قشم

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر قشم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
اميد قويدل دوستكوئى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 46
سينا سعيدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 4سال کانونی 69
محمد رحيم هلرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 10
آذين لركى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 7
على لطفى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
عبدالله يزدانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 21
اسماعيل مطرگورى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 32
محمدصديق گورانى طبلى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 16
ابراهيم صدرى طبلى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس 2سال کانونی 25
شيدا دريوشى انسانی علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 9
متين خادمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 19
حسين حقى قبادى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس 2سال کانونی 33
محمدحسين خرم ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 18
پريسا سالارى خويش تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 20
اسعد الهامى صلغى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 37
مائده قاسمى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد - مشهد 1سال کانونی 6
عبدالمنعم اسلامى دولابى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 10
سوگند اسدى گتابى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 33
وحيد مشتاقى درگهانى تجربی زيست فناوري -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 17
فاطمه خطيبى قشمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 20
وليد ناصحى نمكدان انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 10
ميلاد نژادباسعيدو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 33
ثمينه كوفه قشمى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 14
صديق نادرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 12
فرزاد ايرانى تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 35
سكينه قويدل صلغى تجربی زمين شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 10
محمدرضا رخ سفيد ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه زابل-نوبت دوم دانشگاه زابل 1سال کانونی 13
حوا رحيمى چاهويى تجربی زمين شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 31
محدثه اميدى تجربی شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 11
رشيد شرف دوستكى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 19
معصومه حيدرى تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سبز-امل-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سبز - آمل 1سال کانونی 20
احسان ايرانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 35