سراوان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر سراوان

محمد على نمرودى

محمد على نمرودى

علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
محمد ياسر بيجارزهى

محمد ياسر بيجارزهى

مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مسعود يارمحمد زهى

مسعود يارمحمد زهى

مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
عمران دهقانى

عمران دهقانى

روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
عبدالهادى اربابى

عبدالهادى اربابى

حقوق -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
محمدعلى گمركى

محمدعلى گمركى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خالد ميرگل زهى

خالد ميرگل زهى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
محمدعالم حسين بر

محمدعالم حسين بر

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
صادق درازهى

صادق درازهى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
سميرا پركى

سميرا پركى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
احسان الله سپاسى

احسان الله سپاسى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
اسماعيل صادقى نژاد

اسماعيل صادقى نژاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
رضا كيخا

رضا كيخا

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
مصطفى درزاده مقدم

مصطفى درزاده مقدم

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
فاطمه قادرى

فاطمه قادرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اقبال روشن زهى

اقبال روشن زهى

مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
افشين هرمززهى

افشين هرمززهى

مديريت مالي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
نويد بهرامى

نويد بهرامى

مهندسي پزشكي -دانشگاه اصفهان-استان هاي محروم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مجيب الرحمن ملازهى پسكوه

مجيب الرحمن ملازهى پسكوه

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عمران بارانزهى

عمران بارانزهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
عبدالكريم احلال زهى

عبدالكريم احلال زهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
سعيد ملازهى

سعيد ملازهى

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
احسان درازهى

احسان درازهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
آرمان محمودى

آرمان محمودى

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زكريا پيرزهى پسكوه

زكريا پيرزهى پسكوه

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمد سپاهى

محمد سپاهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
محدثه باهوت زهى

محدثه باهوت زهى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عبدالرب اميريان

عبدالرب اميريان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
فضل الله امراء

فضل الله امراء

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
عبدالرئوف شكرزهى

عبدالرئوف شكرزهى

مهندسي خودرو-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نوربى بى پركى

نوربى بى پركى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عرفان مظفرى

عرفان مظفرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سميه درازهى

سميه درازهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عبدالبصير ملازهى بخشان

عبدالبصير ملازهى بخشان

مهندسي عمران -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ياسين مرادزهى

ياسين مرادزهى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نورخاتون سپاهيان

نورخاتون سپاهيان

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
الهى بخش دهقانى

الهى بخش دهقانى

مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مسلم اسكانى

مسلم اسكانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عبدالمجيد دهوارى نژاد

عبدالمجيد دهوارى نژاد

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمد امين نصرتى ناهوكى

محمد امين نصرتى ناهوكى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عبدالباسط درزاده

عبدالباسط درزاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
مسعود ملك زاده

مسعود ملك زاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
فريدالدين درازهى

فريدالدين درازهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
على مسكانزهى

على مسكانزهى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ثناءاله يوسفى

ثناءاله يوسفى

كارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
محمدعلى معصومى

محمدعلى معصومى

مهندسي عمران -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ابوذر كاوسى

ابوذر كاوسى

علوم تربيتي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فاطمه كهن كريمى

فاطمه كهن كريمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
آمنه ميرزائى

آمنه ميرزائى

علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
جواد دينارزهى پستكوهى

جواد دينارزهى پستكوهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رشيد پيرزهى

رشيد پيرزهى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جواد دهوارى

جواد دهوارى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
منوچهر بهرام زاده

منوچهر بهرام زاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
محسن حسين زايى

محسن حسين زايى

دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صلاح الدين سپاهى

صلاح الدين سپاهى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد عرفان سارانى

محمد عرفان سارانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جابر اسماعيلى نژاد

جابر اسماعيلى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمد بلوچ زهى

محمد بلوچ زهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پريسا معصميان

پريسا معصميان

علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عاطفه دهوارى

عاطفه دهوارى

مهندسي عمران -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رحيمداد شنبه زهى

رحيمداد شنبه زهى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدعلى ملازهى

محمدعلى ملازهى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمدعاصم نصرت ناهوكى

