دلوار

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر دلوار

محمدباقر رادمنش

محمدباقر رادمنش

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پوريا خوشروز

پوريا خوشروز

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرجان گندمكار

مرجان گندمكار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محبت گندمكار

محبت گندمكار

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-استان هاي محروم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ميلاد دربندرى

ميلاد دربندرى

مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
صبا قاسمى

صبا قاسمى

زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدرضا عبدالشاه

محمدرضا عبدالشاه

مهندسي مكانيك -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زهرا على نيا

زهرا على نيا

مهندسي برق -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
معصومه كمالى

معصومه كمالى

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عليرضا فروتن

عليرضا فروتن

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-استان هاي محروم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمد عاربى

محمد عاربى

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه ابراهيمى

فاطمه ابراهيمى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
جواد غريبى

جواد غريبى

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زهرا گرگورى

زهرا گرگورى

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهديه هلال بحر

مهديه هلال بحر

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
راضيه صفرى

راضيه صفرى

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فائزه جمادى

فائزه جمادى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي ارم -شيراز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ليلا خضرى

ليلا خضرى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی