسا حميدى

مهسا حميدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سارا نظرى

سارا نظرى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عليرضا عزيززاده

عليرضا عزيززاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد عرفان خسروانى

محمد عرفان خسروانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امير حسين طهماسبى نيا

امير حسين طهماسبى نيا

مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پيام نقدى

پيام نقدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
آرمين ميرزابيگى

آرمين ميرزابيگى

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پانيز پورسياه بيدى

پانيز پورسياه بيدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فائزه آزادى

فائزه آزادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پريسا فولادوند

پريسا فولادوند

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-تعهد وزارت بهداشت

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مهسا هدايتى

مهسا هدايتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميرمحمد فتح الهى

اميرمحمد فتح الهى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
طيبه محمدى

طيبه محمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على زرگوشى نسب

على زرگوشى نسب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مسعود يوسفى

مسعود يوسفى

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سيد مهراب رفيعى

سيد مهراب رفيعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمد شفيعى

محمد شفيعى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
امير رضا نعمتى

امير رضا نعمتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
امير حسين تاب

امير حسين تاب

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
انيس بهروز

انيس بهروز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فاطمه ويسى

فاطمه ويسى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد ملك حسينى

محمد ملك حسينى

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمد مهدى شنبه دهبالائى

محمد مهدى شنبه دهبالائى

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
محمد صادق كرمى

محمد صادق كرمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رضا صيدمحمدى

رضا صيدمحمدى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حديث نيك فرجام

حديث نيك فرجام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
روژين سيفى

روژين سيفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حامد بارانى

حامد بارانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كوثر پيرى

كوثر پيرى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پرديس فرجى

پرديس فرجى

مهندسي برق -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نرگس فضلى

نرگس فضلى

مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ناهيد سلطانى

ناهيد سلطانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
اميررضا اسكندرى

اميررضا اسكندرى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فاطمه موسى خانى

فاطمه موسى خانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسين عزيززاده

حسين عزيززاده

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پرستو پسنديده فطرت

پرستو پسنديده فطرت

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
الهه راجعيان

الهه راجعيان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
زهرا رشنوادى

زهرا رشنوادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فاطمه جعفر زاده

فاطمه جعفر زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حميد شريفى

حميد شريفى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ساسان كاظمى

ساسان كاظمى

مهندسي برق -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمد حسين سلطانى كوهبنانى

محمد حسين سلطانى كوهبنانى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رضا بختيارى

رضا بختيارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
وحيد حميديان

وحيد حميديان

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مژگان محمدى

مژگان محمدى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
پيمان عليزاده

پيمان عليزاده

مهندسي برق -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدجواد احمدبيگى

محمدجواد احمدبيگى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه ايلام-روزانه

4سال کانونی / 20 آزمون

زبان
حسنا يگانه

حسنا يگانه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
دانيال هاشمى زاده

دانيال هاشمى زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زينب هورى

زينب هورى

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمد محمدى

محمد محمدى

مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نرگس دوستى

نرگس دوستى

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
شيلان كوهن

شيلان كوهن

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
الناز حق شناس

الناز حق شناس

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
على ناصرى فر

على ناصرى فر

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فريد جلاليان

فريد جلاليان

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-استان هاي محروم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دانيال ناصرمنش

دانيال ناصرمنش

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمد حسن مسعودى

محمد حسن مسعودى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمد امين مرادخانى

محمد امين مرادخانى

مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
محمد اكبرنژاد

محمد اكبرنژاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
يوسف چشم پيش

يوسف چشم پيش

مهندسي برق -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
يسرا مهرجو

يسرا مهرجو

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سعيده گلاب شكر

سعيده گلاب شكر

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زينب خدارحمى

زينب خدارحمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمد حسن صادق خانى

محمد حسن صادق خانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كوثر محمدى

كوثر محمدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سعيده مجيدى

سعيده مجيدى

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-استان هاي محروم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد امين سليمانى

محمد امين سليمانى

مهندسي عمران -دانشگاه ايلام-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
يزدان رستم بيگى

يزدان رستم بيگى

مهندسي برق -دانشگاه ايلام-استان هاي محروم

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زهره ولى

زهره ولى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بهنام طاهرى

بهنام طاهرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شيما حيدرى

شيما حيدرى

مديريت صنعتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كامران كوچك زاده قمى