محمدعاصم نصرت ناهوكى

مهندسي عمران -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
احسان دهوارى ناگان

احسان دهوارى ناگان

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مرجان بزرگ زاده

مرجان بزرگ زاده

مهندسي عمران -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
على رئيسى

على رئيسى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
عبدالرحمن دهوارى

عبدالرحمن دهوارى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
آسيه پركى

آسيه پركى

حسابداري -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
محمد درازهى

محمد درازهى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محبوبه رستمى

محبوبه رستمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسماء پركى

اسماء پركى

علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مهرانگيز دهانى سورانى

مهرانگيز دهانى سورانى

روانشناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ابوذر حسين زايى

ابوذر حسين زايى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سعيده ملازهى

سعيده ملازهى

علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عاطفه آذريان

عاطفه آذريان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مينا دهوارى

مينا دهوارى

بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه پيرسيرى

فاطمه پيرسيرى

مهندسي عمران -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زهرا بهرام زهى

زهرا بهرام زهى

علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
احمد بلوچزهى

احمد بلوچزهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مصطفى زنده روان

مصطفى زنده روان

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
الهام عبدالهى شستان

الهام عبدالهى شستان

زبان وادبيات عربي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فاطمه وكيلى

فاطمه وكيلى

تاريخ -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدطاها هاشمى

محمدطاها هاشمى

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
انور آسكانى

انور آسكانى

دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمد انور جهانديده

محمد انور جهانديده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عبدالهادى هادى نسب

عبدالهادى هادى نسب

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فاطمه سپاهيان

فاطمه سپاهيان

علوم تربيتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عبدالرزاق قلندرزايى

عبدالرزاق قلندرزايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مهرداد حسين بر

مهرداد حسين بر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حورالنساء دلشادى

حورالنساء دلشادى

مهندسي عمران -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه جمشيدزهى

فاطمه جمشيدزهى

مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
اسماعيل حسين بر

اسماعيل حسين بر

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مريم باران زهى

مريم باران زهى

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
داوود يوسف زهى

داوود يوسف زهى

مهندسي عمران -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسدالله باهورزهى سورانى

اسدالله باهورزهى سورانى

مديريت مالي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
زاهد دامنى

زاهد دامنى

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-استان هاي محروم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مهدى بارانزهى

مهدى بارانزهى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
گلناز زومكزهى

گلناز زومكزهى

مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ميلاد يوسفى

ميلاد يوسفى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمد على حسين پور

محمد على حسين پور

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عمران بلوچ

عمران بلوچ

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سعيد پركى

سعيد پركى

مهندسي عمران -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عبيدالله چاروزهى

عبيدالله چاروزهى

مهندسي معماري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فاطمه بارانزهى

فاطمه بارانزهى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خالد باهورزهى

خالد باهورزهى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ناصر شادزهى

ناصر شادزهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمد ندرت زهى

محمد ندرت زهى

مهندسي عمران -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
وحيده بلوچ زهى

وحيده بلوچ زهى

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اسماء ريگى

اسماء ريگى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
احمد اربابى

احمد اربابى

علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رقيه بلوچ زهى

رقيه بلوچ زهى

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
شيما زومكزهى پسكوهى

شيما زومكزهى پسكوهى

مديريت دولتي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اسما ميربلوچ زهى

اسما ميربلوچ زهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عبدالله دشتانى دشتوك

عبدالله دشتانى دشتوك

مهندسي عمران -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
راشد شهركى

راشد شهركى

مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عرفان جمشيدى

عرفان جمشيدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
لطيفه حسين بر

لطيفه حسين بر

زبان وادبيات عربي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فرشيد ملازهى

فرشيد ملازهى

مهندسي عمران -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ابراهيم سپاهى

ابراهيم سپاهى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مريم سپاهى

مريم سپاهى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فايزه خسروى

فايزه خسروى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بهزاد برفروشان

بهزاد برفروشان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فريده جنگى زهى

