پارسيان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر پارسيان

محمد امين حسن پور

محمد امين حسن پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پدرام دلشاد

پدرام دلشاد

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فاطمه عباسى

فاطمه عباسى

ارتباطتصويري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

هنر
راضيه جاسمى

راضيه جاسمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فرشته روزبين

فرشته روزبين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شكوه مكاريان

شكوه مكاريان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سحر رفيعى

سحر رفيعى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فريبا انصارى

فريبا انصارى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سارا دهقانى

سارا دهقانى

مهندسي عمران -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آمنه صالحى

آمنه صالحى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمد امين رحيمى

محمد امين رحيمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مريم رحمانى

مريم رحمانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
روح الله برزگر

روح الله برزگر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عايشه خلفانى

عايشه خلفانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنركرمان-تربيت معلم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمد جعفرى

محمد جعفرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حنان اعتمادى

حنان اعتمادى

علوم اجتماعي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مريم رحمانى

مريم رحمانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فاطمه اكبرپور

فاطمه اكبرپور

زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زينب كامكار

زينب كامكار

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مريم عابدى

مريم عابدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمد امين ديلمى نژاد

محمد امين ديلمى نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
بتول زارع

بتول زارع

روانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
افشين يوسفيان

افشين يوسفيان

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مريم گل پرور

مريم گل پرور

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

زبان
فاطمه جمالى

فاطمه جمالى

مديريت دولتي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حديث يوسف فر

حديث يوسف فر

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نرگس بلوچى

نرگس بلوچى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد امين سليمانى

محمد امين سليمانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زاهد عطايى

زاهد عطايى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نعيمه پريشانيان

نعيمه پريشانيان

زبان وادبيات عربي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
الهام چمن آراء

الهام چمن آراء

فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مصطفى حيدرى

مصطفى حيدرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه خلفانى

فاطمه خلفانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يعقوب رستگار

يعقوب رستگار

مهندسي صنايع -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على دهشته

على دهشته

زبان وادبيات عربي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عليرضا توكلى

عليرضا توكلى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حسن صادقى راد

حسن صادقى راد

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رعنا ادريسى

رعنا ادريسى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صالح سليمى

صالح سليمى

فيزيك -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
زهرا اسدمنش

زهرا اسدمنش

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرشته گودرزى

فرشته گودرزى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي طبرستان -چالوس-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
الهام چرويده

الهام چرويده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سمانه حسن نژاد

سمانه حسن نژاد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيك-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
راضيه خنجى

راضيه خنجى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اسماعيل دژن

اسماعيل دژن

اماروكاربردها-دانشگاه زابل-روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بدريه ايمانى نژاد

بدريه ايمانى نژاد

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مريم زارعى

مريم زارعى

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نسرين بهره مند

نسرين بهره مند

زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فاطمه تقوى

فاطمه تقوى

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سارا بحرى

سارا بحرى

زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مريم صادقى

مريم صادقى

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شعيب بشتر

شعيب بشتر

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سيمين اعزازى

سيمين اعزازى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی