برازجان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر برازجان

سياوش دوانى

سياوش دوانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پرديس محمديان

پرديس محمديان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
پگاه حفظ اله

پگاه حفظ اله

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
زهرا شحنه زاد

زهرا شحنه زاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سيده نرجس خاتون زاهدى

سيده نرجس خاتون زاهدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حميدرضا توسطى

حميدرضا توسطى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فاطمه دشمن زيارى

فاطمه دشمن زيارى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پريا خسروى فرد

پريا خسروى فرد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمد امين نادرى

محمد امين نادرى

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
مريم عطارزاده برازجانى

مريم عطارزاده برازجانى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
سجاد باصولى

سجاد باصولى

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمدرضا كهنسال

محمدرضا كهنسال

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
سروش استادزاده

سروش استادزاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
على حاجى محمدى

على حاجى محمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
زهرا دانشگر

زهرا دانشگر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
طاهره باقرى

طاهره باقرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
قاسم دانشگر

قاسم دانشگر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زهرا بيات

زهرا بيات

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسام الدين قاسمى

حسام الدين قاسمى

مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسماء عرب

اسماء عرب

علوم كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مريم توكلى

مريم توكلى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عباس فخرالدينى

عباس فخرالدينى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عباس عبدالهى برازجان

عباس عبدالهى برازجان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
امير ابراهيم زاده

امير ابراهيم زاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رامين خليفه حقيقى

رامين خليفه حقيقى

مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رضا سراج زاده

رضا سراج زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
فاطمه اميرى

فاطمه اميرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شبنم پاك رفتار

شبنم پاك رفتار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كامران رستگار

كامران رستگار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اعظم شنبه

اعظم شنبه

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان-تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
پوريا شجاعى

پوريا شجاعى

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ساره نظراقايى

ساره نظراقايى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مهديه جام

مهديه جام

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امين صداقت

امين صداقت

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سجاد غلامى نژاد

سجاد غلامى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ستايش خدنگ

ستايش خدنگ

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نيلوفر حياتى

نيلوفر حياتى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا حسين زاده برازجانى

زهرا حسين زاده برازجانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مطهره ارمى

مطهره ارمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
هانيه پورعسكر برازجانى

هانيه پورعسكر برازجانى

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
على بنافى

على بنافى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اكبر پورنظرى

اكبر پورنظرى

مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
روح اله يار احمدى

روح اله يار احمدى

مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احسان حاجيانى

احسان حاجيانى

مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سحر محمدى خاص

سحر محمدى خاص

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيده فاطمه موسوى

سيده فاطمه موسوى

علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
همايون اقليما

همايون اقليما

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اذر بحرينى

اذر بحرينى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سيده فاطمه جعفرى راد

سيده فاطمه جعفرى راد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد على رضايى مطلق

محمد على رضايى مطلق

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
وحيد عنايت خواه

وحيد عنايت خواه

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ميلاد ابى

ميلاد ابى

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فاطمه احمدى

فاطمه احمدى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرزاد اميرى

فرزاد اميرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عباس عطارزاده برازجانى

عباس عطارزاده برازجانى

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ندا زنگويى فرد

ندا زنگويى فرد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حميدرضا محمدى پور

حميدرضا محمدى پور

مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زهرا غله كار

زهرا غله كار

مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسين يزدان پناه

حسين يزدان پناه

مهندسي خودرو-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احمد وزيرى برازجانى

احمد وزيرى برازجانى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زهرا بهروزى

زهرا بهروزى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مريم بنوى

مريم بنوى

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمد جواد بحرانى

محمد جواد بحرانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
الهام اميربندى

الهام اميربندى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سيده زهرا حسينى

سيده زهرا حسينى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نسيم ناصحى

نسيم ناصحى

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نسترن گزبلندى

نسترن گزبلندى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سيد محمدرضا دانش يار

سيد محمدرضا دانش يار

كاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عباس دهقانى

عباس دهقانى

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيده الهام جعفرى راد

سيده الهام جعفرى راد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شيما قلى پور

شيما قلى پور

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فاطمه اسماعيلى خواه

فاطمه اسماعيلى خواه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پروين بازيارى

پروين بازيارى

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جواد حاجى زادگان

جواد حاجى زادگان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمد انصارى

محمد انصارى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مهدى ابشيرينى

مهدى ابشيرينى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضا بوستانى

رضا بوستانى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اميد ابراهيمى

اميد ابراهيمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيده هاجر كاظمى

سيده هاجر كاظمى

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
احمدرضا ثبوت

احمدرضا ثبوت

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسماء عامرى

اسماء عامرى

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شيدا كرمى

شيدا كرمى

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شيدا جعفرى

شيدا جعفرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سكينه صيادى

سكينه صيادى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زينب باژدان

زينب باژدان

زيست شناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زهرا دلخواه

زهرا دلخواه

علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ريحانه مظفرى

ريحانه مظفرى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمد زبيرى

محمد زبيرى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عاطفه بحرانى

عاطفه بحرانى

مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
معصومه زارع

معصومه زارع

اماروكاربردها-دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سيده فروزان علوى