فريده جنگى زهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نويد دهانى

نويد دهانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عاطفه سپاهى

عاطفه سپاهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
يونس سپاهى

يونس سپاهى

مهندسي عمران -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
زينب جاروزهى

زينب جاروزهى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عبدالمالك رضازهى

عبدالمالك رضازهى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فضل الله گمشادزهى

فضل الله گمشادزهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
فرشيد باركزهى

فرشيد باركزهى

مهندسي عمران -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اميرحمزه جنگى زهى

اميرحمزه جنگى زهى

حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مرضيه پورمند

مرضيه پورمند

مهندسي مكانيك -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سلمه دهوارى

سلمه دهوارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سلامه خاتمى

سلامه خاتمى

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سيدرضا هاشمى بنجار

سيدرضا هاشمى بنجار

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدعثمان دهانى

محمدعثمان دهانى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خديجه دامنى

خديجه دامنى

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فايزه هيبت زهى

فايزه هيبت زهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زهرا هونكزهى

زهرا هونكزهى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فاطمه جهانديده

فاطمه جهانديده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مينا هونكزهى

مينا هونكزهى

حسابداري -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محسن ايزد خواه

محسن ايزد خواه

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زينب قرائى

زينب قرائى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-استان هاي محروم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سلمان درازهى

سلمان درازهى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
احسان پسكوهى

احسان پسكوهى

مديريت دولتي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عاطفه جنگى زهى

عاطفه جنگى زهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شهاب جهانديده

شهاب جهانديده

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
آمنه دهانى

آمنه دهانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرضيه حسين بر

مرضيه حسين بر

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عبدالله پيام

عبدالله پيام

مهندسي شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-استان هاي محروم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ياسر اله يارى

ياسر اله يارى

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سميه بلوچ زهى

سميه بلوچ زهى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عبدالله دينارزهى پسكوهى

عبدالله دينارزهى پسكوهى

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عاطفه سپاهى ملا

عاطفه سپاهى ملا

زبان وادبيات عربي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
زهرا حسين بر

زهرا حسين بر

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زينب حسين بر

زينب حسين بر

علوم اجتماعي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
يحيى چاروزهى

يحيى چاروزهى

مهندسي مواد-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عاطفه بهارمست

عاطفه بهارمست

مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
منصور پركى

منصور پركى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زهرا نصرت زهى

زهرا نصرت زهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محدثه دهوارى نژاد

محدثه دهوارى نژاد

مهندسي معماري -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عبدالصمد دهقانزهى

عبدالصمد دهقانزهى

مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
درمحمد درازهى

درمحمد درازهى

مهندسي برق -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
آرمين فاضلى

آرمين فاضلى

مهندسي معماري -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بنيامين ندرت زهى ناهوك

بنيامين ندرت زهى ناهوك

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
امينه حسين زهى شستان

امينه حسين زهى شستان

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-تربيت معلم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زينب اربابى

زينب اربابى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمد صادقى نژاد

محمد صادقى نژاد

مهندسي برق -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مهدى ملازهى

مهدى ملازهى

مهندسي برق -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
احمد حسين زهى

احمد حسين زهى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
احمد ريگى

احمد ريگى

علوم اجتماعي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فاطمه حسين بر

فاطمه حسين بر

تاريخ -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمد نصرت زهى

احمد نصرت زهى

مهندسي برق -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مصطفى صالحزهى

مصطفى صالحزهى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
معصومه كشانى پور

معصومه كشانى پور

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صابره سپاهى

صابره سپاهى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مريم مسكانزهى

مريم مسكانزهى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
رضا حسينى نژاد

رضا حسينى نژاد

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عايشه ملازهى پسكوهى

عايشه ملازهى پسكوهى

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سوده جهانديده

سوده جهانديده

مامايي -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ابراهيم حسين بر

ابراهيم حسين بر

تاريخ -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مطهره ملازهى

مطهره ملازهى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ياسر پركى

ياسر پركى

مهندسي كشتي سازي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مريم سياه بر

مريم سياه بر

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
صائمه ميركزهى بخشانى

صائمه ميركزهى بخشانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمد امين آسكانى