كامران كوچك زاده قمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عرفان عزيزى

عرفان عزيزى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اختر مهديان

اختر مهديان

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمد رسول رستمى

محمد رسول رستمى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-استان هاي محروم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اسماء غلامى

اسماء غلامى

مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدامين خورشيدى

محمدامين خورشيدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
شكيبا اسدى

شكيبا اسدى

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-استان هاي محروم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مريم فيض الهى

مريم فيض الهى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمد حسن ياسمى

محمد حسن ياسمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آرش كيخايى

آرش كيخايى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مجيد لطفى مقدم

مجيد لطفى مقدم

مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مسعود خورشيدى

مسعود خورشيدى

مهندسي معماري -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نگار عبداللهى

نگار عبداللهى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امير رضا كرمى

امير رضا كرمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضا اميرى

رضا اميرى

مهندسي معدن -دانشگاه زنجان-نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جليل آرمون

جليل آرمون

مهندسي معماري -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زهرا محمدى

زهرا محمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
احمد سهراب زاده

احمد سهراب زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سها شوهانى

سها شوهانى

مهندسي معماري -دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حديث يوسفيان

حديث يوسفيان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سيده نسترن آرسته

سيده نسترن آرسته

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كوثر كرمى

كوثر كرمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسما قنبرى فرد

اسما قنبرى فرد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سارا بانوئى زاده

سارا بانوئى زاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على كوزاديان

على كوزاديان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عليرضا شكربيگى

عليرضا شكربيگى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پريسا معزى

پريسا معزى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
حسين اكبرزاده

حسين اكبرزاده

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد صادق شيخى

محمد صادق شيخى

مهندسي معدن -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مژده لنجاب پور

مژده لنجاب پور

زيست فناوري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صدف احمد نژاد

صدف احمد نژاد

علوم ومهندسي اب -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
افشار بانقلانى

افشار بانقلانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دانيال زرين جوب

دانيال زرين جوب

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فاطمه طاوس نژاد

فاطمه طاوس نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حديث عباسى

حديث عباسى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آرش پيرانى

آرش پيرانى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-استان هاي محروم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صابر نظرى

صابر نظرى

فيزيك -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
امين عبدى پور

امين عبدى پور

علوم ومهندسي اب -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فاطمه بيگ پناه

فاطمه بيگ پناه

علوم ومهندسي اب -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عرفان حيدرزادى

عرفان حيدرزادى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نيلوفر محمودى

نيلوفر محمودى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد سعيد خديو

محمد سعيد خديو

شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كيميا دارابى

كيميا دارابى

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
يزدان توليده

يزدان توليده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدى باسره

مهدى باسره

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا شايسته

زهرا شايسته

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مريم صدر

مريم صدر

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهدى آقابيگى

مهدى آقابيگى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مريم محمدى

مريم محمدى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اسماء دارابى

اسماء دارابى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سپيده ناصرى

سپيده ناصرى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سمنان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محمد پارسه

محمد پارسه

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زهرا پيرانى

زهرا پيرانى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمد مهدى نجيب

محمد مهدى نجيب

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميلاد جليليان

ميلاد جليليان

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اميد داهول

اميد داهول

مديريت بازرگاني -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شيما هستى زاد

شيما هستى زاد

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مريم سارايى

مريم سارايى

بهداشت موادغذايي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمد اسدبيگى

محمد اسدبيگى

بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
محمد صديق يونسى

محمد صديق يونسى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زهرا نعمتى

زهرا نعمتى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
روژين حيدر زاده

روژين حيدر زاده

شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميلاد فرخ زاد

ميلاد فرخ زاد

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمد صادق يارى

محمد صادق يارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
طاهره ارغند

طاهره ارغند

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيده فاطمه حمدى

سيده فاطمه حمدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد امير صادقى

محمد امير صادقى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدى صالحان

مهدى صالحان

فيزيك -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پريسا ملكشاهى

پريسا ملكشاهى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حمزه سعيديان

حمزه سعيديان

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهسا كهزادى

مهسا كهزادى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سعيده صادقى

سعيده صادقى

مامايي -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شبنم شكرى

شبنم شكرى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه ايلام-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی