بندر كنگ و چارک

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر بندر كنگ و چارک

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صبرى توان هنر طراحي صنعتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
ايران رحمانى هنر صنايع دستي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 17
محمد قادرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 26
مهناز بحرى انسانی روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 5
عطاالله دده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران (محل تحصيل بندر ماهشهر) 1سال کانونی 17
حسام الدين كهتوئى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 22
ميثم پشتيبان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 25
سيد نبيل حسينى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 27
محمد لطيف على خواه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 22
ميلاد ملت خواه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 18
پارسا رحمن زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 19
آريا فرهادداد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 19
ساميه ساختمان پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 18
فضيلت خوشه چين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 29
فاطمه ابراهيمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 20
فاطمه حمزوى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 2سال کانونی 32
عبدالرحمن پناه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 28
عبدالله عبداللهى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 13
فاطمه پاژنامه انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 20
شيما بيابانگرد انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
مريم جميل تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 18
ماجد پيراء تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 14
عابده موسوى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 14
فروهر امينا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 37
صابره بستكى زاده انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 23
ميلاد درواع تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 29
حميد پايمرد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 24
حنان گارستانى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 16
زهرا شيرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 19
فاطمه كداب انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 9
الهام عباسى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 37
ميلاد ژوبين پرور انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس 2سال کانونی 20
متين نوح نژاد ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 33
الياس كاظمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 27
فاطمه سياوشى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 21
مكيه حميدى لنگه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 36
محمد على ميرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 20
زينب مراد زاده انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
عليا رحمانى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 15
مريم محمدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 29
محمد احمدى زاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 13
على دوبرادران ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 9
بهروز جهانگير ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-استان هاي محروم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 33
صلاح الدين امامى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 18
حسين مختارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
فاطمه تارنگ تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
كيوان قائد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 22
محمد انصارى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 5
مصطفى بخت ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 34
نيلوفر فارغى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 13
الهام صديق تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 34
على اسدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 28
پدرام معمارى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 36
يونس محمودى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 19
نسيبه بامرى تجربی علوم تغذيه -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 19
محمد شكر گزار تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 25
فاطمه يگانه خورى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 20
كيوان خردمند تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 39
مهناز مكارى گر انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 6
مريم دريابر انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 6
صنم گرجى پور ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 21
مسعود كوهى نژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد) 1سال کانونی 10
مسلم زارعى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 5
فاطمه رفيعى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
فاطمه بهجت تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 33
عاليه الماسى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 23
فروغ تاجيك نسب ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
ابراهيم دهباشى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 15
محمد امينى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 22
محمد صديق محمودى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 8
مهسا نظامى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 9
مريم احمدى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
مريم هنرى ریاضی مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي لار-روزانه مرکز آموزش عالي لار 2سال کانونی 11
اميرحسين نظامى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 18
صبورا تازه شاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 24
سلمى خوش اخلاق ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 31
مرضيه يوسفى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 37
محمدحسين پارسا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 26
ميلاد راد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 11
رضا اسماعيلى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي لار-روزانه مرکز آموزش عالي لار 2سال کانونی 23
منا رحيمى چاهوئى تجربی روانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 21
فريبا برزگرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 18
بهزاد دربان ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي لار-روزانه مرکز آموزش عالي لار 2سال کانونی 31
فاطمه راه بر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-مجازي دانشگاه شيراز 1سال کانونی 22
شقايق تموك تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 28
احمد نور وحيدى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس 2سال کانونی 31
احمد مراد پور تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس 2سال کانونی 7
زهرا راهويى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-مجازي دانشگاه شيراز 2سال کانونی 16
رعنا فتاحى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 18
على محمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 23
آرزو جهانديده انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 6
على ربيعى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 33
يونس خورشيدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 25
هاجر برخور تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 32
مهسا آذرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 26
امير رضا توسلى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 9
محمد سالخورده تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم پرديس شهيد چمران - تهران 1سال کانونی 19
سميه صابر تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 27
فاطمه رحيم پور ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ارم - شيراز 2سال کانونی 16
محمود ذكريايى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 17
حسن پور محمد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 34
خيرالنسا حسينى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 7
احمد رحمانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 20
رومينا حيدرى ریاضی فيزيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 15
فاطمه منصورى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 10
صادق دانشور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 37
جميله رحمانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 19
عبدالعزيز سهرابى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 6
مريم احمدى تجربی شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 31
هاجر دست پاك تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي فاطميه - شيراز (ويژه خواهران) 2سال کانونی 17
ساره محمدى تجربی شيمي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 20
بدر دريائى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - اصفهان 1سال کانونی 22
زهرا صادقى بهمنى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار - حضرت زينب (س) (ويژه خواهران) 1سال کانونی 19
سميرا فاتح ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي سراوان-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي سراوان 2سال کانونی 16
فاطمه حاجى زاده ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 17
مائده على نورى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 16
لطيفه انبارى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 16
فهيم فتاحى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس (محل تحصيل بندرلنگه) 2سال کانونی 30
احمد گلشن ریاضی مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي مهر اروند آبادان 1سال کانونی 5
مريم شيخى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 16
زيبا رستگار ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ارم - شيراز 1سال کانونی 13
غلامرضا صادقى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد - شيراز 2سال کانونی 24
يوسف بحرپيما ریاضی مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي پارس -مهرفارس-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پارس - مهرفارس 1سال کانونی 17
مريم مقيمى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي آپادانا - شيراز 1سال کانونی 7
راضيه بحرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-مجازي دانشگاه شيراز 2سال کانونی 6
فاطمه شمس الدينى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 23
برهان افسرده تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 6
فاطمه احمدى تجربی شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 20
سيده فاطمه شناسى تجربی زمين شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 16
مينا زيودار ریاضی معماري داخلي -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي حافظ - شيراز 1سال کانونی 8
آمنه افسرده حال تجربی فقه وحقوق مذاهب اسلامي -فقه وحقوق شافعي -دانشگاه مذاهب اسلامي-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل بندرعباس) 1سال کانونی 18
كيومرث كاره چاهى تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 12
على اكبرى تجربی شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 1سال کانونی 9
محمد حاجى زاده تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 10
فاطمه بادروج تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
آرزو كاره چاهى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 11
فاطمه رنج روزى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 6
الهه رحمانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 18
فرشيد صادقى زاده تجربی علوم اقتصادي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 2سال کانونی 31
محدثه عبداللهى تجربی اقيانوس شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 27
ندا پوراحمدى تجربی زمين شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 5
زهرا دامن افشان تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان - نكا 1سال کانونی 17
الناز حسين پور تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 22
هانيه جعفر پور تجربی شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خرد - بوشهر 2سال کانونی 22
هنگامه حبيبى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 22