محمد امين آسكانى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ناهيد پورمند

ناهيد پورمند

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عرفان سپاهى

عرفان سپاهى

حسابداري -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
زهرا صابرماهانى

زهرا صابرماهانى

مهندسي برق -دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فائزه بزرگزاده

فائزه بزرگزاده

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سمانه هونكزهى سورانى

سمانه هونكزهى سورانى

علوم كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مرضيه حسين زهى

مرضيه حسين زهى

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سعيد كلكلى

سعيد كلكلى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
صفيه برهان زهى صابر

صفيه برهان زهى صابر

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
زاهد ملازهى سرجو

زاهد ملازهى سرجو

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مهرى پركى

مهرى پركى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زينب باهورزهى

زينب باهورزهى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمد رئيسى

محمد رئيسى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بهناز پركى

بهناز پركى

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
طلحه هيبت زهى سورانى

طلحه هيبت زهى سورانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عاطفه يارى

عاطفه يارى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فريده جهانديده

فريده جهانديده

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابراهيم نصرتى

ابراهيم نصرتى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
الهام دهوارى

الهام دهوارى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سعيد خسروى

سعيد خسروى

تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
هما جهانديده

هما جهانديده

علوم كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اسما پورمند

اسما پورمند

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
محمد ملازاده

محمد ملازاده

جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فاطمه سپاهى سرجو

فاطمه سپاهى سرجو

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسين سپاهى

حسين سپاهى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فاطمه سپاهى

فاطمه سپاهى

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خدارحم حسين بر

خدارحم حسين بر

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محجبه خاتون حسين بر

محجبه خاتون حسين بر

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سيمين على نژاد

سيمين على نژاد

زبان وادبيات عربي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فاطمه جهانگيرى

فاطمه جهانگيرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فهيمه نصرتى ناهوكى

فهيمه نصرتى ناهوكى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نسترن محتشميان

نسترن محتشميان

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بهناز پسكوهى

بهناز پسكوهى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
احمد درازهى

احمد درازهى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
عايشه حسين بر

عايشه حسين بر

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عارفه باهورزهى

عارفه باهورزهى

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فاطمه نعيمى

فاطمه نعيمى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سعيده سپاهيان

سعيده سپاهيان

هوشبري -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
احمد برزگر

احمد برزگر

علوم كامپيوتر-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سلمان پاهنگ

سلمان پاهنگ

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميثم رييسى

ميثم رييسى

مديريت دولتي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فاطمه الهيارى

فاطمه الهيارى

تاريخ -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زهرا ناصرى

زهرا ناصرى

مامايي -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه پاهنگ

فاطمه پاهنگ

زبان وادبيات عربي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سميه درازهى

سميه درازهى

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كبرى پركى

كبرى پركى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
فاطمه پورمند

فاطمه پورمند

مامايي -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زينب حسين زهى

زينب حسين زهى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمد نعيم جهانديده

محمد نعيم جهانديده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمد سرورانى

محمد سرورانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبدالستار غمشادزهى

عبدالستار غمشادزهى

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
راضيه دهوارى

راضيه دهوارى

حسابداري -مجتمع اموزش عالي سراوان-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمود دهانى

محمود دهانى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زينب پاهنگ

زينب پاهنگ

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
نادره سيدزاده

نادره سيدزاده

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فرزانه وكيلى

فرزانه وكيلى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اسماء حسين بر

اسماء حسين بر

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدامين حسين بر

محمدامين حسين بر

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فاطمه شيردلزهى

فاطمه شيردلزهى

حسابداري -مجتمع اموزش عالي سراوان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سعيد عاشورى

سعيد عاشورى

مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حمزه چاكرى

حمزه چاكرى

مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زينب دهقانى سرجو

زينب دهقانى سرجو

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
يحيى ريگى

يحيى ريگى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يحيى رستم زهى

يحيى رستم زهى

علوم كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بهناز پيرزهى پسكوه

بهناز پيرزهى پسكوه

علوم اجتماعي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ناهيد امرا سرورى