سيده فروزان علوى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
آناهيتا شبانكاره

آناهيتا شبانكاره

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ندا ماندنى پور

ندا ماندنى پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
سعيد احمدى

سعيد احمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شكوفه يكتاپرست كشكولى

شكوفه يكتاپرست كشكولى

مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رضا قاسمى

رضا قاسمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اشكان سراج زاده

اشكان سراج زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سيد وحيد موسوى

سيد وحيد موسوى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
حسين بحرينى

حسين بحرينى

مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پرستو روان بد

پرستو روان بد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اميدرضا مرادى

اميدرضا مرادى

مهندسي عمران -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حبيب اله شهبازى نژاد

حبيب اله شهبازى نژاد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
معصومه شهسوارى

معصومه شهسوارى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضا شجاعى

رضا شجاعى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محدثه اتابك زاده

محدثه اتابك زاده

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عماد دادخواه تهرانى

عماد دادخواه تهرانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
معصومه عباسى

معصومه عباسى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
وجيهه جعفرى ندوشن

وجيهه جعفرى ندوشن

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دانيال برجويى فرد

دانيال برجويى فرد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مهدى عباسى

مهدى عباسى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه ايزدى

فاطمه ايزدى

فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پريسا صالح پور

پريسا صالح پور

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صادق اهرمى

صادق اهرمى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
محمدرضا عضدى

محمدرضا عضدى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سعيد قلائى زاده

سعيد قلائى زاده

مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
زهرا رئيسى

زهرا رئيسى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
على نصيرى

على نصيرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مسعود شمالى

مسعود شمالى

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ريحانه خسروى

ريحانه خسروى

اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فرزانه مشايخى

فرزانه مشايخى

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه قنبرى

فاطمه قنبرى

روانشناسي -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمد باباعلى حقيقى

محمد باباعلى حقيقى

علوم مهندسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اتوسا حاجتمند

اتوسا حاجتمند

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ساحل كماليان برازجانى

ساحل كماليان برازجانى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمد جواد حسينى پور

محمد جواد حسينى پور

مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محبوبه صداقت

محبوبه صداقت

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سعيده جميرى

سعيده جميرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيد ابوالفضل تقى زاده

سيد ابوالفضل تقى زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عماد شبانكاره

عماد شبانكاره

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رضا رضايى مطلق

رضا رضايى مطلق

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زهرا پورشهنه

زهرا پورشهنه

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهرا فربود

زهرا فربود

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زهرا فولادى

زهرا فولادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حميدرضا سبزى

حميدرضا سبزى

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ابراهيم جوكارى

ابراهيم جوكارى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زينب بازيارحقيقى

زينب بازيارحقيقى

مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صبا اسماعيل نيا

صبا اسماعيل نيا

علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرشته حيدرى

فرشته حيدرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مرضيه مقدس

مرضيه مقدس

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زهرا ازادى

زهرا ازادى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مولود كوثرى نژاد

مولود كوثرى نژاد

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

6سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
امنه نيكنام

امنه نيكنام

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حميدرضا زائرانگالى

حميدرضا زائرانگالى

شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فروغ صابرى

فروغ صابرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مريم شهرسبزى

مريم شهرسبزى

علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
همايون نصيرى

همايون نصيرى

زمين شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
على ايجاب

على ايجاب

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نورالهدى حقى

نورالهدى حقى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عليرضا كيان پور

عليرضا كيان پور

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي پارس -مهرفارس-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مريم شهبازى نژاد

مريم شهبازى نژاد

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه پاپرى

فاطمه پاپرى

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سعيده طريقت پيشه

سعيده طريقت پيشه

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مهسا غريب زاده

مهسا غريب زاده

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فاطمه خواجه

فاطمه خواجه

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منا بحرينى

منا بحرينى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سارا كارگر حقيقى

سارا كارگر حقيقى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهناز قاسمى

مهناز قاسمى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سحر پرواز

سحر پرواز

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روزبه دهقانى

روزبه دهقانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهناز ايمانى نژاد

مهناز ايمانى نژاد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
نيما راه پيما

نيما راه پيما

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد اميربندى

محمد اميربندى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی