برازجان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر برازجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سياوش دوانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 26
پرديس محمديان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال کانونی 82
پگاه حفظ اله تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال کانونی 75
زهرا شحنه زاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 39
سيده نرجس خاتون زاهدى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 17
حميدرضا توسطى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 29
فاطمه دشمن زيارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 26
پريا خسروى فرد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 23
محمد امين نادرى انسانی حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 31
مريم عطارزاده برازجانى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 35
سجاد باصولى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
محمدرضا كهنسال ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 47
سروش استادزاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 24
على حاجى محمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 27
زهرا دانشگر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 24
طاهره باقرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 61
قاسم دانشگر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 2سال کانونی 33
زهرا بيات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال کانونی 39
حسام الدين قاسمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 18
اسماء عرب ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
مريم توكلى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 26
عباس فخرالدينى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 25
عباس عبدالهى برازجان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال کانونی 24
امير ابراهيم زاده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 23
رامين خليفه حقيقى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 22
رضا سراج زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 5سال کانونی 68
فاطمه اميرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 31
شبنم پاك رفتار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 23
كامران رستگار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 19
پوريا شجاعى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 23
ساره نظراقايى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
مهديه جام تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 18
امين صداقت تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 18
سجاد غلامى نژاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 19
ستايش خدنگ تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 25
نيلوفر حياتى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 19
زهرا حسين زاده برازجانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 34
مطهره ارمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 35
هانيه پورعسكر برازجانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 20
على بنافى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 47
اكبر پورنظرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 4سال کانونی 36
روح اله يار احمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 18
احسان حاجيانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 26
سحر محمدى خاص تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 19
سيده فاطمه موسوى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 16
همايون اقليما تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 3سال کانونی 50
اذر بحرينى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 24
سيده فاطمه جعفرى راد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل احمد آباد مشير) 1سال کانونی 18
محمد على رضايى مطلق تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي فسا 4سال کانونی 54
ميلاد ابى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 22
فاطمه احمدى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 18
فرزاد اميرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 29
عباس عطارزاده برازجانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 30
ندا زنگويى فرد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 20
حميدرضا محمدى پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 17
زهرا غله كار ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 12
حسين يزدان پناه ریاضی مهندسي خودرو-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 16
احمد وزيرى برازجانى تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 36
زهرا بهروزى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال کانونی 54
مريم بنوى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 18
محمد جواد بحرانى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 34
الهام اميربندى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 56
سيده زهرا حسينى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 19
نسيم ناصحى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 39
نسترن گزبلندى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 29
سيد محمدرضا دانش يار تجربی كاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال کانونی 36
عباس دهقانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 2سال کانونی 19
سيده الهام جعفرى راد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 16
شيما قلى پور تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 40
فاطمه اسماعيلى خواه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 14
پروين بازيارى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 1سال کانونی 14
جواد حاجى زادگان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 35
محمد انصارى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 4سال کانونی 37
مهدى ابشيرينى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 16
رضا بوستانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 6
اميد ابراهيمى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 18
سيده هاجر كاظمى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 16
احمدرضا ثبوت ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 14
اسماء عامرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 1سال کانونی 12
شيدا كرمى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 2سال کانونی 34
شيدا جعفرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 33
سكينه صيادى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 38
زينب باژدان تجربی زيست شناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 26
زهرا دلخواه انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
ريحانه مظفرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 20
محمد زبيرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 13
عاطفه بحرانى ریاضی مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 1سال کانونی 20
معصومه زارع ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 22
سيده فروزان علوى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 19
آناهيتا شبانكاره تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 29
ندا ماندنى پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 5سال کانونی 87
سعيد احمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 44
شكوفه يكتاپرست كشكولى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 20
رضا قاسمى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 17
اشكان سراج زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 16
سيد وحيد موسوى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 6سال کانونی 95
حسين بحرينى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 25
پرستو روان بد تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 13
اميدرضا مرادى ریاضی مهندسي عمران -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 3سال کانونی 35
حبيب اله شهبازى نژاد تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 39
معصومه شهسوارى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 19
رضا شجاعى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 8
محدثه اتابك زاده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 23
عماد دادخواه تهرانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 36
معصومه عباسى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 46
وجيهه جعفرى ندوشن تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 22
دانيال برجويى فرد تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 27
مهدى عباسى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 1سال کانونی 16
فاطمه ايزدى ریاضی فيزيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 18
پريسا صالح پور تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 56
صادق اهرمى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 6
محمدرضا عضدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 8
سعيد قلائى زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 9
زهرا رئيسى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 23
مسعود شمالى ریاضی مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 27
ريحانه خسروى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 13
فرزانه مشايخى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 19
فاطمه قنبرى تجربی روانشناسي -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 10
محمد باباعلى حقيقى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 17
اتوسا حاجتمند تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) 3سال کانونی 24
ساحل كماليان برازجانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 12
محمد جواد حسينى پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زابل-نوبت دوم دانشگاه زابل 1سال کانونی 19
محبوبه صداقت تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 41
سعيده جميرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 20
سيد ابوالفضل تقى زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 37
عماد شبانكاره ریاضی مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-روزانه مجتمع اموزش عالي زرند 1سال کانونی 23
زهرا پورشهنه تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 19
زهرا فربود تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 13
زهرا فولادى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 64
حميدرضا سبزى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
ابراهيم جوكارى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 20
زينب بازيارحقيقى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 21
صبا اسماعيل نيا تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 16
فرشته حيدرى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 27
مرضيه مقدس تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 47
زهرا ازادى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 2سال کانونی 30
مولود كوثرى نژاد تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 6سال کانونی 62
امنه نيكنام تجربی شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 19
حميدرضا زائرانگالى تجربی شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 25
فروغ صابرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 2سال کانونی 30
مريم شهرسبزى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 14
همايون نصيرى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 28
على ايجاب تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل حومه برازجان) 1سال کانونی 16
نورالهدى حقى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل حومه برازجان) 1سال کانونی 15
مريم شهبازى نژاد تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 19
فاطمه پاپرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 54
سعيده طريقت پيشه تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 7
مهسا غريب زاده تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 4سال کانونی 50
فاطمه خواجه تجربی علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 1سال کانونی 17
منا بحرينى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل حومه برازجان) 1سال کانونی 20
سحر پرواز تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل حومه برازجان) 1سال کانونی 18