ناهيد امرا سرورى

علوم كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بلقيس جهانديده

بلقيس جهانديده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ابراهيم امراء

ابراهيم امراء

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رحمان بخش دامنى خواه

رحمان بخش دامنى خواه

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرشته رئيسى

فرشته رئيسى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبياباني -مجتمع اموزش عالي سراوان-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نويد پيرزهى پسكوه

نويد پيرزهى پسكوه

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عابده ملازهى پسكوهى

عابده ملازهى پسكوهى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سلمان مطهرى

سلمان مطهرى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فرزاد ملازهى پسكوه

فرزاد ملازهى پسكوه

زبان وادبيات عربي -دانشگاه زابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ابوذر حسين بر

ابوذر حسين بر

علوم اقتصادي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمد حسين دهوارى

محمد حسين دهوارى

علوم كامپيوتر-دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عابده يارمحمد زهى

عابده يارمحمد زهى

زيست شناسي -دانشگاه جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبدالحميد سرورانى

عبدالحميد سرورانى

علوم اقتصادي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه حسين بر

فاطمه حسين بر

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
موسى پناهنده

موسى پناهنده

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فاطمه نصرتى راد

فاطمه نصرتى راد

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
زهره پارسه

زهره پارسه

علوم اقتصادي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زهرا سپاهيان

زهرا سپاهيان

مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ادهم آسكانى

ادهم آسكانى

مديريت دولتي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دوست محمد درازهى

دوست محمد درازهى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -مجتمع اموزش عالي سراوان-نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اسماء يوسفى

اسماء يوسفى

حسابداري -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عمران پركى

عمران پركى

حسابداري -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شعيب پاهنگ

شعيب پاهنگ

مديريت -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-استان هاي محروم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسماعيل رييسى

اسماعيل رييسى

زمين شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسام الله دهوارى

حسام الله دهوارى

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي زابل-استان هاي محروم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ساجده اله داد زهى

ساجده اله داد زهى

زمين شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عاطفه بارك زيى

عاطفه بارك زيى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مهسا دهوارى

مهسا دهوارى

شيمي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عاطفه دهوارى

عاطفه دهوارى

مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
يونس پركى

يونس پركى

مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رقيه دهانى

رقيه دهانى

شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بى بى فاطمه علوى

بى بى فاطمه علوى

مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-استان هاي محروم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نظرمحمد درازايى

نظرمحمد درازايى

شيمي -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جاسم شكرزهى

جاسم شكرزهى

مديريت بازرگاني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حميد پركى كوشانى

حميد پركى كوشانى

علوم اقتصادي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
احمد دهانى

احمد دهانى

علوم اقتصادي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسما تاج ور

اسما تاج ور

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مائده باهورزهى

مائده باهورزهى

زيست شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرضيه دهانى گنكى

مرضيه دهانى گنكى

زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سعيده پورمند

سعيده پورمند

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مصطفى سپاهى

مصطفى سپاهى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه بيرجند-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
امير رضا امراءشستان

امير رضا امراءشستان

زيست شناسي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فاطمه نصرت زهى

فاطمه نصرت زهى

زيست شناسي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صائمه دهكان

صائمه دهكان

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زهرا امرا

زهرا امرا

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
راحله بهرامى

راحله بهرامى

زيست شناسي -دانشگاه زابل-نوبت دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مريم عثمانى بخشانى

مريم عثمانى بخشانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مطهره سپاهيان

مطهره سپاهيان

زيست شناسي -دانشگاه زابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمد دهقان زهى

محمد دهقان زهى

زمين شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مجيب الرحمن سپاسى

مجيب الرحمن سپاسى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
زهرا محمدى

زهرا محمدى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سلمان درازهى

سلمان درازهى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -مجتمع اموزش عالي سراوان-نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
عبد الوهاب افروز

عبد الوهاب افروز

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مريم قادرى پور

مريم قادرى پور

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عبدالاحد محمديان شستان

عبدالاحد محمديان شستان

علوم اقتصادي -مجتمع اموزش عالي سراوان-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی